+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda divan şiirinde aşk Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  divan şiirinde aşk
  divan şiirinde aşk nedir? Anlatan bir yazı lazım bana. bunun dışında bana divan şiir hakkında mesela ne gibi özelliklere sahip olduğu hakkında kısa kısa bilgiler verebilir misiniz.. ama çok acil lütfen. şimdiden teşekkür ederim. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  divan şiirinde aşk nedir


  Ahmed Paşa

  «Canıma bir merhaba sundu ezelden çeşm-i yâr
  Öyle mest oldum ki gayrın merhabasın bilmedim.»

  Ahmed Paşa
  Avnî (Fatih Sultan Mehmed)


  divan şiirinde aşk nedir.jpg
  «Kimsesiz bir kimse yok herkesin var kimsesi
  Kimsesiz kaldım medet ey kimsesizler kimsesi»
  Fatih Sultan Mehmed
  Bağdatlı Rûhî

  «Künc-i mihnetde rakîbâ beni tenhâ sanma
  Kâr ger sende yatursa elemi bende yatur.»

  Bağdatlı Rûhî
  Bâkî

  «Cihânın nimetinden kendi âb u dânemiz yeğdir.
  Elin kaşânesinden kûşe-i virânemiz yeğdir.»

  Bâkî
  «Geh-i vuslâtta âşık, geh mehcûr.
  Bu dünyâdır geh-i mâtem, geh-i sûr.»

  Bâkî
  «Hurşîd'e baksa gözleri halkın dola gelir.
  Zîrâ gelince hatıra, ol Mehlîkâ gelir.»

  Bâkî
  Esrâr Dede

  «Sanman ki sef'âdan semâh-ı râh ederim.
  Döner döner bakarım, kûy-i yâre âh ederim.»

  Esrâr Dede
  Fuzûlî

  «Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
  Ya muhît olmuş gözümden günbed-i devvâre su»
  Fuzûlî
  «Arızın yadıyla nem-nak olsa müjganım nola
  Zayi olmaz gül temennasiyle vermek hare su»
  Fuzûlî
  «Âşiyân-ı murg-ı dil zülf-i perîşânındadır
  Kande olsam ey perî gönlüm senin yanındadır»
  Fuzûlî
  «Aşk derdiyle hoşem el çek ilâcımdan tabîb
  Kılma dermân kim helâkim zehri dermândadır»
  Fuzûlî
  «Bende Mecnûn'dan füzûn âşıklık istidâdı var.
  Aşık-ı sadık benem, mecnunun ancak adı var.»

  Fuzûlî
  «Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı?
  Felekler yandı âhımdan murâdım şemi yanmaz mı?»
  Fuzûlî
  «Ger ben ben isem nesin sen ey yâr
  Ger sen sen isen neyim men-i zâr»
  Fuzûlî
  «Ger derse Fuzûlî ki “güzellerde vefâ var”
  Aldanma ki şâir sözü elbette yalandır»
  Fuzûlî
  «Hâsılım yoh ser-i kûyunda belâdan gayrı
  Garazım yoh reh-i aşkında fenâdan gayrı»
  Fuzûlî
  «İlm kesbiyle pâye-i rifat, arzû-yı muhâl imiş ancak.
  Aşk imiş her ne var âlemde; ilm bir kıyl ü kâl imiş ancak.»
  Fuzûlî
  «Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan
  Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı»
  Fuzûlî
  «Karbân-ı râh-ı tecrîdiz hatır havfın çekib
  Gâh Mecnûn, gâh ben devr ile nevbet ederiz.»

  Fuzûlî
  «Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge,
  Ne açar kimse kapım, bâd-ı sab'âdan gayrı.»

  Fuzûlî
  «Öyle sermestim ki idrâk etmezem dünyâ nedir.
  Ben kimim, sâkî olan kimdir, mey-i sahbâ nedir.»

  Fuzûlî
  «Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
  Kim bu denli dutuşan odlara kılmaz çare su»
  Fuzûlî
  «Suya versün bağbân gülzârı zahmet çekmesün;
  Bir gül açılmaz yüzün tek verse min gülzâre su.»

  Fuzûlî
  «Ya rab bana cism-u can gerekmez,
  Cânân yok ise cihan gerekmez»
  Fuzûlî
  «Ya Rab belâ-yı aşk ile kıl aşina beni.
  Bir dem belâ-yı aşkdan etme cüda beni.»

  Fuzûlî
  Hayâlî

  «Anı hoş tut garîbindir efendim işte biz gittik
  Gönül derler ser-i kûyunda bir divânemiz kaldı»

  Hayâlî
  «Cihân-ârâ cihân içredür ârâyı bilmezler
  O mâhiler ki deryâ içredür deryâyı bilmezler»

  Hayâlî
  Kadı Burhâneddîn

  «Dilberün işi itâb u nâz olur.
  Çeşmi câdû gamzesi gammâz olur.
  Ey gönül sabr it tahammül kıl ana,
  Yâre irişmek işi az az olur.»
  Kadı Burhâneddîn
  Lâ-Edrî

  «Hâlimi arz etmeye yâri tenhâ bulamam.
  Yâri tenhâ bulsam, kendimi aslâ bulamam.»
  Lâ-Edrî
  Kanûnî Sultan Süleyman (Muhibbi)

  «Aşk mıdır ki bivefa güller elinden geceler
  İnletip bülbülleri ta subh-u güya eyleyen»
  Kanûnî Sultan Süleyman
  «Aşk mıdır ki bir keman ebru nigarın yâdına
  Ok gibi kaddimi büküp benim de ya eyleyen…»
  Kanûnî Sultan Süleyman
  «Aşk mıdır ki boynuma takıp belâ zincirini
  Gezdirip mecnun gibi alemde rüsva eyleyen»
  Kanûnî Sultan Süleyman
  «Aşk mıdır ki bu Muhibbî sinesine dağ vurup
  Ahir anın gözleri yaşını derya eyleyen»
  Kanûnî Sultan Süleyman
  «Aşk mıdır ki cân-ı dil mülkünü yağma eyleyen
  Aşk mıdır sînem içinde gelip de ca eyleyen»
  Kanûnî Sultan Süleyman
  «Aşk mıdır ki fenni derdi okutup aşıklara
  Fasl-ı babı sinemin levhinde inşa eyleyen»
  Kanûnî Sultan Süleyman
  «Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
  Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi»
  Kanûnî Sultan Süleyman


  Nâbî


  «Çok da mağrûr olma kim mey-hâne-i ikbâlde,
  Biz hezârân mest-i mağrûrun humârın görmüşüz.»
  Nâbî

  «Hikmet, taleb-i malda Kârûn gibi şimdi;
  Hahişger-i lokmada lokmân unutulmuş.»

  Nâbî
  Nâhîfî


  «Ben ki her cemiyetin nâlânıyam
  Hemdem-i hoş hâl ü bed-hâlânıyam»
  Nâhîfî
  «Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım
  Kurbânın olam var mı benim bunda günâhım»
  Nâhîfî
  «Her kişi zu'munca bana yâr olur
  Sohbetimden tâlib-i esrar olur»
  Nâhîfî
  Nâilî

  «Dil verdiğimiz yâre nigâh-i gazabından
  Tasrîhe mecâl olmadı îmâ ile geçtik»
  Nâilî

  «Eczâmızı hep rîk-i beyâbân-i gam itsek
  Cânâne giden nâme-i hicrâna dökülsek»

  Nâilî

  «Kadem kadem gece teşrîfi Nâilî o mehin,
  Cihân cihân elem-i intizâra değmez mi?»
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Bilindiği gibi divan edebiyatı islamiyetin etkisi ile gelişmiş olan bir edebiyattır. bunun dışında Divan edebiyatı bilindiği gibi genel olarak aslında tam anlamı ile şiir üzerine kurulmuş olan bir edebiyattır . bunun dışında Divan edebiyatı şiiri aşk, ayrılık, hasret, ölüm, doğa sevgisi gibi konular işleyen bir şiirdir.
+ Yorum Gönder