+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün inkilapları Forumunda Atatürkçü Düşünce Sistemi Ve Ilkeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürkçü Düşünce Sistemi Ve Ilkeler
  Atatürkçülük Düşünce Sistemi Genel Özellikleri ve Cumhuriyetçilik İlkesi 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Atatürkçü Düşünce Sistemi Ve Ilkeler Nelerdir


  Atatürkçülük; Türkiye gerçeklerinden doğan bir düşünce sistemi olup, Türk milletinin iradesiyle oluşmuş tarihi gelişimin ürünüdür, millet egemenliğinin ifadesidir, millete haklarını tanımadır, millete haklarını tanıtmadır, çağdaş uygarlığa ulaşmadır, çağdaş uygarlık yolunda ilerlemedir, modernleşmedir, kurtuluştur, milletçe bağımsızlığa kavuşmadır, hür düşünceyi temsil etmedir, demokrasidir, aydınlıktır

  Atatürkçülük kaynağını Kurtuluş Savaşından almaktadır

  Atatürk ilkelerini; Temel İlkeler ve Bütünleyici İlkeler olarak iki gurupta ele alarak inceleyebiliriz.

  Temel İlkeler; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik,(Ulusçuluk, Ulusalcılık) , Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılâpçılıktır.

  Bütünleyici İlkeler ise; Milli Egemenlik, Milli Bağımsızlık, Milli Birlik ve Beraberlik, Yurtta Sulh, Cihanda Sulh, Çağdaşlaşma, Bilimsellik ve Akılcılık, İnsan ve İnsanlık Sevgisidir.
  Atatürk İlkelerini anlayabilmek için öncelikle Atatürk'ün bu konularla ilgili söylediği sözlerini, düşüncelerini bilmemiz, anlayarak incelememiz gereklidir. Çünkü Atatürkçüğün ve Atatürk ilkelerinin özünü bu şekilde daha iyi anlayabiliriz.


  _ Temel İlkeler;

  • Cumhuriyetçilik:
  ‘' Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki, onun adı Cumhuriyet'tir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir. ‘'

  ‘'Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.''

  ‘'Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. ‘'

  ‘'Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir ‘'

  • Milliyetçilik (Ulusçuluk, Ulusalcılık) :
  ‘' Gerçi bize milliyetçi derler. Ama biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir.''

  ‘'Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkına Türk milleti denir.''

  ‘'Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir soyun evlatları ve hep aynı cevherin damarlarıdır.''

  ‘'Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültürü ile dolu olursa, o topluma dayanan Cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.''

  • Halkçılık:
  ‘' Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil fakat kişisel ve sosyal hayat için işbölümü itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir. ‘'
  ‘'İç siyasetimizde ilkemiz olan halkçılık, yani milletin bizzat kendi geleceğine sahip olması esası Anayasamız ile tespit edilmiştir.''

  ‘'Halkçılık, toplum düzenini çalışmaya, hukuka dayandırmak isteyen bir toplum sistemidir. ‘'

  • Devletçilik:
  ‘' Devletçiliğin bizce anlamı şudur: Kişilerin özel teşebbüslerini ve şahsi faaliyetlerini esas tutmak; fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin ihtiyaçlarını ve çok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak, memleket ekonomisini devletin eline almak.''

  ‘'Prensip olarak, devlet ferdin yerine geçmemelidir. Fakat ferdin gelişmesi için genel şartları göz önünde bulundurmalıdır. ‘'

  ‘'Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz; bununla beraber, hiç bir piyasa da başıboş değildir. ‘'

  • Laiklik:
  ‘' Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz. ‘'

  ‘'Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti de demektir. ‘'

  ‘'Laiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkânını temin etmiştir. ‘'

  • İnkılâpçılık; (Devrimcilik)
  ‘' Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların gayesi Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam görünüşüyle uygar bir toplum haline ulaştırmaktır.''

  ‘'Biz büyük bir inkılâp yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük. ‘'

  ‘'Devrimin amacını kavramış olanlar sürekli olarak onu koruma gücüne sahip olacaklardır.''

  ***
  Temel ilkelere Atatürk'ün kendi söylediği sözlerinin ışığında baktığımızda:
  Cumhuriyetçiliğin siyasi bir devrim niteliğinde halk egemenliğine dayalı demokratik yönetim şekli olduğunu
  Milliyetçilik kavramının ırkçı yapıya dayanmadığını
  Dinsel, mezhepsel, etniksel ayrılıklara, bölmeye, bölünmeye ve cemaat olarak yaşamaya karşı olduğunu
  Halkçılık ilkesinin hiçbir bireyin, ailenin, sınıfın, gurubun veya organizasyonun diğerlerinin daha üzerinde olmasını kabul etmeme anlamına geldiğini, yani sınıf ayrıcalıklarına ve sınıf farklılıklarına karşı olduğunu, temelde Türk vatandaşlığını ifade eden fikre dayandığını, ulusal kimliğin ve milli birlik fikrinin kazanılmasına yardımcı olduğunu
  Devletçiliğin temel esasının ise; devletin ülkenin genel ekonomik faaliyetlerini düzenlenmesi olduğunu, yine özel sektörün girmek istemediği, giremediği veya yetersiz kaldığı alanlar ile ulusal çıkarların gerekli kıldığı stratejik alanlara devletin girmesi gerektiği anlamında olduğunu
  Kesin zaruretler olmadıkça devletin piyasalara karışmayacağını, bununla beraber hiç bir piyasanın da başıboş bırakılmayacağını
  Laikliğin yalnızca devlet ve dinin birbirinden ayrılması anlamında olmayıp eğitim, kültür ve yasama alanlarının da dinden bağımsız olması anlamını da taşıdığını
  Laiklik ilkesinin kesinlikle din karşıtı bir ilke olmayıp tam aksine Laikliğin dini siyasetin dışında tutan bir ilke olduğunu, Laikliğin vicdan, ibadet, din hürriyeti anlamını taşıdığını
  İnkılâpçılık (Devrimcilik) ilkesinin ise; çağın gerisinde kalmış gerici ve geleneksel kavramların kaldırılarak bunların yerine modern kavramların benimsenmesi olduğunu görmekteyiz

+ Yorum Gönder