+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Siyasetin, İslam dünyasında farklı yorumların ortaya çıkmasında nasıl bir rolü olmuş Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Bilge Kağan
  Devamlı Üye

  Siyasetin, İslam dünyasında farklı yorumların ortaya çıkmasında nasıl bir rolü olmuş
  Sizce Siyasetin, İslam dünyasında farklı yorumların ortaya çıkmasında nasıl bir rolü olmuştur? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye


  Siyasetin, İslam dünyasında farklı yorumların ortaya çıkmasında nasıl bir rolü olmuş


  Siyaset, dinî anlayışı şekillendiren, anlayışları birbirinden uzaklaştıran en önemli etkenlerden biridir. Siyasi amaçları olan biri, dini doğru anlamaktan çok, kendi güttüğü siyasete en yarayışlı bir şekilde nasıl anlaşılması gerekiyorsa o şekilde anlamayı tercih etmektedir. İnsanların siyasi eğilimleri ve amaçları birbirinden farklı, hatta birbirine muhalif olduğu için her siyasi grubun dini anlayışları da farklı olmaktadır.  Kimi insanlarda lider olma ve diğer insanlara hükmetme arzuları yoğundur. Krallar, yönetimler kendi halkının barış ve sükunet içinde yaşamasını, yönetimlerine karşı itirazların ve isyanların olmamasını ister ve halkta barışsever, hoşgörülü, mütevekkil bir dini anlayış oluşturmaya gayret eder. Muhalif olan kimseler de yönetime kendileri geçmek için mevcut kralın ve yönetimin din anlayışını geçersiz sayar, kavgacı, başkaldırıcı, savaşçı bir anlayışı yaymaya çalışır. Bir gün başarılı olur da tahta geçerse, o da eski yönetim gibi halk içinde barışı, sevgiyi, hoşgörüyü öne çıkaran bir din anlayışını yaymaya çalışacaktır.

  Görüldüğü gibi siyasetin güdümünde ortaya çıkan din anlayışları sağlıklı değildir. Çünkü onda amaç, dinin ne demek istediğini anlamak değil, siyaset doğrultusunda din anlayışını şekillendirmek, daha açık bir şekilde söylersek dini kendi amacına göre kullanmaktır.
  Şiî, Sünnî ayrımının başlangıcı da siyasî olmuştur. Hz. Ali etrafında toplanan insanlar, onun şehit edilmesiyle Hz. Hasan’a bağlanmışlar. Onun Muavi’ye ile anlaşması neticesinde toplum sakinleşmiş, ancak Hz. Hasan’ın şehit edilmesi ve Muaviye’nin yerine, anlaşma gereği Hz. Hüseyin’in geçmesi gerekirken, Muaviye oğlu Yezid geçmiş ve Yezid, Hz. Hüseyin’i Kerbelâ’da 70 kadar aile fertleri ve dostlarıyla beraber şehit ettirmiştir. Bu olaydan sonra Ali taraftarları sinmişler, faaliyetlerini gizli devam ettirmişler ve mevcut halifeliğin baş muhalifleri olarak görülmüşlerdir. Siyasi ayrılık zamanla iki dinî mezhep haline gelmiştir. Bugün de her iki mezhebe uyan insanlar, çoğunlukla ayrılığın sebebini de bilmeden, birbirlerine uzak durmuş, tarihsel çizgiyi devam ettirmişlerdir. Oysa bugün ne Emevî saltanatı, ne Ali evladı ne de halifelik kalmıştır ama yaklaşık bin üç yüz yıl önceden ekilen ayrılık tohumları dallanmış, budaklanmış, acı meyvelerini günümüze kadar vermeyi başarmıştır.

  Alevîlik de Şiîliğin Anadolu’da yaşayan biçimidir. Maalesef Sünnîlerle Alevîler arasında bu kör, bazen de acımasız çekişme hâlâ devam etmekte, siyasî amaçların güttüğü cahil insanlar istenmeyen sonuçların doğmasına sebep olmaktadırlar. Sevindirici olan durum, okuyan ve meseleleri araştıran insanların çoğalması ve eski bağnazlığın, etkisini yavaş yavaş kaybetmekte oluşudur.
+ Yorum Gönder


islam dünyasında farklı din anlayışlarının ortaya çıkmasının ne gibi faydaları olmuştur,  islam dünyasında farklı din anlayışlarının ortaya çıkmasının ne gibi faydaları olmuştur kısaca,  farklı din anlayışlarının ortaya çıkmasının ne gibi faydaları olmuştur,  islam dünyasında farklı din anlayışlarının ortaya çıkmasının faydaları,  farklı din anlayışlarının ortaya çıkmasının faydaları,  farklı din anlayışlarının faydaları