+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Sivil toplum örgütleri ile ilgili bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sivil toplum örgütleri ile ilgili bilgi
  sivil toplum örgütleri ile ilgili bilgi araştırmam var lütfen bir kaç bilgi eklermisiniz.. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Sivil toplum örgütleri demokratik sistemler içinde vazgeçilmez temel unsurlardan biridir. Bilindiği gibi önümüzdeki yıllar tüm dünyada dernekler, vakıflar ve sivil toplum örgütleri büyük önem arz edecektir. Hatta siyasi partiler de hükümet olmadıkları sürece sivil toplum örgütü olarak görülebilir.

  Sivil toplum örgütleri kendi içinde aynı düşünceyi paylaşan insanların bir araya gelmesiyle kurumsallaşmaktadır. Bu örgütler her ne kadar tek tip özellik gösteriyor olsalar bile bunlar kendi çatıları altında bir güç oluşturmaktadır. Farklı amaç ve anlayış altında çalışan sivil toplum örgütleri bir şehirde, bölgede ya da ülke bütününde bir demet oluşturmaktadır. Bu da çeşitlilik ve zenginlik olarak değerlendirilmelidir. Toplumda sosyal dokuyu koruyan bölgesel özelliklere ve güzelliklere sahip çıkan ve yaşatan kuruluşlardır. Bu örgütler toplum düşüncesinin özgürleşmesine ve siyasi kalitenin yükselmesine büyük katkı sağlamaktadır. Sivil toplum örgütleri kendi ürettiğini bir başkasına dayatmaz. Eğer bir dayatma olursa bir başka örgüt de kendi üretimini dayatır. Bu bakımdan dayatma sivil toplum kuruluşlarının düşmanıdır. Sivil toplum örgütleri özgür düşünce ve özgür teşebbüsle beslenir. Bu yapılardan dolayı sivil bir gücü temsil etmekte ve üçüncü sektör olarak isimlendirilmektedir.

  Birinci sektör; yasa yönetmelik ve mevzuatla yönetim ve faaliyet içinde bulunan devlet sektörüdür. İkinci sektör ise kazancını maksimum kılacak anlayış içinde çalışan sermaye sahipleri, şirketler ve çalışanlardır. Üçüncü sektör ise her iki ortamda bulunan ve bulunmayan insanlardan oluşan, gönüllülerin bulunduğu sektördür. Bu sektör sivil kuruluşlardır. Bunlar üçüncü sektör olarak isimlendirilmektedir. Bu kuruluşların üretiminde, yasa, yönetmelik ve mevzuatlar devlet sektöründe olduğu gibi sınırlayıcı değildir. Gönüllü olarak hizmet edenler, şirket ve sermaye kesiminde olduğu gibi kar amacı taşımadığı ve özgür düşünen, özgür hareket eden insanlardan meydana gelmediği aşikardır. Üçüncü sektör olarak sivil toplum örgütleri diğer sektörlere göre daha kaliteli, daha özgün çalışmalar yaparak yerel ve merkezi yönetimlere katkı sağlamaktadırlar.

  2- Türkiye’ deki Sivil Toplum Örgütleri
  Sivil Toplum Örgütleri – Devlet İlişkileri

  Türkiye’deki sivil toplum örgütleri Kızılay, Türk Hava Kurumu, Mühendis ve Mimarlar Odası, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi yarı resmi örgütler , Dernekler, Vakıflar ve Sendikalar gibi sivil örgütler olarak sınıflandırılabilir. Bu ikinci grup örgütler yasalar çerçevesinde devlet kurumlarından izin alarak faaliyet göstermektedirler. Böyle olmasına karşılık en üst düzeyde devlet yetkilileri ” sivil toplum örgütleri falan, filan…”, “kıytırık bir dernek” gibi tanımlara ve yoğun ve uzun bürokratik süreçlere sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini engellemektedir. Yasal olarak kurulmuş sivil toplum örgütleri aşağılanmakta ve önemsenmemektedir.

  Yöneticiler tarafından birinci grup örgütler için “yarı resmi kurum” yerine “yarı sivil kuruluş” bakış açısı öne çıkarılmalıdır. Yöneticiler sivil toplum örgütlerinin yaptıklarını, bardağın boş kısmı değil de dolu kısmı olarak görmelidirler. Yöneticilerin kendilerini talimat veren ve diğerlerini emir alan ve uygulayan olarak görme tarzını terk etmesi ve sivil toplum örgülerine fuzi mantığıyla yaklaşması gerekmektedir.

  Türkiye’de faaliyette bulunan sivil toplum örgütleri birtakım yapısal ve kurumlaşma sorunları taşımaktadır. Bunlar aşılmalıdır. Sivil toplum örgütleri bu sorunları aştıkları sürece başarılı olacaktır. Bu bakımdan Hukuk devletini korumayı ve yaşatmayı amaç edinmiş sivil toplum örgütlerinin insancıl ve barışcıl yakalaşımlarla önü açılmalıdır. Ayrıca sivil toplum örgütlerinde amaçlarına uygun faaliyetlerin planlanmasında iç yöneticilerinin başarısını sağlayacak sistem kurulmalıdır. Bir çok sivil toplum örgütü faaliyetlerini yürütmede, organize etmede,plan ve programını oluşturmada yönetsel bilgi ve beceri eksikliği yaşamaktadır. Bu bakımdan sivil toplum örgütlerinin yöneticilerinin yetiştirilmesine yönelik üniversitelerde bölümler açılmalıdır.

  Maddi Kaynak Temini;

  Sivil Toplum Örgütleri; ihtiyacı olan maddi kaynakların temininde ve harcamasında profesyonel bir çalışma içinde görülmemektedir. Çoğu “bağış” kavramına sıkışmış kalmıştır. Bağışların yanında bu örgütler kamu ve özel kuruluşlar tarafından desteklenmelidir. Mesleki faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ise mesleki üretim ve hizmet faaliyetleri göstererek yeni maddi kaynaklar temin etmelerinin yasal olarak önü açılmalıdır.

  Kararlara Katılma;

  Öncelikle Sivil toplum örgütleri kendi içinde üyelerinin kara verme sürecine özgürce katılmalarını sağlamalıdır. Bunun yanı sıra toplumsal ve siyasal sürece katkıları olmalıdır. Sivil toplum örgütlerinin görüş ve düşüncelerini her türlü iletişim araçlarıyla topluma sunabilmelerinin yasal olarak önü açılmalıdır.

  Sivil Toplum Örgütlerinin Kendi Aralarındaki İlişkiler;

  Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri arasında iletişim ve diyalog eksikliği bulunmaktadır. Bu bakımdan toplumsal sorunlarda ortak hareket ve güç birliği kolayca sağlanamamaktır. Bu bakımdan Türkiye’deki sivil toplum örgütleri kendi aralarında iletişim kurmalı, ortak projeler üretmeli ve yardımlaşma, işbirliği ve diyalog gayreti içinde olmalıdır.

  Kurumlar – Sosyal Örgütler – Sivil Toplum Kuruluşları ile ilgili bilgi, belge ve dökümanlar Edubilim tarafından sizler için biraraya getirilmiştir. Sizde bu konularla ilgili bildiklerinizi veya elinizdeki dökümanları bizimle paylaşırsanız memnun oluruz…

  Sivil Toplum Kuruluşları

  Sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Amaçları

  Toplumda farkındalık yaratmak ve toplumu bilinçlendirmek Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin temel çalışmalarındandır. Genel anlamda tüm sivil toplum örgütlerinin amacı toplumun yararına çalışmalar yapmaktır. Ayrıca bu çalışmalara bireylerin ve toplumun katılımını gerçekleştirerek sonuçları maksimum düzeye çekmek amaçlanmaktadır. Bunlar genel amaç olarak sayılabilir. Ayrıca her bir sivil toplum kuruluşunun kendine has özel amaçları bulunmaktadır. Bu örgütlerde aynı fikre sahip insanlar bir araya gelir ve kurumsallaşma sağlanır.

+ Yorum Gönder


sivil toplum örgütleri hakkında bilgi,  sivil toplum örgütleri ile ilgili bilgi,  sivil toplum örgütleri ile ilgili yazi