+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda GAP Projesinin Amaçları Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  GAP Projesinin Amaçları Nelerdir
  GAP projesinin amaçları nelerdir

  GAP projesinin amaçları  Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve istihdam artışı sağlayarak bölgede yaşayan vatandaşlarımızın refah, huzur ve mutluluğunun artırılması temel amaçtır.

  Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında, 60. Hükümet döneminde başta sulama olmak üzere temel altyap ı ihtiyaçlarının kar şılanması ve bölgede ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin hızlandırılması hedeflenmektedir.

  GAP Eylem Planı'nda orta vadede bu projeyi tamamlamaya yönelik politika, strateji ve eylemler yer almaktadır.

  Plan döneminde uygulanacak programlarla bir yandan bölgede işgücünün niteliği artırılarak, işgücüne kat ılma oranı ülke ortalamas ına yaklaştırılacak, diğer yandan özel ve kamu yat ırımlar ının artırılması ve ekonomik hayatın canlandırılması sonucu bölgedeki toplam istihdam artırılarak bölge genelinde istihdam düzeyi ülke ortalamasına çıkarılacaktır.

  Bölgede kişi başına gelir ülke ortalamasına yaklaşacaktır.

  Yeni eğitim ve sağlık tesislerinin yapımının yanı sıra mevcutların donanım ve personel ihtiyacı karşılanarak eğitim ve sağlık göstergeleri Türkiye ortalamasına getirilecektir.

  Bölge genelinde okul öncesi eğitimde, ilköğretim ve ortaöğretimde okullaşma oranı artırılacak, ilköğretim ve ortaöğretimde derslik başına ö ğrenci sayısı azalt ılacaktır.

  Bölgedeki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla yatak sayısı yükseltilecek, hastanelerin koğuş sistemi az sayıda hastanın kalabileceği odalara dönüştürülecektir. Bebek, çocuk ve anne ölüm oranları gibi temel sağlık göstergelerinin plan dönemi sonundaki ülke ortalamasına getirilmesi hedeflenmektedir.

  Bölgede kurulan üniversitelerin kampus altyapıları geliştirilerek ilave öğrenci kapasitesi oluşturulacaktır.

  Plan kapsamındaki yatırımların tamamlanması sonucunda ulaşım altyapısı ile içme suyu, kanalizasyon, katı atık gibi kırsal ve kentsel altyapı ihtiyaçları karşılanacaktır.

  GAP Bölgesi'nin turizm altyapısının iyileştirilmesi, turizm çekim merkezleri oluşturulması ve turizmin çeşitlendirilmesi yoluyla, turizmin bölge ekonomisi içindeki payı artırılacaktır.

  Tarımda verimlilik artırılarak tarıma dayalı sanayinin rekabet gücünün geliştirilmesi ve bölge ihracatının artırılması hedeflenmektedir
 2. VUSLAT
  Bayan Üye

  gap projesi dünyanın sayılı projelerinden biridir fakat doğu halkı bun kıymetini bildimi biraz tartışılır milyar dolarla para harcanmış bir proje ye teror çoğu zaman sekte vurmuştur
+ Yorum Gönder