+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Anadoluda kurulan ilk türk beylikleri hangileri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Anadoluda kurulan ilk türk beylikleri hangileri
  Anadoluda kurulan ilk türk beylikleri hangileridir hakkında bilgi? 2. IŞILAY
  Devamlı Üye


  Anadoluda Kurulan İlk Türk Beyliklerinin Eserleri Nelerdir?‎

  anadoluda-kurulan-ilk-turk-beylikleri-harita.jpgAnadoluda Kurulan ilk Turk Beylikleri Haritasi.jpg


  1 SALTUKLULAR (1072–1202)

  Saltuklu Beyliği’nin Kuruluşu
  Doğu Anadolu’da kurulmuş olan ilk Türk beyliklerinden biridir
  Bu beyliğin kurucusu olan Ebulkasım Saltuk, Malazgirt Savaşı sırasında Sultan Alp Arslan’ın ordusunda savaştı Savaştan sonra kendisine Erzurum ve çevresi ikta olarak verildi
  Merkezi Erzurum olan beylik, 1072 yılında Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlı olarak kuruldu
  Ebu’l-Kasım
  1Ebulkasım kısa zamanda Bayburt, Tercan ve Oltu gibi merkezleri de alarak beyliğin sınırlarını genişletti
  2Danişmentliler ile ittifak kurarak Haçlılara karşı mücadele etti ve Gürcülere karşı da başarılı savaşlar yaptı
  31102′de ölünce beyliğin başına oğlu Ali Bey geçti
  Ali Bey
  1Ali Bey Gürcülerle savaştı
  2Bu sırada Büyük Selçuklu Devleti’ndeki taht kavgalarında Mehmet Tapar’ı destekledi ve ona tâbi oldu
  3Selçukluların bu iç mücadelesinden yararlanmak isteyen Gürcü Kralı David, Selçuklu topraklarına saldırarak pek çok Türk’ü öldürdü Gürcülerle mücadele eden Artuklu ve Saltuklu beyleri başarılı olamadılar
  İzzettin Saltuk Bey
  Ali Beyin ölümünden sonra Saltuklu Beyliği’nin başına oğlu Saltuk Bey (1153) geçti Saltuklular en güçlü dönemlerini yaşamışlardır (1132–1174)
  1Döneminde beyliğinin sınırlarını genişletti Bayburt, Kars, Oltu, İspir, Tercan ve Trabzon havalisi beyliğe dâhil edildi
  2Diğer Türk beylikleri ile işbirliği yaparak Gürcülere karşı başarılı mücadeleler yaptı Ayrıca Trabzon Rumları ile de mücadele etti
  3Anadolu Selçuklu hükümdarları Mesud ve II Kılıç Arslan’la iyi geçindi
  4Saltuk, Ani’nin Gürcülerin eline geçmesi üzerine komşu Türk beylerinin yardımını alarak 1161 yılında sefere çıktı Gürcülerle yaptığı savaşta yenildi ve esir düştü Daha sonra serbest bırakıldı
  5Onun zamanında Gürcüler Erzurum’u kuşattılarsa da başarılı olamayıp geri çekildiler
  Beyliğin Yıkılışı
  1Son Saltuklu Beyi Alâeddin zamanında beylik Anadolu Selçukluları, Eyyubiler ve Gürcüler tarafından baskı altında tutuldu Bu dönemde beylik iyice zayıfladı
  2Anadolu Selçuklu Sultanı II Rükneddin Süleyman Şah 1202 yılında Gürcistan Seferi’nden dönerken bu beyliği topraklarına kattı
  Beyliğin Önemi
  Erzurum, Moğol İstilâsı sırasında göç eden Türkmenlerin ilk uğrak yeri oldu Saltuklular döneminde ise önemli kültür ve ticaret merkezlerinden biri hâline geldi İran’dan gelen kervan yolu Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri ve Konya şehirleri üzerinden Akdeniz limanlarına ulaşıyordu Bu yolun diğer bir kolu da Bayburt üzerinden Trabzon ve Karadeniz’e varıyordu Bu ticarî yol üzerinde bulunan Erzurum’da ticaretin yanında hayvancılık da gelişmişti Yün, bu dönemde komşu ülkelere ihraç edilen mallar arasındaydı
  Saltuklular zamanında imar faaliyetlerine de önem verildi Erzurum bayındır hâle getirildi Bugün bile ayakta duran bir çok eser bu dönemin ölmez yapıtlarındandır Bu eserlerden Tepsi Minare (Saat Kulesi), Kale Camii, Mama Hatun Kervansarayı ve Kümbeti, Ulu Cami bu gün hâlâ ayakta kalabilen eserlerdendir
  Saltuklular, Anadolu topraklarının korunmasında önemli görevler üstlendiler Haçlılara karşı mücadelede Danişmentlilerin yanında yer aldılar Gürcü saldırılarına karşı bir duvar görevi yaparak Anadolu’yu korudular

  2 MENGÜCEKLİLER (1080–1228)

  Mengücekli Beyliği, Selçuklu Sultanı Alp Arslan’ın komutanlarından Mengücek (Ahmet) Gazi tarafından 1080 yılında kuruldu
  Beylik, kuruluş yıllarında Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar dolaylarına hâkimdi
  Mengücek Gazi, Anadolu’daki Rumlara ve Gürcülere karşı başarılı savaşlar yaptı Bu mücadeleler sırasında şehit oldu
  İshak
  Ölümünden sonra beyliğin başına oğlu İshak geçti İshak, beyliği yönetmede başarılı olamadı Onun zamanında Mengücekliler Danişmentlilere bağlı beylik durumuna geldi
  Beyliğin İkiye Ayrılması: İshak Beyin ölümünden sonra Mengücekli Beyliği Erzincan-Kemah ve Divriği olmak üzere iki kola ayrıldı İshak Beyin oğullarından Davud Erzincan-Kemah kolunun, Süleyman ise Divriği kolunun başına geçti
  a)Erzincan Kemah Kolu: Erzincan-Kemah kolunun en ünlü hükümdarı Davut’un oğlu Behramşah’tır Behramşah zamanında Erzincan önemli bir kültür ve ticaret merkezi oldu Behramşah 1225 yılında ölünce yerine oğlu IIDavud geçti II Davut, Türkiye Selçuklularına karşı Eyyubiler ve Harzemşahlarla iş birliği yapınca Selçuklu Sultanı I Alâeddin Keykubat, 1228 yılında Mengüceklilerin Erzincan – Kemah koluna son verdi
  b)Divriği Kolu: Divriği kolu hakkında kaynaklarda fazla bilgi olmamakla birlikte, bu kolun ilk hükümdarı İshak’ın oğlu Süleyman olduğu bilinmektedir Süleyman’dan sonra bu kolun başına Şehinşah geçti Şehinşah’tan sonra başa geçen kardeşi Ahmet zamanında Divriği kolu en parlak dönemini yaşadı Divriği Mengüceklileri 1252 yılına kadar Anadolu Selçuklularına bağlı olarak varlığını sürdürdü
  Beyliğin Önemi
  1Mengücekliler döneminde Divriği’de kültür ve sanat hareketleri çok canlıydı Bugünkü Kale Camii, Ulu Cami ve Kayıtbay Camii o dönemin ölmez eserlerindendir
  2Mengücekliler, genel olarak genişleme politikası gütmediler Ancak Anadolu’nun Türkleşmesinde büyük katkıları oldu
  3Mengücekliler döneminde Erzincan siyasî ve ticarî bir merkez idi Anadolu’yu Tebriz’e ve İran’a bağlayan büyük kervan yolunun bu bölgeden geçmesi, şehirde ekonomik canlılığı artırdı
  4Bugün Erzincan’da Mengüceklilerden kalma mimarî eserlerin az olmasının sebebi, Moğol istilâsı sırasında şehrin büyük bir tahribata uğramış olması ve bu bölgede sık sık deprem olmasıdır

  3 DANİŞMENTLİLER (1080–1178)

  Bu beylik, Melikşah’ın komutanlarından Danişmentoğlu Ahmet Gazi tarafından Sivas başkent olmak üzere 1080 yılında kuruldu
  Danişmentoğlu Ahmet Gazi
  1Türkiye Selçuklu Sultanı Süleyman Şah’ın ölümüyle nüfuzunu daha da artırdıAhmet Gazi kısa zamanda beyliğinin sınırlarını Tokat, Amasya, Çankırı, Kastamonu, Kayseri ve Malatya’ya kadar genişletti
  2Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı I Kılıç Arslan’ın Haçlılara karşı yaptığı savaşlara katıldı ve büyük basanlar elde etti Antakya Haçlı Prensi Bohemond’u esir ederek 1102 yılında Malatya’yı fethetti
  3Ahmet Gazi’nin ölümünden sonra oğulları arasında taht kavgaları başladı Selçuklu Sultanı I Kılıç Arslan bu durumdan yararlanarak Malatya’yı ele geçirdi
  Emir Gazi
  Bu sırada taht mücadelesini kazanan Emir Gazi, beyliğin başına geçti (1104)
  1Emir Gazi, Anadolu Selçuklu Sultanı I Kılıç Arslan’la iyi geçinmeye çalıştı
  2Selçuklu sultanının ölümü üzerine damadı I Mesut’un tahta çıkmasına yardım etti
  3Fakat Selçukluların bu sıradaki zayıf durumundan yararlanarak Malatya’yı geri aldı
  4Emir Gazi Antakya Haçlı Prensliği ve Kastamonu’yu işgal eden Bizans kuvvetleriyle savaştı
  5Bu dönemde Danişmentlilerin sınırlan batıda Sakarya nehrine, doğuda Fırat’a kadar genişledi
  6Emir Gazi dönemi Danişmentlilerin en parlak devri oldu
  7Emir Gazi’nin Haçlılara karşı kazandığı başarılar, İslâm dünyasında büyük ün kazanmasına neden oldu+ Yorum Gönder


anadoluda kurulan ilk türk beylikleri,  ilk türk beylikleri,  anadoludaki ilk türk beylikleri,  anadolu beylikleri,  anadoludakurulanilk türkbeylikleri,  türk beylikleri