+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda İnsanlar yerleşmek için neden su kaynaklarına yakın yerleri tercih etmişlerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  İnsanlar yerleşmek için neden su kaynaklarına yakın yerleri tercih etmişlerdir?
  İnsanlar yerleşmek için neden su kaynaklarına yakın yerleri tercih etmişler


  Su Durumu
  Yeryüzünde canlı hayatının devamı için gerekli olan en önemli etmenlerden biri de “su”dur Suyun olmadığı bir yerde kayda değer bir canlı yaşam alanından söz etmek de mümkün değildir Dünya tarihi boyunca yerleşmelerin sit şartları incelenecek olursa, suyun bu konuda ne denli önemli bir rol oynadığı açıkça görülecektir İlk göçebe kabilelerden en modern topluluklara kadar hemen her topluluk, akarsu kıyılarına ya da yeraltı suyunun yüzeye çıktığı su kaynaklarına yakın yerlere yerleşmişlerdir İnsanoğlunun sudan yararlanması, ilk olarak içme suyu ihtiyacını gidermek için su temin etmekle başlamıştır Daha sonra yerleşik hayata geçilmesiyle, evcilleştirmiş olduğu hayvanların sulanması ve nihayet tarımın başlamasıyla da tarlalarına su verilmek suretiyle var olan su kaynaklarından yararlanmayı daha üst noktalara taşımıştır Su kaynakları, yer seçmede ve yararlanma açısından önemli bir etmen haline gelmiştir (Tunçdilek, 1985: 4-5)

  Şanlıurfa Şehri, tarih boyunca değişik zamanlarda değişik isimlerle anılmıştır Bunlar arasında en uzun süreli kullanılanlar “Urhay (Orrhei ya da Orhai)”, “Callirhoe Yanındaki Antioch”, “Edessa (Edes)” ve “Ruha”’dır Bu isimler terminolojik olarak incelenecek olursa Urhay, Aramice bir kelime olup, Grekçe yazılışı Orrhoei’dir Callirhoe Yanındaki Antioch ise, Büyük İskender’in Edessa’yı onurlandırmak için kullandığı bir isim olup, buradaki Callirhoe kelimesi Grekçe suya yakın olan şehir anlamını taşımaktadır (JB Segal, 2002: 35; Hauptmann, 2002: 25; Ross, 2001: 8) Yine Büyük İskender tarafından eski Şanlıurfa’ya verilen ve suları bol anlamına gelen Edessa adı da Makedonya’nın o zamanki başkenti; suları bol ve çok yeşil bir şehir olan Edessa’ya benzemesinden dolayı verilmiştir (TC Kültür Bakanlığı, 1997: 11) Arap hükümranlığında şehre verilen ve Osmanlılar döneminde de kullanılan Ruha (Er-Ruha) adı da Arapça suyu bol olan yer anlamına gelmektedir Bu isimlerden de anlaşılacağı üzere Şanlıurfa şehrine tarih boyunca verilen isimler hep sularının bol olması ya da su kaynaklarına yakın olması üzerine temellendirilmiştir Ayrıca Romalılar dönemine ait olan sikkelerde ayağının altında yüzen bir nehir tanrısı figürüyle, bir yığıntı üzerinde oturmuş şehir tanrıçası resminin bulunması, şehrin adının çok eski dönemlerden beri su ile birlikte anıldığını göstermesi bakımından önemlidir (Segal, 2002: 36) Bu durum Şanlıurfa şehrinin, tarihi boyunca (bugün de bir kısmı varlığını korumuş olan) önemli su kaynaklarına sahip ve birçok önemli su kaynağına da yakın olduğunu göstermektedir

  Gerçekten de şehrin kurulu olduğu alan ve yakın çevresi incelenecek olursa, bir çok önemli su kaynağının ve akarsuyun bulunduğu görülecektir Bu akarsuların bir kısmı günümüzde de varlığını korumuştur Büyük bir kısmı da yakın tarihlere kadar, mevsimlik de olsa, akış göstermesine rağmen, maalesef bugün kurumuş ya da kanalizasyonların bağlı olduğu ve sadece kirli suların aktığı yataklar haline gelmişlerdir Şehrin kurulduğu yer ve çevresinde bulunan hidrografik elemanları başlıca üç grup altında incelemek mümkündür Bunlar: kaynaklar, akarsular ve göllerdir 2. Zahra
  Üye

  Her Canlı yaşamını su olmadan sürdüremez ve yaşayabilmek için suya ihtiyaç duyar bu yüzden suyun bol olduğu ve su sıkıntısı yaşamayacakları yerleri tercih etmişlerdir. Su yaşamın en önemli öğesi olduğu için yıllar boyunca sadece su Kaynaklarının çok olduğu bölgeler de savaşlar olmuştur.
+ Yorum Gönder