+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda osmanlı devletinde temel idare birimi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  osmanlı devletinde temel idare birimi
  osmanlı devletinde temel idare birimi hakkında bilgi veriniz 2. Asel
  Bayan Üye

  Osmanlı devletinde temel idare birimi hakkında bilgi

  Osmanlı devlet yönetiminde, Orta Asya Türk geleneğinin ve sonraki Türk - islâm devletlerinin etkileri olmuştur. Osmanlı Dev*leti, Türk gelenekleri ve islâm dininin kurallarına göre yönetilmiş*tir.
  osmanl-devletinde-temel-idare-birimi.png
  Osmanlı Devleti'nin başında "padişah" bulunuyordu. Padişah*lar yönetim, ordu, maliye ve hukuk konularında geniş yetkilere sahiplerdi. Devletin mutlak hakimi durumundaydılar. Padişah Osmanlı hanedanına mensuptu. Osman Gazi'nin soyundan ge*len ailenin erkek bireyleri, saltanat makamına geçiyorlardı. Sal*tanatın Osmanlı ailesine ait olduğu anlayışı, devletin yıkılışına kadar devam etmiştir.

  XVII. yüzyıla kadar, devletin başına kimin geçeceği konusunda
  bir düzenleme yoktu. Eski Türk geleneklerinden kaynaklanan
  "Ailenin bütün erkek bireyleri, taht üzerinde hak sahibidir."
  anlayışı geçerliydi.

  Osmanlı Devleti kurulduğunda küçük bir beylik olduğundan dev*letin başında "bey" ya da "gazi" denilen bir hükümdar vardı. "Sultan" unvanı ilk defa l. Murat tarafından kullanıldı. Bundan başka "han", "hakan", "hünkâr" gibi unvanlar da kullanılıyor*du. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'nda da ilk defa "halife" unvanı kullanıldı. II. Murat'tan itibaren hükümdarlara "padişah" denildi.

  Devlet yönetiminde padişahların çok geniş yetkileri vardı. Dev*let adamlarının görüşlerine başvurulsa bile, son karar padişaha aitti. Padişahın emirleri kanun sayılırdı. Ordulara komuta etmek, büyük devlet adamlarını tayin etmek ve gerekli durumlarda diva*na başkanlık yapmak padişahın görevleri arasında yer alıyordu.

  Padişah islâm dininin koyduğu hukuk kurallarıyla çelişmeyecek şekilde, kural koyma yetkisine sahipti. Padişahın bu yetkisi ve koyduğu kurallar örfe dayanmaktaydı. Padişahın koyduğu kural*lar, "ferman" denilen belgelerle ilgililere gönderilirdi. Örf kavra-mı, yasama ve yürütmeyi içine alıyordu.

  XIX. yüzyılda Tanzimat Fermanı ve Meşrutiyetle padişahların yetkileri yeniden düzenlendi. Fakat padişahlar, mutlak ege*menlik hakkını kullanmayı sürdürdüler
+ Yorum Gönder