+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda emevi devleti ne zaman kim tarafından kurulmuştur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  emevi devleti ne zaman kim tarafından kurulmuştur
  emevi devleti ne zaman kim tarafından kurulmuştur ve emevilerin yasamı nasıldır? 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  Emeviler Dönemi


  Hz. Osman zamanında Şam valiliğine getirilen Muaviye, 661 yılında halife oldu.

  Muaviye Emevi Devleti'nin ilk hükümdarıdır.

  Bu dönemde halifelik seçim sisteminden çıkarılarak saltanat haline getirildi.

  İstanbul kuşatıldı fakat alınamadı.

  emevi-devleti.jpg
  UYARI : İslam tarihinde ilk defa Emeviler İstanbul'u kuşatmıştır.


  Ölmeden önce oğlu Yezid'i halife tayin etti ve böylece halifelik resmen saltanat haline geldi.


  Yezid Dönemi


  Muaviye 680 yılında öldükten sonra yerine oğlu Yezid halife oldu.

  Kufeliler de Hz. Hüseyin'i halife seçtiler.

  UYARI : Bu dönemde Kuzey Afrka'nınfethi tamamlanmasına rağmen, Berberilerin ayaklanması ile bölge tekrar elden çıkmıştır. Kuzey Afrika ancak Abdülmelik zamanında kontrol altına alınabilmiştir.

  Yezid ve Hz. Hüseyin taraftarları 681 yılında Kerbela denilen yerde karşılaştı ve Hz. Hüseyin ve taraftarları, Yezid ordusu tarafından öldürüldü.

  İslamiyet toplumu bu olaydan sonra Sunniler ve Şiiler olarak ikiye ayrıldı.

  Abdülmelik Dönemi

  Yezid'in 683 yılında ölmesi ile II. Muaviye halife oldu.

  II. Muaviye, 685 yılında halifeliği Abdülmelik'e bıraktı.

  Bizans, Kuzey Afrika, Anadolu ve Hindistan üzerine seferler düzenlendi.

  UYARI : Bu fetihler sırasında Kuzey Afrika'da yaşayan Berberiler kitleler halinde İslamiyet'i kabul etmeye başladılar.

  Bizanslar, Kuzey Afrika'dan tamamen çıkartılarak sınırlar, Atlas Okyanusu'na dayandırıldı.

  Arapça resmi dil oldu ve ilk İslam parası olan :-):-):-)ke bastırıldı.

  UYARI : Böylece İslam Devleti'nin ekonomisi Bizans ve Sasani etkisinden kurtulmaya başlamıştır

  Velid Dönemi


  Abdülmelik'in 705 yılında ölümü üzerine oğlu Velid halife oldu.

  Tarık Bin Ziyad komutasında İspanya'ya geçildi.

  711 yılında Kadisk'de Vizigot ordusu yenilgiye uğratıldı.

  UYARI
  : Puvatya Savaşı (732) ile Müslümanlar'ın Avrupa'daki ilerleyişi duruduruldu.

  Şarl Martel ile 732 tarihinde yapılan Puvatya Savaşı'nda yenilindi ve İspanya'ya geri çekilindi.


  Emevi Devleti'nin Yıkılışı

  1. Devlet yönetiminde meydana gelen bozukluklar

  2. Emeviler'in Arap milliyetçiliği yaparak Müslümanlar arasında ikilik çıkarmaları

  UYARI : Bu politikalarından dolayı İranlılar ve Türkler Emeviler'e karşı sürekli ayaklanmışlar ve yıkılmalarında etkili olmuşlardır. Örnek olarak Horasan valisi Kuteybe Bin Müslim'in isyanını verebiliriz

  3. Halifelerin, fetihlerde ordunun başında bulunmayıp, saraya kapanmaları

  4. Abbasoğulları'nın, Emeviler aleyhinde propagandaları

  5. Muaviye ve Yezid döneminde Müslümanlar'a ve Hz. Muhammed'in soyundan gelenlere yapılan kötü muameleler

  6. Şii ve Harici grupların aleyhte çalışmaları

  Abbasiler Dönemi  Abbasi Hükümdarları  Ebu'l Abbas Dönemi

  Abbasi Devleti, Hz. Muhammed'in amcası Abbas'ın torunlarından Ebu'l Abbas tarafından 750 tarihinde kuruldu.

  Abbasi hükümdarları, Emeviler gibi Arap üstünlüğüne dayalı bir devlet kurmadılar.

  Ebu'l Musa, Haşimiye şehrini devlet merkezi yaptı, iç karışıklıklarla uğraştı, kanlı bir şekilde siyasi birliği sağladı.  UYARI : Ebu'l Abbas, siyasi birliği sağlarken yaptığı çalışmalar yüzünden "Seffah" (kan dökücü) lakabını almıştır.

  Ebu Cafer El- Mansur Dönemi

  Ebu Cafer El-Mansur, 754 yılında halife oldu.

  754 yılında Abbasi Devleti'nin başkenti Bağdat'a taşındı.

  751 yılında Çinlilerle Talas savaşı yapıldı.

  Bu dönemde kültür hareketleri oldukça ilerledi.

  Harun Reşit Dönemi

  Harun Reşit, 786 yılında Abbasi Devleti'nin başına geçti.

  Bu dönem Abbasilerin en parlak dönemi oldu.  UYARI : Binbir Gece Masalları'nda geçen Bağdat halifesi Harun Reşit'tir. Binbir Gece Masalları'nda özellikle bu dönemdeki İslam hazinesinin zenginliği vurgulanır.  Anadolu'ya akınlar yapıldı, İstanbul kuşatıldı fakat başarılı olunamadı.

  Bu dönemde de iç isyanlar sürdü.

  Me'mun Dönemi

  Harun Reşit'in ölümü üzerine yerine oğlu Emin geçti.

  Kısa süre sonra yerine Harun Reşit'in diğer oğlu Me'mun geçti.

  Mu'aaaile Mezhebi bu dönemde ortaya çıktı.

  Bu dönemde Antik Çağ Yunan eserleri Arapça'ya çevrildi.  UYARI : Arap-İslam Devleti kültür ve sanat alanında dışarıdan (Helenizm'den) en çok bu dönemde etkilenmiştir.

  Mu'tasım Dönemi

  Me'mun'un ölümü üzerine 833 yılında kardeşi Mu'tasım halife oldu.

  Bizans sınırlarında "Avasım" denilen Türk ordugahları kurdurdu.  UYARI : Avasım kentlerinin oluşturulma nedeni; İslam dünyasına karşı Bizans saldırılarını kırmaktır.  Mu'tasım'ın ölümü üzerine merkez otorite zayıfladı.  UYARI : Türkler'in sınır boylarında, yerleşim yerlerinden uzak bölgelerde Emir'ül Ümera görevi verilerek merkezden uzaklaştırılmasının ve ordugahlarda toplanmasının nedenleri savaşçı özelliklerini kaybetmelerini önlemek ve merkezde tehlike oluşturmalarını engellemekti.  Devlete bağlı Tavaif-i Mülk'ler bağımsızlıklarını ilan etti.

  Abbasi Devleti'nin yıkılışı

  Abbasi Devleti'nin Yıkılma Nedenleri

  Abbasi Devleti, Mu'tasım'ın ölümü ile zayıfladı ve Moğollar'ın Bağdat'ı istilası ile yıkıldı.

  Selçukluların yıkılması ile koruyucuları ortadan kalktı.

  Şiilerin ve Emevilerin olumsuz çalışmalarından zarar gördü.

  Zayıflama döneminde fetihlerin durgun geçmesi nedeniyle ekonomi zayıfladı.

  Moğol Hükümdarı Hülagu'nun Bağdat'ı istilası ile Abbasi Devleti ortadan kalktı.

  Endülüs Emevi Devleti  Abbasi Devleti yıkıldıktan sonra Abdurrahman bin Muaviye tarafından Kurtuba merkez olmak üzere 756 yılında kuruldu.

  Endülüs Emevi Devleti askeri alanda değil, bilim ve kültür alanında ileri gitti.

  En parlak dönemini III. Abdurrahman zamanında yaşadı.

  Endülüs Emevileri zamanında yapılan Kurtuba Medresesi dünyanın en ünlü medresesidir.  UYARI : Bu medrese Avrupa Üniversiteleri'nin temelini oluşturmuştur. Buradan eski Yunan ve Roma dönemine ait eserler hakkında da Avrupa'ya ilk bilgiler yayılmıştır.  Franklar'ın saldırıları sonucunda zayıfladı ve 1031 yılında yıkıldı.

  Endülüs Emevi Develeti'nden sonra bölgede Beni Ahmer Devleti kuruldu.

  Beni Ahmer Devleti 1492'de yıkıldı.

  Beni Ahmer Devleti  Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılmasından sonra, Gırnata merkez olmak üzere kuruldu.

  Kısa sürede güçlenerek deniz ticaret filosu kurdu.

  Elhamra Sarayı gibi büyük eserlerle mimaride ilerledi.

  İspanya'da XV. yüzyılda Hristiyan birliğinin kurulması ile Hristiyan saldırıları sonucunda yıkıldı.

  Böylece İspanya'da Müslüman etkinliği sona erdi.
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Emevi devletinin kurucusu ve ilk hükümdarı Muaviyedir. Muaviye zamanında halifelik saltana çevrilmiş babadan oğla geçen bir halifelik sistemi getirilmişti. Batı Bizans yani İstanbul kuşatılmış ama alınamamıştır.
+ Yorum Gönder


emevi devleti kim tarafından kurulmuştur,  emevi devleti nezaman kuruldu,  emevi devleti kim tarafından nerede kuruldu,  emevi devletini kim kurdu,  emeviler nerede kuruldu,  emevi devleti ne zaman kim tarafından kuruldu