+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün inkilapları Forumunda Laiklik Ve İnkılapçılık İlkesinin Özellikleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Laiklik Ve İnkılapçılık İlkesinin Özellikleri Nelerdir
  Laiklik Ve İnkılapçılık İlkesinin Özellikleri Nelerdir

  İnkılapçılık İlkesi - İnkılapçılık İlkesi Nedir - Laiklik İlkesi - Laiklik İlkesi Hakkında

  Atatürk'e göre inkılap, Türk milletini geri bırakan kurumların yıkılarak, yerine çağdaş kurumların kurulması demektir.

  İnkılapçılık, batılılaşma ve çağdaşlaşma yolunda daima ileriye yönelmektir.


  Laiklik, devlet işlerinin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve mantığa göre düzenlenmesi, ancak kimsenin dini inancına ve vicdan hürriyetine karışılmaması demektir.

  Bir başka ifadesi ile din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ve devlet yönetiminde din kurallarına yer verilmemesi demektir.

  İslam dininin özünde sevgi ve hoşgörü vardır. Başka dinden olanlara kesinlikle zorlama yapılarak Müslüman olmaları sağlanmaz. Çünkü (farklı dinlerden olanlar için) Dinde zorlama yoktur. prensibi kabul edilmiştir.
 2. Mrtçlk
  Devamlı Üye

  Laiklik din ve devlet işlerinin bir birinde ayrılması demektir. Devlet yönetiminin dine göre değilde hukuk kurallarına göre yönetilmesidir. Bu sebeple yapılan inkılaplarla daha modern ve çağdaş bir Türkiye oluşturulmak istenmektedir.
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Laiklik ilkesi özellikleri

  Devlet yönetiminde dini kuralların değil, hukuk kurallarının etkin olmasına laiklik denir. Bu ilkenin amacı, herkesin istediği dine inanmak veya inanmamak hakkına sahip olması ve din-inanç özgürlüğünün her din için eşit bir şekilde uygulanmasıdır.

  En son kişisel hak, dine saygıdır. Atatürk, konuşmalarında dine karşı olmadığını, hatta gerçek dindarlara da karşı olmadığını vurgulamıştır. Doğru öğrenilen bir din sayesinde insanlar, birbirlerinin haklarına saygı göstererek özgürce yaşayabilir. Hatta Atatürk dine verdiği önemi bir konuşmasında şöyle belirtmiştir: Din, bizim için en önemli müessesedir. Dinsiz bir milletin var olması mümkün değildir. Temeli sağlam bir dinimiz var.

  Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

  Saltanatın ve hilafetin kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması, dini sembol taşıyan kıyafetlerin dışarıda giyilmesinin yasaklanması, tevhid-i tedrisat kanunu ile birlikte eğitimde dini-ilmi eğitim farkının kaldırılarak öğretim birliğinin sağlanması, medeni kanunla birlikte kadınlara erkeklerle eşit haklar tanınması, anayasa değişikliğiyle Anayasa’daki “Devletin dini İslam’dır.” maddesinin kaldırılarak devletin laikleştirilmesi sağlanmıştır.

 4. Zühre
  Devamlı Üye
  İnkılapçılık İlkesi Kısaca

  Atatürk'e göre Türk inkılabı nedir? Neden yapılmıştır "Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve modern ve bütün anlam ve görünüşü ile uygar bir toplum durumuna ulaştırmaktır".

  "Biz büyük bir inkılap yaptık, memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük" sözleriyle Atatürk Türk inkılabı ile çağdaşlaşmayı hedef almıştır. Bütün alanlarda gelişme ana hedeftir.

  "Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak yerlerine milletin en yüksek medeni icaplara göre ilerlemesini temin edecek yeni müesseseleri koymuş olmak "Atatürk'e" göre Türk inkılabıdır. Atatürk, inkılapların başarıya ulaşabilmesi için millete dayanmak gerektiğini de anlamıştır."Türk milletinin son yıllarda gösterdiği harikaların, yaptığı siyasal ve toplumsal inkılapların gerçek sahibi kendisidir, sizsiniz, milletimizdeki bu yetenek ve gelişme var olmasaydı onu yaşatmaya hiç bir güç ve kudret yeterli gelmezdi."

  "İnkılap hareketlerinde dikkat edilecek nokta, insan cemiyetlerini emellerini, fikirlerini teşhis ettikten sonra onlara yenilikleri kabul ettirebilmektir."

  Atatürk Türk inkılabını milletin yeteneği ve gelişme gücüne dayanarak gerçekleştirmiştir. Türk inkılabı genel kurallara uygun, düzensizlik evresi geçirmeyen köklü ve büyük bir toplumsal sistem değişikliğidir.

  Türk inkılabını korumanın yolu:"İnkılabın temellerini her gün derinleştirmek, sağlamlaştırmak, güçlendirmek gerektir."

  Türk inkılabı sürekli olarak yenilenmelidir. Eğer bu yapılmazsa çağdaşlaşma yolundaki çabalar sonuçsuz kalır. Atatürk ilke ve inkılapları sürekli yenileşmeye açıktır.

  Atatürk'ün inkılapçılık ilkesi ile, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma çabasında hem geçerliliğini, yararlılığını sürdüren inkılapçı uygulamalara sahip çıkılmasını, onların korunmasını, geliştirilmesini; hem de yeni ihtiyaçlar karşısında yeni inkılapçı uygulama ve çözümlere gidilmesini istemektedir.

  İnkılapçılık kalıplaşmayı, durağanlığı, köhneleşmeyi, işlevini kaybetmeyi, çağın toplumun gerisinde kalmayı önlemek, dinamik bir inkılap anlayışını sağlamak ve sürdürmek için konmuştur.

  Atatürkçülük dinamik bir ulusal ideolojidir. Onu durağanlıktan, dogmacılıktan kurtaran, yaşayan, yaşatacak olan, çağın gerisinde bırakmayacak olan inkılapçılık ilkesidir.

  İnkılâp; Halk hareketiyle, mevcut düzenin yıkılması ve yerine yeni bir düzenin kurulmasıdır. İnkılâp, bir devletin dayandığı temel ilkelerin ve toplum düzeninin hızla ve ileriye dönük bir şekilde değiştirilmesidir.

  İnkılâpçılık, Batılılaşma ve çağdaşlaşma yolunda daima ileriye, çağdaş uygarlığa yönelmektir. İnkılâpçılık, sadece inkılâpları savunmayı değil, inkılâpları geliştirmeyi, çağdaş hayatın gereklerine uydurmayı da içine alır.
  Atatürk, inkılâpçılık ilkesiyle diğer ilkelerin de canlı kalmasını ve devamını sağlamış, Atatürkçülüğün durağan bir düşünce olmasını engellemiştir.

  İnkılapçılık İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar
  1.Türk toplumuna her yönden gelişme ve ilerleme yolunu açılmıştır.
  2.Kişisel egemenliğe son verilerek millet egemenliği kurulmuştur.
  3.Türk Devleti, yeni kurumları ile çağdaş ve dinamik bir yapıya kavuşturulmuştur. 5. CANGÜLER
  Bayan Üye
  laikli ilkesi din devlet işlerinin birbirinden ayrırarak daha özgür bir devleti amaçlamış inlilaplarda ise Atatürk daha modern ve daha çağdaş bir topluluk öngörmüştür.

+ Yorum Gönder


inkılapçılık ilkesinin özellikleri nedir,  inkılapçılık ilkesinin özellikleri nelerdir,  inkılapçılık ilkesinin özellikleri