+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda İngiliz edebiyatı dersi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İngiliz edebiyatı dersi
  Arkadaşlar lütfen bana İngiliz edebiyatı dersleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Yardımlarınız için sizlere teşekkür ederim arkadaşlar. 2. Asel
  Bayan Üye

  İngiliz edebiyatı dersi

  İngiliz edebiyatı dersi hakkında

  IDE 101 – 102 Survey of English Literature I & II:

  İki dönem boyunca okutulacak bu derste, İngiliz Edebiyatı ve tarihi başlangıçtan günümüze kadar genel olarak incelenecek ve önemli yazarların seçme eserlerinden parçalar okutulacaktır. Bu ders 1. sınıf öğrencilerine İngiliz Edebiyatı tarihi hakkında genel bir görüş kazandırma amacını taşır. Ayrıca şiir incelemesine ilişkin bir takım temel öğeler de bu dersin kapsamına girer.  IDE 103 – 104 Mythology I & II:

  Bu ders iki akademik dönemi kapsar. Mitolojinin tanımı, edebiyatla ilişkisi, farklı kültürlere ait mitlerin birbirleriyle karşılaştırılması ile başlayarak, ilk dönem eski Yunan ve Latin halklarının yaşayışları, dünya görüşleri, demokrasinin ve şehir devletlerin kurulması konularını ve Homeros’un Odysseia adlı destanını inceler. İkinci dönemde ise yine Homeros’un İlyada destanı ve mitolojide geçen belli başlı tanrılar ve özelliklerini işler. Bu dersin amacı Batı edebiyatını ve düşüncesini temelden etkileyen antik çağ mitolojisi hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.  IDE 105 Short Story:

  Dünya edebiyatında verilmiş önemli örneklerin ve yazarların üslup ve içerik açısından detaylı bir şekilde incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu derste İngiliz, Amerikan ve Dünya edebiyatlarından seçme öyküler incelenir. Böylece hem yazarın hem de içinde yaşamış olduğu dönemin ana özellikleri de işlenmiş olur.  IDE 106 Literary Terms:

  Edebiyat terimlerinden olan, plot, character, escape ve interpretation, point of view symbol ve irony, emotion, humor, fantasy, denotation ve connotation, imagery, figurative language, methophor, personification, metonymy, allgory ve symbol gibi kavramları çeşitli metinler ve şiirler içerisinde kavratmak bu dersin amacını oluşturmaktadır.  IDE 107 – 108 Advanced English Structure I & II:

  İleri düzeyde İngiliz Dili grameri konuları işlenen bu derste, fiil cümlelerinin semantik açıdan incelenmesi, cümle tipleri ve işlevlerin ve pro-form ve elipsis, ikincil cümleciklerin sentaks ve semantik işlevleri gibi gramer konuları incelenmektedir. Dersin amacı öğrencilerin gramer bilgilerinin pekiştirerek ve bunu bir takım metinlerle birlikte inceleyerek, zorlu edebi ve felsefi metinlerin daha kolay anlaşılmasına yardımcı olmaktır.  IDE 109 Phonetics:

  Dilbilim kapsamına giren bu derste konuşma ve ses organlarının incelenmesi, İngiliz dilinin belli başlı sesleri, ünlü ve ünsüzler ve bunların fonetik sembolleri incelenmektedir. Sözcük ve cümle içerisinde vurgu ve entonasyon üzerinde durulmaktadır.  IDE 110 Spoken English:

  Bu ders öğrencilerin konuşma yeteneklerini geliştirmeyi ve daha akıcı konuşmalarını sağlamayı amaçlar. Geniş bir yelpazeden seçme konularla öğrenciler kendi fikirlerini daha kurgulu bir şekilde ifade etmeyi, düşünce geliştirmeyi ve teoride öğrendikleri İngiliz Dili gramerini pratikte de kullanabilmeyi öğrenirler.

  IDE 201 16th Century English Literature:

  Öğrencilerin 1. sınıfta genel olarak inceledikleri İngiliz edebiyatı ve tarihi ikinci sınıftan itibaren yüzyıllara bölünerek dönemin tarihsel, politik ve düşünsel özellikleri ile birlikte verilmeye çalışılmıştır. 16. yy. Britanya İmparatorluğu’nun en parlak dönemi ve Rönesansı kabul edilir. Bu dönemde yer alan Sir Philip Sidney, Edmund Spenser, William Shakespeare gibi şairler ve eserleri ile VIII Henry ve I. Elizabeth döneminden İngiliz halkının Yeni Dünya’ya göç etmesine kadarki tarihsel dönem bu dersin kapsamına girmektedir.  IDE 203 Western Civilisations:

  Bu dersin amacı Batı medeniyetlerini tarihsel ve düşünsel bir yaklaşımla öğrencilere tanıtmaktır. Batı medeniyetlerinin oluşumunda yeralan temel kavramlar, tarihsel önem taşıyan kişiler ve düşünce adamları Antik Çağ medeniyetlerinden itibaren dönemsel bir yaklaşımla öğrencilere gösterilir.  IDE 205 - 206 Translation I & II:

  2002-2003 Eğitim Öğretim yılının iki yarı yılında da verilecek olan çeviri dersi Türkçe’den İngilizce’ye ve İngilizce’den Türkçe’ye olmak üzere iki şekilde işlenecektir. İlk hafta öğrencilere çeviri ile ilgili genel açıklamalar verildikten sonra ilerleyen haftalarda edebi ve resmi olmak üzere hazırlanan Türkçe İngilizce metinler öğrencilere dağıtılarak üzerlerinde yapıları ile ilgili açıklamalar yapılır. Edebiyat bölümü olması dolayısıyla edebi ağırlıklı çeviri yapılmasının yanısıra çalışma ortamında karşılaşabilecekleri resmi yazışma metinleri de incelenecek ve bölüm mezunlarının basın sektörünü seçebilecekleri ihtimali dolayısıyla basın dili konusunda bilgi verilerek bu tür çeviriler her iki dilde de yapılacaktır.  IDE 207 Etymology:

  Dilbilim kapsamına giren bu ders öğrencilere kelimelerin kökenlerini, nasıl ortaya çıktıklarını anlatmayı amaçlamaktadır, böylece öğrencilerin kelime hazinelerinin geliştirilmesi ve yabancı bir kelimeyle karşılaştıklarında kelimenin anlamını çözebilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ders sadece İngilizce kelimelerin değil aynı kökten çıkma diğer kelimelerin de anlaşılmasında yardımcı olarak, öğrencilerin yabancı dil yeteneklerinin ilerletilmesini hedefler.  IDE 209 – 210 Introduction to Philosophy:

  İki dönem boyunca devam eden bu dersin ilk döneminde Platon ve Aristoteles merkezli Grek düşünce dünyasıyla başlayarak, Hristiyan ve Müslüman Orta Çağ düşüncesi, Aquino’lu Thomas ve İbn-i Rüşt ve Skolastik düşüncenin karakteristiği incelenmektedir. Yeni ve yakınçağ felsefelerinin işleneceği ikinci dönemde ise Rönesans düşüncesinin özellikleri, Descartes ve Fransız rasyonalizmi, İngiliz adalar felsefesi ve ampirizm, Hobbes ve Leviathan, Hegel ve Nietzsche merkezli 19. Yüzyıl felsefesi incelenecektir.  IDE 202 - 17th 18th Century English Literature:

  17 ve 18. yüzyıllarda hem tüm Avrupa’da ve özelde Britanya İmparatorluğu’nda yaşanan politik ve düşünsel değişim ve bu dönemde yaşayan John Donne, Ben Jonson, Sir Francis Bacon, Andrew Marwell, John Milton, John Locke, John Dryden ve Alexander Pope gibi yazarların seçme eserlerini incelemek bu dersin amacını oluşturmaktadır.  IDE 204 Ancient Drama

  Dünya tiyatrosunu incelemeye başlamadan önce Antik Çağ tiyatrosunun ve bu dönemde ortaya çıkan trajedi, komedi gibi tiyatro türlerinin incelenmesi bu dersin amacını oluşturmaktadır. Aristotales’in ortaya attığı mimesis ve katarsis gibi kavramlar ve üç birlik kuralı ve bunların Antik dönem oyunlarında nasıl uygulandığı bu dersin kapsamına girmektedir. Euripides’in trajedilerinden Oresteia üçlemesi, Kral Oedipus, Medea, Bacchae ve Aristophanes’in Kurbağalar gibi komedileri bu derste incelenecek temel tiyatro eserlerini oluşturmaktadır.  IDE 206 Chaucer:

  Bu dersin amacı ilk dönem işlenen Medieval English Literature dersinin bir anlamda devamını oluşturmaktır. Geofrrey Chaucer’la birlikte İngiliz Edebiyatı üzerindeki Fransız ve İtalyan edebiyatlarının etkisi daha belirgin hale gelmiştir. Yazarın Canterbury Hikayeleri ve Trolius ve Cryseyde adlı eserlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi ve yazarın İngiliz Edebiyatı üzerindeki etkisinin incelenmesi bu dersin temelini oluşturmaktadır.

  IDE 301 Romantic Age:

  Bu ders William Wordsworth ve Samuel Taylor Coledridge ile başlayan İngiliz edebiyatı Romantik dönemini işlemeyi amaçlamaktadır. Dersin temel hedefi bundan önce gelen neo-klasik dönemle, bunun tam tersi olan romantik dönemi ve eserlerini karşılaştırmaktır. Dönemin siyası ve sosyal yaşamındaki değişiklikler ve Fransız İhtilali de bu dersin kapsamı içerisinde girmektedir.  IDE 303 & 304 American Literature:

  Bu ders Amerikan kültürü, tarih ve edebiyatını öğrencilere tanıtmayı amaçlar. Bu derste, Yeni Dünyanın keşfinden modern döneme kadarki gelişmeleri ve Amerikan edebiyatının en önemli yazarları ve eserlerinden seçmeler okutulacaktır.  IDE 305 Linguistics:

  Bu dersin amacı öğrencilere temel dil bilim kavramlarını öğretmektir. Kelime ve cümle çeşitlerinden, anlam çeşitlerine, semantik ve sentaktik çalışmalara kadar bir çok dilbilim konusu bu dersin kapsamı içerisine girmektedir.  IDE 321 Approaches to World Drama:

  Tek dönem seçmeli olarak verilen bu ders, başlangıcından bugüne kültürel. Siyasal, toplumsal gelişimlerin ışığında bütün dünya tiyatrosu tarihini, edebiyatı ve uygulamasıyla ele alacaktır. Antik Yunan tiyatrosu, tiyatro teknikleri, Rönesansla birlikte tiyatronun yükselişi, romantik tiyatro ve modern tiyatro konuları işlenecektir.  IDE 331 Rennaissance Drama:

  Tek dönem ve seçmeli olan bu ders 16. Yüzyıl İngiltere’sinde yükselişe geçen tiyatro türünü derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. İngiliz edebiyatına ve dolaylı olarak da dünya edebiyatına damgasını vuran William Shakespeare’in Hamlet, Macbeth, Richard III, Othello gibi önemli eserlerini inceleyen bu ders aynı zamanda Christopher Marlowe gibi farklı Rönesans yazarlarının da eserlerinden seçmeler işleyecektir.  IDE 341 Psychology for Language Teachers:

  Lisans eğitimi sonrası öğretmenlik mesleğini seçmek isteyen öğrenciler için seçmeli olarak programa yerleştirilen bu dersin temel amacı eğitim psikolojisinde yer alan belirli akımları tanıtmaktır. Eğitim felsefesi hakkında bir fikir oluşturmayı amaçlayan bu derste, humanist, yapısalcı ve davranışçı eğitim teorileri birbirleriyle karşılaştırmalı olarak öğrenciye sunulur.  IDE 302 English Novel:

  Bu ders, edebiyatın vazgeçilmez öğelerinden biri olan roman konusunu temel alır. İngiliz Edebiyatında roman özellikle Kraliçe Victoria döneminde çok popüler olan bir edebiyat türüdür. Bu derste öğrenciler birden fazla roman okuyarak, karşılaştırma yapma ve yorumlama yeteneklerini de geliştirecektir. Bu ders roman incelemesine ilişkin birtakım terimlerin öğrencilere açıklanmasını ve yazarın kendi dünyasını oluşturmak ve bunu okuyucusuna sunmak için kullandığı yöntemlerin ne şekilde seçtiğini izlemek konusunda öğrenciye yardımcı olmayı hedefler. Edebi bir tür olarak roman, picaresque, epistolary, stream of consciousness gibi roman türleri, erken İngiliz romanı, 19. Yüzyıl İngiliz romanı, romanın düşüşü ve modern dönemde İngiliz romanı gibi konular bu dersin kapsamına girer ve Daniel Defoe, Samuel Richardson., Henry Fielding, Emily Bronte, Charles Dickens ve Virginia Wolf gibi yazarlardan seçme eserlerle uygulama yapılır.  IDE 306 Modern Drama:

  Modern dünya edebiyatından tiyatro eserlerinin okutulacağı bu ders, tiyatro tarihini, tiyatro türlerini (absürd tiyatro, varoluşçu tiyatro, realist tiyatro vb.) ve bu türlere ilişkin eserler okutmayı amaçlamaktadır. Seçilecek eserler sadece İngiliz Edebiyatı yazarlarından değil, dünya edebiyatından da örnekler içerecektir.  IDE 322 On the Art History and Archeology of Turkey;

  Türkiye, taş devrinden günümüze kadar çeşitli köklerden insan topluluklarının çeşitli dönemlerde meydana gelen gelişmelerinin ve sentezlerinin ülkesidir. Bu özelliği ayakta duran ve harap olmuş maddi kültür varlıkları dediğimiz eski eserlere de yansımaktadır.Türkiye’de başka hiçbir ülkede bulunmayan zenginlik ve çeşitlilikte arkeolojik varlıklar bulunmaktadır. Bu yüzden Türkiye bir arkeoloji cennetidir ve “müze-ülke” olarak kabul edilir. Bu çeşitli zenginliklerin son olarak popüler olmaya başlayan bölümü ortaçağ arkeolojisidir. Derslerde bu çok çeşitli ve geniş bilimsel araştırma alanlarından izlenimlerle Türkiye resminin bütünü kavranmaya çalışılacaktır.  IDE 342 Applied Linguistics:

  Uygulamalı dilbilim dersi öğretmenlerin dil öğrenimi ve öğretimi konusunda bilgilerini geliştirmeyi amaçlar. Dil öğrenim ve öğretim stratejileri, dilin kullanımına ilişkin tanımlar, dil öğrenme teorileri gibi konular bu dersin kapsamına girer. Bunların yanı sıra bu alanda ne tür çalışmaların yapıldığı ve yapılacağına ilişkin olarak öğrencilere fikir edinmeleri konusunda yardımcı olmak bu dersin hedefleri arasındadır.

  IDE 401 & 402 Literary Criticism:

  Bu ders edebiyat eleştirisi konusunda önemli paya sahip yazar ve eleştirmenlerin yapıtlarını işleyerek, öğrencilere Grek filozofu Aristotales’ten bu yana ortaya atılan edebiyat kuramlarını ve sanat akımlarını tanıtmayı amaçlamaktadır. İlk dönem sonunda Romantik Çağa kadar ki gelişmeler aktarılacak, 2. dönem de ise modernlik sonrası çağa kadar gelinecektir.  IDE 403 & 404 Shakespeare I & II :

  Bu ders İngiliz Edebiyatının vazgeçilmez yazarlarından William Shakespeare’i öğrencilere daha yakından tanıtmayı amaçlamaktadır. Yazarın ünlü eserlerinden Hamlet, Macbeth, Othello, As You Like It gibi trajediler ve komediler incelenir ve edebiyat eleştirmenlerinin gözüyle bu eserlere nasıl bakılması gerektiği anlatılır.  IDE 405 Modern English Literature:

  Bu derste modern İngiliz Edebiyatının şiir ve nesir konusundaki eğilimleri öğrencilere anlatılacaktır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan sembolizm, imgecilik ve post-modern eğilimler ve bu dönemde öne çıkan yazarlar (James Joyce, Virginia Woolf, T.S. Eliot, William Butler Yeast vb.) eserleriyle birlikte incelenecektir.  IDE 407 American Drama:

  2002-2003 Eğitim Öğretim yılının ilk yarı yılında son sınıf öğrencilerine verilecek olan bu ders, öğrenci ve dersi veren elemanın sözlü iletişiminin yanısıra işlenen konuların sonunda izlettirilecek olan filmler sonunda gördüğünü duyduğunu analiz etme yetisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Bir dönem boyunca işlenecek olan bu derste 8 ayrı yazarın eserleri seçilmiştir. Her eser öncesi öğrencilere dağıtılan metinler gruplara ayrılan öğrenciler ve öğretim elemanı tarafından incelenir. Yazar ve eseri ile ilgili bilgiler oyunun yazıldığı dönem ve karakterler incelenir ve kısa bir özet verilir. Eserin özünün anlaşılmasından sonra izlenen film ile pekişen bilgiler sonucunda tam bir karakter ve eser analizi öğrencilerle tartışılarak yapılır. Ve her bir eserin incelenmesinden sonra uygulanan kısa test yardımı ile öğrencilerin işlenen konuya hakim olup olmadıkları ölçülür.  IDE 441 Methodology:

  Bu ders de Psychology for Language Teachers gibi ileride öğretmenlik mesleğini seçmek isteyen öğrenciler için temel bir takım kavramları anlatmayı amaçlayan seçmeli bir derstir. İngilizce’nin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili olarak kullanılan yöntemlerin tanıtılmasını, bu konuda 20. Yüzyılın başı itibariyle ortaya atılan teorilerin karşılaştırılmasını ve tartışılmasını hedefler.  IDE 406 Research Techniques:

  Mezuniyet tezleri bu dersin asıl konusudur. Öğrenciler akademik yıl başında seçecekleri danışman öğretim elemanlarıyla bu dersi devam ettireceklerdir. Edebiyat konuları başlıklara bölünmüş ve her bölüm için bir danışman hoca belirlenmiştir.
+ Yorum Gönder