+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda divan şiiri örnekleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  divan şiiri örnekleri
  Bana ödevim için divan şiirinin örneklerini paylaşmanızı istiyorum. Bana yardımcı olursanız memnun olurum 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  divan şiiri örnekleri


  Divan şiiri örnekleri nelerdir


  MÜSTEZAD (Şarkı)

  Bir safa bahşedelim gel şu dil-i nâ-şâda
  Gidelim serv-i revânım yürü Sa’dâbâd’a
  İşte üç çifte kayık iskelede âmâde
  Gidelim serv-i revânım yürü Sa’dâbâd’a

  Gülelim oynayalım kâm alalım dünyâdan
  Mâ’-i tesnîm içelim Çeşme-i nev-peydâdan
  Görelim âb-ı hayât akdığın ejderhâdan
  Gidelim serv-i revânım yürü Sa’dâbâd’a

  Geh varıb havz kenarında hırâmân olalım
  Geh gelib Kasr-ı Cinân seyrine hayran olalım
  Gâh şarki okuyub gah gazelhân olalım
  Gidelim serv-i revânım yürü Sa’dâbâd’a

  İzn alıb Cum’a namazına deyû mâderden
  Bir gün uğrulayalım çerh-i sitem-perverden
  Dolaşıb iskeleye doğru nihân yollardan
  Gidelim serv-i revânım yürü Sa’dâbâd’a

  Bir sen ü bir ben ü bir mutrib-i pâkîze-edâ
  İznin olursa eğer bir de Nedîm-i şeydâ
  Gayrı yârânı bugünlük edib ey şûh fedâ
  Gidelim serv-i revânım yürü Sa’dâbâd’a


  GAZEL

  Öyle ser-mestem ki idrâk etmezem dünyâ nedir
  Ben kimem sâkî olan kimdir mey û sahbâ nedir

  Gerçi cânândan dil-i şeydâ için kâm isterem
  Sorsa cânân bilmezem kâm-ı dil-i şeydâ nedir

  Vasldan çün âşık-ı müstâğni eyler bir visal
  Âşıka mâşukdan her dem bu istiğnâ nedir

  Hikmet-i dünyâ vü mâfihâ bilen ârif değil
  Ârif oldur bilmeye dünyâ vü mâfihâ nedür

  Ah u feryâdın Fuzûlî incidibdir âlemi
  Ger belâ-yı ışk ile hoşnûd isen gavga nedir  Ahmed-i Dâî

  (? – 1421)

  GAZEL

  Şükrâne senin yoluna bin cân ola bir gün
  Kim hazretine ermeğe imkân ola bir gün

  Aşkın yoluna ok gibi can doğruluk eyler
  Tâ kaşlarının yayına kurbân ola bir gün

  O zülf-i perîşan bana görsen neler eyler
  Demez bana kim gönlü perîşân ola bir gün

  Ağyârı sürüp gönlüm evin halvet edindim
  Tâ kim gele ol yâr ana mihmân ola bir gün

  Ey bülbül-i dilhaste melûl olma kafeste
  Kim menzilin ol bağ ü gülistân ola bir gün

  Hem bâd-ı sabâ ere beşâret vere gülden
  Hem gonce dahi gül gibi handân ola bir gün

  Hicrân sonucu vasla dönüp şâdola Dâî
  Bu gamdan onun derdine dermân ola bir gün
+ Yorum Gönder