+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda osmanlı devletinde eğitim alanındaki yenilikler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  osmanlı devletinde eğitim alanındaki yenilikler
  osmanlı devletinde eğitim alanındaki yenilikler nelerdir? Osmanlı devleti eğitim alanında nasıl değişiklikler yapmıştır bana osmanlı devletinin eğitim alanında yaptığı yenilikler konusunda bilgi verebilir misiniz? 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  osmanlı devletinde eğitim alanındaki yenilikler

  Osmanlı Devletinin eğitim ve öğretiminde ilk değişiklik ihtiyaçları askeri kurumlarda hissedilmişti. Çünkü güçlenen Avrupa devletleri XVII. yüzyıl sonlarından itibaren Osmanlı Devletini yenmeye ve topraklarını işgale başlamışlardı. Zamanla yenilgilerin nedenlerinin askeri ıslahatlarla ortadan kaldırılamadığı görüldükçe diğer alanlarda da değişiklikler yapılması gerektiği anlaşıldı.

  osmanlı devletinde eğitim alanındaki yenilikler.png
  Lale devrinden itibaren açık bir biçimde ortaya çıkan batı modeli yenileşmede göze çarpan ilk hareket, matbaanın kurulması sayılabilir. I. Mahmut ve III. Mustafa dönemlerinde askeri eğitim kurumları olan Humbaracı ve Topçu Ocakları batı tarzında örgütlendirilmişti. Avrupadan uzmanlar getirilmişti.
  Osmanlı medreseleri XVII. yüzyıldan itibaren kendinı, bilgi üretemediği, dünyadaki gelişmeleri takip edemediği için verimsiz bir hale getirmişti. Osmanlı Devleti, eski eğitim kurumlarının ıslahı ile pek fazla uğraşmamış ve onların yanlarına mektepler kurmaya başlamıştır. Türk tarihindeki medrese ve mektep ikiliği bu şekilde ortaya çıkmıştır. Bu ikilik, 1924 yılında çıkarılan "Tevhid-i Tedrisat" kanunu ile ortadan kaldırılmıştır.
  1734 yılında Üsküdarda açılan matematik ve fen bilgilerinin verildiği "Hendesehane" ile 1773 yılında açılan mühendishane batı tarzındaki ilk eğitim ve öğretim kurumlarıydı. 1827 yılında "Tıbhane-i Amire" adıyla açılan askeri tıp okulunu, 1834 yılında "Harp Okulu"
  izlemiştir. Yurt dışına öğrenciler gönderildi. II. Mahmut yayınladığı bir fermanla ilköğretim zorunluluğu getirdi Devlet memuru ve tercüman yetiştirmek amacıyla orta dereceli okullar açıldı.
  Tanzimat döneminde eğitim ve öğretim işlerine daha çok önem verildi. 1845 yılında "Maarif Meclisi" kuruldu. 1847de "Maarif Nezareti" kurularak eğitim ve öğretim işleri bu kuruma devredildi. Her 500 haneli yerleşim merkezlerinde bir rüştiye açılması prensip olarak kabul edildi. Rüştiyelere öğretmen yetiştirmek amacıyla öğretmen okulu açıldı.
  Tanzimat ile hız kazanan eğitim alanındaki gelişme II. Abdülhamit döneminde de sürdü. Bu dönemde sivil, askeri, sağlık, hukuk, sanayi ve tarım amaçlı okullar açıldı. Bu okullarda okutulmak üzere çok sayıda kitap tercüme edildi ve yayınlandı. Okullar ülke genelinde yaygınlaştırıldı.
  Öğretim Kurumları
  Askeri Kurumlar:
  Deniz kuvvetleri için deniz subayı ve mühendisleri yetiştirmek amacıyla 1773 yılında "Mühendishane-i Bahr-ı Hümayun" okulu açıldı. Okulun öğretim kadrosu Fransız teknisyenlerden oluşuyordu. III. Selim döneminde 1792de "Humbarahane" ve daha sonra "Mühendishane-i Berr-i Hümayun okulları açıldı. Mühendishanede fizik, matematik ve topçulukla ilgili kitaplardan oluşan bir kütüphane kuruldu.
  II. Mahmut zamanında "Yeniçeri Ocağı" kaldırıldı ve yerine "Asakir-i Mansure-i Muhammediye" adıyla yeni bir ordu kuruldu. Ordunun eğitimi için Prusyadan subaylar getirildi. 1831de "Mızıka-i Hümayun" kuruldu. Tanzimat döneminde 1849 yılında "Erkan-ı Harbiye" . (Harp Akademisi) ve 1870 yılında "Bahriye Mektebi" ile askeri idadiler açıldı.
  II. Abdülhamit döneminde Almanyadan harp okulunun
  düzenlenmesi için uzmanlar geldi. Goltz Paşanın liderliğinde askeri eğitim kurumları yeni bir şekil aldı. İstanbulda bulunan okulun subay ihtiyacını karşılayamadığı düşünülerek Edirne, Manastır, Erzincan, Şam ve Bağdatta da birer okul açıldı
  Harp okuluna öğrenci yetiştirmek amacıyla her biri ordu merkezlerinde olmak üzere çeşitli askeri liseler açıldı. Bunlardan Kuleli ve Işıklar Askeri Liseleri ile daha sonra açılan Maltepe Askeri Lisesi bugün de öğrenimlerini sürdürmektedirler. Askeri liselere öğrenci yetiştirmek üzere üç yıl eğitim veren askeri rüştiyeler açılmıştı.
  Osmanlı ordusunda subaylar mektepli ve alaylı olmak üzere iki gruba ayrılıyordu. Alaylı subayların eksikliklerini gidermek için 1909 yılında "Zabitan Talimgâhı" kuruldu.
  1909 yılında kırsal alanda güvenliğin sağlanması için çalışan jandarma birliklerinin subay ihtiyacını karşılamak üzere bir jandarm~ okulu kurulmuştu.
  Sivil Kurumlar:
  XIX. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı eğitim kurumları ilk, orta ve yüksek olmak üzere üç dereceli idi.
  İlk Öğretim:
  Sıbyan Mektepleri, Mektebi İbtidaiyeler (ilkokul).
  Orta öğretim:
  İdadiler ve Sultaniler (lise).
  Yüksek öğretim:
  Darül-fünun.
  Sıbyan mektepleri günümüz anaokullarına benzer eğitim vermekteydiler. Onları dört yıl eğitim veren ibtidaiye mektepleri tamamlamaktaydı. Rüştiyeler, günümüzdeki ortaokul düzeyinde eğitim veren kurumlardı.

 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Osmanlı devleti eğitim alanında çok yenilik yapmıştır. Lale devrinden sonra batıda ki eğitim örnek alınmıştır. Askeri eğitim kurumları için yurt dışından hocalar getirilmiştir. 17. Yüzyıldan sonra Osmanlı eğitimde geri kalmış medreseler ile uğraşmak yerine yeni okullar açmıştır.Osmanlı devletinde hem mektepler hemde medreseler eğitim vermiş Türk Tedrisat kanundan sonra ikili eğitime son verilmiştir. 19. yüzyıldan sonra eğitim kurumları üçlü olarak değişmiş ilk okullar orta okullar, liseler ve yüksek öğretim kurumları kurulmuştur.
+ Yorum Gönder


osmanlı devletinde eğitim ve kültür alanında yenilikler