+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Karar Düzeltme Yolu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Karar Düzeltme Yolu
  Karar Düzeltme Yolu

  Karar Düzeltme Yolu Hakkında Genel Bilgi

  Karar düzeltme, yargıtayın temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu
  kararlarına karşı tanınmış olan normal bir kanun yoludur. Bir hüküm hakkında
  yargıtayın temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu karara karşı karar
  düzeltme yolu açık ise o hüküm ancak, karar düzeltme yoluna başvurulmaması
  veya başvurunun reddi ile kesinleşebilir. Karar düzeltme yolunda, karar
  düzeltme talebi, bu kararı vermiş olan yargıtay dairesinde incelenip karara
  bağlanır. Bu nedenle karar düzeltme yolu yargıtayın temyiz incelemesi
  sırasında yapmış olduğu hatalardan dönmesini sağlayan kendine özgü bir kanun
  yoludur.
  Düzeltilmesi istenebilecek kararlar: karar düzeltme ancak yargıtayın temyiz
  incelemesi sonucunda vermiş olduğu kararlara karşı tanınmış olan kanun
  yoludur. Hüküm mahkemesinin bi kararına karşı süresi içinde temyiz yoluna
  başvurulmamış ve bu nedenle karar kesinleşmiş ise artık o karara karşı karar
  düzeltme yoluna başvurulamaz. Karar düzeltme temyiz yolunun devamı
  niteliğindedir.
  Yargıtayın her kararına karşı karar düzeltme yoluna başvurulamaz.

  Aşağıdaki yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilemez:
  1.sulh hukuk mahkemesi kararlarının temyiz edilmesi üzerine verilen
  yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna başvurulamaz. Bu ilkenin
  istisnaları vardır:
  a)sulh hukuk mahkemsinin mirasçılık belgesi verilmesi hakkındaki
  isteklerle bu belgenin değiştirilmesi veya iptali davaları hakkındaki
  kararlarının temyizi üzerine verilen yargıtay kararlarına karşı karar
  düzeltme yoluna gidilebilir. 600 milyonluk karar düzeltme sınırı bu işler ve
  davalar için uygulanmaz.
  b)kira sözleşmesi ile ilgili davalarda karar düzeltme:
  kira sözleşmesine dayanan tahliye davalarına ilişkin olmak üzere
  s.h.m.den verilen kararların temyizi üzerine verilen yargıtay kararlarına
  karşı karar düzeltme yoluna gidilebilir. Yalnız bunun için gayrimenkulün bir
  yıllık kira bedeli toplamının 600 milyon liradan az olmaması gerekir.
  Tahliye veya kira akdinin feshi davaları ile birlikte açılmış kira
  alacağı veya tazminat davalarına ilişkin olmak üzere s.h.m.den verilen
  kararların temyizi üzerine verilen yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme
  yoluna gidilebilir. Yalnız bunun için istenen kira alacağının veya tazminat
  tutarının 600 milyon liradan az olmaması gerekir.
  Tahliye veya kira akdinin feshi davalarına veya bu davalarla
  birlikte açılmış kira alacağı veya tazminat davalarına karşılık olarak
  açılan karşılık davalara ilişkin olmak üzere s.h.m.den verilen kararların
  temyizi üzerine verilen yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna
  gidilebilir yalnız bunun için karşılık davanın miktar veya değerinin 600
  milyon liradan az olmaması gerekir.
  Kira bedelinin tesbiti davasında sulh mahkemesinin verdiği karar
  hakkındaki yargıtay kararına karşı mevcut kira ile tesbiti istenen kira
  arasındaki farkın bir yıllık tutarı 600 milyon liradan fazla olsa bile karar
  düzeltme yoluna gidilemez.
  c)kat mülkiyeti kanunundan doğan davalarda s.h.m.den verilen kararların
  temyizi üzerine verilen yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna
  gidilebilir. Yalnız bunun için kat mülkiyeti kanunundan doğan davanın miktar
  veya değerinin 600 milyon liradan az olmaması gerekir.
  Şu halde kural olarak yalnız asliye hukuk mahkemesi kararlarının temyizi
  üzerine verilen yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna
  gidilebilir. Fakat bu kural da mutlak değildir.
  2.miktar veya değeri 600 milyon liradan az olan davalara ait hükümlerin
  onanması veya bozulmasına ilişkin yargıtay kararlarına karşı, karar düzeltme
  yoluna gidilemez. Miktar veya değeri 600 milyon liradan fazla olan alacak ve
  ayın davalarına ilişkin hükümlerde asıl istemin kabul edilmeyen bölümü 600
  milyon lirayı geçmeyen taraf karar düzeltme yoluna başvuramaz.
  3.görevsizlik, yetkisizlik,hakimin reddi, dava veya karşılık davanın
  açılmamış sayılması, davaların birleştirilmesi, kararlarına ilişkin yargıtay
  kararları ile merci belirtilmesi hakkındaki yargıtay kararlarına karşı karar
  düzeltme yoluna gidilemez.
  4.tavzih kararının temyizi üzerine verilen yargıtay kararlarına karşı
  karar düzeltme yoluna gidilemez.
  5.erteleme kararlarının temyizi üzerine verilen yargıtay kararlarına
  karşı karar düzeltme yoluna gidilemez.
  6.hakemlerin verdiği hükümlerin tahkim hükümlerine göre mahkemece
  verilecek kararların onanmasına veya bozulmasına ilişkin yargıtay
  kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilemez.
  7.iş mahkemeleri kararlarının temyizi üzerine verilen yargıtay
  kararlarına karşı karar düzeltme istenemez.
  8.aynı yargıtay kararı aleyhine bir defadan fazla karar düzeltme yoluna
  başvurulamaz.
  Bir hüküm taraflardan her ikisince de temyiz edildiği halde, yalnız bir
  tarafın temyiz talebi hakkında karar verilir, diğer tarafın ismi temyiz
  edenler arasında görülmediğinden onun temyiz itirazları yargıtay kararında
  cevapsız bırakılır ise bunun üzerine temyiz itirazları hiç incelenmemiş olan
  taraf karar düzeltme yoluna başvurduğunu bildirirse bile bu halde karar
  düzeltme incelemesi değil temyiz incelemesi yapılır. Bu nedenle bu defa
  yapılan temyiz incelemesi üzerine verilen yargıtay kararına karşı karar
  düzeltme yoluna başvurulabilir.
  Bir tarafın temyiz talebi, süre aşımı veya kararın temyiz edilemeyeceği gibi
  bi nedenle, esasa girilmeden reddedilmiş olup da, karar düzeltme talebi
  üzerine bu yanlışlığın farkına varılmış ise yargıtayın bu defa esas hakkında
  yapacağı inceleme karar düzeltme incelemesi değil temyiz incelemesi
  niteliğindedir. Bu nedenle ilk defa yapılan esasa ilişkin bu temyiz
  incelemesi üzerine verilen yargıtay kararına karşı karar düzeltme yoluna
  başvurulabilir.
  Yargıtayın temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu bir karara karşı
  yapılan bir karar düzeltme talebi yargıtay tarafından kabul edilerek karar
  düzeltilmiş ise yargıtayın bu son kararına karşı artık karar düzeltme yoluna
  gidilemez.
  İstisnalar dışında yargıtayın asliye hukuk mahkemesi kararlarının temyizi
  üzerine vermiş olduğu kararlara karşı karar düzeltme yoluna başvurulabilir.

  Karar düzeltme sebepleri:
  Karar düzeltme sebepleri 4 tanedir. Bunun dışındaki bir sebepten dolayı
  karar düzeltme yoluna başvurulamaz.
  1.temyiz dilekçesi ve –kanuni süresi içinde verilmiş olması şartiyle-
  karşı tarafın cevap dilekçesinde ileri sürülüp hükme etkisi olan itirazların
  kısmen veya tamamen cevapsız bırakılmış olması.
  Temyiz sırasında ileri sürülmüş olan itirazların cevapsız bırakılması
  halinde, karar düzeltme talebi mesmudur. Bu nedenle yargıtayın karar
  düzeltme talebini kabul edip esas hakkında incelemeye geçmesi gerekir.
  Yargıtay karar düzeltme talebinin esası hakkında yapacağı bu incelemede,
  temyiz incelemesi sırasında cevapsız bırakmış olduğu itirazları kararını
  etkileyecek nitelikte bulmazsa, karar düzeltme talebini reddeder. Ancak
  yargıtay bu ret kararında evvelce cevapsız bırakmış olduğu itirazların her
  biri hakkında gerekçe göstermek zorundadır.
  Temyiz talebi farkedilmeden temyiz itirazları tamamen cevapszı bırakılan
  tarafın başvuracağı yol karar düzeltme yolu değil temyiz yoludur.
  2.yargıatay kararında birbirine aykırı fıkralar bulunması. Bunlar
  arasındaki çelişkinin giderilmesi için karar düzeltme yoluna başvurulur.
  3.yargıtayda temyiz incelemesi sırasında hükmün esasını etkileyen
  belgelerde bir hile veya sahteliğin ortaya çıkması. Bu hile veya sahteliğin
  hükmün esasını etkileyecek nitelikte olması gerekir.
  4.yargıtay kararının usul ve kanuna aykırı bulunması
  Yargıtay temyiz edilen hükmün usul ve kanuna uygun olduğu halde onu bozmuş
  veya usul ve kanuna aykırı olan bir hükmü oanamış ise yargıtayın böyle bir
  kararı usul ve kanuna aykırıdır. Bu nedenle böyle bir yargıtay kararına
  karşı da karar düzeltme yoluna gidilebilir.
  Yargıtay, aleyhine karar düzeltme yoluna başvurulan kararının yanlış olduğu
  kanısına varırsa usul ve kanuna aykırılık sebebine dayanarak, karar düzeltme
  talebini kabul edip eski kararını değiştirebilmektedir. Oysa o sebep temyiz
  incelemesi sırasında ileri sürülmüş ve yargıtayca reddedilmiştir. Bu hali
  ile, karar düzeltme yolu uygulamada sanki ikinci bir temyiz yolu olmaktadır.

  Karar düzeltme yoluna başvurulması:
  Ancak davanın tarafları başvurabilir. Karar düzeltme yoluna başvuran tarafın
  hukuki yararının bulunması gerekir. Kendi temyizi üzerine hüküm bozulmuş
  olan taraf karar düzeltme yoluna gidemez, fakat hukuki yararı varsa
  gidebilir.
  Bir tarafın karar düzeltme yoluna başvurabilmesi için hükmü temyiz etmiş
  olmasına gerek yoktur. Hüküm lehine olan taraf hükmü temyiz etmemiş ve fakat
  hüküm karşı tarafın temyizi üzerine bozulmuş ise, bozma kararına karşı karar
  düzeltme yoluna başvurarak mahkemenin hükmünün onanmasını isteyebilir.
 2. Acil

  Karar Düzeltme Yolu isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


karar düzeltme yoluna gidilemeyecek kararlar