+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Devlet memurları sicil raporu nasıl doldurulur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  Devlet memurları sicil raporu nasıl doldurulur
  Arkadaşlar ya ben devlet memurları sicil raporu nasıl doldurulduğunu bilmiyorum. Bana bu konuda yardımcı olur musunuz? 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Devlet memurları sicil raporu nasıl doldurulur ile ilgili aramalar
  devlet memurları sicil yönetmeliği
  devlet memurları sicil raporu örneği

  21 inci madde de sicile ilişkin genel yönetmelik çıkartılması hüküm altına alınmış olup, anılan hüküm uyarınca 8.9.1986 tarih ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği 18.10.1986 tarih ve 19255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

  YÖNETMELİKTE YER ALAN HÜKÜM

  Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin "Sicil Raporu Doldurmak İçin Gerekli Süre" başlıklı 13 üncü maddesinde " (1)Haklarında sicil raporu düzenlenecek memurların, değerlendirilmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az altı ay çalışmış olmaları şarttır.
  (2)Üç sicil amiri bulunan memurlar hakkında sicil verecek amirlerden bir veya ikisinin bulunmaması halinde mevcut amirlerin raporuna itibar edilir.
  (3)İki sicil amiri bulunan memurlar hakkında da yukarıdaki fıkrada belirtilen durumda birinci veya ikinci sicil amirinin dolduracağı sicil raporu o yıl için geçerli sayılır.
  (4)Bir sicil amiri bulunan memurlar hakkında o sicil amirinin değerlendirmesine göre işlem yapılır .
  (5)Sicil amirlerinin hiçbirinin bulunmaması veya sicil verecek süre görevde kalmamaları halinde sicil raporları sonradan göreve atananlar veya vekilleri tarafından üç aylık bir sürenin sonunda derhal doldurulur. Bu uygulama sonunda da memura o yıl için sicil raporu verme imkanı bulunmazsa sicil raporu, düzenleme döneminde üç aydan az olmamak üzere memurla en fazla çalışan sicil amiri tarafından doldurulur.
  (6)Sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmetiçi eğitimde geçen süreler, sicil raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahildir. Şu kadar ki amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olmak şarttır. Hizmetiçi eğitimin veya hastalığın sicil raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkan vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısıyla memur hakkında sicil raporu doldurma imkanının bulunmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok üç yılın sicil notlarının ortalaması esas alınır." denilmektedir.

  Mezkur hüküm ile sicil doldurulmasının esasları düzenlenmiş bulunmamaktadır.

  YÖNETMELİK HÜKMÜNDE YER ALAN İKİ DURUM

  Söz konusu madde de 2 farklı durum mevcuttur.

  1-Sicili dolduracak amirlerin, asgari görevde bulunma süreleri

  Sicil amirlerinin hiçbirinin bulunmaması veya sicil verecek süre görevde kalmamaları halinde sicil raporları sonradan göreve atananlar veya vekilleri tarafından üç aylık bir sürenin sonunda derhal doldurulur. Bu uygulama sonunda da memura o yıl için sicil raporu verme imkanı bulunmazsa sicil raporu, düzenleme döneminde üç aydan az olmamak üzere memurla en fazla çalışan sicil amiri tarafından doldurulur.

  2- Sicili dolacak memurların asgari görevde bulunma süreleri

  Sicil düzenlemek için memurun en az altı ay çalışmaları gerekmektedir.

  HANGİ SÜRELER SİCİL SÜRESİNDEN SAYILIR?

  Sicil düzenlemek için memurun en az altı ay çalışmaları gerekmektedir. Sicil amirinin yanında çalışırken alınan,
  1-Mazeret izinleri,
  2- Yıllık izinler,
  3-Doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri,
  4-Hizmetiçi eğitimde geçen süreler,
  sicil raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahildir. Bu durumların vuku halinde sicil doldurulabilmesi için en az 3 ay fiilen çalışmak gerekmektedir.

  Hizmet içi eğitim ve hastalık sebebiyle devamsızlıktan sicil doldurma şartları yerine getirilememesi halinde bir sefer son üç yılın sicil not ortalaması o yılın sicil notu olarak alınması gerekmektedir.

  3 aydan az çalışan memurun Sicili doldurulabilir mi?

  Sicil raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahil süreler dışında sicil doldurulabilmesi için amirin yanında en az 3 ay fiilen çalışmak gerekmektedir.

  SİCİL AMİRLERİ, ALTI AYDAN AZ ÇALIŞTIKLARI MEMURUN SİCİLİNİ DOLDURABİLİR Mİ?

  Sicil amirleri altı aydan az çalıştıkları memurlar hakkında sicil dolduramazlar. Ancak hiçbir amir bu süre kadar görevde kalmamaları veya görevde bulunmamaları halinde sicil raporları sonradan göreve atananlar veya vekilleri tarafından üç aylık bir sürenin sonunda derhal doldurulur. Üç aylık süre zarfında da en az süre doldurulamaz ve memura o yıl için sicil raporu verme imkanı bulunmazsa sicil raporu, düzenleme döneminde üç aydan az olmamak üzere memurla en fazla çalışan sicil amiri tarafından doldurulur.

  Olumlu veya olumsuz sicil ne demektir?

  Sicil amirlerinin T.C. Memurları Sicil Raporundaki sorulara not olarak verdikleri puanların ortalamasının 100 puan üzerinden 60 ve daha yukarı olması halinde sicil raporu olumlu 60 dan daha düşük olması halinde ise sicil raporu olumsu kabul edilmektedir.

  Kimler sicil raporu doldurur?

  657 sayılı Kanunun121 maddesi hükmü uyarınca Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği uyarınca kurumlar tarafından yürürlüğe konulmuş olan yönetmelikler uyarınca belirlenmiş olan sicil amirleri tarafından memurların sicil raporları doldurulmaktadır.

  Sicil raporları ne zaman doldurulur?

  Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 12 nci maddesi hükmü uyarınca sicil raporları her yılın Aralık ayının ikinci yarısı içinde doldurulur. Raporların ilgililerce en geç 31 Aralık günü, tatile rastladığı takdirde müteakip çalışma günü mesai saati sonuna kadar bunları muhafaza ile görevli makamlara teslim edilmesi şarttır.

  ADAY MEMURLARIN SİCİLLERİ NASIL DOLDURULUR

  Aday Devlet memurlarının sicilleri Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 12 maddesi hükmü uyarınca işe başladıkları tarihi takip eden birinci yılın dolmasından sonraki 15 gün içinde, 2 yıl süre ile adaylığa tabi tutulan aday memurların ikinci yıl sicilleri aynı şekilde doldurulur. Bir yıldan çok iki yıldan az bir süre ile adaylığa tabi tutulan memurların ikinci sicil raporları, adaylıklarının kaldırılmasının söz konusu olduğu tarihte doldurulur. Konuya ilişki olarak daha önce yayımlanmış olan ayrıntılı haber için tıklayınız.

  HANGİ HALDE, son üç yılın sicil notu ortalaması sicil notu olarak kullanılır?

  Sicil döneminde Hizmet içi eğitim ve hastalık sebebiyle devamsızlıktan sicil doldurma şartları yerine getirilememesi halinde bir sefer için son üç yılın sicil not ortalaması o yılın sinil notu olarak alınması gerekmektedir.
+ Yorum Gönder