+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Tüm iş ve sosyal güvenlik Hukuku Bilgileri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Tüm iş ve sosyal güvenlik Hukuku Bilgileri
  Tüm iş ve sosyal güvenlik Hukuku Bilgileri

  Tüm iş ve sosyal güvenlik Hukuku Hakkında Bilgi

  Bir işilişkisi içinde bulunsun ya da bulunmasın bireylerin sosyal güvenliklerini sağlamak üzere devletçe düzenlenen kurum ya da kurumlar topluluğuna Sosyal güvenlik sistemi denir.

  17.yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan ve 19.yüzyıla dek çalışma ilişkilerini usta, kalfa, çırak ve yamak hiyerarşisi içinde düzenleyen sosyal düzene Korporasyon düzeni denir.

  Asgari ücretin nakden ödenmesi, işçi yararına yorum ilkesinin uygulanmasına örnektir.
  İşkanununda hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu, bu kanuna aykırıolmayan hükümleri uygulanır.

  Osmanlıimparatorluğu döneminde, esnaf örgütleri ile ilgili tüm kural ve formalitelerin nitelik ve biçimlerinin gösterildiği yazılımetinlere Fütüvvetname denir.

  Türkiye'de kadın, genç ve çocuk işçileri çalışma yaşı, süreleri, işin nitelik ve koşullarıyönünden ilk kez koruyan kanun Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'dur.

  Kaloriferli konut kapıcılarıişkanunu kapsamındadır.

  Bir işyerinde bulunacak işveren vekili sayısıİş kanunu'nda belirtilmemiştir.

  İşkanunu'nun kapsamına girecek nitelikte bir işyeri kuran işveren bu durumu 1 ay içinde bölge çalışma müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

  İşKanunu'nda belirtilen hizmet akdi türleri: Sürekli, Süreksiz, Belirsiz süreli, Belirli süreli hizmet akdi

  Hizmet akdinin yapılmasında tarafların ehliyeti, Medeni Kanun'un genel hükümleri çerçevesinde ele alınmaktadır.

  Bir kimse akit serbestisi gereği, iradesi dışında akit yapmaya zorlanamaz. Ancak işverenler bakımından bu serbesti birtakım sosyal amaçlar gereği hizmet akdi yapma zorunluluğu şeklinde sınırlandırılmıştır. İşverenin akit yapmak zorunda olduğu kimseler: Eski hükümlü işçi, Sakat işçi, İşçi kuruluşundaki başkanlık görevi sona eren işçi, Malullük hali sona eren işçi.

  İşKanunu'na göre, işçinin aylık ücreti üzerinden kesilecek para cezası3 günlük ücretinden fazla olamaz.

  Asgari ücretin tanımında yer alan işçinin zorunlu ihtiyaçları: Kültür, Sağlık, Ulaşım, Giyim, Gıda, Konut

  Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararları komisyon kararının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihi izleyen ay başında yürürlüğe girer.

  İşsüresinden sayılanlar: İşçilerin işveren tarafından işyerinden başka bir yere çalışmak üzere gönderilirken yolda geçen süreler. Emzikli kadın işçilerin çocuklarına süt vermek amacıyla geçirdiği süreler. Maden ocağında çalışan işçilerin ocağa inerken geçirdiği süreler. İşçinin işverenin emrinde çıkacak bir işi bakleyerek çalışmadan geçirdiği süreler.

  Türkiye'de genel sebeplerle yapılabilecek fazla çalışmanın yasal olarak günlük ve yıllık üst sınırları: Günlük 3 saat, yıllık 90 gün

  Toplu işsözleşmesine göre, iki aylık deneme süresi 1 Mart 1998 de sona eren ve işine devam eden bir işçi, 1 Ocak 199 da yıllık ücretli izne hak kazanır. (deneme süresi dahil)

  İşveren işçinin yıllık izin dönemine ilişkin ücretini, işçinin izne başlamasından önce vermek zorundadır.

  Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre, İşkanununun uygulama alanıdışında kalan işlerde, çocuk işgücü için çalıştırılma yaşıen az 13 'tür.

  Gece postalarında çalıştırılan kadın işçilerin 6 ayda bir sağlık kontrolünden geçirilmesi gerekir.

  Bir işverene ait işyerinde sırasıyla 35, 45, 70 işçi bulunmaktadır. Bu işverenin çalıştırmasıgereken sakat ve eski hükümlü sayısı: 2 sakat ve 2 eski hükümlü

  Türkiye'de sakat ve eski hükümlü işçi çalıştırılmasına ilişkin düzenlemeler ilk kez Deniz İş Kanununda yer almıştır.

  İşçisinin işyerinde başka bir işçiyi yaraladığını 08.05.1997 tarihinde öğrenen işveren, bu işçinin hizmet akdini en geç 08.05.1997 de bildirimsiz (derhal) feshedebilir.

  Aynıişyerinde 4.5 yıldır çalışan bir işçinin feshi ihbar öneli bildirimin işverene yapılmasından başlayarak 8 haftadır. 6 aydan az ise 2 hafta, 6 ay ile 1.5 yıl arasında ise 4 hafta, 1.5 yıl ile 3 yıl arasında ise 6 hafta, 3 yıldan çok ise 8 hafta.

  Kıdem tazminatına esas günlük ücreti 3 milyon , işyerindeki kıdemi 6 yıl olan bir işçinin kıdem tazminatı3 000 000 x 6 x 30 = 540 milyondur. Kıdem tazminatı=1 günlük ücret x kıdem süresi x 30

  İşçi Sağlığıve İşGüvenliği Kurullarıiçinde yer alanlar: İşveren, İşyeri hekimi, Sendika temsilcisi, İşyeri güvenlik şefi.

  İşçi sağlğıve işgüvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan özel tedbirler: 13 yaşından küçük çocukların çalıştırılmaması. Sualtındaki işlerde 18 yaşını doldurmamışerkek çocukların çalıştırılmaması. Kadın işçilerin doğumdan önceki 6 hafta ve doğumdan sonraki 6 hafta süresince çalıştırılamaması. 13-18 yaşgrubunda bulunan çocuk ve genç işçilerin, işe alınmadan önce doktor muayenesinden geçirilmesi.

  Cumhuriyet döneminde ülkede reformların yapılabilmesi için gerekli sosyal düzeni sağlamak amacıyla çıkarılan ancak sendika kurmayıhemen hemen olanaksız hale getiren kanun Takrir-i Sükun Kanunu'dur.

  1982 Anayasasında sendika kurma hakkıSosyal ve ekonomik haklar arasında düzenlenmiştir.

  İşyeri iç yönetmelikleri, işhukukunun kaynaklarından "Kendine özgü" 'ye ait bir örnektir.

  Kapıcıya konut tahsis edilmesi halinde kapıcıdan kira istenemez. Çalışmasınıaynıkonutta arzeden konut kapıcılarıİşKanununun kapsamındadır. Çalışmasınıaynıişverene arzeden konut kapıcılarıİş Kanununun kapsamındadır. Kaloriferli konut kapıcılarıİşKanununun kapsamındadır.

  Ülkemizde Cumhuriyet'ten önceki dönemde var olan loncalardaki meslek hiyerarşi içinde Ustabaşıyer almaz, Çırak, Kalfa,Yamak, Usta yer alır.

  İşkanununa göre, en alt seviyede tespit edilerek işçilere ödenen ücret Asgari ücrettir.

  İşkanunu gece dönemini Gece en geç 20:00'de başlayıp en erken 06:00'da biten gün olarak belirlemiştir.

  Kadın işçiler doğumdan sonraki 6 hafta içinde herhangi bir işte çalıştırılamazlar. Kadın işçiler doğumun muhtemel görüldüğü tarihten önceki 3 ay içinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Kadın işçiler gebelik sırasında her ay tıbbi muayeneye gitme hakkına sahiptirler. Kadın işçiler doğumdan önceki 6 hafta içinde herhangi bir işte çalıştırılamazlar.

  Türkiye'de sakatların korunmasıile ilgili olarak uygulamada bulunan temel yöntem Kota yöntemidir.

  İşyerinde 8 yıldır çalışan kadın işçi A'nın hizmet sözleşmesi, doğum sebebiyle işyerinden ayrıldıktan en erken 6 hafta sonra derhal fesih yöntemi ile fesih edilebilir.

  Toplu işsözleşmesi bulunmayan bir işyerinde 5 yıldır çalışan ve giydirilmişgünlük ücreti 3 milyon TL olan bir işçinin yaklaşık kıdem tutarı450 milyondur. Kıdem tazminatı=günlük ücret * kıdem * 30

  İşhukukunda, işverenlere, işçi sağlığıve işgüvenliği ile ilgili olarak getirilen yükümlülükler: Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçiler için sağlık raporu almak. İşçileri işyeri tehlikelerine karşıönceden haberdar etmek. Gerekli olan koşullarıve araçları eksiksiz bulundurmak. Meydana gelen işkazalarını yetkili mercilere bildirmek.

  Bir işyerinde en çok 8 işyeri sendika temsilcisi bulunabilir.

  Sendikaların çalışma yaşamına ilişkin faaliyetler: Toplu işsözleşmesi yapmak. Toplu iş uyuşmazlıklarında arabulucuya başvurmak. Toplu iş uyuşmazlıklarında hakem kurullarına başvurmak. Üyelerini ya da mirasçılarınıtemsilen dava açmak.

  İşçi A, çalıştığıişyerindeki sendikaya üye olmak için gerekli işlemleri tamamlamışve üye kayıt fişlerini sendikaya teslim etmiştir. Ancak sendikanın yetkili organıaradan 40 gün geçmesine rağmen A'ya herhangi bir cevap vermemiştir.Bu durum, A'nın sendika üyeliğinin kabul edildiği anlamına gelmektedir.

  Toplu İşSözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununa göre grevin amacıişyerinde faaliyeti durdurmak ya da önemli ölçüde aksatmaktır.

  250 işçinin çalıştığıbir işyerinde lokavt uygulayan işveren tüm işçileri işten uzaklaştırmak zorundadır.

  Toplu işsözleşmesinin imza tarihinde taraf sendikaya üye olanlar, imzalanan sözleşmeden sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yararlanırlar.

  Grev ve lokavt yasağıile zorunlu hakem uygulamasının bulunduğu ülkelerde hakem kurullarının kararlarıkesindir ve taraflarıbağlar.

  Grev gözcülerinin görevi grev yapan sendikanın üyelerinin greve uyup uymadıklarınıdenetlemektir.

  Sosyal yardımların finansmanıdevlet bütçesinden sağlanabilir. Sosyal yardımların finansmanı vergilerle sağlanabilir. Sosyal yardımlar zorunlu katılım ilkesine dayanmaz. Sosyal yardımlar parasal nitelikte olabilir. Sosyal yardımlarda katılım payıile karşılık arasında bir ilişki YOKTUR.

  Sosyal Sigortalar Kanununun, zorunlu sigorta uygulamasıbakımından, kısmen sigorta dışında tutulanlar arasında Türkiye'de görevli bulunan ve dışarıda sigortalıolan yabancılar yer almaktadır.

  Sosyal sigortalarda uygulanan ve primlerin ortak bir fonda toplanmasıve sigortalıya yapılan yardımların bu fondan karşılanmasıesasına dayanan finansman yöntemine toplu kapitalizasyon yöntemi denir.

  Yaşlılık sigortasından toptan ödeme yapılabilmesi için, sigortalıkadının en az 50 yaşında olması gerekir.

  TC Emekli Sandığından aylık almaktayken ölen babasından, ölüm tarihinde 18 yaşını, ortaöğretim yapmakta ise 20 ve yükseköğrenim yapmakta ise 25 yaşınıdoldurmamışerkek çocuklara aylık bağlanır.

  Bağ-Kur kanununa göre, malullük aylığından faydalanabilmek için en az 5 tam yıl prim ödemiş olmak gerekir.

  2926 sayılıTarımda Kendi Ad ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre ödenecek aylık sigorta prim oranlarınıtespit etme şeklini prim=gösterge * katsayı* %20 formülü gösterir.
  İşyeri iç yönetmelikleri ve toplu işsözleşmeleri, iş hukukunun kendine özgü kaynaklarıarasında yer alır.

  Türk İşHukukunun yasal çerçevesi içinde yürürlükte olan yasalar: 854 sayılıDeniz İşKanunu, 506 sayılıSosyal Sigortalar Kanunu, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlar ile Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, 1475 sayılıİşKanunu.

  İşveren vekili, işveren adına hareket eder. İşveren vekilleri, işçilere tanınan haklardan yararlanabilir. İşveren vekili, işin ya da işyerinin yönetiminde görev alır. İşveren için öngörülen sorumluluklar işveren vekili için de uygulanır.

  İşçiye, ürettiği mal miktarına göre ücret ödenmesi halinde, Parça başıücret sistemi söz konusudur.

  Asgari ücret tespit komisyonunun göreve başlayabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çağrıda bulunmasıgerekir.

  18 yaşından küçüklere kıdemlerine bakılmaksızın en az 18 gün yıllık izin verilir.

  Çocuk işçilerin korunmasına yönelik en kapsamlı düzenlemeler İşKanununda yer almaktadır.

  Bir işveren Antalyada 26, Muğlada 50, Eskişehirde 52 ve Bursada 101 işçi çalıştıran 4 işyeri vardır. Bu işveren Muğla, Eskişehir ve Bursadaki işyerlerinde sakat ve eski hükümlü işçi çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır.

  İşçisi A'nın haklıbir nedene dayanmaksızın 1 ayda 3 işgünü işine devam etmemesi üzerine, işveren, A'nın hizmet sözleşmesini bildirimsiz (derhal) fesih yolu ile feshetmiştir. İşverenin bu fesihte dayandığısebep Ahlak ve iyiniyete uymayan hallerdir.

  Kıdem tazminatıtam ve zamanında ödenmezse, gecikme süresi için ödenmesi gerekli tazminata, mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanır.

  Bir işyerini kurmak için gerekli izni alan bir kimse, işyerini faaliyete geçirebilmek için gerekli olan işletme belgesini Bölge Çalışma Müdürlüğünden alır.

  Sendikalar Kanununda bir konuda boşluk bulunmasıhalinde, bu boşluk Medeni Kanun hükümleri ile doldurulur.

  Konfederasyon, sendika ve sendika şubelerinin başkanlarıve yöneticileri, göreve seçilmelerinden itibaren 3 ay içinde, kendilerinin, eşlerinin ve velayetleri altındaki çocuklarının mal varlığını notere bildirmek zorundadır.

  Üyelik aidatının 6 milyon TL olduğu bir sendika için, dayanışma aidatı2/3*6 milyon=4 milyon.

  Toplu İşSözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun bölümleri : Toplu işsözleşmesi, Çeşitli hükümler, Toplu işuyuşmazlıklarının barışçıyollarla çözülmesi, Müeyyideler ve son hükümler.

  Bir toplu işsözleşmesinden, dayanışma aidatını ödeyerek yararlama, yararlanmak isteyen işçinin talebinden itibaren başlar.

  Sendikalar Kanununa göre, toplu görüşme aşaması 30 günle sınırlandırılmıştır.

  Belediyelerce yürütülen şehir içi taşıma işlerinde sürekli grev ve lokavt yasaklarısözkonusur.

  Uygulanmakta olan bir grevin kanun dışıolup olmadığınıişmahkemeleri tespit eder.

  Grev ve lokavta katılmayacak işçileri işveren belirler.

  Ülkemizdeki sosyal sigorta kuruluşları: Amele birliği, Emekli sandığı, Bağkur, Banka ve Sigorta şirketlerine ait sandıklar.

  Bir işkazasısonucu yatarak tedavi gören ve günlük geliri 4,5 milyon TL olan sigortalıya verilecek günlük geçici işgöremezlik ödeneğinin miktarı2 250 000 TLdir.

  Emekli sandığına tabi bir iştirakçi ahlaksızlık sebebiyle bozuk sicil aldığıiçin resen emekliye sevk edilmiştir. Bu iştirakçiye emekli aylığı bağlanabilmesi için kıdeminin en az 25 yıl olması gerekir.

  Tarımda Kendi Ad ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre isteğe bağlısigortalılık kuruma yapılan başvuruyu izleyen aybaşından
  itibaren kazanılır.
 2. Acil

  Tüm iş ve sosyal güvenlik Hukuku Bilgileri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder