+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda divan şiiri nazım biçimleri örnekleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  divan şiiri nazım biçimleri örnekleri
  Ödevimi yapmam için bana divan şiiri nazım biçimleri örnekleri hakkında geniş bilgi verir misiniz. bunun dışında bana divan şiirinin tam olarak ne zaman edebiyatımız da oluştuğunu ve ne gibi öneme sahip olduğu hakkında da bilgi verebilir misiniz. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  divan şiiri nazım biçimleri örnekleri

  a) Gazel:
  Aşk, şarap,tabiat güzellikleri, sevgilinin aşığa çektirdiği cefa, ayrılık acısı, özlem, zamandan yakınma gibi konular anlatılır. Gazel 5-15 beyitten meydana gelmiştir.
  divan şiiri nazım biçimleri örnekleri.jpg
  Gazelin ilk beytine matla (gazelin doğduğu beyit), son beytine makta (gazelin kesildiği beyit) denir.
  Matla beyitinin altındaki beyite hüsn-i matla (matla beytine güzellik katan beyit) denir.
  Makta beyitinin üstündeki beyite hüsn-i makta (makta beytine güzellik katan beyit) denir.
  Gazelin en güzel beytine beytü'l-gazel adı verilir.
  Konu bütünlüğü olan gazele yek-ahenk adı verilir.
  Beyitleri arasında konu birliği bulunan ve her beyti aynı güçte olan gazele yek-avaz adı verilir.
  Gazelin kafiye düzeni aa, ba, ca, da, ea, fa şeklindedir. Aruzun uzun kalıplarıyla yazılır, bu yönü itibariyle mesneviden ayrılır. Gazeli oluşturan mısraların ortasında iç kafiye varsa buna musammat gazel denir.
  Gazel, divan şiirine en çok kullanılan nazım şekillerindendir. Bu alanda Fuzulî, Baki, Nedim gibi şairler mükemmel örnekler vermişlerdir.

  Örnek:

  Beni cândan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı

  Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı

  Kamu bîmârına cânân devâ-yi derd ider ihsân

  Niçin kılmaz mana dermân meni bîmâr[ı] sanmaz mı

  Gamım pinhân dutardum ben dediler yâre kıl rûşen

  Desem ol bî-vefâ bilmen inanur mı inanmaz mı

  (…)
  FUZÛLÎ


  b) Kaside:
  Herhangi bir konuyu veya kişiyi övmek maksadıyla yazılmış, aa, ba, ca, da, ea, fa… kafiye düzeniyle süren 33-99 beyitli manzumelerdir

  İlk beyte matla, son beyte makta, şairin mahlasının geçtiği beyte tac beyit, en güzel beyte beytü'l-kasid denir.
  Kasidenin bölümleri:
  Nesib veya teşbib: Kasidenin giriş kısmına denir. Bir doğa ya da bir yer tasviri yapılır.
  Girizgah: Asıl maksada geçilen beyittir.
  Medhiyye:Tanrıyı, peygamberi ya da ileri gelen kişileri övme bölümüne denir. Bu bölümde beyit sayısı çoktur.
  Fahriye:Ozanın kendisini övdüğü bölümdür.
  Tegazzül: Aynı ölçüde araya sıkıştırılan gazeldir.
  Dua:Övülen kişi için Tanrı’dan iyi dileklerde bulunan bölümdür.
  Divan ozanları övdükleri kişilerden ‘caize’ adı verilen bahşişler alırlardı. Bu nedenle kaside sunmaya elverişli birtakım fırsatları kollarlardı. Kasidelerini sundukları zamana göre bahariye (bahar kasidesi), şitaiye (kış kasidesi), ramazanniye (ramazan kasidesi), idiyye (bayram kasidesi), cülussiyye (padişahın tahta çıkması dolayısıyla yazılan kaside), suriyye (düğün kasidesi),
  Kasideler konularına göre çeşitlere ayrılır.
  Tevhid:Tanrı’nın birliğini anlatan kaside.
  Münacat:Tanrı’ya yalvarmak için yazılan kaside.
  Naat: Peygamberi, din büyüklerini, tarikat büyüklerini övmek için yazılan kaside.
  Medhiye: Devrin ileri gelen kişilerini övmek için yazılan kaside.
  Baki, Fuzulî, Nef'î bu sahada güzel örnekler vermiştir.

  Örnek 1: (aa/ba/ca/da)

  Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlare su

  Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su

  Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem

  Yâ muhît olmuş gözümden günbed-i devvâre su

  Zevk-i tîginden aceb yoh olsa gönlüm çâk çâk

  Kim mürûr ilen bıragur rahneler dîvâre su

  Vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânın sözün

  İhtiyât ilen içer her kimde olsa yare su

  (…)

  FUZULİ

  Örnek 2:

  Bu şehr-i Sitanbûl ki bî-misl ü behâdır

  Bir sengine yekpâre Acem mülkü fedâdır

  Bir gevher-i-yekpâre iki bahr arasında

  Hurşîd-i cihân-tâb ile tartılsa sezâdır

  Altında mı üstünde midir cennet-i a'lâ

  Elhak bu ne hâlet bu ne hoş âb u hevâdır

  İnsâf[ı] değildir anı dünyâya değişmek

  Gülzâr[ı]ların cennete teşbîh[i] hatâdır

  İstanbul'un evsâfını mümkün mü beyân hiç

  Maksûd[ı] hemân sadr-ı kerem-kâra senâdır

  Ez-cümle Nedîmâ kulun ey Âsaf-ı devrân

  Müstağrak-ı lütf u kerem ü cûd u atâdır

  Mef'ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün

  NEDİM


  c) Mesnevi: Divan edebiyatına Fars’ların kattığı bir nazım biçimidir.

  Mesnevide her beytinin dizeleri kendi aralarında uyaklıdır.

  Beyit sayısı herhangi bir ölçüyle sınırlı değildir, konunun uzunluğuna bağlıdır.
  Aruz ölçüsünün kısa kalıplarıyla yazılır.
  Her beyit başlı başına bir bütündür. Cümleler, beyit sonlarında biter, alttaki beyite geçmez. Ancak mesnevilerde belli konular işlendiği için beyitler arasında anlam bağıntısı vardır.
  Bir şairin beş mesneviden oluşan eserler bütününe ‘hamse’ denir.

  ÖRNEK 1: (aa/bb/cc/dd..)

  Bir eşek var idi zaîf ü nizâr

  Yük elinden katı şikeste vü zâr

  Gâh odunda vü gâh suda idi

  Dün ü gün kahr ile kısuda idi

  Ol kadar çeker idi yükler ağır

  Ki teninde tü komamışdı yağır


  Nice tü, kalmamışdı et ü deri

  Yükler altında kana batdı deri

  (…)

  Şeyhi

  ç)Kıt’a: En az 2, en çok 12 beyit olur. Aruz ölçeğinin her kalıbıyla yazılabilir. Genellikle şairin mahlası anılmaz. Kıta biçimi ile felsefi ve toplumsal düşünceler, yergiler, eleştiriler yazılır. Belli bir düşünceyi anlatmak amacıyla yazıldığı için beyitler arasında anlam bağıntısı vardır.


  ÖRNEK:


  Ey felek maksadın ülfet mi adavet mi nedir
  Yoksa ol mâh ile uşşâka felâket mi nedir
  Ermeden vuslata hicrana eriştik amma
  Anlasam bari bidayet mi nihayet mi nedir

  Şeyh Galip


  d)Müstezat:Uzun ve kısa dizelerin ardı ardına gelmesiyle kurulan özel bir gazel biçimidir. Uzun dizelerde uyak örgüsü gazel gibidir. Kısa dizeler ya kendi aralarında ya da uzun dizelerle uyaklı olurlar. Çoğunlukla aruzun "mef’ulü/ mefailü/ mefailü/ feulün kalıbı kullanılarak yazılırlar.

  ÖRNEK:

  “Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz
  Baş üzre yerin var.
  Gül goncasısın guşe-i destar senindir.
  Gel ey gül-i rana.”
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Divan Şiiri bilindiği gibi genel olarak aslında her zaman kişisel konular işleyen bir edebiyattır. bunun dışın da bu Divan Şiirinde bilindiği gibi ölçü olarak aruz ölçüsü kullanılmaktadır ve son olarak nazım biri olarak da beyit kullanılmaktadır.
+ Yorum Gönder


şiirin beyit örnek