+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Geçici vergi tanımı Geçici vergi hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Geçici vergi tanımı Geçici vergi hakkında bilgi
  Geçici vergi tanımı Geçici vergi hakkında bilgi


  Geçici vergi, gelir (ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı) ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari
  vergilendirme dönemlerinin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanarak
  ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır.

  GVK'nun mükerrer 120. maddesine göre Ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ve
  serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere VUK hükümlerine göre
  (indirim, istisnalar ve değerleme hükümleri de dikkate alınarak) belirlenen ilgili hesap döneminin üçer aylık kazançları
  üzerinden % 15 oranında geçici vergi öderler. Geçici vergi matrahının hesaplanmasında dönem sonu mal stoklarının
  değeri kayıtlar üzerin-den tesbit edilir. Hesaplanan geçici vergi, üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 14. günü akşamanı
  kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir. Aynı dönem içinde tevkif yolu ile ödenen gelir vergisi hesaplanan
  geçici vergiden mahsup edilir.

  Bir önceki hesap döneminde üçer aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici vergi yıllık
  beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen tutar mükellefin diğer vergi
  borçlarına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarı o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep edilmesi
  durumunda mükellefe iade edilir.

  Kurumlar Vergisi mükellefleri KVK'nun 25. maddesine göre dönemler itibariyle tesbit edilen kurum kazancının
  % 20'i oranında geçici vergi öderler.
 2. Acil

  Geçici vergi tanımı Geçici vergi hakkında bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder