+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Anayasa Hukuku Çalışma Soruları Hakkında Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Anayasa Hukuku Çalışma Soruları Hakkında
  Anayasa Hukuku Çalışma Soruları Hakkında

  Anayasa Hukuku Çalışma Soruları


  1)Belli bir eylem için, o eylemin işlenmesinden sonra özel bir mahkeme kurulması, hukuk devletinin i hangi ilkesine aykırılık oluşturur?
  KANUNİ HAKİM GÜVENCESİ

  2)Bir ülkenin anayasasını, o anayasada belirlenmiş usullere uyarak değiştiren iktidara ne ad verilir?
  TALİ KURUCU İKTİDAR

  3)Carre de Malberg'e göre yasama ve yürütme fonksiyonları arasındaki fark nedir?
  HİYERARŞİ

  4)Milletvekili seçilme yaşı hangisidir?
  30

  5)"Üzerinde hiçbir işaret bulunmayan yuvarlakların kürsüden kutuya atılması suretiyle yapılan" oylama çeşidi, nedir?
  GİZLİ OYLAMA

  6)Başbakanın TBMM'den güven istemesi halinde, güven isteminin reddi için aranan çoğunluk nedir?
  SALT ÇOĞUNLUK

  7) Klasik parlamenter sistemden sapan, başkanlık ile parlamenter rejim arasında karma bir sistem özelliğine sahip bulunan Anayasa nedir?
  5.FRANSIZ CUMHURİYETİ ANAYASASI

  8) 1982 Anayasası'na göre Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun başkanı kimdir?
  ADALET BAKANI

  9) "Gerek Anayasanın gerekse Anayasa veya yargı kararları yoluyla eklenen diğer ilke ve kuralların kapsadığı, anayasaya uygunluk denetiminde kullanılan ölçü normlarına verilen addır". Verilen tanımın karşılığı nedir?
  ANAYASALLIK BLOKU

  10) Kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi kavramının ortaya çıkması için ilk ve zorunlu şart nedir?
  YAZILI VE SERT BİR ANAYASA

  11) Yönetmeliklerin ilk defa düzenleme konusu olduğu anayasa nedir?
  1961 ANAYASASI


  12) TBMM'nin hükümeti düşürme yetkisine sahip olduğu ancak yürütme organının meclisi feshetme yetkisinin olmadığı anayasamız hangisidir?
  1924 ANAYASASI

  13) Bir bakanın siyasal sorumluluğu gereği meclis tarafından uzaklaştırılması sonucunu doğuran denetim aracı hangisidir?
  GENSORU

  14) TBMM'nin her yıl kendiliğinden toplandığı ay hangisidir?
  EKİM

  15)Cumhurbaşkanı'nın hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde Cumhurbaşkanlığı'na vekillik kim eder?
  TBMM BAŞKANI

  16) Bir kişinin Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için ilk iki oylamada oranın çoğunluk oranı nedir?
  2/3

  17) Bakanlar Kurulu olağanüstü hal rejimlerini en fazla ne kadar süre için ilan etme yetkisine sahiptir?
  EN FAZLA 6 AY

  18) Yürütme fonksiyonuna “yetki” olma niteliği kazandıran anayasa hangisidir?
  1982 ANAYASASI

  19) "Siyasal karar organlarının genel oya dayanan serbest seçimlerle" oluştuğu devlet sistemine ne ad verilir?
  KARŞILIKLI TALEP

  20) Bakanlar Kurulu bütçe tasarıları ve raporunu mali yılbaşından en az kaç gün önce TBMM'ye sunar?
  75

  21) Kurucu Meclis'in yaptığı seçim kanunlarına göre Millet Meclisi için benimsenmiş seçim sistemi a hangisidir?
  D HONTD SİSTEMİ

  22) Yürütme fonksiyonuna “yetki” olma niteliği kazandıran anayasa hangisidir?
  1982 ANAYASASI

  23) Siyasi partilerin mali denetimi hangi mercii tarafından yapılır?
  ANAYASA MAHKEMESİ

  24) Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yasama organınca karar verilmesi halinde, bu kararın iptali aşağıdaki hangi yargı merciinden istenir?
  ANAYASA MAHKEMESİ  1-Milletvekilllerinin başta yürütme organı olmak üzere toplum ve diger bütün kurum, kuruluşlara karşı tam bagımzıklık sağlaması amacıyla herjangi bir resmi ya da özel işle görevlendirilmemesine ne ad verilir?
  A)yasama dokunulmazlığı
  B)yasama uymsuzluğu
  C)yasama yasağı
  D)yasama istegi
  E)yasama sorumsuzluğu
  (B)

  2)Seçim çerçevelerinin nüfuslarına göre degiien sayıda olamk üzere birden çok milletvekili çıkardığı seçim sistemine ne ad verilir?
  A)liste usulü
  B)tek isim
  C)çoğunluk sistemi
  D)basit çoğunluk
  E)mutlak çogunluk
  (A)

  3-Siyasi partiler, milletvekili genel veya ara seçimlerinde göstrecekleri adayı nasıl belirlerler?
  A)seçim çevrelerinde görev alan ilçe seçim kurallarının belirleyecegi esaslara gör
  B)tüzüklerinde belirleyecekleri usul ve esaslarının herhangi biri veya birkaçı ile
  C)sisyası partili liderlerinin seçimi ile
  D)seçim çevrelirindeki il ve ilçe teşkilatlarının belirleyecegi esaslara göre
  E)zorunlu ön seçim ile
  (B)

  4-anayasa ve ilgili yasalarda düzenlendigi şekliyle milletvekili seçimiyle ilgili aşagıdaki ifadelerden hangisi söylenmez?
  A)Cumhurbaşkanının milletvekili adaylarını reddetme yetkisi vardır
  B)milletvekili seçimleri beş yılda bir yapılır
  C)milletvekili adayı olabilmek için en az ilkokulu mezunu olmak gerekir
  D)tpolam bir yıl veya daha fazla hapis cezası alanlar milletvekili seçilemezler
  E)yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları gümrük kapılarında oy kullanabilir
  (A)

  5-Milletvekili seçimi kanununa göre seçim çevrelerini belirleme görevini aşağıdakilerden hangisi yerine getirilir?
  A)Cumhurbaşkanı
  B)Anayasa Mahkemesi
  C)Yüksek seçim kurulu
  D)TBMM genel kurulu
  E)bakanlar kurulu
  (C)

  6-Milletvekillerinin yasama dönemi sırasında seçmenler tarafından azledilmemeleri hangi ilkelenin bir sonucudur?
  A)milletin temsili
  B)parlamenter muafiyetler
  C)yasama sorumsuzluğu
  D)yasama dokunulmazlığı
  E)yasama uyumsuzluğu
  (A)

  7-Aşağıdaki suçlardan hangisi milletvekili seçilmeye engel degildir?
  A)trafik suçu
  B)zimmet
  C)rüşvet
  D)hırsızlık
  E)satecilik
  (A)

  8-Aşagıdakilerden hangisi milletvekilliği statüsünün unsurlarından biri degildir?
  A)milletin temsili
  B)yasama dokunulmazlığı
  C)milletvekili andı
  D)milletvekili saygınlığı
  E)yasama sorumsuzluğu
  (D)

  9-TBMM üyelerinin ödenek ve yollukları aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir?
  A)kanun
  B)kanun hükmünde kararname
  C)meclis kararı
  D)bakanlar kurulu kararnamesi
  E)tüzük
  (A)

  10-İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesinde istifanın geçerli olduğunu aşağıdakilerden hangisi tespit eder?
  A)TBMM komisyonalrından biri
  B)bakanlar kurulu
  C)başbaknlık
  D)TBMM genel kurulu
  E)TBMM başkanlık divanı
  (E)

  11-Bir milletvekilinin kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşunda görev alamaması aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir sonucudur?
  A)yasama dokunulmazlığı
  B)yasama uyumsuzluğu
  C)yasama sorumsuzluğu
  D)milletin temsili
  E)kanunların genelliği
  (D)

  12-SEçmenlerin seçtikleri partinin aday listesindeki sırayı değiştirebilmelerine olanak tanıyan seçim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)nisbi temsil
  B)D'hont sstemi
  C)karmal liste
  D)tercihli oy
  E)bloke liste
  (D)

  13-D'hont seçim sistemini en büyük özelliği aşagıdakilerden hangisdir?
  A)küçük partilere seçim imkanı vermek
  B)bölge barajını ulusa yayamak
  C)milletvekili sayısında arttırıma gidebilmek
  D)anamuhalefet partilerine öncelik tanımak
  E)milletvekillerinin artık bırakmayacak şekilde dagıtmını sağlamak
  (E)

  14-Yasama sorumsuzluğu ile ilgili aşagıdaki ifadelerden hangisi yanlştır?
  A)meclis tolantısı sırasında bir milletvekilinin bir başka milletvekilini yarlaması sorumsuzluk kapsmaına girmez
  B)sorumsuzluk kapsamına giren eylemlerden dolyı milletvekilliği sıfatının sona ermesinden sonrada kovuşturma yapılamaz
  C)TBMM başkanlık divanı gerekli hallerde milletvekillerinin sorumsuzluğunu kaldırabilir
  D)ancak oy söz veya düşünce açıklaması yoluyla işlenmiş eylenmelr sorumsuzluk kapsamına girer
  E)bir eylemin sorumsuzluk kapsmaına girebilmesi için meclis çalışmaları srasında işlenmiş olması gerekir
  (C)

  15-seçim sistemleri oyların degerlendiriliş şekline göre nasıl sınıflandırılır?
  A)basit çogunluk ve mutlak çogunluk şekline göre nasıl sınıflandırılı?
  B)en büyük artık usülü ve D'hont usülü olarak iki ana guruba ayrılır
  C)liste usülü ve dar bölge usülü olarak iki ana gruba ayrılır
  D)çogunluk sistem ve nispi temsil sistemi olarak iki ana gruba ayrılır
  E)en kuvvetli ortalama sistemi ve milli bakiye sistemi olarak iki ana duruba ayrılır
  (D)

  16-bir milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına aşagıdakilerden hangisi karar verir?
  A)bakanlar kurulu
  B)başbakanlık
  C)TBMM
  D)cumhurbaşkanı
  E)anayasa mahkemesi
  (C)

  17-Geniş anlamada seçim sistemleri deyimi aşagıdakilerden hangisi kapsamındadır?
  A)seçimlerin denetimi
  B)oy verme usulleri
  C)seçimlerin yönetimi
  D)seçme seçilme yeterliliği
  E)seçim istatistiklerini
  (E)

  18-Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin başkanlık divanı üyelerinden biri degildir?
  A)meclis başkanı
  B)başkan vekilleri
  C)saymanlar
  D)katip üyeler
  E)idare amirleri
  (C)

  19-Yasama dokunulmazlığın kaldırılması kararına karşı başvuru mercii aşağıdakilerden hangisidir?
  A)TBMM genel kurulu
  B)yüksek seçim kurulu
  C)yargıtay
  D)danıştay
  E)anayasa mahkemesi
  (E)

  20-Mecliste üyelerin el kaldırması suretiyel gerçekleştirilen oylama usulü aşağıdakilerden hangisidir?
  A)işaretle oylama
  B)gizli oylama
  C)sözle oylama
  D)açık oylama
  E)elektronik oylama
  (A)
 2. Acil

  Anayasa Hukuku Çalışma Soruları Hakkında isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder