+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda spor organizasyonları ile ilgili bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  spor organizasyonları ile ilgili bilgiler
  spor organizasyonları ile ilgili bilgiler 2. Asel
  Bayan Üye

  spor organizasyonları ile ilgili bilgiler

  spor organizasyonları hakkında bilgi


  Türkiye'de Spor Federasyonları

  3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün kuruluş kanununun 18. maddesi "Bir veya daha fazla spor dalı, teknik ve idare bakımından birer federasyona bağlanır. Kurulan federasyonlar kendi spor dallarındaki faaliyetlerin sevk ve idaresinde serbesttirler. Genel Müdürlük bu hizmetleri ve sonuçlarım çeşitli yönlerden sürekli denetlemektedir.

  Bu çalışmada ülkemizde uluslar arası spor organizasyonu düzenlemiş olan fe*de*rasyonlarımızın düzenlemiş oldukları uluslar arası organizasyonlarda görevlendirdikleri personellerin yaş, cinsiyet, işleri ile ilgili bir eğitim alıp almadıkları ve mesleki kıdemleri yanında yabancı dil bilip bilmedikleri ile lisansiyer olarak spor yapıp yapmadıkları kendilerine uygulanan anketlerden öğrenilmeye çalışılmıştır.

  Daha sonra, gene deneklere anketin ikinci bölümünde bir spor organizasyonunun temel unsurlarını içeren ve uluslar arası bir organizasyon gerçekleştirmek için gerekli olan konular sorularak elde edilen veriler ile kimlik bilgileri arasında bir ilişkinin olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.


  Sonuç

  Kimlik bilgileri ile ilgili olarak elde edilen veriler sonunda;

  Federasyonların yapısında görev alan yöneticilerin % 28’ ini 29 yaş ve altı, %62,3’ünü 24-39 yaş arası, %38,7 sinin 40 yaş üzerinde(Tablo 1), %58,7’sinin bay, %41,3’ünün bayan olduğu görülmektedir.

  Spor federasyonları yapısında görev alan yöneticilerin %36’sının lise, %64’ünün ise üniversite mezunu oldukları, %49,3’ünün yabancı dil bildiği, %50,7 sinin ise bir yabancı dil bilmedikleri, aylık gelir dağılımlarının %84,7 sinin 400-800 ytl, %13.3 ünün 801 ytl üzerinde gelire sahip olduğu görülmektedir.

  Yöneticilerin hizmet sürelerine göre dağılımlarında; %50,6’nın 2-4 yıl arası, %21,4 ‘ün 5-8 yıl, %28’in ise 8 yıldan daha fazla yönetici olarak görev yaptıkları, %36’nın mesleki alanda özgün eğitim alması yanında, %64’ün ise alana özgün eğitim almadığı ve meslekleri ile ilgili olarak düzenlenen seminerlere %49,3’ün katıldığını, %50,7’nin katılmadığı, görülmektedir %46,7’ nin lisanslı olarak bir spor dalıyla uğraşmasına rağmen, %53,3’ün ise lisanslı olarak bir spor dalıyla uğraşmadığı,

  Yeni bir yapılanma içinde olduğu görülen Federasyonların mevcut kadrolarının yaşları, tahsil seviyeleri ve hizmet süreleri ile aylık maaş seviyeleri paralellik göstermektedir. Yöneticilerin yarısından fazlasının lisanslı olarak bir spor dalıyla uğraşmadığı (%53,3), alana özgün eğitim almayanların %64 düzeyinde olduğu federasyonların kadrolarında yer alan yöneti*ci*le*rin bir de mesleki seminerlere katılım oranının %49,3 olması oldukça düşündürü*cüdür.

  Düzenledikleri uluslar arası organizasyonda spor organizasyonunun temel unsurlarını içeren konularla ilgili cevaplarından elde edilen veriler sonunda;
  Spor federasyonlarında yer alan Erkek ve bayan, genç yöneticilerin organizasyonlar anında kısmen bürokratik engellerle karşılaşıldığını ifade ettiklerinin görülmesine rağmen meslekte hizmet süreleri daha fazla olan ve Alana özgün eğitim alan erkek ve bayan yöneticilerin bürokratlar ile daha kolay iletişim kurmaları ve problemleri aşmada daha başarılı oldukları,

  Bürokraside eşgüdümlemenin yeterli olmadığı ve işlerin yü*rütülmesinde bürokratlardan yeterli desteği kısmen aldıkları,

  Organizasyon öncesi belirlenen tahmini bütçenin kısmen yeterli olduğu,

  Organizasyon anında ihtiyaç duyulan ekonomik konularda federasyonun kendi bütçesinin yetersiz kaldığı,

  Özel ku*ruluşlardan yeterli desteğin sağlanmadığı,

  Federasyonların kendilerine ait spor tesislerinin, Katılımcılar için ihtiyaç duyulan antrenman ortamının, konaklama tesislerinin ve diğer tesislerin kısmen yeterli olduğu,

  Sağlık hizmetleri ve Basın-yayın ile Komitelerde yer alan kadroların kısmen yeterli olduğu,

  Organizasyonda görevlerin yerine getirilmesi aşamasında Yasal düzenlemelere ihtiyaç olup olduğunu ifade eden deneklerin organizasyon öncesinde belirlenmiş hedeflere ulaşılmasının kısmen gerçekleştirilebildiği deneklere uygulanan anketlerden elde edilen verilerde açıkça görülmektedir.

  Uluslar arası organizasyon düzenleyen federasyonların, bürokrasiden gerekli desteği yeterince görmediği, bürokraside engellemeler ile karşılaştıkları, federasyonlarda görevli personelin mesleki açıdan gereken seviyede eğitimli olmadığı, organizasyonlar için önceden belirlenen hedeflere ulaşılamadığı basın-yayın, sağlık, ulaşım gibi komitelerde görevlendirilen personeller ile, organizasyonun gerçekleştirilmesi için oluşturulan komitelerde yer alan personellerin kısmen yeterli oldukları, birimler arasında eşgüdümleme problemleri yaşandığı, organizasyonlar için ayrılan bütçenin yetersiz kaldığı, organizasyonlar için özel kuruluşlardan yeterli desteğin sağlanamadığı, katılımcılar için konaklama, çalışma ortamı ve spor tesislerinin kısmen yeterli olduğu görülmektedir.

  Bu nedenle; uluslar arası organizasyon düzenleyecek federasyonların karşılaştıkları bürokratik engelleri ortadan kaldırabilecek yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu, görevlendirilen personellerin daha itinalı bir şekilde seçilmesi ya da mevcut personelin mesleki açıdan gelişimlerinin sağlanması için eğitim hizmetlerinin düzenlenmesi, özel sektöre bu tip uluslar arası organizasyonlara destek sağlayabileceği yasal kolaylıkların getirilmesi, hatta tüm federasyonlarımızın bünyesinde yer alan GSGM teşkilat yapısı içerisinde bu tip uluslar arası organizasyon düzenleyecek profesyonel kadroların yer aldığı bir yapının oluşturulmasının daha başarılı sonuçlara ulaşılmasını sağlayacağı düşünülmektedir.
+ Yorum Gönder