+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Doğal destan nedir özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Doğal destan nedir özellikleri nelerdir
  Doğal destan nedir özellikleri nelerdir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Doğal destan nedir

  Toplumu derinden etkileyen savaş, kıtlık, afet vb. olayların olağanüstülüklerle bezendirilerek anlatıldığı manzum (bazen nazım- nesir karışık) uzun hikayelere denir.
  Destanlar “Doğal-Yapay”olmak üzere ikiye ayrılır.

  DOĞAL DESTANLAR

  Gerçekte var olan herhangi bir olayın milletin dilinde yüzyıllar süren bir anlatımdan sonra bir ozan tarafından kaleme alınması sonucu oluşan destanlara denir.

  Dünyadaki en önemli doğal destanlar:

  Kalevala……………FİNLANDİYA
  Mahabharata …… HİNT
  Ramayana …………HİNT
  Şant do Rölant……FRANSIZ
  Nibelungen…………ALMAN
  İgor…………………..RUS
  Beovful………………İNGİLİZ
  İliada……………….YUNAN
  Odyssa ……………..YUNAN
  Şehname……………İRAN
  Gılgamış……………SÜMER
  Oğuz Kağan………..TÜRK
  Ergenekon………….TÜRK
  Manas………………KIRGIZ

  YAPAY DESTANLAR

  Herhangi bir olaydan yola çıkarak bir ozanın destan kurallarına riayet edip oluşturduğu şiirlere denir.

  Kaybolmuş Cennet ( Milton)
  Kurtarılmış Kudüs ( Tasso)
  İlahi Komedya (Dante)
  Üç Şehitler Destanı (Fazıl Hüsnü Dağlarca)
  Çanakkale Şehitlerine (Mehmet Akif)  TÜRK DESTANLARININ ÖZELLİKLERİ


  — Çoğunlukla manzumdurlar (şiir şeklinde)

  — Milli dil kullanılmıştır.

  — Anonimdirler. (Türk Halkları tarafından anlatılmıştır.)

  — Oluştukları dönemlerin özelliklerini taşımaktadırlar.

  — Olağanüstü özellikleri çokça bulunmaktadır.

  — Çok sonra yazıya geçirilmişlerdir.

  — Türk Töresi ve Türklük Bilincinin yaşatılmasını sağlamıştır.

  Bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi Türk Edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır. Türk edebiyat geleneği içinde “destan” terimi birden fazla nazım şekli ve türü için kullanılmış ve kullanılmaktadır. Eski Türk Edebiyatı nazım şekillerinden mesnevilerin bir bölümü ve manzum hikâyeler, Anonim edebiyatta ve Âşık edebiyatında koşma veya mâni dörtlükleri ile yazılan veya söylenen ferdî, sosyal,tarihi, acıklı veya gülünç olayları tahliye tekniği ile çeşitli uslûplarla aktaran nazım türüne ve bu yazıda ele alınan kâinatın, insanlığın, milletlerin yaradılışını , gelişimini, hayatta kalma mücadelelerini ve çeşitli olay ve nesnelerle ilgili sebebi açıklayan ve Batı Edebiyatında “epope” terimiyle anılan eserlerin tamamı da Türk edebiyatı geleneği içinde “destan” adı ile anılmaktadır. Bütün dünya edebiyatlarının başlangıç eserleri olan destanlar, çeşitli konularda yaradılış hikâyeleri yanında, milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış bir kahramanın veya tarih olayının millet muhayyilesinde ortak sembol ve ifadelerle zenginleştirilmiş uzun manzum hikayeleridir. Destanlar bütün bir milletin ortak mücadelesini ortak değerler, kurallar, anlamlar bütünlüğü içinde yorumladığı ve yaşatıldığı toplumun geçmişini ve geleceğini temsil ettiği için dünya edebiyatının en ülkücü eserleri olarak kabul edilirler. Destanlar her zaman tarihî gerçekleri doğru biçimde nakletmezler. Destanlarda tarihi olay ve kahramanlar milletin ortak bilinçaltının, vicdanının istek, beklenti ,doğruları ve değerleri ile idealleştirilir, eski hatıralarla birleştirilerek tarihî gerçekmiş gibi anlatılırlar.Her milletin millî kimlik ve nitelikleri, ortak dünya görüşü , hatıra ve beklentileri yanında kusurları ve yanlışları da destanlarına yansır. Cihangirlik tutkusu, kuvvet, binicilik ve savaşcılık yanında verdiği sözde durma , acizlere ve mağluplara hoşgörü ile yaklaşma, yardımcı olma Türk destanlarında dile getirilen ortak değer ve kabullerdir. Türk destanları,kâinatın, insanın, kadının ve erkeğin yaradılışı, Türk milletinin doğuşu, çeşitli Türk devletlerinin kuruluş gelişme, çöküşleri, zafer ve yenilgileri gibi konularla beraber pek çok sebeb açıklayıcı efsaneyi de içinde barındırır. ilk örneklerinin manzum olduğu kabul edilen Türk destanlarından Kırgız Türkleri arasında yaşayan Manas destanı dışında bütünüyle günümüze gelebilen örnek bulunmamaktadır.Diğer Türk destanları çeşitli kaynaklarda özet, epizot, hatıra, kısaltılmış seçme metinler halinde bulunmaktadır.

  Türk tarihine anahatlarıyla bakıldığında Türk hayatı fetihlerle başlamış ve yeni toprakları yurt edinerek gelişmiştir. ilk anayurt olan Orta Asya hiç bir zaman terkedilmemiştir. Türk halkları ilk anayurt olan Orta Asya’dan itibaren dünya coğrafyası üzerinde geniş alana yayılmış ve bugün yedi Türk cumhuriyetinde, pek çok özerk toplulukda ve çeşitli devletlerin idaresinde yaşamaktadır. Türk kültürü de tarih ve coğrafyadaki çok boyutluluğa paralel olarak çeşitlenmiş farklı seviye ve birikimlerle zenginleşerek ve farklılaşarak ancak ilk kaynaktan gelen ortaklıklarını sürdürerek günümüze ulaşmıştır. Bu sebeble Türk destanları da tarihî ve coğrafî çok boyutluluğun getirdiği dil ve kültür dairelerine paralel olarak çeşitlenmiştir. Türk destanları, anahatlarıyla kültür dâirelerine, kronolojik ve içinde teşekkül ettikleri veya muhafaza edildikleri siyâsî birliklere göre şöyle sınıflandırılmaktadırlar:

  İslamiyetten Önceki Türk Destanları

  1. Yaratılış Destanı


  2. Saka Destanları
  a. Alp Er Tunga Destanı
  b. Şu Destanı


  3. Hun-Oğuz Destanları
  a. Oğuz Kağan Destanı
  b. Atilla Destanı


  4. Göktürk Destanları
  a. Bozkurt Destanı
  b. Ergenekon Destanı


  5. Siyempi Destanları

  6. Uygur Destanları
  a. Türeyiş Destanı
  b. Mani Dininin Kabulü Destanı
  c. Göç Destanı

  7. Saha-Hakas destanları
  a. Er-Sogotox destanı
  b. Han-Mirgen destanı
  c. Maaday-Kara destanı


  İslamiyetten Sonraki Türk Destanları

  1. Kazak-Kırgız :Manas Destanı


  2. Türk-Moğol : Cengiz Han Destanı


  3. Tatar-Kırım: Timur ve Edige Destanları


  4.Karahanlı Dönemi: Satuk Buğra Han Destanı

  5.Selçuklu-Beylikler ve Osmanlı Dönemleri
  a. Seyid Battal Gazi Destanı
  b. Danişmend Gazi Destanı
  c. Köroğlu Destanı
  d. Sarı Saltuk Destanı
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Yazanı belli olmayan ve milletin ortak ürünü olarak kabul gören destanlara doğal destan adı verilir. Doğal destanların özellikleri şunlardır: - Toplumda iz bırakmış ve yer etmiş afet, savaş gibi olayları anlattığı için aslında gerçek bir olaya dayanır. - Olayların ve olayda yer alan kahramanların doğa üstü bir takım yanları vardır. - Oluş, yayılma ve toplama-derleme olmak üzere üç bölümden oluşur. Oluş bölümünde olayın başlangıç aşaması, nasıl gerçekleştiği gibi derin iz bırakan noktalar halkın hayal gücünde gelişerek derinleştirilir. Yayılma bölümünde, oluş bölümünde bahsedilen olayın kulaktan kulağa anlatılması söz konusudur. Bu şekilde destan yayılmış olur. Toplama-derleme bölümünde ise halk tarafından tanınmış büyük bir halk şairi destanı kaleme alır. Türk tarihinde birçok doğal destan yer alır. Oğuz Kağan, Atilla, Şu, Bozkurt, Ergenekon, Türeyiş ve Göç destanları tarihimdeki doğal destanlara örnek verilebilir.
+ Yorum Gönder


doğal destan nedir