+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda 2. dünya savaşı nedenleri sonuçları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  2. dünya savaşı nedenleri sonuçları
  2. dünya savaşı nedenleri sonuçları nelerdir. Bana anlatabilir misiniz? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  2. dünya savaşı nedenleri sonuçları hakkında bilgi

  1.I. Dünya Savaşı’nda yenilen devletlerle ekonomik, siyasi, askerî ve hukuki alanlarda ağır şartlar içeren antlaşmalar imzalandı. Bu durum Alman*ya’da hoşnutsuzluğa ve dolayısıyla II. Dünya Savaşı’na neden oldu.

  2. I. Dünya Savaşı’ndan sonra sınırların çizilme*sinde milliyetçilik anlayışına dikkat edilmedi. Bu ne*denle etnik çatışmalar ve sınır sorunları ortaya çıktı.

  2. dünya savaşı nedenleri sonuçları.jpg
  3. İtalya Birinci Dünya Savaşı’ndan galip çıkma*sına rağmen amaçlarına ulaşamadı. İtilaf Devletleri tarafından ikinci sınıf bir devlet gibi davranılması İtalya’yı saldırgan bir devlet hâline getirdi. Yönetimi ele geçiren Mussolini’nin İtalya’yı büyük devlet yapmak istemesi, II. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri ol*du.

  4. Uzak Doğu’da imparatorluk kurmaya çalışan Japonya, Avrupa Devletlerini Asya’dan çıkarmak istedi.

  Savaşın Gelişimi


  •İtalya, Almanya ve Japonya aralarında anlaşa*rak “Üçlü Mihver” grubunu kurmuşlardır.
  •Almanya’da iktidara gelen nazi yönetimi, üstün Alman ırkı, düşüncesini savunmuş, Versay Barış Ant*laşmasını tanımadığını ilan etmiş ve işgallere başla*mıştır.
  •Avusturya ve Çekoslovakya Alman işgaline uğramıştır.
  •Mihver Grubuna karşı, İngiltere ve Fransa “Müttefik Devletler” grubunu kurmuşlardır. Bu gruba daha sonra Rusya ve ABD’de katılmıştır.
  •Almanya, Rusya ile tarafsızlık anlaşması im*zalamış ve 1939 yılında Polonya’ya savaş açmıştır. İngiltere ve Fransa, Polonya’ya güvence ver*mişler, Polonya da Almanya’ya savaş ilan etmiş, böy*lece II. Dünya Savaşı başlamıştır.
  •Savaşın başlamasıyla Almanya işgal ettiği Polonya topraklarını Ruslarla paylaşmıştır.
  •Daha sonra Almanlar; Danimarka, Norveç, Hollanda ve Fransa’yı işgal etmiştir.
  •İtalya ise Arnavutluk’u işgal etmiş, Yunanistan’a saldırmış fakat başarılı olamamıştır.
  •Bunun üzerine Almanya, Balkanlara yönelmiş,Macaristan, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya’yı işgal etmiştir.
  •Almanların Balkanları tehdit etmesi üzerine Rusya, müttefik grubuna geçmiştir.
  •Japonların ABD’nin Pearl Harbour üssüne saldırması üzerine ABD de Müttefik Grubunda savaşa katılmıştır.


  Savaşın Sona Ermesi

  •Almanya ve İtalya, ABD’nin Akdeniz çıkarması sonrasında geri çekilmek zorunda kalmıştır.
  •1944′de müttefiklerin Sicilya’ya asker çıkarmaları ve İtalya’ya geçmeleri üzerine İtalya teslim olmuştur(Mussolini Hükümeti düşmüştür.)
  •1944 Haziran’ında müttefikler Fransa’nın kuzey bölgelerine çıkarma yapmışlar ve Almanya sınırlarına ilerlemişlerdir.
  •Ruslar Almanları, Polonya ve Rusya’dan çıkarmaya başlamıştır.
  •Almanya 1945′te ateşkes istemiştir.
  •II. Dünya Savaşı Mihver Devletlerinin yenilgisiyle sona ermiştir.
  •Yalnız kalan Japonya, savaşa devam etmiş, Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atom bombası atılmasıyla teslim olmak zorunda kalmıştır.


  II. DÜNYA SAVAŞI‘NIN SONUÇLARI

  Savaşı demokrasiyi savunan devletler kazan*mış ve Avrupa’da demokrasi rejimi yaygınlaş*mıştır. Demokratik Avrupa devletleriyle birlik*te hareket eden Türkiye’de de demokratik hayata geçilmiştir.

  Sömürgecilik dönemi sona ermeye başlamış ve sömürge altındaki Hindistan, Mısır, Pakistan, Cezayir, Tunus ve Libya bağımsızlıklarını ka*zanmışlardır.

  Milletler Cemiyeti’nin yerine, Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulmuştur.

  Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler gelişmiş, Tür*kiye Sovyet Rusya’dan uzaklaşarak ABD’ye ya*kınlaşmıştır.

  Almanya ve İtalya’nın işgal ettiği Balkan ve Do*ğu Avrupa ülkeleri, Rusya’nın denetiminde yeni*den kurulmuştur. Rusya, komünist rejimini bu ülkelere taşımış, ABD ile birlikte dünyanın en büyük iki devleti haline gelmiştir.

  .Almanya ikiye bölündü. Doğusunda Rusya, batısında ABD, Fransa, İngiltere denetim kurdular

  (1990′da Almanya Devleti birleşmiştir.).

  Dünya devletleri iki gruba ayrıldı. Sovyetler Birliği öncülüğünde Varşova Paktı, ABD öncülüğünde Nato kuruldu.

  Dünya barışını korumak amacıyla Birleşmiş Milletler kuruldu (1948).

  İngiltere ve ABD’nin desteğiyle Filistin’de İsrail devleti kuruldu (1948).

  Türk – Amerikan ilişkileri gelişti.

  Devletler arasındaki rekabet savaştan sonra da devam etti.
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  2. Dünya savaşlarının nedenleri 1 .dünya savaşının sonuçlarının vermiş olduğu memnuniyetsizliktir. 1.Dünya savaşı sırasında ülkelere ağır gelen antlaşmalar imzalanmıştır. iltaya savaştan galip çıkmasına rağmen istekerini yerine getirememiş Japonya Asyada istediği gibi hüküm sürememiştir. Birde sınırlar belirlenirken miliyetçiliğin göz ardı edilmesi 2. Dünya savaşına sebebiyet vermiştir.
+ Yorum Gönder