+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Açıköğretim Sistemi Forumunda Genel Sağlık Sigortası – Test Soruları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gebzeberkay
  Devamlı Üye

  Genel Sağlık Sigortası – Test Soruları
  Genel Sağlık Sigortası Sınavı – Test Soruları

  aöf adalet dersleri - işsizlik sigortası kanunu - genel sağlık sigortası dışında kalanlar

  s1. SSGSSK’nın hangi yılda yürürlüğü girmesi kararlaştırılmıştır?

  a. 2003
  b. 2004
  c. 2005
  d. 2006
  e. 2007

  2. Aşağıdakilerden hangisi SSGSSK’nın 4. maddesinin gereği olarak sigortalı olduğu için genel sağlık sigortalısı sayılanlardan biri değildir?

  a. İşsizlik ödeneğinden yararlananlar
  b. Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulan meslek odalarına usûlüne uygun olarak kayıtlı olarak kendi adına ve hesabına çalışanlar
  c. Köy muhtarları
  d. Ticari kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olarak kendi adına ve hesabına çalışanlar
  e. Tarımsal faaliyette bulunarak kendi adına ve hesabına çalışanlar

  3. Aşağıdakilerden hangisi, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlara ilişkin hükümler gereği genel sağlık sigortasından yararlananlardan biri değildir?

  a. Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere, yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar
  b. İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince işsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişiler
  c. İşçi sendikalarının yönetim kurullarına seçilenler
  d. Güzel sanatlarla ilgili çalışanlardan, düşünürlerden ve yazarlardan hizmet akdi ile çalışanlar,
  e. Umumi Hıfzıssıhha Kanununda belirtilen umumî kadınlar

  4. Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortasının kapsamı dışındadır?

  a. Niteliği itibarıyla bir kişinin bir gün içinde yapabileceği işlerde, yevmiyeli olarak çalışanlar
  b. Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri
  c. Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta olan veya rehabilite edilen, hasta veya malûller
  d. Ev hizmetlerinde süreksiz olarak çalışanlar
  e. Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarına dışarıdan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar

  5. Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortasından sağlanan hizmetlerden biri değildir?

  a. Yol giderleri ve gündelik
  b. Yurt dışında tedavi
  c. Sağlık hizmetleri
  d. Sürekli iş göremezlik geliri
  e. Refakatçi giderleri

  6. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nda aşağıdakilerden hangisinin temsilcisi yer almaz?

  a. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
  b. Hazine Müsteşarlığı
  c. Sağlık Bakanlığı
  d. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
  e. Maliye Bakanlığı

  7. Bir yetişkinin genel sağlık sigortası kapsamında diş protezi hizmetinden yararlanabilmesi için kaç yaşından gün almış olması gerekir?

  a. 18
  b. 25
  c. 45
  d. 50
  e. 60

  8. Aşağıdakilerden hangisi, genel sağlık sigortalısının sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için sağlık hizmet sunucularına başvurduklarında gösterebilecekleri belgelerden biri değildir?

  a. Nüfus cüzdanı
  b. Sürücü belgesi
  c. Evlenme cüzdanı
  d. Öğrenci belgesi
  e. Pasaport

  9. Genel sağlık sigortalısının iş kazası ile meslek hastalığı gibi acil haller dışında, sevk zincirine uymadan sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularından hizmet alması halinde Kurum alınan sağlık hizmetinin Komisyonca belirlenen tutarının % kaçını öder?

  a. 10
  b. 25
  c. 60
  d. 70
  e. 100

  10. Sigortalının ödemesi gereken genel sağlık sigortası primi oranı sigortalının prime esas kazancının % kaçıdır?

  a. 3
  b. 5
  c. 7,5
  d. 10,5
  e. 12,5


  Cevap Anahtarı

  1. e

  2. a

  3. b

  4. b

  5. d

  6. d

  7. c

  8. d

  9. d

  10. b
 2. Acil

  Genel Sağlık Sigortası – Test Soruları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder