+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Birleşmiş milletler nedir hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Birleşmiş milletler nedir hakkında bilgi
  birleşmiş milletler nedir hakkında bilgi 2. Asel
  Bayan Üye

  birleşmiş milletler nedir hakkında bilgi

  Birleşmiş milletler nedir hakkında genel bilgi

  Birleşmiş Milletler (kısaca BM 24 Ekim 1945'te kurulmuş dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslar arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür. Birleşmiş Milletler kendini "adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş global bir kuruluş" olarak tanımlamaktadır. Uluslararası İlişkilerde, kuvvet kullanılmasını ilk olarak evrensel düzeyde yasaklayan ilk antlaşma BM Sözleşmesi'dir.

  Örgütün, kurulduğu yıllarda 51 olan üye sayısı şu an itibariyle üyeliği kaldırılan Vatikan ve değiştirilen Çin Halk Cumhuriyeti son katılan üye Karadağ dahil 192'ye ulaşmıştır. TürkiyeNew York'ta bulunan genel merkezinden yürütülür ve üye ülkelerle her yıl düzenli olarak yapılan toplantılar yine bu genel merkezde gerçekleştirilir. kurucu üyeler arasında yer almaktadır. Örgütün yönetimi

  Örgüt yapısal olarak idari bölümlere ayrılmıştır; Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Yönetim Konseyi, Genel Sekreterlik ve Uluslararası Adalet Divanı. Örgütün en göz önündeki merciisi Genel Sekreterdir.

  Birleşmiş Milletler fikri ilk olarak, II. Dünya Savaşı'nın bitiminde savaşın galibi ülkeler tarafından, ülkeler arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırarak ileride meydana gelebilecek ve kendi güvenliklerini tehdit edebilecek bir savaşın önüne geçebilmek amacıyla ortaya atılmıştır. Örgüt yapısının halen bu amacı koruduğunu BM Güvenlik Konseyi'nin varlığı ve çalışmalarıyla ortaya koymustur. Güvenlik Konseyi on beş ülkeden oluşmakta olup,bu üyelerden beşi daimi üye statüsündedir ve mutlak veto yetkisine sahiptir. Bu ülkeler ABD, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere ve Fransa'dır. Güvenlik Konseyinin karar alabilmesi için 9/15 oranı gerekli olup, daimi üyelerden birisini aksi yönde oy kullanmaması gereklidir. BM içtihatlarına göre Güvenlik Konseyi karar alırken veto yetkisine sahip üyelerden biri veya birkaçının oylamaya katılmaması bu üyelerin kararı veto ettiği anlamına gelmemektedir. Ayrıca daimi üyelerin çekimser kalmaları da aynı sonucu vermektedir.

  Kuruluşu
  Birleşmiş milletler (United Nations) terimi ilk olarak Franklin D. Roosevelt tarafından II. Dünya Savaşı sırasında müttefik ülkeler için kullanılmıştır. İlk resmî kullanımı ise 1 Ocak1942 yılında Birleşmiş Milletler'in beyannamesinde ve Atlantik Bildirisi ndedir. Bu tarihten sonra müttefik devletleri kendilerini "United Nations Fighting Forces" olarak adlandırmışlardır.

  Birleşmiş Milletler fikri 1943 yılında Moskova, Tahran ve Kahire'de müttefiklerin toplantıları sırasında çıkmış olup Fransa, Çin, İngiltere, ABD, SSCB'nin temsilciliğiyle oluşmuştur.

  Örgüt Yapısı

  Genel Kurul
  Genel Kurul, üye devletlerden oluşur. Her üyenin Genel Kuruldaki temsilcileri 5 kişiden çok olamaz. Genel Kurul'un görevleri şunlardır:


  •Silahsızlanma ve silah denetimi konusunda önerilerde bulunmak.
  •Barış ve güvenliği etkileyecek görüşmeler yapmak, her konuda önerilerde bulunmak.
  •Ülkeler arasındaki iyi ilişkileri bozucu sorunların, barışcıl yollarla çözümü için önerilerde bulunmak
 3. Asel
  Bayan Üye
  Birleşmiş milletler nedir hakkında genel bilgi

  Birleşmiş Milletler Hakkında Bilgi


  Güvenlik Konseyi


  Birleşmiş Milletler: 1945 yılında dünyada barışın sürdürülmesi için kurulmuş olan birleşmiş milletler örgütü.

  Dünya, eşi görülmedik şiddette bir savaştan çıktığı sırada, 26 haziran 1945 günü, San Francisco’da, Birleşmiş Milletler Örgütü, kuruluş nedenini bir belgeyle («bildiri») açıklamıştı: her şeyden önce, «gelecek kuşakları savaş felâketinden korumak. Böylelikle 1919′da kurulmuş bulunan Milletler Cemiyeti ilkesi yeniden ele alınmış oluyordu.

  Cam Ev

  New York’taki merkezine cam ev diye ad takılan B.M., 145 üyeyi, yani dünya devletlerinin hemen hemen hepsini biraraya toplamıştır.

  Üye devletlerin temsilcileri Genel Kurul’u oluşturur. Genel Kurul’un görevi, toplumsal ilerleme gibi, bildirinin çerçevesine giren bütün sorunları incelemektir. Hayat koşullularını düzeltme yollarını araştırır, az , gelişmiş ülkelerin kalkınmasına yardımcı olmağa çalışır. Eşitlik ilkesine ‘ uyulduğu için, seçimler sırasında temsil edilen devletlerin her birinin tek bir oyu vardır.

  Kurul tarafından beş yıl için seçilen bir genel sekreter, B.M. sekreterliğini yürütür ve orada pek önemli bir rol oynayabilir.

  Güvenlik Konseyi

  Dünyada barışın ve huzurun korunması, her şeyden önce Güvenlik Konseyi’nin işidir. Beş daimî üyeden (Amerika Birleşik Devletleri, S.S.C.B., İngiltere, Fransa ve Çin), bir de, iki yılda bir seçilen on geçici üyeden oluşur. Konsey, uluslararası durumun gerektirdiği hallerde hemen toplanır, ancak en ufak bir kararı almak için bile, Beş Büyüklersin hepsinin bu karara uyması şarttır. Daimî üyeler arasında oybirliği sağlanamamışsa, konsey harekete geçemez.

  Genel Kurul’un elinde Mavi Bereliler denilen bir ordu vardır; bu orduyu, bir yerde anlaşmazlık çıktığı zaman oraya gönderebilir; tarafsızlık ilkesini korumak için, bu askerler, yabancı ülkelerden gelmiş olmalıdır. Örneğin, 1956′da ve 1973′te Birleşmiş Milletler ordusu, Yakındoğu’da çatışmalara müdahalede bulunmuştur.

+ Yorum Gönder


askeri milletler hakkında bilgi