+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda vergi nedir başlıca vergi çeşitleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  vergi nedir başlıca vergi çeşitleri nelerdir
  vergi nedir başlıca vergi çeşitleri nelerdir vergi kimlerden ne amaç ile alınır bana vergi konusunda bilgi verebilirseniz çok sevinirim. Vergi nerelerde kullanılır bana vergi konusunda bilgi verebilirseniz çok sevinirim. 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  vergi nedir başlıca vergi çeşitleri

  Vergiler, devletlerin en önemli gelir kay*nağıdır. Vergiler hükümetler tarafından, yasaları ve kuralları uygulamak, savunma hiz*metlerini yerine getirmek, yollar, okullar, hastaneler yapmak ve genel olarak ülkeyi ya da yerel topluluğu yönetmek için yapılan harcamaları karşılamak üzere toplanır. Vergi*ler doğrudan merkezi devlete ya da yerel yönetimlere ödenebilir.

  Vergilerin Kökeni ve Amaçları

  Vergi koymanın nedenleri zaman içinde de*ğişmiştir. Eski dönemlerde, halktan vergi almanın başlıca nedeni savaşların ve hüküm*darın giderlerini karşılamaktı. Ülkeler büyü*yüp imparatorluklar geliştikçe, yönetim ve denetim için de para gerekir oldu. Aynı dönemde, yönetimler kamu yapılan da yap*tırmaya başladılar. Bu yapıların bir bölümü yalnızca hükümdarın gücünü göstermekle kalmıyor, dinsel bir anlam da taşıyordu. Bunların en iyi örneklerinden biri de Mısır Piramitleri'dir. Roma amfitiyatroları ve hamamları gibi başka bazı yapılar ise halkın kullanımına açıktı. Günümüzde, vergi gelirle*rinin genel olarak, halkın yararlandığı hizmet*lere harcanması olağan bir uygulamadır.


  Vergilemenin bir başka amacı da, "lüks" olarak değerlendirilen belirli mallar üzerine yüksek vergiler koyarak ek kaynak sağlamak*tır. Örneğin, bazı ülkeler alkollü içkilerden ve sigaradan yüksek vergi alır. Sigara ve alkollü içki fiyatım yükselten bu vergiler, aynı za*manda, insanların sağlığa zararlı bu malları daha az satın almasını sağlar. Ama bu tip vergilerden, alım gücü yüksek olan varlıklı kişilerden çok yoksullar etkilenir.

  Verginin Kaynakları ve Toplanması

  Vergiler çok çeşitli kaynaklardan toplanabi*lir. Bazı durumlarda, toplanan vergilerle bu vergilerin kullanım yerleri arasında doğrudan bir bağ vardır. Örneğin, ABD'nin bazı eyalet*lerinde, motorlu taşıtların benzin ve motorin gibi yakıtlarından alman vergiler yeni yolların yapımında kullanılmak üzere ayrılır ya da "tahsis" edilir. Türkiye'de de şirketler, öde*dikleri Kurumlar Vergisi'ne ek olarak, bu verginin belirli bir yüzdesini Savunma Sanayi*ini Destekleme Fonu için öderler. Bu fonda biriken kaynaklar savunma sanayisini geliştir*mek için kullanılır. Ama vergiler genellikle merkezi bir fonda toplanır ve hükümet bu fonu uygun bulduğu biçimde dağıtır. Bazı ülkelerde, verginin türüne ve tutarına ilişkin kararlar hükümet tarafından yılda bir kez, bütçeyle birlikte açıklanır.

  Vergi miktarını belirlemek için temel alı*nan gelir, genel olarak vergi matrahı ya da yalnızca matrah olarak adlandırılır. Matraha göre vergilendirmenin en yaygın uygulama alanı, maaş, ücret ve kârları kapsayan kişi ve şirket gelirleridir. Gelirden alınan vergilerle sağlanan para miktarı ülkeden ülkeye değişir. Örneğin, 1981'de kişisel gelir vergisinin top*lam vergi gelirleri içindeki payı Yeni Zelanda' da yüzde 60 iken Fransa'da yüzde 15'in altın*da kalmıştır.

  Uluslararası Ticaret ve Vergiler
  Ülkeler arasındaki ticaret de bir vergi konu*sudur. Bu vergiler genellikle gümrük vergisi olarak adlandırılır. Gümrük vergisi, bir ülke*ye dışarıdan getirilen mallardan alınan vergi*dir. Bu vergiler yalnızca gelir sağlamak ama*cıyla değil, aynı zamanda ülke sanayisini, yabancı mallara bir engel ya da bir gümrük duvarı koyarak, dış rekabetten korumak için de kullanılır. Böylece dışarıdan alınan malla*rın fiyatı yükseltilir ve tüketicilerin yerli malları yeğlemesi sağlanır.

  Hükümetin dışalıma koyduğu sınırlamalar korumacılık olarak bilinir. Bunun tersi, yani ülkeler arasındaki ticarette hiçbir engel bu*lunmaması serbest ticarettir. Bazen bir grup ülke kendi arasında gümrük birliği oluşturur. Birlik içindeki ülkeler arala*rındaki ticaretten vergi almaz, ama başka ülkelerden alınan mallara ortak bir gümrük vergisi oranı uygular. Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), Batı Avrupa ülkeleri*nin oluşturduğu bir gümrük birliğidir (bak. Avrupa Topluluklari). 1989'da ABD ve Ka*nada da karşılıklı olarak gümrük vergilerini kaldırmaya ve bir serbest ticaret bölgesi oluşturmaya karar verdiler. Gümrük vergileri ilk başlarda yalnızca hükümetlere gelir sağla*mak amacıyla konmuştur. Bu amaç hâlâ önemlidir, ama günümüzde ülke sanayisini dış rekabete karşı koruma kaygısı ön plana çıkmıştır.

  Gümrük vergileri ilk kez İngiltere'de, Sak-sonlar döneminde uygulanmıştır. Önceleri, gemi yükünün bir bölümü krala ayrılırdı. Daha sonra ödemelerini, "gümrük vergisi" adı altında para ile yapmalarına izin verildi. Kral I. Edward'ın döneminde (1272–1307) bu sistem iyice yerleşti. Ortaçağda krallar borç aldıkları kişilere, bu borcu karşılamak üzere gümrük vergilerini toplama yetkisi vermeye başladılar. Bu uygulama, 1671'de günümüzdekilere benzer gümrük hizmetleri uygulama*sını getiren II. Charles dönemine kadar sürdü.

  Bir gemi, kamyon ya da uçak bir ülkeden bir başka ülkeye ulaştığında, aracın sürücüsü getirdiği yükün bir listesini gümrük görevlile*rine vermek zorundadır. Daha sonra, malları bekleyen tüccarlar gümrük dairesine giderek borçları olan vergiyi öderler. İşlemler tamam*landığında gümrük görevlisi malları inceler ve tüccara teslim eder. Gümrük görevlilerinin saklı ya da kaçak bir mal olup olmadığım araştırma yetkileri vardır.

  Bir ülkeden başka bir ülkeye gelen yolcular da gümrükten geçmek zorundadır. Yetişkin*lerin yanlarında belirli miktarlarda tütün, alkollü içki ve hediyelik eşyayı vergi ödeme*den gümrükten geçirmelerine izin verilmekte*dir. Yolcuların gümrük memuruna yanlarında ne bulunduğunu bildirmeleri zorunludur. Gö*revlinin, onları durdurma, üstlerini ve bagajlarını arama yetkisi vardır. Eğer bildirilmesi gereken saklı bir şey bulursa, buna el koyar. Önemli bir suç söz konusuysa, yolcular para ya da hapis cezasına çarptırılabilir.

  Gümrük vergileri ticarete engel oluştur*duktan için zaman zaman ülkeler arasında anlaşmazlıklara yol açmıştır. Örneğin, 1773'te Boston Çay Partisi'ne yol açan olay, İngiltere'nin Amerikan kolonilerine sattığı çaya koydu*ğu vergiydi. Yerli kılığına girmiş bir grup kolonici Boston limanındaki bir İngiliz gemi*sine çıkarak, kolonilere gidecek çayı limana dökmüştü. Bu, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nı başlatan olaylardan biridir.

  Vergiler ve Toplum
  Vergiler her ne kadar sık sık önemli sorunla*ra, hatta toplumsal tedirginliklere yol açmışlarsa da, hükümetler genellikle vergilerin herkes için adaletli olmasına çalışırlar. Vergi*ler kolay anlaşılmalı, vergi toplama maliyeti düşük ve vergi kaçırmak güç olmalıdır. Günü*müzde hükümetler, vergilerini ödemekten kaçınan kişi ya da şirketleri saptamak için vergi denetim görevlileri çalıştırır.

  Birçok insan ödenmesi gereken vergilerden rahatsız olur, ama vergiler olmasaydı yurttaş*ların devletin sağladığı birçok mal ve hizmet*ten yoksun kalacakları unutulmamalıdır. Ge*nellikle, devlet harcamaları çok düşük, vergi*lerse çok yüksek bulunur. Oysa vergi ödeme*den hizmetlerden yararlanmak olanaklı de*ğildir
 3. Ziyaretçi
  Çağımızda uygulanan vergileri ve bunların konulmasına neden olan olayın durumuna göre üç grupta toplayabiliriz
  1-Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
  a- Gelir Vergisi
  b- Kurumlar Vergisi
  2-Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler
  a- Katma Değer Vergisi (KDV)
  b- Muamele ve Satış Vergileri
  c-Kısmi İstihlak Vergileri
  d-Harcamalara Dayalı Gelir Vergisi
  e- Gümrük Vergileri
  f- Özel Tüketim Vergileri(ÖTV)
  g-Özel İletişim Vergisi(ÖİV)
  3- Servetle ya da servet transferi Üzerinden vergiler
  a- Genel Servet Vergisi
  b- Emlak ve Kısmi Servet Vergileri
  c- Sermaye Vergisi
  d- Veraset ve Diğer Şekillerdeki Servet Transferi Vergileri
 4. Gülşen
  Devamlı Üye
  Vergi devletin gelir kaynağıdır. Devlet devlet memurlarından ve özel sektörde çalışanlardan vergi alarak devletin hazinesine aktarır bu paralar okul, yol, sağlık ve daha pek çok yerde kullanılır. Vergi çok eski tarihlerden beri alınmaktadır. Osmanlılar kendilerine bağlı beyliklerden vergi alarak devlete gelir sağlamışlardır.

+ Yorum Gönder


vergi çeşitleri nelerdir,  vergi nedir vergi çeşitleri nelerdir,  vergi nedir çeşitleri nelerdir,  vergi çeşitleri nelerdir kısaca,  Vergi nedir ve çesitleri,  vergi nedir vergi ce