+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Doğal sayıların tanımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Doğal sayıların tanımı
  doğal sayıların tanımı hakkında geniş bilgi istiyorum proje ödevim için çok lazım bana 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  doğal sayıların tanımı hakkında bilg


  … , 50, … devam eden sayılara doğal sayılar denir.
  Doğal sayılar kümesi D ile gösterilir.
  D = {0, 1, 2, 3, 4, 5, … }
  ikinin katı olan sayılara çift doğal sayılar, çift doğal sayılardan bir sonra gelen sayılara da tek doğal sayılar denir.
  n bir doğal sayı iken;
  Çift doğal sayılar : 2
  Tek doğal sayılar : 2 + 1 biçiminde gösterilir.
  Sayma Sayıları
  Sıfır dışındaki doğal sayılara sayma sayıları denir.
  S = {1, 2, 3, 4, 5, …}
  doğal sayıların.jpg
  SAYI DOĞRUSU
  Doğal sayılar kümesinin elemanları sırası bozulmadan, bir doğrunun eşit aralıklardaki bazı noktaları ile bire-bir eşlenirse bu doğruya sayı doğrusu denir.

  ONLUK SAYMA DÜZENi
  Sayı sistemimiz onluk sayma düzenine göredir. Bu düzende çokluklar birlik, onluk, yüzlük, binlik gibi gruplara ayrılır. Bir doğal sayıda bu grupların yerleri bellidir. Örneğin, 2543 sayısı içinde 3 birlik, 4 onluk, 5 yüzlük, 2 binlik vardır.

  RAKAM
  Ona kadar olan doğal sayıları gösteren işaretlere rakam denir.
  Rakamlar kümesi : R = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} olarak tanımlanır.
  Onluk sistemde on tane rakam kullanılır.

  BASAMAK DEĞERi
  Rakamların sayı içinde bulundukları basamağa göre aldıkları değerlere basamak değeri ya da bağıl değer denir.
  Bir sayının rakamlarının basamak değerleri toplamı sayının kendisini verir.

  SAYI DEĞERi
  Rakamların sayı içindeki basamak değerleri gözönüne alınmadan tek başına gösterdiği değere sayı değeri ya da mutlak değeri denir.

  ÇÖZÜMLEME
  Bir sayının içinde kaç tane birlik, kaç tane onluk, kaç tane yüzlük, kaç tane binlik, … varsa bunları ayırarak toplam biçiminde yazmaya çözümleme denir.

  2345 = 1000 + 1000 + 100 + 100 + 100 +
  10 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1

  GRUPLAMA
  Sayıları basamak değerlerinin toplamı biçimde yazmaya gruplama denir.

  2345 = 2000 + 300 + 40 + 5 veya
  = 2 binlik + 3 yüzlük + 4 onluk + 5 birlik

  SAYILARIN ÜSLÜ BiÇiMDE GÖSTERiLMESi
  ÜSLÜ SAYILARIN OKUNUŞU
  4 4 üssü 2 (4′ün karesi, 4′ün ikinci kuvveti)
  5 5 üssü 3 (5′in kübü, 5′in üçüncü kuvveti)
  3 3 üssü 4 (3′ün dördüncü kuvveti)

  ÜSSÜN ANLAMI
  Üs tabanın kendisi ile kaç kez çarpılacağını gösterir.

  10 = 10 x 10 = 100
  5 = 5 x 5 x 5 = 125
  4 = 4 x 4 x 4 x 4 = 256
  3 = 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 243
  2 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 64

  ÜSLÜ SAYILARIN ÖZELLiKLERi
  Bir sayıda üs yazılmamışsa üs 1 dir. 3=3, 7=7, 10=10, 15=15
  Üssü 0 olan sayı 1′e eşittir. 80=1, 9=1, 160=1, 0=1
  Üssü 1 olan sayı kendisine eşittir. 7=7, 1000=1000, 64=64, 1=1
  1 sayısının bütün kuvvetleri 1′e eşittir. 1=1, 1=1, 1=1
  Tabanları aynı olan üslü sayılar çarpılırken; ortak taban yazılır, üsler toplanıp bir tek üs olarak yazılır.

  ÜSLÜ BiÇiMDE ÇÖZÜMLEME
  Bir sayı üslü biçimde çözümlenirken basamak değeri 10′un üssü şeklinde yazılır.

  5679 = (5 x 1000) + (6 x 100) + (7 x 10) + (9 x 1)
  =(5 x 10) + (6 x 10) + (7 x 10) + (9 x 1)

  DOĞAL SAYILARDA SIRALAMA
  Sayı doğrusu üzerindeki her doğal sayı sağındaki sayıdan küçük solundaki sayıdan büyüktür. Doğal sayılar sıralanırken aralarına küçük ( < ) veya büyük ( > ) işareti konur.

  Küçük < Büyük
  Büyük > Küçük

  işaretinin sivri ucuyla gösterdiği sayı diğer taraftaki sayıdan küçüktür.

  DÖRT iŞLEM
  DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA
  AB = olmak üzere, (AB) kümesinin eleman sayısına toplama denir.
  A={1,2} ve B={3, 4, 5} ise
  s(A) + s(B) = s(AB) = 2 + 4 = 6
  Toplama işleminde toplanan sayıların herbirine terim denir. işlemin sonucuna da toplam denir.
  Toplama işlemi, ileriye doğru saymanın kısa yoldan yapılışıdır. Aynı türden ve birimleri aynı olan çokluklar toplanabilir.

  TOPLAMA iŞLEMiNiN ÖZELLiKLERi
  KAPALILIK ÖZELLiĞi
  iki doğal sayının toplamı yine bir doğal sayıdır. Buna kapalılık özelliği denir.

  3D, 4D için 3 + 4 = 7D dir.
  9D, 13D için 9 + 13 = 22D dir.
  aD, bD için (a + b)D dir.

  DEĞiŞME ÖZELLiĞi
  Toplama işleminde terimlerin yerleri değiştirilirse toplam değişmez. Buna toplamada değişme özelliği denir.
  3 + 5 = 8 = 5 + 3
  aD, bD ise; a + b=b + a dir.

  BiRLEŞME ÖZELLiĞi
  Toplama işleminde terimler ikişer ikişer gruplandırırsa toplam değişmez. Bu özelliğe
  toplama işleminin birleşme özelliği denir.

  3 + (4 + 6) = (3 + 4) + 6 3 + 10 = 7 + 6 13 = 13
  aD, bD, cD ise (a + b) + c = a + (b + c) dir.

  Çok terimli toplama işlemlerinde terimler kendi aralarında gruplandırılarak işlem kolaylığı sağlanır.

  ETKiSiZ (BiRiM) ELEMAN
  Sıfır ile bir doğal sayının toplamı o doğal sayıya eşittir.

  5 + 0 = 5
  0 + 6 = 6

  Doğal sayılar kümesinde toplama işleminin etkisiz elemanı 0′dır.

  DOĞAL SAYILARDA ÇIKARMA
  A = {a,b,c,d,e} B = {d,e}
  s(A) = 5 ve s(B) = 2 dir.
  s(A) – s(B) = s(C)
  5 – 2 = 3 olarak gösterilir. Burada 5 : eksilen; 2 : çıkan 3 : fark olarak adlandırılır.

  B A ise A – B kümesinin eleman sayısına A ve B kümelerinin eleman sayılarının farkı denir. Bu farkı bulmak için yapılan işleme çıkarma işlemi adı verilir.

  Çıkarma geriye doğru saymanın kısa yapılışıdır. Sağlaması; a-b=c ise a=b + c olacak şekilde yapılır. Çıkarma işlemi toplamanın tersidir.

  ÇIKARMA iŞLEMiNiN ÖZELLiKLERi
  Kapalılık özelliği yoktur. 5D ve 6D için; 5-6 doğal sayı değildir.
  Değişme özelliği yoktur. 6D ve 2D için; 6-2=4D; 2-6 doğal sayı değildir.
  Birleşme özelliği yoktur. 7-(5-2) (7-5)-2 7-3 2-2 4 0
  Doğal sayılar kümesinde çıkarma işlemine göre etkisiz (birim) eleman yoktur. 3-0=3 olmakla beraber 0-3 3′tür.

  DOĞAL SAYILARDA ÇARPMA
  Elemanlarının sayısı bilinen A ve B kümeleri için s(A)=a, s(B)=b ve s(A ) x s( B)=m ise, m doğal sayısına a ile b’nin çarpımı denir. m=a x b biçiminde gösterilir. Çarpma işareti ( x ) ya da( . )’ dır.

  ÇARPMA iŞLEMiNiN ÖZELLiKLERi
  KAPALILIK ÖZELLiĞi
  iki doğal sayının çarpımı yine bir doğal sayıdır. Bu özelliğe doğal sayılar kümesi çarpma işlemine göre kapalıdır denir.

  DEĞiŞME ÖZELLiĞi
  Bir çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirilirse çarpım değişmez. Bu duruma çarpmanın değişme özelliği denir.

  4 x 5 = 20 5 x 4 = 20 4 x 5 = 5 x 4′tür.
  aD, bD için; a x b = b x a ‘dır.

  BiRLEŞME ÖZELLiĞi
  Çarpma işleminde terimler ikişer ikişer gruplandırılarak çarpılırsa çarpım değişmez. Bu özelliğe çarpma işleminin birleşme özelliği denir.

  4D, 5D, 2D için
  4 x (5 x 2) = (4 x 5) x 2 4 x 10=20 x 2; 40=40′tır.

  ETKiSiZ (BiRiM) ELEMAN
  Bir sayının 1 ile çarpımı kendisine eşittir. 1 sayısı çarpma işlemini etkilemez. 1 sayısına çarpma işleminin etkisiz (birim) elemanı denir.

  1 x 5=5 5 x 1=5 5 x 1=1 x 5=5′dir.
  aD için a x 1=1 x a=a ‘dır.

  YUTAN ELEMAN
  Bir sayının sıfır ile çarpımı sıfıra eşittir. Bu nedenle 0 sayısına çarpma işleminde yutan eleman denir.

  4 x 0=0 0 x 4=0 4 x 0=0 x 4=0 ‘dır.
  aD için 0 x a=a x 0=0 ‘dır.

  ÇARPMANIN TOPLAMA VE ÇIKARMA ÜZERiNE DAĞILMA ÖZELLiĞi
  aD, bD, cD için a x (b + c)=(a x b) + (a x c) ve
  aD, bD, cD için a x (b-c)=(a x b) – (a x c) ‘dir.
  Bu özelliğe, çarpmanın toplama ya da çıkarma üzerine dağılma özelliği denir.

  ÇARPMADA KOLAYLIKLAR
  Bir sayıyı 10, 100, 1000, … ile çarpmak için, sayının sağına bir, iki, üç, … sıfır yazılır.

  14 x 10 = 140
  16 x 100 = 1600
  22 x 1000 = 22000
  7 x 10000 = 70000
  Bir sayıyı 25 ile çarpmak için, sayı 100 ile çarpılır. Çarpım 4′e bölünür.

  25 x 36=(36 x 100)/4=900
  Bir sayı 50 ile çarpılırken, sayı 100′le çarpılır, çarpım 2′ye bölünür.

  78 x 50=(78 x 100)/2=7800/2=3200

  Bir sayı 5′le çarpılırken, sayı 10′la çarpılır sonra 2′ye bölünür.

  89 x 5=(89 x 10)/2=890/2=445
  Bir sayı 9′la çarpılırken, sayı 10′la çarpılır, çarpımdan sayının kendisi çıkarılır.

  56 x 9=(56 x 10)-56, 560-56=504

  DOĞAL SAYILARDA BÖLME
  aD, bD ve b0 olmak üzere, a x b=c olarak şekilde bir c doğal sayısı varsa, c sayısına a’nın b’ye bölümü denir. a/b=c veya a:b=c olarak gösterilir.

  BÖLMENiN SAĞLAMASI
  Sağlama işlemi, Bölünen = (bölen x bölüm) + kalan eşitliğiyle yapılır.

  Çarpma ve bölme işlemleri birbirinin tersidir.

  BÖLME iŞLEMiNiN ÖZELLiKLERi
  Bölme işleminin doğal sayılarda kapalılık özelliği yoktur.

  4D, 3D için 4/3=doğal sayı değildir.

  Bölme işleminin doğal sayılarda değişme özelliği yoktur.

  5D, 15D için, 15/5 5/15

  Doğal sayılarda bölme işleminin birleşme özelliği yoktur.

  (24/4)/2 24/(4/2) 6/2 24/2 3 12
  Doğal sayılar kümesinde bölme işleminin etkisiz elemanı yoktur.
  2/1 1/2 2 0,5
  Bir doğal sayının 1′e bölümü kendisine eşittir.
  aD için a/1=a dır. 1/1=1, 39/1=39, 3/1=3, 101/1=101
  Sı fırın (0) bir sayma sayısına bölümü sıfırdır.
  0/a=0 ‘dır. 0/4=0, 0/100=0, 0/15=0
  0 hariç, bir doğal sayının kendisine bölümü 1′e eşittir.
  aD için a/a=1 ‘dir. 6/6=1, 109/109=1, 10/10=1, 88/88=1
  Bir doğal sayı sıfıra bölünemez.
  5/0=tanımsız, 12/0=tanımsız
  Bir sayıyı 10, 100, 1000 … ile bölmek

  10′a bölerken bir sıfır silinir. 400/10 = 40
  100′e bölerken iki sıfır silinir. 200/100 = 2
  1000′e bölerken üç sıfır silinir. 3000/1000 = 3
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Doğal sayılar demek sıfırdan başlayan ve de artı sonsuza kadar giden sayılara verilen addır. bu doğal sayılar matematik de mat bir konusu olarak karşınıza çıkmaktadır bunun dışında bu konu liseden önce ilk okulda da gördüğünüz bir konudur.
+ Yorum Gönder