+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda İnsan hakları ile ilgili yazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İnsan hakları ile ilgili yazı
  ben insan hakları ile ilgili yazı istiyorumm 2. Mine
  Devamlı Üye

  insan hakları ile ilgili yazı

  insanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakların hepsine “ İnsan Hakları” denir.

  İnsan hakları, kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır. Bu tür ayırımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan eksik olmamıştır. İnsanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesi yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmıştır.

  İnsanlara insan oldukları için sahip olmaları gereken bir takım hakların bulunduğu fikri ilk kez İngiltere’den ortaya atıldı.19. Yüzyılda Amerika ve diğer bir çok ülkelere yayılan bu fikir akımından sonra 1789 Fransız İhtilali Avrupa’da insan haklarının kabul edilmesini ve uygulanmasını sağlamıştır.

  Amerikan Cumhurbaşkanı Roosvelt ile İngiliz Başkanı Churcill tarafından imzalanıp duyurulan Atlantik Beyannamesinde insan hakları genişletildi. Bu beyannamede insanlara millet, inanç, ırk ayırımı gözetmeksizin herkes için eşit haklar konmuş ve yasaların korumasına verilmiştir.

  24 Ekim 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü’nün öncelikle amacı dünyada barışı ve güvenliği sağlamaktı. 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Örgütü “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”ni kabul ve ilan etti.

  İnsan Hakları Beyannamesi 30 maddeden oluşmuştur. Bu beyanname insana değer veren, özgürlük, eşitlik tanıyan duyurudur.

  İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRİSİ

  1. Bütün insanlar hür ve eşit doğarlar. Akıl ve vicdan sahibidirler; birbirlerine karşı kardeşçe davranmalıdırlar.

  2. Herkes ırk, renk, cins, din, siyasal ya da başka herhangi bir ayrılık gözetmeksizin, bildiride yazılı bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanma hakkına sahiptir.

  3. Yaşamak, özgürlük ve can güvenliği herkesin hakkıdır.

  4. Hiç kimseye işkence, zulüm, onur kırıcı ceza ya da işlem uygulanamaz.

  5. Yasalar önünde herkes eşittir.

  6. Hiç kimse yasalara aykırı olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz, sürülemez.

  7. Herkes davasının bağımsız bir mahkemede görülmesi hakkına sahiptir.

  8. Herkesin özel hayatı, ailesi, konutu ve haberleşmesi yasayla korunmalıdır.

  9. Evlilik çağına gelen her erkek ve kadın, hiçbir ırk, renk, din şartına bağlı olmaksızın evlenme ve aile kurma hakkına sahiptir; aile, toplumun temel öğesidir. Toplum ve devlet tarafından korunma hakkına sahiptir.

  10. Herkes mal ve mülk edinme hakkına sahiptir.

  11. Herkesin düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğü vardır.

  12. Herkesin çalışma, işini özgürce seçme ve işsizlikten kurtulma hakkı vardır.

  13. Herkesin eğitim hakkı vardır, ilk eğitim parasızdır.

  14. Kölelik ve kulluk yasaktır.

  15. Herkes nerede olursa olsun yasalar çerçevesinde korunur.

  16. Bütün insanlar Anayasaya uygun olarak yargı organına başvurma hakkına sahiptir.

  17. Bir suç işlemekten sanık olan herkese, savunması için gerekli bütün haklar sağlanmaktadır.

  18. Herkes dilediği devletin ülkesinde gezebilir, dilediği an terk edebilir veya ülkesine geri dönebilir.

  19. Herkes işkence karşısında yabancı bir ülkeye kaçabilir. Kaçtığı ülkede kendisine “Sığınmış İnsan” muamelesi yapılmalıdır.

  20. Her insan bir vatandaşlığa sahiptir.

  21. Her insanın düşünce, inanç ve din özgürlüğü vardır.

  22. Hiç kimse düşünce ve sözlerinden dolayı sorumlu tutulamaz.

  23. Herkes toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir. Hiç kimse bir derneğe girmek için zorlanamaz.

  24. Herkes doğrudan doğruya veya özgürce seçtiği temsilcilerle ülke yönetimine katılır.

  25. Kişinin sosyal güvenliğe kavuşturulması, uluslar arası işbirliği ya da devletin kaynaklarına uygun olarak gerçekleştirilir.

  26. Herkes dinleme, eğlenme, çalıştıktan sonra ücretli tatil yapma hakkına sahiptir.

  27. Herkes güzel sanatların her dalında çalışmak ve bu çalışmalara katılmak hakkına sahiptir.

  28. Bütün insanlar bu bildiride yazılı hak ve özgürlüklerin uygulanmasını sağlayacak bir sosyal düzeni hak etmiştir.

  29. Herkes bu bildirideki maddelere uyulmasının gerekli olduğunu kabul eder.

  30. Bu bildirinin hiç bir maddesinin, devlet, toplum ya da kişiler tarafından yok edilmesi için çalışma yapılamaz.

  Her yıl 10 Aralık gününü de içine alan hafta “İnsan Hakları Haftası” olarak kutlanır. Hafta süresince kişi hakları belirtilir, insanca yaşamanın önemi anlatılır. İnsan sevgisinin herkese aşılanması sağlanır. İnsan haklarına saygı göstermeyen kişi ve milletler asla barışı sağlayamazlar.  AÇIKLAMA – 2 –


  Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 10 Aralık 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Bildirisini kabul etmiştir. 10 Aralık ile başlayan hafta Birleşmiş Milletlere üye ülkelerde İnsan Hakları Haftası olarak kutlanır. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, insan hakları konusuna tam bir tanım amaçlayarak hazırlanmıştır. Esas amaç, bu tanıma uyan insan haklarının hiçbir tereddüde meydan vermeden uygulanmasıdır

  İnsan hakları, kişiyi özü ile yaşatacak kurallardır Bu kurallar, insanı insan yapan kurallar olarak da tarif edilebilir. İnsan hakları 10 Aralık 1948’de başlamış bir olgu değildir. Dünya kurulalı insana, insan haklarına saygı her çağda zamana uygun olarak gösterilmiştir. İnsanların kendi istekleri dışında yaşamak zorunda bırakıldıkları şartlara tarih boyunca rastlanmıştır. Kullara kulluk etmek, köle hayatı yaşamak, işkencelere maruz kalmak bu yaşantıya örnek olarak verilebilir. Bu olguların dayanılmaz olduğu dönemlerde insanlar hoşnutsuzluklarını bir şekilde ortaya koyma zorunluluğu hissettiler. Bu hoşnutsuzluklarını ortaya koyarak 1215 yılında İngiltere’de Kral John’a karşı haklarını savunmak amacıyla bazı istekler ortaya koydular. Ortaya konan bu kararlı tavır karşısında kral bir antlaşma metnini kabul etmek zorunda kaldı. Hazırlanan Özgürlükler Belgesi kabul edildi. İnsan hakları konusunda sözden öteye geçilmiş oldu. Artık insan hakları metne dökülmüş, insanların kısıtlanamayacak bazı hakları güvence altına alınmış oluyordu. İnsanların yaşayışlarında, hayati konularda eşit haklara sahip oldukları fikri 1776 yılında Amerika’da yayımlanan Bağımsızlık Bildirisi ile de pekişmeye başlamış oldu. İnsan hakları ile ilgili bir başka çalışma Fransız İhtilali zamanında yapılmış ve 1789 yılında İnsan Hakları Bildirisi yayımlanmıştır. Bütün bu çalışmalar insanların daha çağdaş yaşama isteğinin birer ürünüdür. Zamanında insan haklarının tam ve hiçbir ayrım yapmadan korunmaması bu zorunluluğu kaçınılmaz kılmıştır. Sözde var olması, tam uygulanmasını sağlamamıştır Yapılan eksik uygulamalar, insanın insana yaptığı eziyetler insan kişiliğini zedeler olmuştur

  Bireysel karşı koymalar etkili olamamıştır Bu sebeple tam bağımsız ülkelerde yaşayan insanların haklarının, artık devletleri yönetenlerin güvencesi altında olması fikri ağırlık kazanmıştır

  İnsan haklarını, insanın kendisi değil, yasalar, eşit olarak hiçbir ayrım yapmadan koruyacaktır

  Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen bildiri ile insanların daha bağımsız yaşamaları öngörülmüş, bu 30 maddelik bildiriye uyulması konusunda gerekli yasal düzenlemenin yapılması istenmiştir

 3. Mine
  Devamlı Üye
  İNSAN HAKLARI

  İnsanlığa önem verip,

  Bu bildiride yayınlandı.

  Bütün insanlık sevinip,

  Derin uykudan uyandı.  O evrensel bildiride,

  “İnsan Hakları” var, dinle,

  bildiriyi okuyalım,

  arkadaşım gel seninle.  “Tüm insanlar hür doğarlar,

  Dil, din, ırk, renk bakımından,

  Ayrı bile bulunsalar,

  Kaybetmezler haklarından.”  “Köleliği” çirkin bulur,

  “Özgür” olmayı savunur.

  İnsanları sevdiğine,

  Bütün dünyaya duyurur.  Çarptırılmaz hiçbir kimse,

  İnsanlık dışı cezaya.

  Karışamaz hiçbir kuvvet,

  Ne almaya, ne satamaya.

  Hasan ŞEN
  İNSAN
  Gelin yüzlü papatyalar

  Kırın en güzel süsüdür.

  Ondan daha güzeller var

  Bu,gülen insan yüzüdür.  Yaz ağaca küpe takar,

  Gümüş dere durmaz akar.

  Akan sudan güzeli var

  Bu, gülen insan yüzüdür.  Artık hava kararınca

  Yuvasındadır karınca.

  Ölüm menzile varınca

  Yaşlanan insan gözüdür.  Ne solan çiçek,duran su,

  Ne karıncanın uykusu.

  İnsana ilk dokunan şu

  Küsen insanın sözüdür.

  İlhami Bekir TEZ

  İYİLİK
  İyi şeyler düşünüyorum dostlar

  Sizin için iyi şeyler.

  İnsan insanı sevmez de bu dünyada

  Başka neyler ?  Bahar içinde bahar,

  Sonra sevince döner kaygı

  Üstünde yaşadığım toprak kadar

  Dostlarım, size de saygı.  Sayılır odama bir uyku bitimi

  Güvercin kanatlı iyilik.

  Gün ışığı böldü bütün derdimi

  Işığın içindeki geniş mavilik.

  Recep BİLGİNER
  BİZ DÜNYA ÇOCUKLARI
  Bizler çiçekleriyiz

  Umudun ve sevincin,

  Habercileriyiz biz,

  Gelen mutlu günlerin.  Biz hepimiz kardeşiz.

  Hep dünya çocukları,

  Kuracağız birlikte

  Yaşanası dünyayı.  Her ülkeden, her ırktan,

  Biz dünya çocukları,

  Verelim hep elele

  Dünyanın her yerinde.  Haydi çocuklar gelin bizimle,

  Yürüyelim biz yarına,

  Haydi çocuklar gelin bizimle,

  Mutluluğa ve barışa.

  Gülsüm AKYÜZ

  GÜZEL SÖZLER

  · İnsan köle doğmaz, köle yapılır.

  · Gerçek olan tek yarış! İnsanlık yarışı.

  · En büyük sevgi, insanlık sevgisidir.

  · İnsan, insanın efendisi olamaz.

  · Ancak kendi kendini yönetebilen insanlar hürdür.

  · Bütün insanlar özgür ve eşit doğarlar.

  · Milli kinlerin üstünde, insanlık muhabbeti vardır.

  · Özgürlüğünden vazgeçen kimse, insanlık hak ve görevlerinden vazgeçmiş demektir.

  · İnsan sevgisi kadar büyük sevgi olamaz.

  · Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

  · Kişisel hürriyetler kutsaldır.

 4. Ziyaretçi
  mine sna çok teşekkür ederim

 5. Ziyaretçi
  acil kısası lazım çalışma varr :(
  nolur salı gününe kadaar lütfennnn

 6. Zeyneb
  Bayan Üye
  insan hakları ile ilgili bilgi


  İnsan hakları, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu haklardan yararlanmak bakımından vatandaş ve yabancı arasında fark yoktur. Diğer yandan insan hakları terimi bir ideali içerir. Bu terimi kullananlar, bu alanda olanı değil, olması gerekeni dile getirirler. İnsan hakları terimini daha çok tabii hukuk anlayışına mensup yazarlar kullanmaktadır.

  İnsan hakları, tüm insanların hak ve saygınlık açısından eşit ve özgür olarak doğduğu anlayışına dayanır. İnsan hakları, her bir bireye bağımsız seçim yapma ve yeteneklerini geliştirme özgürlüğü sağlar. Bu özgürlükler başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmektedir. Bir başka deyişle, birçok hakkın yanında bir sorumlulukta bulunmaktadır.

  Tüm erkek, kadın ve çocukların temel insan hak ve özgürlüklerinin belirlendiği İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (The Universal Declaration of Human Rights) 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından benimsenmiştir. Bu bildirge birçok ulusal ve uluslararası yasanın temelini oluşturur.

  İnsan, medeni yaşamak için yaratılmıştır. Medeniyet ise, tamir-i bilad ve terfih-i ibad’dır. Yani beldeleri bayındır hale getirmek, memleketleri kalkındırmak, fenni her çeşit gelişmeyi insanların, milletlerin hürriyetleri, rahat ve huzûr içinde yaşamaları için kullanmak demektir. İlk insan ve ilk peygamber Âdem aleyhisselamdan itibaren insanlar, medeni olarak yaşamış ve şahsi haklarını kullanmışlardır. Peygamberlerin bildirdiklerine iman edip bu yolda gittikleri müddetçe, insanlık huzûr içinde yaşamıştır.

  İnsanlar, ilahi dinlerden uzaklaşınca sahib oldukları bütün haklardan mahrûm kaldılar. Zalim diktatörlerin, kralların zulmü altında inlediler. Siyasi, iktisadi ve içtimai haklarını elde edebilmek için mücadeleye başladılar. Miladi altıncı yüzyılda İslamiyetin doğuşu ile insanlık, medeni hakların zirvesine ulaştı. Peygamber efendimizin Veda Hutbesi’nde bu husus açıkça görülmektedir. İslamiyetin yayıldığı, hakim olduğu yerlerde din, dil, ırk farkı gözetmeksizin bütün insanlar, insanlık hak ve hürriyetlerini asırlarca kullandılar, adalet içinde müreffeh bir hayat yaşadılar. Bu haklardan mahrum kalan milletler ise mücadelelerini devam ettirdiler. Ancak 18. yüzyılda Fransız İhtilali ile bazı haklar elde edebildi. 20. yüzyıldaki İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile de bu hakları genişlettiler. Halbuki İslamiyet, Fransız İhtilalinden 12, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nden 14 asır önce insanların hak ve hürriyetlerini garanti altına almıştı. Veda Hutbesi’nde; “Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Âdem’in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah katında en kıymetliniz, takvası en çok olanınızdır. Arabın Arab olmayana bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir.” “Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız.” “Kan davaları tamamen kaldırılmıştır.” “Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allahü tealadan korkmanızı tavsiye ederim. Sizin kadınlar üzerinde, onların da sizin üzerinizde hakları vardır.” “Din kardeşinizin hakkına tecavüz helal değildir.” “Ey insanlar! Allahü teala her hak sahibine hakkını (Kur’an-ı kerimde) vermiştir.” buyrularak insanların can, mal emniyeti, fikir, vicdan hürriyeti gibi bütün hakları teminat altına alınmıştır. On dört asır sonra kaleme alınan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ndeki “Herkesin yaşama hürriyeti, hiç kimseye zulmedilemeyeceği, kanun önünde herkesin eşit olduğu, erkek-kadın ve ırk ayırımı yapılmayacağı” gibi değişik maddeler Veda Hutbesi’nde “Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız” ifadesi ile özetlenmektedir. Eğer yeryüzündeki insanlar, İslamiyetin kendilerine temin ettiği bu hak ve hürriyetleri öğrenselerdi seve seve Müslüman olur veya bunların tatbik edilmesini isterlerdi. Nitekim batıdaki insan hakları ile alakalı çalışmalar, İslamiyetin tesiri ile olmuştur.


 7. Zühre
  Devamlı Üye
  İnsan Hakları İle İlgili Yazı

  İçinde yaşadığımız dünyada en ileri ve en kıymetli varlık olarak yaratılan insandır, insan dünyaya gelirken, bir takım hak ve hürriyetlere sahip olarak doğar; toplumda hak ve hürriyetlere sahip olan diğer insanlarla beraber yaşar, Ancak insanın ailesine, topluma ve insanlığa karşı toplu halde yaşamadan dolayı görev ve sorumlulukları da vardır.

  İnsanların temel hak ve hürriyetlerine sahip olması, onların çeşitli şekillerde kötüye kullanılması hakkını vermez. Hürriyeti birçok anayasalar şöyle tanımlar: “Hürriyet bir toplumda başkalarına zarar vermeden her şeyi yapmaktır.”

  Kişi hak ve hürriyetleri, kişiye sıkı bir şekilde bağlıdır. Bu nedenle vazgeçilmez, devredilemez ve dokunulamaz niteliktedirler.

  “İnsan Hakları Evrensel Bildirisi” insanların en doğal haklarını korumak amacına yöneliktir. Bu bildiri, bütün bireylere eşit ve başkasına devredilmez haklar tanınmasını gerçekleştirmek için kabul ve ilân edilmiştir.

  insan Hakları Evrensel Bildirisi, Atatürk’ün ülküsüne O’-nun çizdiği yola ışık tutan bir bildiridir. Atatürk, “Hak kutsaldır, hakkın korunmasına çalışmak da ödevlerin en kutsalıdır. Hak ve adaletin bulunmadığı bir yerde HÜRRİYET VE DEMOKRASİ vardır denemez.” der. Türk milleti, hak ve hürriyete tarih boyunca büyük önem vermiş bu kutsal şeyler için savaşmış, yeri geldiği zaman canını vermekten bile çekinmemiştir. Bu nedenle Birleşmiş Millet Genel Kurulu’nca ortaya konan bütün gerçeklere bağlı bulunuyoruz.

  İnsanlık için büyük bir önem taşıyan bu bildiri, anayasamızın temel haklar ve ödevler kısmında da yer almıştır.

  insan Hakları Evrensel Bildirisi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul ve ilân edildiği-için, her yıl 10 Aralık günü ile başlayan bu haftayı kutluyoruz. Yurdumuza, insanlığa ve dünyamıza barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz.


 8. Ziyaretçi
  Slm istanbul dan yaziyorum sikayetim istanbul avcilar ambarili limani mardars firmasi calasmasi konteynir sofrleri saatlerce kurukta bekliyorlar 8 saaten fazla bunlarla ilgilenin arizederim

 9. Ziyaretçi
  insan hakları,kişinin,din,renk,ırk'ını ayırmadan herkesi eşit şartlarda görmektir.İnsanları birbirinden ayırmayıp herkese eşit davranmaktır.İnsan hakları beyannamesi 30 maddeden oluşur

+ Yorum Gönder


insan hakları ile ilgili yazı,  insan haklarıyla ilgili yazı,  insan hakları ile ilgili yazılar,  insan hakları ile ilgili kısa yazı,  insan hakları ile ilgili yazı kısa,  insan hakları ile ilgili makaleler