+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Barışlar ve Savaşlar Forumunda Belgrad hangi antlaşmayla avusturya'ya bırakıldı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Belgrad hangi antlaşmayla avusturya'ya bırakıldı
  Belgrad hangi antlaşmayla avusturya'ya bırakıldı

  Belgrad hangi antlaşmayla avusturya'ya bırakılması hakkında bilgi

  Belgrad hangi antlaşmayla avusturya'ya bırakıldı.jpg


  Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında yapıldı. 1. Girit adası Yanya ve Selanik Yunanistan’a verilecek2. Gökçeada Bozcaada ve Meis dışındaki bütün adalar Yunanistan’a bırakılacak3. Yunanistan’da kalan Türkler’in durumu ve sahip olacakları haklar daha sonra saptanacak.


  Ayastafanos Antlaşması (1878)
  1. Büyük bir Bulgaristan krallığı kurulacak2. Bosna-Hersek’e özerklik verilecek3. Sırbistan Karadağ ve Romanya tam bağımsızlık verilecek4. Kars Ardahan Batum ve Doğu Beyazıt Rusya’ya verilecek5. Tesalya Yunanistan’a verilecek6. Girit ve Ermenistan’da ıslahat yapılacak7. Osmanlı Devleti; Rusya’ya tazminat ödeyecekUYARI: Ayastafanos ve Sevr antlaşmaları imzalanmasına rağmen uygulanamadı. NOT: Osmanlı Devleti; Rusya’ya vereceği savaş tazminatının çok ağır olması nedeniyle bunun yarısı karşılığında Kars Ardahan Doğu Bayezit Eleşkir ve Batum’u Rusya’ya verdi.


  Berlin Antlaşması (1878)
  Rusya’nın Osmanlı Devletini parçalamasını kabul etmeyen Avrupalı Devletler olaya mudahale ettiler. İngiltere Fransa Osmanlı Rus Avusturya ve Almanya Berlin’de toplanarak yeni bir antlaşma imzaladılar. Antlaşmanın Maddeleri1. Bulgaristan üçe ayrıldı. a)Makadonya Osmanlı Devletine bırakıldıb)Doğu Rumeli özerk oldu. c) Osmanlı Devleti’ne bağlı ve vergi ödeyen bir Bulgar Prensliği kuldu. 2. Bosna-Hersek Osmanlı Devleti’ne hukuken bağlı olacak fakat Avusturya’ya bırakılacak3. Karadağ Sırbistan ve Romanya bağımsız olacakUYARI: Osmanlı Devleti’nin çoğunluğu bağımsızlık elde etti. 4. Kars Ardahan ve Batum Ruslar’a; Doğu Bayezit Osmanlı Devleti’ne bırakılacakNOT: 16 Mart 1921 yılında Ruslar’la yapılan Moskova antlaşmasıyla Kars ve Ardahan Türkiye’ye; Batum ise Gürcistan’a bırakıldı. 5. Tesalya Yunanistan’a bırakılacak6. Ermeniler’in oturduğu bölgede ıslahatlar yapılacakUYARI: Ermeni sorunu ilk defa uluslararası bir antlaşmada geçerek dünya gündemine girdi. 7. Osmanlı Devleti; Rusya’ya savaş tazminatı ödeyecek Sonuçları:Osmanlı-Alman yakınlaşması başladı. NOT: Almanya’nın bu konferansta Osmanlı Devleti’ne yakınlık göstermesi Osmanlı-Alman dostluğunu getirdi. Anlaşmadan önce Osmanlı Devleti Berlin antlaşmasında İngiltere’nin desteğini almak için; Kabrıs’ı İngilizler’e üs olarak verdi.


  Bucaş Antlaşması (1672)
  Lehistan’ın Osmanlıların himayesinde bulunan Ukrayna Kazaklar’ına saldırması üzerine lV. Mehmet ve Köprülü Fazıl Ahmet Paşa sefere çıkar. Lehistan’ın barış istemesi üzerine Bucaş antlaşması imzalanır. Antlaşmanın Hükümleri1. Podolya toprakları Osmanlı Devletine bırakılacak2. Ukrayna Türk himayesinde olacak3. Lehistan Osmanlı Devletine vergi ödecekSonuçları: 1) Lehistan Diyet meclisinin anlaşmadaki vergi maddesini kabul etmemesi üzerine savaş dört yıl daha sürdü. 2) Savaşın Sonunda yılında vergi maddesi anlaşmadan çıkartılarak Bucaş antlaşması yürürlüğe girdi. (1676 Zoravno antlaşması ile yürürlüğe girdi.)Not: Bucaş antlaşması Osmanlı Devleti’nin batıda son toprak kazandığı antlaşmadır


  Bükreş Antlaşması (1812)
  Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapıldı. Böylece Ruslar’la yapılan savaş da sona erdi. Buna göre; 1. Eflak ve Boğdan; Osmanlı Devleti’ne geri verildi. 2. Prut nehri iki devlet arasında sınır oldu. 3. Sırbistan’a ayrıcalıklar verilmesi kabul edildi. UYARI: Osmanlı Devletinde; ilk defa bir azınlık topluluğu ayrıcalıklar elde etti. Bu olay milliyetçilik hareketlerin hızlanmasına neden oldu. Sonuçları:Osmanlı Devleti Rusya’ya karşı biraz daha geriledi. Not:Bu olaylar dış politika da sürerken İstanbul’da kabakçı Mustafa isyanı çıktı. lll. Selim 1807 yılında tahttan indirildi. Yerine lV. Mustafa padişah oldu. Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa paşa’nın İstanbul’a gelmesiyle lV. Mustafa tahttan indirilerek yerine ll. Mahmut tahta getirildi. (1808)


  Edirne Antlaşması (1829)
  1. Yunanistan bağımsız olacak2. UYARI: Osmanlı Devletinden ayrılarak ilk defa bağımsız olan azınlık Yunanistan oldu. 3. Eflak Boğdan ve Sırbistan iç işlerinde serbest olacaklar4. Kafkaslar’da ve Rumeli’de bazı yerler Ruslar’a bırakılacak5. Rus ticaret gemileri Boğazlardan serbestçe geçebilecekler6. Rusya’ya savaş tazminatı verilecekÖnemi1) Ruslar’a yüklü miktarda savaş tazminatı ödendi. Bu durum ıslahatların yapılmasını zorlaştırdı. 2) Bükreş antlaşmasıyla ilk ayrıcalık kazanan Sırplar bu antlaşma ile Özerk oldular. 3) Dengelerin değiştiğini iddia eden Fransa Cezayir’i işgal etti. (1830) Böylece Osmanlı Devleti’nin kuzey Afrika’da ilk kaybettiği toprak Cezayir oldu.


  Edirne-Segedin Antlaşması
  Nedenleri1) Osmanlı kuvvetlerinin Erdel Beyi Hunyadi Yanoş’a yenilmesinin Avrupalılar’ı cesaretlendirmesi 2) Avrupa’da Osmanlılar’a karşı bir haçlı ordusunun oluşturulması3) Karamanoğullarının Anadolu’da saldırıya geçmesi Not: Osmanlı Devleti bütün bu olumsuzluklara rağmen savaşamayacağını düşünerek kendi aleyhinde olan bu antlaşmayı Macar kralı ile yaptı. Antlaşma Maddeleri1) Sırp krallığı Osmanlılara vergi vermek koşuluyla bağımsız olacak2) Tuna nehri iki devlet arasında sınır olacak3) Eflak Osmanlılara vergi vermek koşuluyla Macaristan’a bağlanacak4) Antlaşma on yıl süreyle geçerli olacakSonuçları1. Osmanlılar’ın Balkanlarda imzaladığı ilk antlaşmadır. 2. Osmanlılar’ın Balkanlarda rahatlanmasını ve yeniden toparlanmasını sağladı.3. ll. Murat tahtı 12 yaşındaki oğlu ll. Mehmet’e bıraktı. Not: ll. Murat tahtı kendi isteği ile bırakan tek Osmanlı Padişahı’dır.


  Ferhat Paşa Antlaşması (1590)
  Nedenleri:1) Safevi Şahı’nın ölümü üzerine lll. Murat bu durumdan yararlanmak istemesi2) Osmanlı ordularının Aşağı kafkasya bölgesi olan Hazar denizi kıyılarına kadar ilerlemeleri üzerine İran’ın barış istemesi Sonuçları :Buna antlaşmaya göre; Azerbeycan Gürcistan Luristan Dağıstan Tiflis Şiran ve Tebriz Osmanlı Devletine verilir. Not: Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti doğudaki en geniş sınırlarına ulaştı. İlk defa Hazar denizine kadar ulaştı.


  Hünkar İskelesi Antlaşması (1833)
  Antlaşmanın Maddeleri 1. Osmanlı Devleti ve Rusya savaş zamanlarında birbirlerine yardım edecekler2. Osmanlı Devletine herhangi bir saldırı olursa Rusya Osmanlı Devletine yardım edecek. Ancak Rusların masraflarını Osmanlı Devleti ödeyecekUYARI: Rusya; Osmanlı Devletini himayesine böylece aldı. 3. Rusya’ya bir saldırı olursa Osmanlı Devleti sadece boğazları kapatacak. (Asker ve Donanma göndermeyecek)UYARI: Ruslar’ın Boğazlar üzerinde yeni haklar elde etmesini ve boğazlar sorununun doğmasına neden oldu. Rusya’nın Karadeniz’deki güvenini artırdı. 4. Antlaşma sekiz yıl sürecekÖnemi:1) Osmanlı Devleti’nin boğazlar üzerindeki egemenlik hakkını kullanarak imzaladığı son antlaşmadır. Bundan böyle boğazlar sorunu uluslararası konferanslarda çözülecek2) İngiltere ve Fransa’nın çıkarlarını tehliaaae düşürdü.


  İstanbul (İbrahim Paşa) Antlaşması (1533)
  Kanuni İran üzerine sefer düzenlemek amacında olduğundan bu antlaşmayı imzaladı. Bu antlaşmaya göre;1. Avusturya kralı protokol bakımından Vezir-i Azama denk sayılacak2. Avusturya Jan Zapola’nın Macar karllıını tanıyacak3. Avusturya Osmanlı Devletine vergi verecek.Sonuçları:1) Avusturya; Osmanlı Devleti’nin üstünlüğünü kabul etti. 2) Osmanlı Devleti Avusturya üzerinde yaptırım gücüne sahip oldu. 3) Macar kralı’nın ölümü üzerine Ferdinand Budin’i aldı. Bunun üzerine Kanuni Budin’e bir sefer düzenleyerek burayı alarak Budin’i eyaletini kurdu.(1541) Böylece Macaristan’ın bir kısmı Osmanlı Devletine bağlandı. 4) Avusturya ile İstanbul antlaşması esas alınarak bir antlaşma imzalandı. Böylece Macaristan üçe bölündü. Bunlar;a) Osmanlılara bağlananb) Avusturya’ya bırakılan Kuzey Macaristanc) Osmanlı Devletinin himayesinde olan Macaristan.


  İstanbul Antlaşması (1700)
  Rusya kutsal ittifaka sonradan katıldığından ve daha karlı bir antlaşma yapmak için savaşı sürdürmesinden dolayı Rusya ile ayrı bir antlaşma yapıldı. Antlaşmanın Maddeleri 1. Azak kalesi Rusya’ya bırakıldı.Not: Ruslar Azak kalesiyle Karadeniz’e ilk defa bir çıkış elde ettiler. 2. Ruslar İstanbul’da bir elçi bulundurabilecekler. 3. Kudüs’ü serbestçe ziyaret edebilecekler. Not: Ortodoksların liderliği yolunda bir adım attılar. Sonuçları1) Osmanlı Devleti Rusya’ya karşı ilk defa bu antlaşma ile toprak kaybetti. 2) Osmanlı Devleti Rusya’ya verdiği bu hakları daha sonra geri almak için gerileme döneminde yoğun savaşlar yapacakNOT:Ruslarla ilk antlaşma olan Bahçesaray Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın Çehrin kalesini alması üzerine 1681 yılında yapıldı.


  İstanbul Antlaşması (29 Eylül 1913)
  Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında yapıldı. Buna göre; 1. Bulgaristan; Kırklareli Dİmetokya ve Edirne’yi geri verecek2. Türk-Bulgar sınırı Meriç nehri olacak3. Kavala ve Dedeağacı Bulgaristan’a bırakılacak 4. Antlaşmanın Bulgaristan’da kalan Türklerle ilgili maddeleri ise şunlardı;5. Bulgaristan’da kalan Türkler Bulgarlarla eşit hakara sahip olabileceklerdi. UYARI: İlk defa Türkler azınlık satatüsüne sahip olabildiler. a) Dileyen Türkler dört yıl içinde Osmanlı Devleti’ne geri dönebileceklerdi. b) İlk ve Ortaokullarda Türkçe eğitim yapılabilecekc) Bulgaristan’da kalan Türkler mülk edinebilecekd) Türkler Müftülerini kendileri seçebilecekler
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Karlofça Antlaşması (1699)
  1. Temeşvar ve Banat hariç bütün Macaristan ve Erdel Avusturya’ya bırakıldı. 2. Podolya ve Ukrayna Lehistan’a verildi. 3. Mora ve Dalmaçya kıyıları Venedik’lere bırakıldı. 4. Antlaşma 25 yıl geçerli olacakSonuçları1) Karlofça antlaşmasıyla Osmanlı Devleti ilk defa büyük çaplı bir toprak kaybına uğradı. 2) Avrupalılar savunmadan saldırıya geçtiler. 3) Osmanlı Devletini’nin askeri gücünün yetersizliği ortaya çıktı. 4) Osmanlı devletinin topraklarının paylaşılmaya yönelik yapılan ilk antlaşmadır. 5) Macaristan’ın kaybedilmesiyle Osmanlı Devleti’nin Orta Avrupa egemenliği son buldu. 6) Kutsal İttifaka karşı sefere çıkan ll. Mustafa ordusunun başında sefere çıkan son Osmanlı padişahıdır. 7) Rusya karlofça antlaşması ile bir ateşkes imzaladı. Barış antlaşması ise bir yıl sonra İstanbul’da yapıldı.


  Kasr-ı Şirin Antlaşması (1639)
  İran’ın hileyle Bağdat’ı işgal etmesi nedeniyle lV. Murat Revan ve Bağdat olmak üzere İran’a iki sefere düzenler. İran’ın barış istemesi üzerine Kasr-ı Şirin antlaşması imzalandı. Buna göre; 1) Azerbeycan ve Revan İran’a bırakıldı.2) Bağdat Osmanlılara verildi3) Zağaros dağları iki devlet arasında sınır oldu. Not: Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti ve İran arasında uzun süreli bir barış hakim oldu. Bugünkü Türk-İran sınırı bu antlaşmaya göre çizildi.


  Küçük Kaynarca Antlaşması (1774)
  Maddeleri1. Kırım dini bakımdan Halife’ye bağlı kalmak koşuluyla bağımsız olacak- Kırım’ın ayrılması ile ilk defa bir müslüman ülke Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsız oldu. - İlk defa halifelik siyasi bir amaçla kullanıldı. İlk defa halifelik uluslar arası bir antlaşmada geçti. 2. Ruslar Osmanlı Devletindeki Ortodokslar’ın koruyuculuğunu üstlenecek- Fatih zamanından beri Osmanlı Himayesinde bulunan Ortodokslar bu antlaşma ile Rusların himayesine verildi.- Rusya Ortodoksları bahane ederek içişlerimize karışma fırsatını elde etti. 3. Ruslar İstanbul’da devamlı bir elçi bulundurabilecek4. Azak kalesi ve dolayları Rusya’ya verilecek- Karadeniz bir Türk gölü olmaktan çıktı. 5. Rusya Karadeniz ve Akdeniz’de donanma bulundurabilecek6. Rusya Osmanlı topraklarında ticaret yapabilecek ve kapitülasyonlardan yararlanabilecek- İlk defa Rusya’ya Kapitülasyon verildi.7. Ruslar diledikleri yerlerde konsolos açabilecekler- Rusların içişlerimize karışmasına ve azınlıkları kışkırtmalarına neden oldu. 8. Rusya’ya savaş tazminatı ödenecek- Osmanlı Devleti tarihte ilk defa savaş tazminatı ödedi. 9. Rusya şartlı olarak Eflak Boğdan Basarabya ve Ege adalarını geri verecek


  Kütahya Antlaşması (1833)
  Nedenleri1) M. Ali Paşa’nın Osmanlı Ordusunu yenerek Adana’ya girmesi. Ardından bir Osmanlı Ordusunu da Konya’da yenmesiyle kendisine İstanbul yollarının açılması2) ll. Mahmut’un Rusya’dan yardım istemesi üzerine Rus donanmasının İstanbul’a gelmesiUYARI: Rusya’nın İstanbul’a gelmesi; Mısır sorununu uluslararası bir mesele haline getirdi. 3) Rusya’nın Osmanlı Devleti üzerinde nufuz sahibi olmasını istemeyen İngiltere ve Fransa’nın araya girmesi nedeniyle; Osmanlı Devleti ile M.Ali Paşa arasında; İngiltere ve Fransa’nın baskısıyla Kütahya antlaşması yapıldı. Antlaşmanın Maddeleri1. Mehmet Ali Paşa’ya Mısır ve Girit valiliğinin yanında Suriye valiliği de verildi. 2. M. Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa’ya Cidde valiliğinin yanında Adana valiliği de verildi. Sonuçları:1) İki taraf da bu antlaşmadan memnun olmadığından yeniden savaş hazırlıklarına giriştiler. 2) Osmanlı Devleti; Kavalalı Mehmet Ali Pasa’nın ikinci bir isyanı durumunda İngiltere ve Fransa’nın yardımlarına güvenmediğinden Rusya ile Hünkar İskelesi antlaşmasını yaptı.


  Londra Boğazlar Antlaşması (1841)
  Nedenleri 1) Hünkar İskelesi antlaşmasının süresinin bitmesi üzerine İngiltere boğazlar sorununu çözmek istiyordu. 2) Bu antlaşma İngiltere ve Fransa’nın çıkarlarına ters düştüğünden bu sorunu çözmek istemesi 3) Mısır sorunun çözülmesiyle sıra boğazlara geldi. Antlaşmanın Maddeleri1. Boğazlar Osmanlı Devletinin hakimiyetinde kalacakUYARI: Boğazlar; ilk defa uluslararası statüye bağlandı2. Boğazlar; Bütün devletlerin savaş gemilerine kapatılacakUYARI: Rus donanması Karadeniz’e hapsedildi. Böylece Rusya’nın boğazlardaki hakimiyeti son buldu. Sonuçları 1) Osmanlı Devleti’nin boğazlar üzerindeki hakları sınırlandırıldı. 2) Boğazların koruyuculuğu beş devlete bırakıldı. Bunlar; İngiltere Fransa Avusturya Rusya ve Osmanlı Devletleriydi. 3) Avrupa’lı devletler Rusya’nın aşırı isteklerini engellediler. 4) İngiltere ve Fransa bu antlaşmada karlı çıkmış Rusya ise zararlı çıkmıştı. 5) Osmanlı Devleti’nin İngiltere ile 1838 yılında imzaladığı Baltalimanı ticaret antlaşması nedeniyle Osmanlı Devleti İngiltere’nin bir açık pazarı haline geldi.


  LONDRA KONFERANSI (SÖZLEŞMESİ) (1840)
  Nedenleri:1) Osmanlı Devleti’nin Rusya ile Hünkar İskelesi antlaşmasını imzalamasının Avrupalı devletleri rahatsız etmesi. 2) Avrupalılar Mısır sorununu Osmanlı Devleti’nin bir iç sorunu olmaktan çıkarıp bir Avrupa sorunu haline getirmesi. 3) Kavalı M. Ali Paşa’nın yeniden isyan ederek Osmanlı Ordusunu Nizip’te yenmesini Avrupalılar’ın fırsat bilmesi.4) Osmanlı Devleti 1838’de İngiltere’ye yeni ticari ayrıcalıklar tanıyarak desteğini almaya çalıştı. (Baltalimanı antlaşması)5) İngiltere Avusturya Rusya Prusya ve Osmanlı Devleti’nin katılmasıyla Londra’da bir konferans düzenlendi. Londra Antlaşması’nın Maddeleri1. Mısır Valiliği Kavalalı Mehmet Ali Paşa’ya bırakıldı. 2. Osmanlı Devleti’nin imzaladığı antlaşmalar Mısır için de geçerli olacaktı. 3. Suriye Girit ve Adana Osmanlı Devletine bırakıldı. 4. Mısır Osmanlı Devletine vergi verecek ve Osmanlı donanmasını geri iade edecekSonuçları:1) Mısır’ı destekleyen Fransa bu konferansa katılmadı. 2) Kavalalı Mehmet Ali Paşa bu antlaşmayı kabul etmedi. 3) Osmanlı ve İngiliz donanması Suriye ve Mısır kıyılarını abluka altına aldı. Akka kalesi Mısır’dan alındı. Mehmet Ali Paşa Londra antlaşmasını kabul etmek zorunda kaldı. Böylece Mısır sorunu çözüldü. 4) Mısır; içişlerinde serbest dış işlerinde Osmanlı Devletine bağlı imtiyazlı bir eyalet haline geldi.5) Bu isyan sırasında Tanzimant fermanı ilan edildi. (1839)6) Osmanlı Devleti’nin bir valisine söz geçiremediği ortaya çıktı.


  Pasarofça Antlaşması (1718)
  Antlaşma’nın Maddeleri 1. Yukarı Sırbistan (Kuzey Sırbistan) Belgrat ve Banat Avusturya’ya verildi. 2. Mora Osmanlılarda kaldı. 3. Dalmaçya Bosna ve Arnavutluk kıyılarından bazı yerler Venediklere verildi. Sonuçları1) Osmanlı Devleti Karlofça’da kaybettiği Mora’yı geri alarak Ege denzindeki güvenliğini sağladı. 2) Belgrat’ın Avusturya’ya bırakılmasıyla Avusturya’nın Balkanlar siyaseti başladı. 3) İngiltere ve Hollanda bu savaş sırasında arabuluculuk yaptıklarından onlara verilen kapitülasyonlar genişletildi. 4) Bu antlaşma ile batının üstünlüğü kabul edildiğinden köklü ıslahatlara girişildi. Böylece Lale devri başladı.


  Prut Antlaşması (1711)
  1. Azak kalesi Osmanlı devletine verilecek2. Demirbaş Şarl ülkesine dönebilecek3. Ruslar Lehistan işlerine karışmayacaklar4. Ruslar İstanbul’da sürekli elçi bulunduramayacaklar.5. Osmanlı esirleri geri verilecekÖnemi1) Osmanlı Devleti bu antlaşma ile Rusya’dan İstanbul antlaşması ile kaybettiği yerleri geri aldı. 2) Bu durum Karlofça antlaşması ile diğer devletlere karşı kaybettiği yerleri geri alma ümidini doğurdu. 3) Rusya bu antlaşma ile Osmanlı Devletine karşı İstanbul antlaşmasıyla kazandığı avantajları kaybetti. 4) Osmanlı Devleti bu antlaşmadan gerektiği gibi yararlanamadı


  Serav Antlaşması (1618)
  İran’ın Nasuh Paşa antlaşmasına göre vad ettiği ipekleri vermemesi nedeniyle iki devlet yeniden savaştı. İran’ın yapılan savaşta yenilmesi ve barış istemesi üzerine Nasuh paşa antlaşmasına uyması koşuluyla Serav antlaşması yapıldı.

 3. Dr Zeynep
  Bayan Üye
  Uşi Antlaşması (18 Ekim 1912)
  1. Osmanlı Devleti Trablusgarb ve Bingazi’yi boşalttı. UYARI: Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki Son toprağı’da elinden çıktı. 2. Oniki adayı geçici bir süre için elinde bulunduracak. UYARI: Oniki ada; Balkan savaşları nedeniyle İtalya’ya geçici bir süre için verildi. Ardından l. Dünya savaşında İtalya ile ayrı ittifakta bulunmamız nedeniye burasını geri alamadık. Lonzan antlaşmasında ise; burasını İtalya’ya bıraktık. İtalya; ll. Dünya savaşından sonra Oniki adayı Yunanistan’a bıraktı. 3. İtalya Kapitülasyonlar’ın kaldırılışında Osmanlı Devleti’ne yardımda bulunacakUYARI: Kapitülasyon: Osmanlı Devleti’nin Avrupalı Devletlere verdiği ticari ayrıcalıklardır. Osmanlı Devleti’nin ayrıcalıklar verdiği devletler de şunlardır: 1) İlk ayrıcalıklar Fatih döneminde Venedikler’e verildi. (1479)2) Fransa’ya Kanuni döneminde verildi. (1535)3) İngiltere’ye lll. Murat döneminde verildi. (1578)4) Hollanda’ya l. Ahmet döneminde verildi. (1612)5) Avusturya’ya l. Ahmet döneminde verildi. (1616)6) Rusya’ya l. Abdülhamit döneminde verildi. (1774)7) Fransa’ya verilen kapitülasyonlar l. Mahmut döneminde (1740) sürekli hale getirildi. Kapitülasyonlar; Lozan’da kesin olarak kaldırıldı. Sonuçları:1) Oniki ada elimizden çıktı. 2) İtalya Ege ve Akdeniz’e yarleşti. 3) İtalya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan ilk yazılı antlaşmadır. 4) Osmanlı Devleti bu savaş sırasında İtalya’ya ekonomik ambargo uyguladı. 5) Osmanlı Devleti’nin artık kendi topraklarını dahi koruyamayacak bir durumda olduğunun anlaşılması Balkan uluslarını cesaretlendirdiğinden Balkan savaşlarının başlamasına neden oldu. 6) Mustafa Kemal’in Emperyalistler’e karşı ilk mücadelesinin verdiği savaştır.7) Mustafa Kemal’in bir halk hareketini organize edebilmesini ve bir nevi kurtuluş savaşının provasını yapmasını sağladı.


  Vasvar Antlaşması (1664)
  Nedenleri: 1) Avusturya’nın Erdel’in içişlerine karışması 2) Fazıl Ahmet Paşa’nın Uyvar’ı almasıAntlaşma Maddeleri 1. Erdel Osmanlı’ya bağlı kalacak2. Uyvar ve Novigrad Osmanlılar’a bırakılacak3. Avusturya savaş tazminatı ödeyecek4. Avusturya Erdel’in içişlerine karışmayacak. Not: Bu antlaşma ile Osmanlı Devletinin Avusturya ile yaptığı son kazançlı antlaşmadır.


  Ziştovi Antlaşması (1791)
  Nedenleri1) Fransız ihtilalinin çıkması 2) Fransa’nın Avusturya’ya saldırması3) Avusturya’nın Fransa’ya karşı savaşabilmek için Osmanlı Devleti ile barış anlaşmasını imzalamak zorunda kalması.Maddeleri1) Avusturya işgal ettikleri toprakları boşaltacak2) Orsova kasabası Avusturya’ya bırakılacak3) Avusturya Rusya’ya karşı açık ve gizli hiçbir yardımda bulunmayacak. - Bu savaş Osmanlı Devleti ile Avusturya arasındaki son savaştır. Bundan sonra Avusturya’da gittikçe zayıflayacak.


  Zitvatorok Antlaşması (1606)
  Nedenleri: 1) Avusturya’nın Kanije kalesine saldırması ve Tiryaki Hasan Paşa’nın burayı güçlü bir şekilde savunması üzerine Avusturya barış istedi. 2) Anadolu’da Celali isyanları 3) İran savaşları nedeniyle l. Ahmet zamanında zitvatoruk antlaşması yapıldı.Antlaşma Maddeleri 1. Eğri Kanije ve Estergon kaleleri Osmanlı’ya bırakıldı. 2. Avusturya Osmanlı Devletine savaş tazminatı ödedi. 3. Avusturya Arşidükası kutsal Roma-Germen İmparatoru kabul edilecek ve protokol bakımından Osmanlı Padişah’ına denk sayılacaktı. Not: Bu antlaşma ile Osmanlı Devletinin erdi. Böylece 1533 İstanbul Antlaşması ile Avusturya’ya karşı olan siyasi üstünlüğü sona erdi. Böylece bir eşitlik sağlanmıştır

+ Yorum Gönder


belgrad hangi ant ile osmanlidan ayrildi,  belgrad hangi antlaşma ile kaybedildi,  belgrad avusturyaya birakilmasi hangi antlasma,  belgrad ne zaman kaybedildi