+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda divan şiirinde gazel örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  divan şiirinde gazel örneği
  Ödevimi yapmak için kısa bir divan şiiri ve gazel örneği paylaşır mısınız. bunun dışında bana gazelin ne gibi özelliklere sahip olduğunu ve ne gibi konular işlediği hakkında da bilgi verebilir misiniz. ama lütfen kısa kısa açıklamalar yapınız. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER

  GAZEL

  Eyâ peri nicesin hoş musun safâca mısın
  Gele beri nicesin hoş musun safâca mısın

  Şeker dudaklı kamer yüzlü serv boyluların
  Semen-beri nicesin hoş musun safâca mısın

  Bahâr-ı hüsn ü behada belalı bülbülünün
  Gül-i teri nicesin hoş musun safâca mısın

  Bizimle bir nefes insanlık eyle soruşalım
  Gel ey peri nicesin hoş musun safâca mısın

  Sefer kılıp gelir Ahmet ki deye şehrimizin
  Güzelleri nicesin hoş musun safâca mısın?


  MURABBA

  Gül yüzünde göreli zülf-i semen-sây gönül
  Kuru sevdada yiler bî-ser ü bî-pây gönül
  Dimedüm mi sana dolaşma ana hay gönül
  Vay gönül vay gönül vay gönül ey vay gönül

  Bizi hâk itdi hevâ yolına sevdâ n’idelüm
  Pây-mâl eyledi bu zülf-i semen-sâ n’idelüm
  Kul idinmezdi güzeller bizi illâ n’idelüm
  Vay gönül vay gönül vay gönül ey vay gönül

  Felekün nûş iderem nîşini sâğarlar ile
  Doğradı hâr-ı cefâ bağrumı hançerler ile
  Baş koşam dimez idüm ben dahi dil-berler ile
  Vay gönül vay gönül vay gönül ey vay gönül

  Yarun itden çog uyar ardına ağyâr diriğ
  Bize yâr olmadı ol şuh-ı sitem-gâr diriğ
  Kıldı bir dil-ber-i hercâîyi dil-dâr diriğ
  Vay gönül vay gönül vay gönül ey vay gönül

  Ben dimezdüm ki hevâ yolına ser-bâz gelem
  Ney-i ışkunla gamun çengine dem-sâz gelem
  Dir idüm ışk kopuzun uşadam vâz gelem
  Vay gönül vay gönül vay gönül ey vay gönül

  Dil dilerken yüzinin vaslını cândan dahi yiğ
  Bir demin görür iken iki cihândan dahi yiğ
  Akdı bir serve dahi âb-ı revândan dahi yiğ
  Vay gönül vay gönül vay gönül ey vay gönül

  Ahmed’em kim okınur nâmum ile nâme-i ışk
  Germdür sözlerümün sûzile hengâme-i ışk
  Dil elinden biçilübdür boyuma câme-i ışk
  Vay gönül vay gönül vay gönül ey vay gönül

  (Vezin: Feilâtün feilâtün feilâtün feilün)


  KITA

  Her ka’nun düryûze-i ışkunda şey-illâhi yok
  Menzil-i dervâze-i uşşâkdan âgâhı yok
  Didüm ey dil-ber dimişsin Ahmed’e cevr itmeyem
  Didi yok billâhi yok vallâhi yok tallâhi
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Gazel bilindiği gibi divan edebiyatında kullanılan bir nazım şekldir. ayrıca bu nazım şekli divan edebiyatında en çok kullanılan ve en sevilen nazım şekli olma özelliğine sahiptir ve bilindiği gibi bu nazım şeklinde konu olarak genelde aşk şarap kadın gibi bireysel konular işlenmektedir.
+ Yorum Gönder