+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Vergi Ziyaı Cezasının Terkini İstemi Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Vergi Ziyaı Cezasının Terkini İstemi Dilekçesi
  Vergi Ziyaı Cezasının Terkini İstemi Dilekçesi

  Vergi Ziyaı Cezasının Terkini İstemi Dilekçe Örneği


  VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
  ANKARA
  DAVACI : M. O. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : M. Vergi Dairesi Müdürlüğü
  Adres
  DAVA KONUSU
  VERGİNİN NEVİ
  DÖNEMİ, MİKTARI : 2000 Yılı Kurumlar Vergisi, 7.141.880.000 TL
  DAVA KONUSU
  CEZANIN NEVİ
  DÖNEMİ, MİKTARI : 2000 Yılı, Vergi Zıyaı, 11.105.620.000 TL
  İHBARNAMENİN
  TEBLİĞ TARİHİ : …/…/…
  AÇIKLAMALAR :
  1- 10/1999–12/1999 dönemi K. Geçici Vergiyi sehven 7.141.880.000 TL eksik beyan ve tahakkuk ettirdiğimizi fark ederek, 02.05.2000 tarihinde (1999 dönemi kurum-lar vergisi beyan süresinden sonra) VUK’un pişmanlık hükümleri çerçevesinde düzelt-me beyanında bulunulmuştur. Bu beyan neticesinde, eksik tahakkuk eden K. Geçici Vergi (mahsup süresi geçmiş olması nedeniyle) pişmanlık zammının belirlenmesine esas alınıp daha sonra terkin edilmesi gerekirken Mithatpaşa Vergi Dairesince 16.05.2000 tarihinde müvekkil şirketten pişmanlık zammı ile birlikte tahsil edilmiştir.
  2- VUK’un pişmanlık hükümleri çerçevesinde düzeltme beyanında bulunduğumuz 10/1999 –12/1999 dönemine ait bu K. Geçici Verginin, Mithatpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğünce terkin edilmeyerek müvekkil şirketten tahsil edilmesi üzerine, müvekkil şirket bu verginin mahsubunu sağlayabilmek amacıyla 2000 yılı kurumlar vergi beyannamemizde mahsup edilecek geçici vergiye eklenmesi cihetine gitmiştir.
  3- 27.11.2000 tarihinde müvekkil şirketin 1999 dönemine ilişkin olarak Vergi Denetim Bürosunca yapılan denetim raporuna istinaden Mithatpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü ile uzlaşma yoluna gidilmiş ve bunun sonucunda da:
  a-01/1999-03/1999 dönemi için 823.000.000 TL,
  b-04/1999-06/1999 dönemi için 1.693.000.000 TL,
  c-07/1999-09/1999 dönemi için 5.973.000.000 TL,
  d-10/1999-12/1999 dönemi için 1.865.000.000 TL
  Kurum Geçici Vergi aslında uzlaşılmıştır. Bu uzlaşma sonucuna göre de mahsup süresi geçmiş olması nedeniyle K. Geçici Vergi asıllarının terkini gerekirken Mithatpaşa Vergi Dairesine 25.12.2000 tarihinde a, b ve d’de belirtilen K. Geçici Vergi asılları gecikme faizi ile Mithatpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğünce müvekkil şirketten tahsil edilmiştir. Tahsilâtın gecikme faizleri ile birlikte vergi asıllarını da kapsayacak şekilde yapılması sonucunda müvekkil şirket büyük bir mali sıkıntı içine girmiş ve c bendinde belirtilen K. Geçici Vergi ve gecikme faizine ilişkin ödeme yapılamamıştır.
  4- Yukarıda 3. maddenin c bendinde belirtilen K. Geçici Vergi aslı ile ilgili olarak Mithatpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü daha önce yapılan hatayı fark ederek 414 seri no.lu Tahsilat Genel tebliği kapsamında taksitlendirme isteğimizde vergi aslının terkini yoluna gitmiştir.
  5- 10/1999 –12/1999 dönemiyle ilgili V.U.K. pişmanlık hükümleri kapsamında beyan ve tahakkuk ettirdiğimiz ve dönemi geçmiş olmasına rağmen Mithatpaşa Vergi Dairesi tarafından aslı da müvekkil tarafından tahsil edilen K. Geçici Vergi 2. de belirtilmiş oldukları mahsup işlemine rağmen, bu mahsup yapılmamış gibi müvekkil şirket tarafından sehven 26.06.2001 tarihinde mahsup için yazılı başvuru da yapılmış ve bir kez daha mahsup ettirilmiştir.
  6- Yukarıda anlatılan olaylar 26.04.2002 tarihli dilekçe ile Mithatpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğüne izah edilerek,
  -2000 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde usulsüz olarak müvekkil şirketçe mahsup edilen 7.141.880.000 TL mahsup işlemimizin düzeltilerek ödenecek kurumlar vergisinin bu tutar karşılığında vergi dairesi müdürlüğünce önceden tahsil edilen K. Geçici vergi bulunması nedeniyle arttırılan Kurumlar Vergisine mahsup edilmesi ve arttırılan bu tutara gecikme faizi yürütülmemesi,
  —Müvekkil şirketçe sunulan 26.06.2001 tarihli mahsup dilekçesinin dikkate alınmaması
  -3. maddede anlatılan K. Geçici Vergi tahsilatlarının da yine kanuna aykırı olarak önceden tahsil edilmiş olması durumu dikkate alınarak taksit tarihleri esas alınmak suretiyle 2000 yılı Kurumlar Vergisi ne mahsup edilmesi,
  hususları şirketimizce Mithatpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğünce talep edilmiştir.
  7- Mithatpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğünün 10/05/2002 tarih ve 13////6130094066-18742
  Sayılı cevabı yazısında müvekkil şirketten usulsüz olarak alınan K. Geçici Vergilerin rızaen ödendiği gerekçesiyle söz konusu talebimizin reddedildiği gerekçesiyle müvekkil şirketçe yapılan talebin reddedildiği anlaşılmaktadır.
  8- Ayrıca Vergi dairesi Müdürlüğünün söz konusu cevabi yazısından ve ekte sunduğumuz vergi/ceza ihbarnamesinden anlaşıldığına göre Mithatpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü dilekçeyi cevaplamak yerine müvekkil şirketin usulsüz mahsup yaptığını belirtmiştir. Ve hemen ardından müvekkil şirkete 06.05.2002 tarihinde vergi ziyaı cezası kesmiştir.
  Yukarıda açıklandığı üzere, müvekkil şirketten usulsüz olarak alınan K. Geçici Verginin tahsil edildikleri tarih esasa alınmak suretiyle müvekkil şirketin mahsup talebinin reddine esas alınan rızaen ödemenin vergi dairesinin usulsüz tahsilâtına gerekçe olamayacağı açıktır. Kaldı ki, müvekkil şirketçe sözlü olarak yapılan tüm itirazlara rağmen sadece gecikme faizi tahsilinin vergi dairesi kabul etmediği için vergi aslı da ödenmek zorunda kalınmıştır. Bu nedenle yukarıda izah ettiğimiz olaylar çerçe-vesinde müvekkil şirketten usulsüz olarak tahsil edilen K. Geçici Vergi asıllarını yine müvekkil şirketçe sehven usulsüz olarak yapılan mahsup işlemlerinin düzeltilmesi so-nucu ortaya çıkacak olan kurumlar vergisi ile henüz ödenmemiş durumdaki kurumlar vergisi borçlarına (tahsilâtın vergi dairesince yapıldığı tarihler esas alınmak suretiyle) mahsup edilmesinin vergi mevzuatının ruhuna ve hakkaniyet ilkelerine uygun olacağı kanaatindeyiz: Aksi halde herhangi bir kasıtla yapılmayan ve müvekkil şirketten peşin olarak ve fazladan tahsil edilmiş olan ödemelere dayalı bu mahsup işleminin kabul edilmemesi müvekkil şirket için büyük bir sorun yaracaktır.
  DELİLLER : Tahakkuk fişleri ve sair deliller.
  HUKUKİ SEBEPLER : Vergi Usul Kanunu ve sair kanunlar.
  SONUÇ VE İSTEM : Davanın kabulü ile kesilen vergi ziyaı cezasının terkinine, pişmanlık hükümleri çerçevesinde tahakkuk eden 10/1999–12/1999 dönemi K. Geçici verginin usulsüz olarak tahsil edilmiş olduğu dikkate alınarak ya 2000 yılı kurumlar vergisi beyannamemizdeki mahsup işleminin kabulü ve kurumlar vergi tarhiyatının terkinini ya da tarhiyatı yapılan kurumlar vergiye tahsil edildiği tarihler esasa alınmak suretiyle mahsup edilmesini, usulsüz olarak tahsil edilen K. Geçici Vergilerin tahsil edildiği tarihler esas alınmak kaydıyla tahakkuk eden ve ödenmemiş durumdaki kurumlar vergisi borçlarımıza mahsubunun kabulünü ve yargılama giderleri ile yasal vekâlet ücretinin davalı tarafa tahmiline karar verilmesini talep ederim. …/…/…

  Davacı vekili
  Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Acil

  Vergi Ziyaı Cezasının Terkini İstemi Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


vergi terkin dilekçesi,  vergi ziyaı cezası dava dilekçesi,  geçici vergi terkin dilekçesi örneği,  vergi ziyaı dava dilekçesi,  geçici vergi terkin dilekçesi