+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Kira sözleşmesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Kira sözleşmesi
  KİRA SÖZLEŞMESİ

  DAİRESİ :
  MAHALLESİ :
  SOKAĞI :
  NUMARASI :
  KİRALANAN ŞEYİN CİNSİ :
  KİRAYA VERENİN ADI, SOYADI VE İKAMETGAHI :
  KİRACININ ADI, SOYADI VE İKAMETGAHI :
  BİR SENELİK KİRA KARŞILIĞI : Rakamla (---)
  Yazı ile (---)
  BİR AYLIK KİRA KARŞILIĞI : Rakamla (---.)
  Yazı ile (.---)
  KİRANIN NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ :
  KİRA MÜDDETİ :
  KİRALANAN ŞEYİN ŞİMDİKİ DURUMU :
  KİRALANAN ŞEYİN NE İÇİN KULLANILACAĞI :
  KİRALANAN ŞEY İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLEN
  DEMİRBAŞLAR : ----
  Demirbaşlar Özel Şartlar Madde 10’da yazılıdır ---
  GENEL ŞARTLAR
  1- Kiracı kiraladığı şeyi kendi malı gibi kullanmaya ve bozulmamasına, evsaf ve meziyetlerini, şöhret ve itibarını kaybetmesine meydan vermemeğe ve içinde oturanlarla (varsa) onlara iyi davranmağa mecburdur.
  2- Kiralanan yerin su, elektrik, havagazı, yakıt masrafları, kapıcı parası kiracıya aittir.
  3- Kiralanan kiracı tarafından üçüncü şahsa kısmen veya tamamen kiralanıp da taksimatı ve ciheti tahsisi değiştirilir veya herhangi bir suretle tahrip ve tadil edilirse, mal sahibi kira akdini bozabileceği gibi, bu yüzden vukua gelecek zarar ve ziyanı protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kiracı tazmina mecburdur. Vaki zararın üçüncü şahıs tarafından yapılmış olması mal sahibinin birinci kiracıdan talep hakkına tesir etmez.
  4- Kiralanan şeyin tamiri lazım gelir veya üçüncü bir şahıs onun üzerinde hak iddia ederse, kiracı hemen mal sahibine haber vermeye mecburdur. Haber vermezse zarardan mesul olacaktır. Kiracı zaruri tamiratın icrasına müsaade etmeğe mecburdur. Kiralanan şeyin alelade kullanılması için, menteşelemek, cam taktırmak, reze koymak, kilit ve sürgü yerleştirmek, badana gibi ufak tefek kusurlar, mal sahibine haber vermeden ve münasip müddet beklemeden, kiracı tarafından yaptırılırsa mal sahibinden istenemez.
  5- Kiralanan şeyin vergisi ve tamiri mal sahibine, kullanması için lazım gelen temizleme ıslah masrafları kiracıya aittir. Bu hususta adete bakılır.
  6- Kiracı kiraladığı şeyi ne halde buldu ise, mal sahibine o halde ve adete göre teslim etmeğe mecburdur. Kiralanan gayrimenkul içinde bulunan demirbaş eşya ve aletleri kontrat müddetinin bitiminde tamamen iade ile mükelleftir; gerek bu demirbaşlar ve gerek kiralanan şeyin teferruatı, zayi edilir ve kullanmaktan dolayı eskirse kiracı bunları kıymetleri ile tazmine ve sahibi talep eylediği halde ödemeğe mecburdur.
  7- Kiracı kiraladığı şeyi mukaveleye göre kullanmış olması hesabıyla onda ve eşyasında husule gelen eksiklik ve değişiklikten mesul olmayacaktır. Kiracının kiraladığı şeyi iyi halde almış olması asıldır.
  8- Kiracı mukavele müddetinin son ayı içinde kiralanan şeyi görmeye gelen taliplerin gezip görmesine ve vasıflarını tetkik etmesine karşı koyamaz.
  9- Kira müddeti bittiği halde kiralanan şeyi boşaltmadığı takdirde, kiracı mal sahibinin bundan doğacak zarar ve ziyanını tazmin edecektir.
  10- Kontratoya yapıştırılması icap eden damga pulları ve kontrat bedel ve harçları belediye ve noter dairelerine ödenecek harç ve resimler, kiracıya/mal sahibine aittir.
  11- Kiracının yahut kendisiyle birlikte yaşayan kimselerin yahut işçilerin sıhhati için ciddi bir tehlike teşkil edecek derece ve mahiyette bulunmayan şeyler kiracı için kiralanan şeyi tesellümden imtina ve kira müddeti içinde zuhuru halinde kontratı bozmaya veya kiradan bir miktar kesmeye talepte bulunamaz.
  12- Kiracının kiralanan şeyin içinde ve dışında yaptıracağı tezyinat masrafları kendisine ait olacak ve mukavele müddeti bittiğinde yapılan her türlü masraf için tazminat istemeye hakkı olmamak ve bu gayrimenkul inşaatın tamamı mal sahibinin olacaktır.
  13- Kiracı mal sahibinin rızası olmadan masrafı kâmilen kendisine ait olmak üzere şehir suyu, havagazı, elektrik alabilecek ve apartmanda umumi anten tesisatı yoksa hususi televizyon anteni yaptırabilecektir. Bu teçhizatın sarfiyat bedelleri ve radyo televizyon abonesi gibi hizmet mukabili alınan resimler, demirbaş telefon varsa bunun abone ücreti kiracıya ait olacaktır.
  14- Bu sözleşmede yazılı bulunmayan hükümlere ihtiyaç duyulduğunda 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 818 sayılı Borçlar Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve diğer yürürlükteki alacaklı kanun ve Yargıtay kararları uygulanır
 2. HAYAT
  Devamlı Üye

  ÖZEL ŞARTLAR

  1- DEVİR YASAĞI
  Kiracı kiralayanın yazılı muvafakatı olmaksızın kiralanan yeri başkasına kiralayamaz, devremeze, ortak alamaz.
  2- GİDERLER
  Bina yönetim giderleri, tüm ortak giderler, olağan tamir ve bakım giderleri, çevre temizlik vergisi kiracı tarafından ödenecektir.
  3- ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ
  Kiracı sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde elektrik abone sözleşmesini kendi adına yapacaktır. Mecurda su ve doğalgaz iç tesisatı ve faal kullanımı olmadığından kiracı isterse su ve doğalgaz tesisatlarını tekniğine, yasal mevzuata uygun olarak yaptıracak ve ilgili idarelere müracaatla gerekli işlemlerini ikmal ederek abonelik sözleşmelerini kendi adına yapacaktır. Bu iş ve işlemlerin gerektirdiği tüm giderler kiracı tarafından karşılanacak, sözleşme sonunda olduğu gibi kiralayana teslim edilecek, kiralayandan bedel talep edilmeyecektir.
  4- STOPAJ
  Kira bedeli net olarak tespit edilmiş olup kiracı brüt miktar üzerinden yürürlükteki mevzuata göre stopaj ve SSDF kesintisini ilgili vergi dairesine süresinde ödeyecektir. Sözleşmenin devamınca mevzuatta değişiklik olması halinde benzer mali yükümlülükler aynı şekilde yerine getirilecektir. Ödemeye ilişkin makbuz suretleri kiralayana veya yetkili vekillerine takip eden ay sonuna kadar teslim edilecektir.
  5- MUACCELİYET
  Aylık kiraların herhangi biri gününde veya belirlendiği şekilde ödenmediği takdirde hiçbir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın sözleşme sonuna kadar olan aylık tüm kira bedelleri muaccel olur. Bu durum aynı zamanda akde aykırılık ve temerrüt teşkil eder; ihtarsız tahliye nedenidir.
  6- FESİH BİLDİRİMİ
  Kiracı akdi feshedip mecuru tahliye etme istemini yeni kira dönemi başlangıcından en az bir ay önce yazılı olarak kiralayana bildirmekle yükümlüdür. Bildirimin yapılmaması ve kiralayanın da bu yönde bir talebi olmaması halinde sözleşme kira bedeline ilişkin hükümler hariç aynı şartlarla ve bir yıl için otomatik olarak yenilenmiş olacaktır.
  7- KİRA ARTIŞI
  Kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde aylık kira bedeli % 15’den az olmamak üzere TÜİK’nun açıkladığı yıllık ÜFE oranında artırılacaktır. Bu artış şartı takip eden kira dönemleri için de geçerlidir.
  8- TEMİNAT
  Kiracıdan sözleşme sırasında 3.400.- Euro teminat alınmıştır. Tahliye ve teslim zamanında mecurda tazmini gereken bir eksiklik veya hasar bulunmadığı ve kira ya da sair bir borcu da olmadığı takdirde kiracıya aynen iade edilecektir. Teminat Bedeline faiz talep edilmeyecektir.
  9- KULLANIM ŞEKLİ
  Sözleşme konusu yer bodrum ve zemin kattan ibaret depolu işyeri olup tatlıcı olarak kullanılacaktır. Mecurda hazır tatlı mamullerinin satışı yapılacak olup imalat yapılamayacağı gibi bu tür yerlerde mutat olarak satılan şeyler dışında başka gıda maddeleri de satılmayacaktır. Kiralayanın yazılı muvafakati olmaksızın kullanım şekli değiştirilemez; aksi hal sözleşmeye aykırılık ve tahliye nedenidir.

 3. HAYAT
  Devamlı Üye
  10- DEMİRBAŞLAR
  İşyerinde bir adet . numaralı telefon bulunmaktadır. Telefon çalışır durumda ve borçsuzdur. Tahliye anında aynı şekilde yani çalışır ve borçsuz olarak kiralayana teslim edilecektir.
  Ayrıca halihazırda taşınmazda; önde kafes kepenk, komple vitrin, 8 mm.’lik vitrin camları, cam kapı ve çalışır vaziyette cam kapı otomatiği, vitrin içinde 150 W’lık ampullü iki adet vetray aydınlatma, vitrin dışında deve boynu ile üç adet yağmura dayanıklı Avrupa malı vetraylar, elektrik panosu, elektrik sayacı, reaktif elektrik sayacı, zaman ayarlı elektrik sayacı, 2,50x2 m. Flotal ayna, ön cephede 5.50 m.x1 m. 2 mm. kalınlığında saçak, bir adet banko, marley ve dükkan içinde sağ ve solda cam raflar demirbaş olarak teslim edilmiştir.
  11- SİGORTA
  İşyeri zorunlu deprem sigortası dışında ve kiracının kendisine ait eşya ve maddi değerlerden ayrı olmak üzere yangın, su baskını, terör eylemleri vs. rizikolara karşı kiralayan lehine sigorta ettirilecek; buna ilişkin prim ve giderler kiracı tarafından ödenecektir. Poliçe veya poliçe fotokopisi kiralayana teslim edilecektir.
  12- DEKORASYON VE DEĞİŞİKLİKLER
  Kiracı iş ve faaliyeti için gerekli gördüğü tadilat, dekorasyon ve düzenlemeleri imara, mimari projeye ve diğer yasal mevzuata aykırı olmayacak şekilde ve kiralayanın yazılı olurunu almak koşuluyla yapabilir. Yapılacak dekorasyon, değişiklik, tadilat ve bu yöndeki her türlü düzenleme tek tek gösterilen ayrıntılı liste halinde ve gerektiğinde projesi ile birlikte yazılı olarak kiralayanın onayına sunulacak ve yazılı onay alınarak yapılabilecektir. Bu işlerle ilgili olarak gerekli ise resmi merciler nezdindeki tüm iş ve işlemler kiracı tarafından ikmal edilecek ve giderleri de kiracı tarafından karşılanacaktır. Kiralayanın yazılı oluru alınmadan, yasal mevzuata uyulmadan veya üçüncü şahıslara zarar verecek şekilde yapılan her türlü değişiklik, dekorasyon, tadilat ve faaliyet sözleşmeye aykırılık ve tahliye nedenidir.
  Kira süresince mecurda yapılan tüm dekorasyon, değişiklik ve ilaveler sabit tesis niteliğinde olsa da olmasa da tahliye anında olduğu gibi kiralayana teslim edilecektir. Kiracı bunlardan dolayı kiralayandan herhangi bir bedel talep etmeyecektir. Bu madde kapsamında eksik teslim halinde tazminat sorumluluğunu kiracı şimdiden kabul etmiştir.
  13- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
  Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
  14- 14 genel ve 13 özel şarttan oluşan işbu sözleşme ././. tarihinde iki nüsha olarak tanzim imza ve teati edilmiştir.

  KİRACI KEFİL KİRALAYAN

+ Yorum Gönder