+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Barışlar ve Savaşlar Forumunda Virginia insan hakları bildirisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Virginia insan hakları bildirisi
  Virginia insan hakları bildirisi

  Virginia insan hakları bildirisi hakkında bilgi

  12 Haziran 1776

  İşbu bildiri, Virginia halkının eksiksiz ve özgürce bir araya gelen
  temsilcileri tarafından ilan edilen bir haklar bildirisidir. Bu
  haklar, Virginia halkı ve Virginia halkının gelecek nesilleri için,
  yönetimlerinin temeli ve hukuki dayanağı olacaktır.

  Madde 1
  Tüm insanlar doğuştan eşit derecede özgür ve bağımsızdırlar. Doğar
  doğmaz edindikleri belli bazı hakları vardır; siyasal bir topluluk
  kurdukları zaman, hiçbir antlaşmayla gelecek nesilleri bu haklardan
  yoksun bırakamaz, onları bu haklardan vazgeçmeleri için
  zorlayamazlar; yaşama ve özgürlük haklarıyla, mülk edinme ve sahip
  olma, mutluluk ve güvenlik arama ve kazanma olanağı da bunların
  arasındadır.

  Madde 2
  Tüm güç halkta toplanır ve halktan gelir; yetkili kişiler halkın
  vekilleridirler; halk için çalışırlar; halka karşı her zaman
  sorumludurlar.

  Madde 3
  Yönetim; halkın, ulusun ya da kamuoyunun ortak yararı, savunması ve
  güvenliği için kurulmuştur, bu amaçla kurulmalıdır; çeşitli
  yönetimler ve yönetim biçimleri içinde en iyisi, en fazla mutluluğu
  ve güvenliği sağlayabilen ve iktidarın kötüye kullanılması
  tehlikesine karşı en etkin önlemleri alabilen yönetimdir; herhangi
  bir yönetim bu göreve layık olmadığını gösterir ya da bu görevi hiçe
  sayarsa, toplumun çoğunluğunun, kamu yararına en uygun gördükleri
  bir biçimde, bu yönetimde ıslahata gitmek, yapısını değiştirmek ya
  da yönetimi ilga etmek hakkı doğar; bu hak vazgeçilmez, devredilemez
  ve iptal edilemez bir haktır.

  Madde 4
  Herkese açık kamu görevinde bulunan, hiçbir kişi ya da kişiler
  topluluğu, kamu yararına ters düşecek, özel ve ayrı kazançlar ya da
  ayrıcalıklar sağlayamaz; bu görevler devredilemeyecekleri gibi,
  memurların, milletvekillerinin ve yargıçların makamları da babadan
  oğula geçmemelidir.

  Madde 5
  Devletin yasama ve yürütme güçleri, yargılama gücünden ayrı ve
  bağımsız olmalıdır; bu ilk iki gücün üyeleri, halkın sıkıntılarını
  hissedebilmeli, bu sıkıntılara ortak olabilmeli ve belli
  aralıklarla, kendi seçim bölgelerine, özel yaşamlarına geri
  dönmelidirler ki, iktidarsızlık çekmesinler; kadrolardaki açıklar,
  önceden kararlaştırılan sürekli ve düzenli seçimlerle
  doldurulmalıdır; bu seçimlerde eski görevlilerin tamamı ya da bir
  kısmı, yasaya uygunluğuna bakılarak yeniden seçilebilir.

  Madde 6
  Meclislerde halkın temsilcisi olarak çalışılacak kişilerin seçimi
  serbesttir; topluma bağlılık ve sürekli genel ilgi beslediğine dair
  yeterli delili alan herkesin oy hakkı vardır; kamu yararı için,
  kendinin ya da seçtiği temsilcilerin rızası olmadan, kimse ne vergi
  ödemeye zorlanabilir, ne de mülkü elinden alınabilir; aynı biçimde
  kimse, kamu yararını gözönünde bulundurarak kabul etmediği yasalara
  uymakla yükümlü değildir.

  Madde 7
  Herhangi bir yetkinin, herhangi bir makam tarafından kullanılması,
  yasaların icrası ya da sürüncemede bırakılmaları, halk
  temsilcilerinin onayı olmadıkça, halkın haklarına bir tecavüzdür; bu
  yüzden asla yapılmamalıdır.

  Madde 8
  Tüm ciddi yolsuzluk ve cürüm hallerinde, herkes kendisi hakkında
  yapılan suçlamanın gerekçesini ve niteliğini sormak, suçlamayı
  yapanlarla, tanıklarla yüzleşmek, kendi lehine olan delilleri
  göstermek, kendi çevresinden seçilmiş oybirliğiyle karar vermedikçe
  suçlu sayılmayacağı, tarafsız bir jüri önünde, hızla yargılanmak
  hakkına sahiptir. Hiç kimse kendi aleyhine delil göstermeye
  zorlanamaz. Ülkenin bu konuda bir yasası ya da kendisine eşit
  kişilerin bir kararı olmadıkça kimsenin özgürlüğü elinden alınamaz.

  Madde 9
  Hiç kimseden aşırı kefalet akçesi istenemez; yüksek para cezaları ya
  da zulüm sayılabilecek, olağandışı cezalar verilemez.

  Madde 10
  Bir memura ya da özel görevliye, işlenen suç hakkında açık bir delil
  olmadan kuşkulu yerleri araması ya da tarif edilmemiş, suçu açıkça
  anlatılıp, delilleri gösterilmemiş kişi ya da kişileri yakalaması
  için verilen arama ve tutuklama müzekkereleri haksız ve despotiktir;
  bu tür müzekkerelerin verilmemesi gerekir.

  Madde 11
  Mülkiyetle ilgili ya da kişiler arasındaki özel davalarda, eski,
  jüriyle yargılama yöntemine dokunulmamalı ve bu yöntem diğer
  yargılama yöntemlerine yeğlenmelidir.

  Madde 12
  Özgürlüğün en güçlü kalelerinden birisi de basın özgürlüğüdür;
  despotik yönetimler dışında, asla sınırlandırılamaz.

  Madde 13
  Vatandaşlar arasından seçilen, silah eğitimi görmüş kişilerden
  kurulu, düzenli bir milis gücü özgür bir ülkenin en uygun, en doğal
  ve en emin güvenlik aracıdır; barış zamanında sürekli ordular
  bulundurmak, ülkenin iç özgürlüğü için tehlikeli sayılmalı ve bundan
  kaçınılmalıdır; ordu her durumda, sivil gücün emri altında bulunmalı
  ve sivil güç tarafından yönetilmelidir.

  Madde 14
  Halkın bölünmez bir yönetim kurmaya hakkı vardır, bu yüzden bu
  sınırlar içinde Virginia yönetiminden ayrı, bağımsız bir yönetim
  kurulamaz ya da oluşturulamaz.

  Madde 15
  Ancak adalete, ılımlılığa, tutumluluğa, alçakgönüllülüğe ve erdeme
  sıkı sıkıya bağlı kalarak, her fırsatta temel ilkeleri anarak, bir
  halk özgür bir yönetime ve özgürlüğün nimetlerine sahip olabilir.

  Madde 16
  Yaradan’a borçlu olduğumuz görevimiz, dinimiz ve bunu yerine getirme
  tarzımız, şiddet ve baskıyla değil, ancak irade ve inançla
  belirlenebilir; bu yüzden herkes, dininin gereklerini, vicdanının
  buyruklarına göre yerine getirmek hakkına sahiptir; birbirine karşı,
  Hıristiyan sabrını, sevgisini ve merhametini göstermek herkesin
  görevidir.
  Amerikan Kıtasına İnsanlar ne zaman Geldi?

  Amerika kıtasının ilk insanları, M.Ö. 28.000-23.000 yılları arasında
  Asya’dan gelmişleri. O çağda, iki kıta bugünkü Bering Boğazı’nın
  olduğu yerden birbiriyle birmeşiyordu. Asya’dan Amerikaya göç çok
  uzun zamanda oldu.
  İNKALAR
  İknaların ataları taş devrinden beri Peru ormanlarında yaşıyorlardı.
  13. yüzyılda, imparatorluğun gelecekteki başkenti Cuzco gelişmeye
  başladı. İknalar hala bir dağ aşireti idiler ama askeri
  teşkilatlarının mükemmel oluşu daha gelişmiş toplumları idareleri
  altına almalarını sağladı. İnka uygarlığı 1438 yılında kuruldu.
  Fakat yüz sene sonra İspanyolların gelmesiyle yıkıldı.
  MAYALALAR

  Maya medeniyeti, MÖ: 1500 yılından itibaren gelişmeye başladı ve
  bugünkü Beliza, Guatemala ve Güneydoğu meksika’nın olduğu bölgelerde
  kuruldu.
  9.yüzyıldan itibaren Mayalar büyük şehirleri yavaş yavaş terk etmeye
  başladılar. Bunun sebebi tam olarak bilinmiyor. Daha sonra orta
  Meksika’da “ltza”lar denilen bir grup “Toltek” uygarlığını kurdular.
  Tolketler uygarlığı Maya uygarlığının bir rönesansı, yani yeniden
  doğuşu sayılır. Bu uygarlığın merkezi Yucatan yarımadasıdır. MS.9.
  yüzyıldan, bölgeye İspanyolların geliş tarihi olan 1519’a kadar
  devam eden bu uygarlığa, kalisk dönem sonrası deniyor.
 2. Acil

  Virginia insan hakları bildirisi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder