+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Temel Hukuk Soru Bankası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  Temel Hukuk Soru Bankası
  Temel Hukuk Soru Bankası

  1. Müeyyidesi küçük görme olan sosyal hayat kuralı nedir?
  Ahlak Kuralları

  2. Hukuk kuralları ile benzerliklerin en yoğun olduğu sosyal hayat kuralları nedir?
  Ahlak Kuralları

  3. Yalan söyleyen bir kimse sosyal hayatı düzenleyen kurallardan hangisinin müeyyidesi ile karşılaşır?
  Ahlak Kuralları

  4. Hukukun Müeyyidelerinden birini söyleyiniz?
  Ceza

  5. Başkalarının malına göz dikmemeyi emreden ahlak kuralı nedir?
  Objektif Ahlak Kuralı

  6. Neyin müeyyidesi günahkar olma ve ahirette cezalandırmadır?
  Din Kuralları

  7. Kanun koyarken toplumun hangi nitelikleri gözden uzak tutulamaz?
  Ahlaki Görüşleri

  8. Sosyal hayatı düzenleyen ahlak kuralları genel olarak nasıl gruplandırılır?
  Objektif-Subjektif olarak

  9. Sosyal hayatı düzenleyen kurallardan maddi müeyyideli olana örnek veriniz?
  Hukuk Kuralları

  10. Hastalanan arkadaşını ziyaret etmeyen kişi hangi sosyal hayat kuralına aykırı davranmış olur?
  Görgü Kurallarına

  11. Görgü Kurallarının müeyyidesi nedir?
  Alay edilme

  12. Sosyal Hayatı düzenleyen kurallar?
  Objektif Ahlak Kuralları
  Subjektif Ahlak Kuralları
  Din Kuralları
  Hukuk Kuralları

  13. Görgü Kurallarının yaptırımı nedir?
  Alay Edilme

  14. Subjektif Ahlak kurallarına aykırı bir duruma örnek veriniz?
  Yalan Söylemek


  15. Karaborsacılık yapan bir tüccar mesleğini yürütmekten 3 ay süreyle yasaklanmış ise, ne tür bir müeyyide ile karşılaşmıştır?
  Ceza

  16. Hükümsüzlük Türleri nelerdir?
  Yokluk
  Butlan
  Tek taraflı bağlamazlık

  17. Ayşe’ye ait evin Devlet tarafından yol veya çocuk bahçesi yapmak amacıyla takdir edilen bedeli ödenmek suretiyle elinden alınmasına ne denir?
  Kamulaştırma (İstimlak)

  18. Mümeyyiz küçüğün yapmış olduğu borçlandırıcı bir hukuki muamele, kanuni temsilcisi tarafından onaylanmazsa işlemin sonucu ne olur?
  Tek taraflı bağlamazlık

  19. Hukuk kurallarının müeyyideleri?
  Ceza
  Cebri icra
  İptal
  Tazminat
  Hükümsüzlük


  20. Hukuk kurallarına aykırı biçimde yapılmış olan idari işlemler yargı organlarınca hangi müeyyideye tabi tutulur?
  İptal

  21. Alacaklının icra dairesi vasıtasıyla bir kişinin mallarını haczetmesine ne denir?
  Cebri İcra

  22. Hukukun tasnifi olarak yapılan ayrım nedir?
  Kamu Hukuku
  Özel Hukuk

  23. Kanunun suç saydığı eylem ve davrananlara uygulanacak yaptırıma hukukta ne denir?
  Ceza

  24. Disiplin Cezaları?
  Uyarma
  Kınama
  Kusur Bildirme
  Meslekten Çıkarma


  25. İdarenin yargı dışı denetimine örnek?
  Sayıştayın mali alandaki kontrolü

  26. Türk Yargı sisteminin benimsediği Yargı Türleri?
  Anayasa Yargısı
  İdari Yargı
  Askeri Yargı
  Adli Yargı

  27. Servet üzerinden alınan vergiler?
  Emlak Vergisi
  Motorlu Taşıtlar vergisi
  Veraset ve intikal vergisi
  Taşıt alım vergisi

  28. 1982 Anayasasına göre seçilmenin ilkeleri?
  Gizli Olması
  Tek dereceli olması
  Oyların dökümünün açık olması
  Serbest Olması

  29. Yürürlükte olan T.C. Anayasası hangi yılda yürürlüğe girmiştir?
  1982

  30. Devlet Denetleme Kurulunun Görev Alanları?
  Genel idare merkez teşkilatı
  Üniversiteler
  Genel İdare taşra teşkilatı
  Belediyeler

  31. Vergi, Resim, harç ve benzeri yükümlerin ancak kanunla konulması, değiştirilmesi veya kaldırılmasına vergi hukukunda ne denir?
  Kanunilik İlkesi

  32. Cumhurbaşkanı Seçilmek için gerekli koşullar?
  40 Yaşını doldurmuş olmak
  Kanunun aradığı şartlara sahip olmak
  Üniversite bitirmiş olmak
  Türk vatandaşı olmak

  33. Vatandaşlar arasında herhangi bir fark yapılmaksızın herkesin vergi ödemekle yükümlü olduğu ilke nedir?
  Genellik

  34. 1982 Anayasasında yürütme organının başı kimdir?
  Cumhurbaşkanı

  35. “Hangi eylemin suç teşkil edeceğinin ve buna ne ceza verileceğinin kanunla belirtilmesi” şeklinde ifade edilebilecek ilkeye Ceza Hukukunda ne denir?
  Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi

  36. 1982 Anayasası kim tarafından hazırlanmıştır?
  Danışma Meclisi

  37. T.C. Laik bir devlet olduğu hükmü nerde yer alır?
  Anayasada

  38. Bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki kararı nedir?
  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

  39. Taşradaki kademelerin hangisinde bir bakanlığın temsilcisi olarak birer müdür bulunur?
  İl

  40. Şahısların temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen hukuk dalı nedir?
  Anayasa Hukuku

  41. 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanını kim seçer?
  TBMM

  42. İdare hukukunun merkez teşkilatında kim bulunur?
  Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulu

  43. “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi, Ceza Hukukunun hangi unsurunu açıklar?
  Kanunilik

  44. Vali ve Kaymakam idare hukukunun idare teşkilatın hangi kolunda yer alır?
  Taşra Teşkilatı

  45. TBMM kaç milletvekilinden oluşur?
  550

  46. Türk Hukukuna göre milletvekili seçme ve seçilme yaşı kaçtır?
  18-30

  47. Kişilerin doğumdan ölüme kadar önem arz eden bütün ilişkilerini düzenleyen hukuk dalı nedir?
  Medeni Hukuk

  48. Kıymetli Evraklar Nelerdir?
  Bono
  Poliçe
  Makbuz senedi
  Çek

  49. Bir Alman ile bir türkün evlenmesine ilişkin sorunlar hangi hukuk dalıyla ilgilidir?
  Kanunlar İhtilafı

  50. Çekişmesiz Yargıda ne yoktur?
  Menfaatleri zıt iki taraf

  51. Şahısların ehliyetlerini düzenleyen hukuk dalı nedir?
  Şahsın Hukuk

  52. Ölmüş kişinin mirasa konu olan hak ve borçlarının toplamına miras hukukunda ne ad verilir?
  Tereke

  53. Limited Ortaklıkta en az ve en çok ortak sayısı nedir?
  2-50

  54. Borçlar hukuku hangi hukuk dalına girer?
  Medeni Hukuk

  55. Ticari bir işletmeyi ticaret ünvanı altında işletmek maksadıyla kurulan ve şirket alacaklarına karşı ortaklardan bir veya bir kaçanın sorumluluğu sınırsız diğer ortakların sorumluluğu belli bir sermaye ile sınırlı olan şirket türü nedir?
  Komandit

  56. Özel Hukukun Dalları?
  Ticaret Hukuku
  Medeni Hukuk
  Borçlar Hukuku
  Devletler Özel Hukuku

  57. Bankacılık ve sigortacılık yapamayan şirket türü nedir?
  Limited

  58. Özel Sigorta Türleri?
  Kara Sigortası
  Deniz Sigortası
  Can Sigortası
  Mal Sigortası

  59. Türk Medeni hukukunun temel kaynağını oluşturan Türk Medeni Kanunu ile borçlar kanunu hangi yılda yürürlüğe girmiştir?
  1926

  60. Kambiyo Senetleri Nelerdir?
  Bono
  Poliçe
  Çek

  61. Medeni hukuk ve özel hukukun çoğu zaman eş anlamlı kullanılması medeni hukukun hangi özelliğini gösterir?
  Özel hukukun geniş ve önemli bir dal olması

  62. Bir Anonim şirkette ortağın pay sahipliğini gösteren belgeye ne denir?
  Hisse Senedi

  63. Deniz ticaretinde geminin bayrağı neyi gösterir?
  Geminin bağlı olduğu devleti

  64. Medeni Hukukun Dalları?
  Aile Hukuku
  Şahsın Hukuku
  Eşya Hukuku
  Miras Hukuku

  65. Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye ne denir?
  Tacir


  66. Şirketlerde sınırsız sorumlu ortak ne demektir?
  Tüm malvarlığı ile sorumlu olmak

  67. Bir uyuşmazlığın kanunlar ihtilafı konusuna girebilmesi için hangi unsurun olması gerekir?
  Yabancılık unsuru

  68. Deniz yoluyla eşya taşıma karşılığı ödenen ücrete Deniz Ticaretinde ne denir?
  Navlun

  69. Trabzon’da bir Türk ile Norveçlinin yaptıkları ticari sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar hangi hukuk dalını ilgilendirir?
  Kanunlar İhtilafı

  70. Deniz yoluyla eşya taşıma karşılığı yapılan sözleşmeye ne denir?
  Navlun Sözleşmesi

  71. Ticaret Şirketleri?
  Anonim
  Limited
  Kolektif
  Komandit

  72. Nişanlanma, Evlenme ve boşanma gibi konuları düzenleyen hukuk dalı nedir?
  Aile Hukuku

  73. Meclise sunulan kanun tasarısı ve tekliflerinin görüşülme usül ve esasları ne ile düzenlenir?
  Meclis İç Tüzüğü ile

  74. Tüzükler hukuken hangi kaynaklardandır?
  Yazılı

  75. TBMM’de kabul edilen kanunlar, Cumhurbaşkanı tarafından kaç gün içinde yayımlanır?
  15
  76. Kanunların Özellikleri?
  Yazılı
  Genel
  Soyut
  Sürekli

  77. Adli yargı alanındaki içtihadı birleştirme kararlarını kim verir?
  Yargıtay

  78. Türkiye’de Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi ilk kez hangi yılda verilmiştir?
  1971

  79. Kazai İçtihatlar Hukukun hangi kaynaklarındandır?
  Yardımcı

  80. Hakimin bur uyuşmazlığın çözümünde yazılı kaynaklarda bir hukuk kuralı bulunmadığı takdirde örf, adet hukukuna başvurması örf ve adet hukukunun hangi özelliğini gösterir?
  Tali Kaynak olmasını

  81. Kanun Teklifi Ne demektir?
  Millet vekillerinin meclise sunduğu kanun projesi

  82. Metinde yürürlük tarihi gösterilmeyen kanunlar resmi gazetede yayımlanmasından kaç gün sonra yürürlüğe girer?
  45

  83. Tüzükler çıkarılmadan önce hangi makamın onayından geçmesi gerekir?
  Danıştay

  84. Paftos ve örfü belde hukukun hangi kaynakları arasında yer alır?
  Özel örf ve Adet kuralları

  85. Hakkın mahiyetini açıklayan görüşler?
  Karma Nazariye
  Menfaat nazariyesi
  Hürriyet nazariyesi
  İrade nazariyesi

  86. Sınırlı ayni haklar neyin kapsamında yer alır?
  Mamelek Hakları

  87. Şahsi İrtifak Haklarına bir örnek?
  İntifa Hakkı

  88. Kişinin maddi ve manevi tüm varlığının serbestçe geliştirilmesi amacını güden hak ve hürriyetlere ne denir?
  Kişisel Haklar

  89. Şahıslarla devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından doğan haklara ne denir?
  Kamu Hakları

  90. Konut dokunulmazlığı hakkı neyin kapsamındadır?
  Temel Haklar

  91. Özel Hakların konularına göre tasnifi nedir?
  Mamelek
  Şahsiyet

  92. Çalışma hakkı ne tür bir haktır?
  Sosyal ve ekonomik

  93. Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara ne denir?
  Ayni hak

  94. Yazarın kitabı üzerinde sahip bulunduğu hakka ne ad verilir?
  Telif Hakkı

  95. Hukuk düzeni tarafından şahıslara tanınmış olan yetkiye ne denir?
  Hak

  96. Kamu hakları içerisinde yer alan kişisel haklar?
  Din ve Vicdan hürriyeti hakkı
  Mülkiyet Hakkı
  Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı
  Özel hayatın gizliliği hakkı

  97. Özel hakların gayelerine göre yapılan ayırım?
  Yenilik doğuran
  Alalede

  98. Sahibine en geniş yetkileri veren herkese karşı ileri sürülebilen ve herkesin uymakla yükümlü olduğu haklara hukukta ne denir?
  Mutlak Haklar

  99. Kurucu yenilik doğuran haklar?
  Satım sözleşmesi yapılması
  Kira sözleşmesi yapılması
  Vekalet sözleşmesi yapılması
  Ariyet sözleşmesi yapılması


  100. Noter veya yetkili resmi makamlar tarafından düzenlenen yazılı belgelere ne ad verilir?
  Resmi Senet

  101. Gayrimenkullerin devri halinde, mülkiyet hangi anda kazanılır?
  Gayrimenkul satımının tapu siciline tescil edildiği anda
  102. Bir hakkın şahsa bağlanmasına hak ile bir şahıs arasında bağlantı kurulmasına ne ad verilir?
  Hakkın Kazanılması

  103. Medeni kanuna göre tapu siciline kaydedilecek gayrimenkul mallar nelerdir?
  Arazi
  Maden
  Tapu siciline daimi ve müstakil kaydedilen haklar
  Apartman Dairesi

  104. Subjektif iyiniyet kuralı neyde düzenlenmiştir?
  Medeni kanun

  105. Medeni kanunda belirtilen herkes haklarını kullanmakta ve borçlarını ifada hüsnüniyet kaidelerine riayetle mükelleftir” ifadesi neyi açıklar?
  Objektif iyiniyet kuralın
 2. Acil

  Temel Hukuk Soru Bankası isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


mamelek hakkı