+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda tanzimat dönemi edebiyatının oluşumu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  tanzimat dönemi edebiyatının oluşumu
  Tanzimat dönemi edebiyatının oluşumu ile ilgili bilgilier nelerdir? bunun dışında tazminat dönemi edebyatı tam olarak kaç yılında başlamıştır ve bu edebiyatın ne gibi özellikleri yer almaktadır kısaca açıklayabilir misiniz. teşekkür ederim. 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  tanzimat dönemi edebiyatının oluşumu
  tanzimat dönemi edebiyatının oluşumu.jpg
  Hazırlık Dönemi (1839-1860) Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı döneminin ilk halkası olan Tanzimat edebiyatı 1860'ta başlar. Ancak Tanzimat edebiyatını anlatmadan önce bir tür hazırlık dönemi olan 1839-1860 yılları*na kısaca bir göz atmalıyız. Tanzimat Fermanı'nın ilanıyla yönetimde ve toplumsal yaşam*da değişimler başlar. Mustafa Reşit Paşa başta olmak üzere, Tanzimat yöneticilerinin çevresinde gelişen yenilikler yavaş ya*vaş halkta da etkisini gösterir. Tanzimat'la birlikte ortaya yayılan yenilikçi hava, edebiyatta, sanatta da etkisini göstermeye baş*lar. Bu dönemde aydın ve sanatçılar Fransızca öğrenirler. Bun*da Tercüme Odası'nın çok büyük etkisi vardır. Tanzimat döne*minde yetişen birçok aydın Tercüme Odası'ndan çıkmıştır. Bu*rada Fransızca öğrenen gençler Batı edebiyatını, özellikle Fran*sız edebiyatını daha yakından tanıma olanağı bulur. Tercüme Odası, yalnızca dil öğretmekle kalmaz, aydınları aynı düşünce*nin etrafında toplayan bir kurum özelliği kazanır. Batılılaşma dü*şüncesinin, siyasi mücadeleyle birlikte yürümesi, yeniliklerin bütün sanat hayatını sarması, düzyazının öne çıkması, sade dil kullanma gibi kavramlar bu odada zamanla kendiliğinden orta*ya çıkmıştır. Mustafa Refik, Ethem Pertev Paşa, Sadullah Pa*şa gibi aydınlar bu ortamda kimliklerini ve kişiliklerini bulurlar. Ayrıca Ahmet Cevdet Paşa, Münif Paşa ve İbrahim Şinasi de dönemin önde gelen isimlerinden olur. Bu dönemde Batılı gazete ve kitaplar yavaş yavaş ülkemize gir*meye başlar. Genç aydınlar 18. yüzyılın büyük Batı yazarlarını asıllarından okuyorlar, fikirlerini aralarında tartışıyorlardı. Bu du*rum, onların yetişmesine büyük katkı sağladı ve yavaş yavaş bu eserlerin Türkçeye de çevrilmesi fikri doğdu. Batı'dan ilk çe*viriler yapıldı. Ethem Pertev Paşa, Hugo'dan; Şinasi, Lamartine ve La Fontaine'den; Yusuf Kamil Paşa, Fenelon'dan çeviri*ler yaptı. Ayrıca tiyatro alanında çalışmalar yapılır. Abdülmecit döneminde, Batıdan gelen tiyatro kumpanyaları temsiller verdi. 19. yüzyıl başlarında 1860'a kadar süren, çevirilerle belirginleşen bu dönemde, Tanzimat'ı olgunlaştıran ilk verilere rastlanır. Söz*lük, düzyazı alanında Mütercim Âsim, gezi ve makalede Sadık Rıfat Paşa, Mustafa Asım Efendi; çeviride Münif Efendi, Yu*suf Kâmil Paşa; şiirde Akif Paşa, Ethem Pertev Paşa hazır*lık dönemine, yani Tanzimat edebiyatının oluşumuna büyük katkı sağlayan önemli sanatçılardır. Kısacası bu dönemde, dilin kitlesel işlevi kavranıyor, halk ede*biyatına bir eğilim başlıyor. Çevirilerde geleceğin serbest şiir düzenini koşullayan yenilikler görülüyor. Konu bütünlüğüne gi*diliyor, en azından ilk örnekler veriliyor. Sonuçta 1839'dan 1860'a dek süren bu dönem, Tanzimat edebiyatının oluşumun*da bir tür hazırlık dönemi niteliği kazanır. Tanzimat Edebiyatı: 1860'ta çıkarılan, edebiyatımızdaki ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval, Türk edebiyatında yenileşme sürecinin başlangı*cı olur. Birçok edebî eserin yayınlanmasına olanak sağlayan bu gazetenin yayın hayatına başladığı yıl Tanzimat edebiyatının başlangıç tarihi olarak kabul edilir. 1896'ya dek sürer. Bu ede*biyat dönemi Tanzimat edebiyatı; eski kuruluşlarla düşüncele*rin karşısına toplumsal ve siyasal düzeltmelerle çıkar. Basımevlerinin gelişmesi, gazeteciliğin Batı'dan geniş ölçüde esinlen*mesi, güçlü edebiyatçıların yetişmesi etkili bir kamuoyu yaratır. Tanzimat edebiyatı, Batı'ya yönelmiş bir Türk edebiyatıdır. Bu dönemin şair ve yazarları, edebiyat yolu ile ulusu uyandırıp yükseltmek; gerilik, kötülük ve baskıları yok etmek gayesini ta*şırlar. Topluma karşı kendilerini sorumlu sayarlar. Toplum haya*tımızın hızla değişme ve gelişme akımlarının itici fikir gücü Tan*zimat'la başlar. Tanzimat'tan sonra orta sınıf oluşur; bu orta sı*nıf kendi edebiyatını yaratır ve yeni bir edebiyat ortaya çıkar. Tanzimat edebiyatında sanat, toplumun görevinde bir araç ola*rak kullanılır. Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, Recaizade M. Ekrem, Abdülhak Hâmit, Samipaşazade Sezai bu dönemin önde gelen sanatçılarındandır. Tanzimat edebiyatı iki döneme ayrılır. Buna göre Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal I. dönem Tanzimat sanatçılarındandır. Recaizade M. Ekrem, Abdülhak Hâmit, Samipaşazade Sezai de II. dönem sanatçılarındandır. Tanzimat'la birlikte edebiyatımızın o güne dek tanımadığı ro*man, öykü, makale, eleştiri, sohbet, inceleme vb. türleri işlenir. Çeviri edebiyatı, gazetecilik, bu dönemde görülür. Günlük ya*şamla ilgili olaylara, toplumcu görüşlere yer verilir. "Mesne*vimin yerini roman, "ortaoyunu"hun yerini metinli tiyatro alır. Tanzimat döneminde yeni açılan mekteplerde öğretimin Türkçeye dönmesi, gazeteciliğin başlaması ve Batı etkisiyle yepye*ni bir ortam doğmuştur. Tanzimat edebiyatı dediğimiz edebî ye*nileşme ister istemez toplum bünyesinde ki bu değişmelere, uyanan yeni fikir akımlarına paralel olarak ortaya çıkmış, yeni bir medeniyet değişiminin sonucu olarak gelişmiştir. Tanzimat dönemiyle birlikte edebiyatımızda sosyal ve siyasal konular günlük olaylar tartışma alanına çekilmiştir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Tazminat dönemi bilindiği gibi 1839 yılında tazminat fermanı ile başlamış olan bir dönemdir. bu dönem yani tazminat dönemi bilindiği gibi yenileşme modernleşme dönemidir. bu dönemde bilindiği gibi edebiyatta da pek çok yenilikler yapılmıştır.
+ Yorum Gönder