+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarıyla ilgili soru Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarıyla ilgili soru
  Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarıyla ilgili soru ve cevaplarını paylaşabilir misin?bunun dışında bana anadolu mezopotamya uygarlıklarının hangileri olduğunu ve bu uygarlıkların ne gibi önemli özellikleri olduğu hakkında bilgi verebilir misiniz. 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  Anadolu ve mezopotamya uygarlıklarıyla ilgil soru hakkında bilgi
  Anadolu ve mezopotamya uygarlıklarıyla ilgil soru hakkında bilgi.png

  6. sınıf sosyal bilgiler Mezopotamya medeniyetleri test soruları 45 adet test sorusu indir 6. sınıf sosyal bilgiler testleri 45 test ve cevapları

  6. sınıf sosyal bilgiler Mezopotamya medeniyetleri test soruları 45 adet test sorusu indir 6. sınıf sosyal bilgiler testleri 45 test ve cevapları Anadolu ve Mezopotamya medeniyetleri teswt soruları Anadolu medeniyetleri soru bankası 45 test sorusu anadolu ve mezopotamya medeniyetleri çalışma soruları


  1) "Sümerlerde Patesi adı verilen krallar tanrılarının adına mülkiyeti işleten ve koruyan yetkiye sahipken sonraları yarı tanrı veya rahip-kral durumuna gelmişlerdir."
  Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
  A)Otoritenin dinsel nitelikli olmasına B)Özel mülkiyet hakkının yaygınlaşmasına
  C)Yazılı kanunların hazırlanmasına D)Siyasi birliğin sağlanmasına

  2) Kayseri yakınlarındaki Kültepe'de yapılan kazılarda Asurlulara ait ticari nitelikli kil tabletler bulunmuştur.
  Kültepe'de bulunan bu ilk yazılı belgeler Anadolu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur?
  A)Değişik uygarlıkların kurulduğuna B)Anadolu'nun tarihi devirlere geçtiğine
  C)Siyasi birliğin sağlandığına D)Yerleşik hayatın Asurlularla başladığına

  3) "Sümerler tanrılarından uzun süre yaşamak yoksul düşmemek ve hasta olmamak gibi isteklerde bulunurlardı."
  Yukarıdaki açıklamaya göre Sümerlerin tanrı ve yaşam anlayışlarıyla ilgili olarak;
  I- İsteklerinin yaşam standardına yönelik olduğu
  II- Sadece Üyeler Linkleri ve Resimleri Görebilir sorunlarına önem verdikleri
  III-Tanrılarını insan şeklinde yorumladıkları yargılarından hangilerine varılabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III

  4) Mezopotamya'da farklı etnik gruplar tarafından değişik adlarla devletler kurulmasına rağmen Sümer kültürü benimsenmiş ve bölgede bir kültür bütünlüğü oluşmuştur.
  Buna göre kültür bütünlüğünün oluşmasında
  I- Toplumların askeri güçlerinin aynı olması
  II- Sümer kültürünün güçlü olması
  III-Yönetim biçimlerinin benzerliği
  durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız III C) Yalnız II D) II ve III

  5) Mezopotamya'da ilk yazıyı bulan Sümerler aynı zamanda hukuk kuralları da geliştirmişler Ay ve Güneş tutulmalarının devirli hareketler olduğunu bulmuşlardır.
  Buna göre;
  I Ay ve Güneşi tanrılaştırmalardır.
  II Bilim gelişmiştir.
  IIITarihi çağlar Mezopotamya'da başlamıştır. yargılarından hangilerine varılabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III

  6) İlkçağ'da Babil Devleti'nde;
  I Valilerin sık sık merkeze rapor vermesi
  II Hammurabi yasalarının yapılmış olması
  III Babil Asma Bahçelerinin yapılması
  özelliklerinden hangileri Babil'in merkezi bir devlet olduğunu gösterir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III

  7) Belgeler tarihi devirlerin Mezopotamya'da Sümerlerle başlamış olduğunu ortaya koymuştur.
  Buna göre;
  I İlk yazıyı Sümerler bulmuştur.
  II İlk alfabe Sümerlere aitttir.
  IIIMezopotamya tarihin ilk yerleşim yeridir. yargılarından hangilerine varılabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III

  8) Mezopotamya'da;
  I Ziggurat adı verilen tapınakların gözlem evi olarak kullanılması
  II Özel mülkiyet anlayışının gelişmesi
  III Güneş ve Ay'ın hareketlerinin izlenmesi
  IV Fazla ürünlerin tapınaklarda toplanması
  durumlarından hangileri bilimin gelişmesinde neden olmamıştır?
  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) II ve IV

  9) Kayseri Kültepe'de karum adı verilen pazar yerinde yapılan kazılarda madeni paralara rastlanmazken Asurlu tüccarların çok sayıda demir ve bakır siparişlerini gösteren Asurca yazılmış kitabeler bulunmuştur.
  Yalnızca bu bilgilere bakarak;
  I Anadolu'dan Mezopotamya'ya sadece bakır ve demir ihraç edilmiştir.
  II Anadolu tarih çağlara geçmiştir.
  III Anadolu ile sadece Asurlular ticaret yapmıştır
  hangisi söylenebilir
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III

  10) Sümerler iç ve dış ticarette para birimi olarak gümüş kullanmışlardır. Ticaretin canlı olması borç senetleriyle de alışveriş yapılması sonucunu doğurmuştur.
  Bu durumun
  I Sayıların bulunmasında ve matematik biliminin gelişiminde
  II Borçlar hukukunun düzenlenmesinde
  III Çok tanrılı inançlarının yayılmasında
  gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savunulamaz?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II

  11) Asya'dan gelerek Mezopotamya'ya yerleşen Sümerlerin Türklerle yakın ilişkiler kurduğu araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır.
  Buna göre
  I Sümerlerin dilinde Türkçe kökenli kelimelerin olması
  II Kralların tanrı yargıç ve rahip olması
  III Zigguratlar yapmalar
  durumlarından hangileri Sümerlerin Türklerden etkilendiğinin kanıtı sayılabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III

  12) Sümerliler M.Ö. 2375’te tarihte bilinen ilk yazılı kanunları hazırlamışlardır. Bu kanunlarla vergiler hafifletilmiş mülkiyet hakkı güvence altına alınmış cezalar ise daha çok tazminat ödenmesi şekline getirilmiştir.
  Bu durum Sümerlilerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
  A)Ekonomiye önem verdiklerinin
  B)Değişik toplumlarla etkileşim içinde olduklarının
  C)Sosyal ve Hukuk devlet anlayışını benimsediklerinin
  D)Sümerlilerin tek tanrıya inandıklarının

  13) Mezopotamya'da M.Ö. 3000'lü yıllarda yazılı eserlere rastlanırken bu dönemde Avrupa'da yalnız ev aletleri ve silahlara rastlanmıştır.
  Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir
  A)Çok tanrılı dine inanıldığı
  B)Yazılı eserlere önem verilmediği
  C)Yazıya geçişin Mezopotamya'dan daha geç olduğu
  D)Tarım ve ticaretin geliştiği

  14) Sümerlerde Urugakina din adamlarının halktan ürün toplamasına son vermiş insanlara ürettikleri malları satma ya da kullanma hürriyeti tanımıştır.
  Bu bilgilere göre Urugakina hangisine yönelik bir çalışma yapmıştır?
  A)Özel mülkiyet B)Köleliğin kaldırılması C)Askeri yapılanma D)Siyasi

  15) Sümerler yazıyı bularak tarihi devirlere geçmişler ve ilk yazılı kanunları hazırlamışlardır. Geometri biliminde ilerlemişler ve gökyüzünü inceleyerek de Ay yılı takvimini icat etmişlerdir.
  Bu bilgilere göre Sümerler hakkında
  I Hukuk gelişmiştir.
  II Bilimsel çalışmalar yapılmıştır.
  III Demokratik yönetim oluşturulmuştur.
  yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
  A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III

  16) Sümerler;
  -Yazıyı bulmuşlar geometri aritmetik ve astronomi gibi bilimlerin temellerini oluşturmuşlar ilk yasaları ve edebi eserleri ortaya koymuşlardır.
  -Güney Mezopotamya'da birbirleriyle mücadele içinde olan kentlerde yaşamışlar sınırları çok geniş olmayan devletler kurmuşlardır.
  Buna göre Sümerler hakkında hangisi söylenemez?
  A)Uygarlığa önemli katkılarda bulundukları B)Birbirleriyle mücadele ettikleri
  C)Askeri açıdan güçlü devletler kurdukları D)Yazılı belgeleri ortaya koydukları

  17) İlkçağ'da başta Hammurabi Kanunları olmak üzere doğu kanunlarında kısas prensibi (göze
  göz dişe diş) varken Anadolu'da pek çok suçun cezası tazminat olarak ödenirdi. Ölüm cezası da nadiren uygulanırdı.
  Buna göre;
  I Anadolu kanunlarının doğu kanunlarına göre daha insancıl olduğu
  II Anadolu uygarlıklarında suç oranının az olduğu
  III Mezopotamya'da yargılamalarda adaletli davranılmaya çalışıldığı
  durumlarından hangileri söylenebilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II

  1-D 2-B 3-C 4-D 5-D 6-A 7-A 8-D 9-B 10-C 11-A 12-C 13-C 14-A 15-B 16-C 17-A
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Anadolu ve Mezopotamya da bilindiği gibi tam olarak ilk çağlar da tam olarak beş farklı uygarlık kurulmuştur. bunlardan en önemlileri her halde sümerliler uygarlığıdır. bunun dışında mezopotamya da kurulan diğer dört uygarlık Elamlar, Akadlar, Asurlar ve Babilliler’dir.
 4. Ziyaretçi
  türkçe matematik ingilizce sosyal bilgiler vb dersi için bana en güzel test soruları göndermenizi istiyorum çalışkan bir öğrenci olduğumu size göstermem için bana bu derslerle ilgili sorular gönderin

+ Yorum Gönder


mezopotamya uygarlıkları ile ilgili sorular,  mezopotamya ile ilgili sorular,  6. sınıf sosyal bilgiler anadolu ve mezopotamya sorular,  mezopotamya uygarlıkları test soruları ve cevapları,  mezopotamya uygarlığı ile ilgili sorular,  anadolu ve mezopotamya uygarlıkları