+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Muvazaa Nedeni ile Satışın İptali ve Tescil Davası Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Muvazaa Nedeni ile Satışın İptali ve Tescil Davası Dilekçesi
  Muvazaa Nedeni ile Satışın İptali ve Tescil Davası Dilekçesi

  Muvazaa Nedeni ile Satışın İptali ve Tescil Davası Dilekçe Örneği


  NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN
  DAVACILAR : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
  Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
  Adres
  Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
  Adres
  Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
  Adres
  Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
  Adres
  VEKİLLERİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVA KONUSU : Muvazaa nedeni ile satışın iptali ve tescil
  DAVA DEĞERİ : 30.000,00 Yeni Türk lirası harca esas değer
  TALEP KONUSU : Borçlar Kanununun 18. maddesine dayalı olarak Erzincan İli, Karaağaç Mah. 106 ada 18 no.lu parselin davalı adına olan ½ hissesinin müvekkillerimin hisseleri oranında muvazaa nedeni ile iptali ile veraset ilamındaki hisse oranında davacılar adına tapuya kayıt ve tesciline bu mümkün olmadığı takdirde faizi ile birlikte tenkisine karar verilmesi dileğidir.
  AÇIKLAMALAR :
  1- Muris M. A., 09.01.2006 da vefat etmiştir. Dava dilekçemiz ekindeki nüfus kayıtlarından da anlaşılacağı üzere taraflar, murisin mirasçılarıdır. Muris, mirasçılarından mal kaçırmak amacı ile davaya konu taşınmazın yarı hissesini davalıya bağışlamış ve bunu gizleyerek satış göstermiştir. Çünkü murisin bu gayrimenkulün yarısını satmaya hiçbir zaman ihtiyacı olmamıştır. Kendisi emekli olup, bankalarda parası olan, borcu olmayan, başkaca gayrimenkulleri olan birisidir. Bu yüzden adı geçen taşınmazın yarı hissesini satacak herhangi bir neden bulunmamaktadır.
  2- Muris, en değerli taşınmazının yarısını davalıya gerçekte hibe etmiştir. Muris M. A., gerçek iradesini satış göstererek gizlemiştir. Müvekkillerimden mal kaçırmak için bu yolu seçmişlerdir. Tapuda gayrimenkule konulan 5.000,00 Yeni Türk Lirası değerde bu satışın gerçekte satış olmadığını, hibe olduğunu göstermektedir. Hibe de Medeni Kanunun 706/1 md. sinde düzenlendiği gibi resmi şekilde yapılmadığından ve şekil eksikliği nedeni ile geçersizdir. Davaya konu yer ticari saha haline getirilmiş ve iş yeri niteliği olan bir yerdir. Çevredeki emsal taşınmazlar aylık 2.000,00 Yeni Türk Lirası kira getirisi olan taşınmazlardır. Bu yüzden muvazaa olduğu satış senedinden anlaşılmaktadır ve dava açma zarureti hâsıl olmuştur.
  DELİLLER : Tapu kayıtları, veraset ilamı, satış senedi, tanık vs. tüm deliller.
  HUKUKİ NEDENLER : BK. md. 18 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz edilen nedenlerle haklı davanın kabulü ile açılan davanın konusuz kalmaması ve ilerde telafisi güç zararların doğmaması için iptale tabi gayrimenkulün başkalarına devrinin önlenmesi için tapu kaydına tensiple birlikte hüküm kesinleşinceye kadar ihtiyati tedbir konulmasına ve Tapu Sicil Müdürlüğüne Müzekkere yazılmasına, davalıya yapılan satış nedeni ile Borçlar Kanununun 18. maddesine dayalı olarak Erzincan İli, Karaağaç Mah. 106 ada 18 no.lu parselin davalı adına olan ½ hissesinin müvekkillerimin hisseleri oranında muvazaa nedeni ile iptali ile veraset ilamındaki hisse oranında davacılar adına tapuya kayıt ve tesciline bu mümkün olmadığı takdirde faizi ile birlikte tenkisine, tapu kayıtlarının ve satış akdinin Erzincan Tapu Sicil Müdürlüğünden celbine, avukatlık ücreti dâhil yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

  Davalılar vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Acil

  Muvazaa Nedeni ile Satışın İptali ve Tescil Davası Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


muris muvazaası nedeniyle tapu iptali dilekçe örneği,  muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil dava dilekçesi,  muvazaa nedeniyle tapu iptal davası dilekçesi,  muvazaa nedeniyle tapu iptali dilekçe örneği,  muvazaa,  muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil dilekçesi