+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Temyiz Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Temyiz Dilekçesi
  Temyiz Dilekçesi

  Temyiz Dilekçe Örneği


  Dosya Esas: …/…
  Karar: …/…
  YARGITAY ( ). HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
  Sunulmak üzere
  TERCAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  TEMYİZ EDEN
  (DAVACI) : … Köyü Tüzel Kişiliğini Temsilen
  Köy Muhtarı Adı ve Soyadı
  … Köyü/ERZİNCAN
  VEKİLİ : Dava Vekili Adı ve Soyadı
  Adres
  KARŞI TARAF
  (DAVALILAR) : 1- Adı ve Soyadı, Adres
  2- Adı ve Soyadı, Adres
  3- Adı ve Soyadı, Adres
  TEBLİĞ TARİHİ : …/…/…
  TALEP KONUSU : Tercan Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/37 Esas ve 2006/69 Karar sayılı kararının bozulması dileğidir.
  TEMYİZ SEBEPLERİ :
  1- Mahkemenin gerekçeli kararında, yargılama sırasında keşif yapıldığı hususundan bahsedilmemiş olup, dosya kapsamı incelendiğinde 24.05.2006 tarihinde esasa ilişkin keşif yapıldığı, taşınmaz bedelinin tespit edilerek, fark bedelin bankaya bloke edildiği açıkça anlaşılmaktadır. Buna rağmen, davalıların usulüne uygun anlaşmaya çağrılmadıkları, bu hususta usulüne uygun tebligat yapılmadığı gerekçesi ile ön şart yokluğundan davanın reddine karar verilmiştir. Mahkemenin, işin esasına girmek suretiyle keşif yapmış ve diğer tüm usulü işlemleri tamamlamış olması nedeniyle, davanın kabulüne karar vermesi gerekirken, ön şart yokluğundan reddine karar vermiş olması usul ve yasaya açık aykırılık teşkil etmektedir.
  2- Son Yargıtay kararları da, mahkemece işin esasına girilmesi aşamasından sonra, ön şart yokluğundan dolayı (davalıların anlaşarak satın almaya hiç çağrılmaması veya usulüne uygun şekilde çağrılmaması nedenleriyle) davanın reddine karar verilemeyeceği yönündedir (Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 27.10.2005 tarih ve 2005/10382 - 11654).
  3- Görülmekte olan bir davada, uygulanacak hukuki sebepleri tespit etmek, mahkemenin görev ve yetkisi kapsamında olup, mahkeme tarafların bu konudaki beyanları ve talepleriyle bağlı değildir. Bu yasal zorunluluğa rağmen mahkeme, dava dilekçemizde “2942 Sayılı Yasanın 10. maddesi gereğince tescil talebinde bulunmuş olmamızı ancak, dava konusu kamulaştırma işleminin 4650 Sayılı Yasanın yürürlüğe giriş tarihinden sonra yapılmış olması nedeniyle, değişiklikten sonraki hükümlere tabi olacağını” yani, yanlış hukuki sebebe dayanmış olmamızı da gerekçe göstermek suretiyle usul ve yasaya aykırı şekilde davanın reddine karar vermiştir.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle temyiz talebimizin kabulü ile, Tercan Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… gün ve 2005/37 Esas ve 2006/69 Karar sayılı kararının bozulmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.25/07/2006

  Temyiz Eden Davacı Vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Acil

  Temyiz Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


temyiz dilekçesi,  yargıtay temyiz dilekçesi,  gerekçeli temyiz dilekçesi örneği,  yargıtay temyiz dilekçesi örneği,  yargıtaya temyiz dilekçesi örneği,  gerekçeli temyiz dilekçesi