+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Hikayedeki sözcük türleri sıfat zarf zamir isim fiilimsi ek eylem Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hikayedeki sözcük türleri sıfat zarf zamir isim fiilimsi ek eylem
  hikayedeki sözcük türleri (sıfat zarf zamir isim fiilimsi ek eylem )bulabilirmisiniz yollayın 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  ZARFLAR


  Yüklemin anlamını tamamlayan kelimelere ZARF diyoruz.
  Zarfler, yüklemin anlamını tamamladıkları hal, zaman, yer, azlık-çokluk ve soru anlamı katma durumuna göre çeşitlere ayrılır. Buna göre zarflar:

  ZARFLAR

  Hal Zarfları
  Zaman Zarfları
  Yer ve Yön Zarfları
  Azlık - Çokluk Zarflerı
  Soru Zarfları


  HAL ZARFLARI

  Yüklemin anlamını hal ve durum bakımından tamamlar.
  Sessizce, sevinçle, aniden, birdenbire, şöyle, böyle
  Kadın sevinçle bağırdı. (Nasıl bağırdı? __ Sevinçle)

  ZAMAN ZARFLARI

  Yüklemin gösterdiği isin zamanını belirtirler.
  Dün, bu gün, akşam, sabah, şimdi
  Kazı haberini bu gün öğrendim.

  YER VE YÖN ZARFLARI

  Yüklemin gösterdiği isin yönünü belirtirler.
  İleri, geri, öne, arkaya, sağa, sola
  Küskün olduğu için bana arkasını döndü.

  AZLIK-ÇOKLUK ZARFLARI

  Yüklemin anlamını azlık - çokluk yönünden tamamlarlar.
  Çok, az, biraz, fazla, hayli, oldukça, epey
  Yolumuz epeyce uzadı.

  SORU ZARFLARI
  Yüklemin gösterdiği işi soru yoluylabelirtir.
  Niçin, neden, nasıl,acaba
  Neden geç kaldın?
 3. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  FİİLLER


  FİİL: Varlıkların yaptıkları işleri, eylemleri, zaman ve kişiye bağlayarak anlatan kelimelere FİİL denir.
  Fiil olan sözcükte üç temel öğe vardır. 1. Eylem 2. Zaman 3. Kişi
  yaklaşıyordum, durmuştur, söylüyor, buldu (yaklaş, dur, söyle, bul) Bu kelimelerin fiil olup olmadıklarını anlamak için, en küçük anlamlı parçalarını (köklerini) buluruz:
  Bulduğumuz bu köklere, mastar eki, "-mek, -mak" ekleriz. Eğer anlamlı kelimeler elde ediyorsak, bulduğumuz kelimeler fiil demektir.
  Örneğin; "göz" sözcüğüne "-mek, -mak" mastarını eklediğimizde "gözmek, gözmak" gibi anlamsız kelimeler oluşuyot. Demek ki "göz" sözcüğü fiil değildir.
  Kök: Fiilerin sonlarındaki bütük ekler atıldıktan sonra kalan anlamlı kısmına KÖK denir.

  Çekimli Fiil

  gördüm
  seviyor
  bilir
  suluyor

  Taban Kök

  gör
  sev
  bil
  sula

  Sonucu

  bozulmadı
  bozulmadı
  bozulmadı
  bozulmadı

  FİİLLERDE ZAMAN

  Dilimizde tek zamanlı ek almış fiiller olduğu gibi birden çok zaman veya kip eki almış fiiller de vardır. bunlar:
  A. Basit Zamanlı Fiiller: Tek zaman eki almış fiillerdir. Türkçede geniş zamanla birlikte dört temel zaman bulunur.
  1. Geçmiş Zaman: İş veya oluşun daha önceden, geçmişte yapıldığını bildiren zamandır. İkiye Ayrılır. İkiye Ayrılır:
  a. Belirli (-di'li) Geçmiş Zaman: Eylemin sözün söylendiği andan, önceden yapıldığını, söyleyenin kesin inancıyla tam anlatrır:
  Fiillerde bulunan "-di, -du, -dü, -tu" ekleri -di'li geçmiş zamanı belirtirler.
  Öğretmenimiz sınıfa geldi. Bütün çocuklar bahçeye koştu
  b. Belirsiz (-miş'li) Geçmiş Zaman: Eylemlerin sözden önce yapıldığını bildirir ancak, kesinlik yoktur. Söyleyen kendisi duyup görmemiş, işitmiştir. Bu kip masallara yakışır.
  Fiillerde bulunan "-muş, -mış, -miş, -müş" ekleri -miş'li geçmiş zamanı belirtirler.
  Okul bahçesinde üç tur koşmuş. Havalar soğuyunca üşütmüş
  2. Şimdiki Zaman: Eylem ile anlatımın birlikte olduğunu bildiren zamandır
  Ders çalışıyorum. Alış veriş yapıyorum.
  3. Gelecek Zaman: Eylem ile anlatımdan sonra yapılacağını bildiren zamandır
  Aynur tiyatroya gidecek. Birlikte eğleneceğiz.
  4. Geniş Zaman: Eylem her zaman yapılabileceğini bildiren zamandır
  Akşamları trene binerim. Her gece oyun oynarım.
  B. Birleşik Zamanlı Fiiller: Birden çok zaman veya kip eki almışlardır.
  1. Hikâye: Basit zamanlı bir fiile ek fiil olan "idim veya idi" getirilerek yapılır.
  bak (ı) + yor + idi __ bakıyordu
  al + mış + idim __ almıştım
  2. Rivayet: Basit zamanlı bir fiile ek fiil olan "imişim, imiş" getirilerek yapılır.
  bak (ı) + yor + imiş __ bakıyormuş
  al + acak + imiş __ alacakmış
  3. Şart: Basit zamanlı bir fiile ek fiil olan "isem, ise" getirilerek yapılır.
  bak (ı) + yor + isem __ bakıyorsam
  al + acak + ise __ alacaksa
 4. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  FİİL KİPLERİ

  Fiillerde zaman, şahıs veya dilek bildiren, ek almış biçimlerine KİP denir. Dilimizde fiil kipleri ikiye ayrılır:
  A. Haber Kipleri: Haber kipleri işin, oluşun veya hareketin zaman ve şahsa bağlı olarak meydana geldiğini bildiren kiplerdir. Bunlara BİLDİRME KİPLERİ de denir.
  1. Belirli (-di'li) Geçmiş Zaman Kipi: Eylemin sözün söylendiği andan, önceden yapıldığını, söyleyenin kesin inancıyla tam anlatrır:
  Fiillerde bulunan "-di, -du, -dü, -tu" ekleri -di'li geçmiş zamanı belirtirler.
  Öğretmenimiz sınıfa geldi. Bütün çocuklar bahçeye koştu
  2. Belirsiz (-miş'li) Geçmiş Zaman Kipi: Eylemlerin sözden önce yapıldığını bildirir ancak, kesinlik yoktur. Söyleyen kendisi duyup görmemiş, işitmiştir. Bu kip masallara yakışır.
  Fiillerde bulunan "-muş, -mış, -miş, -müş" ekleri -miş'li geçmiş zamanı belirtirler.
  Okul bahçesinde üç tur koşmuş. Havalar soğuyunca üşütmüş
  3. Şimdiki Zaman Kipi: Eylem ile anlatımın birlikte olduğunu bildiren zamandır
  Ders çalışıyorum. Alış veriş yapıyorum.
  Şimdiki zaman kipinin eki "-yor" fiillere hiç değişikliğe uğramadan eklenir.
  4. Gelecek Zaman Kipi: Eylem ile anlatımdan sonra yapılacağını bildiren zamandır
  Aynur tiyatroya gidecek. Birlikte eğleneceğiz.
  Gelecek zaman kipinin ses uyumuna göre "-ecek, -acak" tır
  5. Geniş Zaman Kipi: Eylem her zaman yapılabileceğini bildiren zamandır
  Akşamları trene binerim. Her gece oyun oynarım.
  Gelecek zaman kipinin ekleri "-ar, -er, -ır, -ir, -or, -ör, ur, -ür, -r" dir.

  B. Dilek Kipleri: Bir eylemin yapılması ya da bir oluşun meydana gelmesini dilek anlamı vererek anlatan kiplerdir. Dörde ayrılır:
  1. Gereklilik Kipi: Bir iş, oluş veya hareketin gerekliliğini anlatır. Ekleri ses uyumuna göre "-meli, -malı" dır.
  Haftada bir kitap okumalıyım
  Kestikten sonra affımı istirham etmelisin
  2. İstek Kipi: Bir iş, oluş veya hareketin yapılmasının, olmasının istendiğini belirten kiptir. Ekleri ses uyumuna göre "-e, -a" dır
  Şimdi affını yazayım
  İstirhamım kabul olunmazsa, kendi başımın kesilmesini isteyeyim.
  3. Dilek Şart Kipi: Bir dilek ve şartın anlamı bulunmaktadır. İş veya oluşun, hareketin meydan gelmesi bir şarta bağlıdır. Ekleri ses uyumuna göre "-se, -sa" dır.
  Babam gelirse gideceğiz
  Okusa da babası gibi, adam olsa.
  4. Emir Kipi: Bir iş, oluş veya hareketin olmasını, yapılmasını veya yapılmamasını emretmek için kullanılır.
  Hayır bey, hayır! Padişahın emrinden çıkma. Beni kes Kestikten sonra affımı istirham et.
  İnsan kendine emir veremeyeceğinden bu kipin birinci tekil ve çoğul şahısları yoktur.

 5. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  FİİLİMSİLER

  Aslında fiil oldukları halde cümle içinde çekimli halde bulunmayan, fiile benzeyen, ama fiillerin görevini yapmayan kelimelere FİİLİMSİ denir.
  Bir cümlede ne kadar fiilimsi varsa o kadar cümlecik vardır. Çünkü her fiilimsi bir yan cümlecik oluşturur. Çekimli fiilin bulunduğu gruptaki kelimeler temel cümleciği meydana getirirler.
  Fiilimsiler: a) İsim - fiil b) Sıfat - fiil c) Bağ - fiil olmak üzere üçe ayrılır.

  1. İsim - Fiiler: Fiil kök ve gövdelerine eklenen "-me, -mek, -iş" ekleri sonucu meydana gelirler. Fiillerin isim gibi kullanılabilen şekilleridir. İsim - fiiller; hem bir eylemin adı oldukları için isim, hem de özne, nesne, tümleç aldıkları için fiil olan kelimelerdir.
  Çalışmak zorundayım.
  Bütün sorunları anlaşma yoluyla çözebiliriz.
  2. Sıfat - Fiiler: Varlıkları niteledikleri için sofat, yan cümlecik kurdukları için de fiil sayılan kelimelerdir.
  Sıfat - fiil türeten ekler: "-en, -er, --acak, -miş, -dik, -esi " gibi
  Çalışkan insandan zarar gelmez.
  Olacak işin peşinden koşulur.
  Geçmiş günlerimi çok arıyorum.
  3. Bağ - Fiiler: Birleşik bir cümlede iki cümleyi bağladıkları için bağlaç; özne, nesne, tümleç aldıkları için fiil sayılan kelimelerdir. Bağ fiillere "ulaç" da denir. Çekim ekleri almazlar. Cümlede zarf olarak kullanılırlar.
  Bağ fiiller şu eklerle türerler: "-ip, -arak, -ınca, -ma, -ken, -dan, -dıkça, -dikçe "
  Canım sağ oldukça hiçbir şey beni yıldıramaz.
  İşe gireli gece gündüz çalışıyorum.
  Sen gelince ben giderim.

  EK FİİLLER

  İsim soylu kelimelerin sonlarına eklenen ve onları çekimli hale getiren eklere, EK-FİİL EKİ denir.
  Ek fiilin dört çeşit zamanı vardır:

  1. Olayların her zaman olabileceğini belirten geniş zaman anlamı:

  çocuğum
  çocuksun
  çocuktur (çocuk)
  çocuğuz
  çocuksunuz
  çocuklar

  2. Ek - fiilin hikâyesi geçmiş zaman anlamı verir:

  çocuktum
  çocuktun
  çocuktu
  çocuktuk
  çocuktunuz
  çocuktular

  3. Ek - fiilin rivayeti başkasından duyulan şekildeki anlatımlar için kullanılır.

  çocukmuşum
  çocukmuşsun
  çocukmuş
  çocukmuşuz
  çocukmuşsunuz
  çocukmuşlar

  4. Ek - fiilin şartı, şart anlamı verir:

  çocuksam
  çocuksan
  çocuksa
  çocuksak
  çocuksanız
  çocuksalar

 6. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  ZAMİRLER

  ZAMİR: İsimlerin yerine kullanılan, ismin yerini tutan kelimelere ZAMİR diyoruz.

  Zamirler; Kelime Halindeki ve Ek Halindeki Zamirler olmak üzere ikiye ayrılır

  : : A-) Kelime Halindeki Zamirler : : Bu zamirler Şahıs, İşaret, Belgisiz ve Soru Zamirleri olmak üzere dörde ayrılır.

  : : B-) Ek Halindeki Zamirler : : Bu zamirler İyelik ve İlgi Zamirleri olmak üzere ikiye ayrılır.

  1. Kelime Halindeki Zamirler
  1. Kişi Zamiri
  2. İşaret Zamiri
  3. Soru Zamirleri 4. Belgisiz Zamirler

  2. Ek Halindeki Zamirler
  1. İlgi Zamiri "-ki"
  2. İyelik Zamiri

  KELİME HALİNDEKİ ZAMİRLER

  Kelime halindeki zamirler dörde ayrılır:
  1. Şahıs Zamirleri: Zamirlerin bazıları şahısların yerini turarlar. Bu çeşit zaimirlere ŞAHIS ZAMİRİ denir.

  2. İşaret Zamirleri: Varlıkların yerini işaret yoluyla turan zamirlere İŞARET ZAMİRİ denir.

  3. Belgisiz Zamirler: Varlıkların yerini şöyle böyle tutup belirten zamirlere BELGİSİZ ZAMİR denir.

  4. Soru Zamirleri: Varlıkların yerini işaret soru tuTan zamirlere SORU ZAMİRİ denir.

  EK HALİNDEKİ ZAMİRLER

  Ek halindeki zamirler ikiye ayrılır:
  1. İyelik Zamirleri: Valıklığın kime ait olduğunu gösteren zamirlere İYELİK ZAMİRLERİ denir.

  Kalem sözcüğüne eklenen ekleri inceleyelim:

  kalem - im
  kalem - in
  kalem - i __
  __
  __ Benim kalemim
  Senin kalemin
  Onun kalemi kalem - imiz
  kalem - iniz
  kalem - leri
  __
  __
  __ Bizim kalemimiz
  Sizin kaleminiz
  Onların kalemleri

  2. İlgi Zamiri: İki varlık arasında ilgi kurarak bunlardan birinin yerini tutan "ki" ekine İLGİ ZAMİRİ denir.

  Benim kalemim yok. Seninkini verir misin?
  Burada "seninkini" yerine "senin kalemini" yazılabilir. Kalemin yerini "-ki" eki tutmuştur.

  İlgi zamiri olan "-ki" kelimeye bitişik yazılır. Ayrı yazılan "ki" bağlaçtır.

  Benim elbisem mavi, seninki, (senin elbisen) siyahtır. (İlgi Zamiri)
  Öyle güzel bir kitap okudum ki anlatamam. (Bağlaç)

 7. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  SIFATLAR

  Sıfatlar ikiye ayrılır
  A. NİTELEME SIFATLARI: Varlıkların renklerini, biçimlerini, durumlarını bildirirler. Varlığa nasıl sorusunu sorduğumuzda karşılık olarak bulduğumuz kelimelerin hepsi NİTELEME SIFATIdır.
  B. BELİRTME SIFATLARI: Varlıkları; işaret, sayı, belirsizlik veya soru yönelterek belirten sıfatlara BELİRTME SIFATLARI denir. Belirtme sıfatları dörde ayrılır.

  1. İşaret Sıfatları: Varlıkları işaret yoluyla belirtirler (Bu çocuk çok yaramaz, Şu defter senin mi?)
  2. Sayı Sıfatları: Varlıkların sayılarını belirten sıfatlardır. Dörde ayrılır:

  a) Asıl Sayı Sıfatları: Asal sayılarla ifade edilirler (üç kalem, Adamın onüç biberonu var)
  b) Sıra Sayı Sıfatları: Varlıkların sırasını belirten sıfatlardır (birinci ıraya geç, üçüncü çocuk)
  c) Üleştirme Sayı Sıfatları: Varlıkları bölüştürürlen kullanılan sıfatlardır. (İkişer ikişer pay edelim. beşer kilo)
  d) Kesir Sayı Sıfatları: Bütünün bölünen parçalarını ifade eden sıfatlardır.(yarım düzine, çeyrek ekmek, dörtte üç peynir)
  3. Belgisiz Sıfatlar: Varlıkları belli belirsiz belirten sıfatlardır. (bazız günler, birkaç adam, hiçbir gün)
  4. Soru Sıfatları: Varlıkarı soru yoluyla belirten sıfatlardır. (Hangi çocuk, kaç kitap, nasıl elma)

  SIFAT TAMLAMASI:
  İsimlerin sıfatlarla oluşturdukları tamlamalara SIFAT TAMLAMASI denir.
  Bir sıfat tamlamasında tamlayan sıfat, tamlanan isimdir. Buna göre bir kelimenin sıfat olup olmadığını anlamak için, cümle içinde oluşturduğu tamlamaya bakılmalıdır. Bir kelime sıfat ise, mutlaka ondan sonra gelen bir isim bulunmaktadır.
  Yaşlı adam güçlükle yürüyordu.
  Birkaç çocuk ormana doğru koşuyordu.
  Okuldan eve on beş dakikada varmış

  SIFATLARDA PEKİŞTİRME:
  Yamyassı bir burun Koskocaman bir kulak Kapkara bir ten Yemyeşil iki göz
  Yapılan işlem sıfatları pekiştirmektir.

  Sıfatlar başka şekillerde de pekiştirilirler Bunlar sırasıyla:

  a) İkilem dedğimiz aynı sıfatın tekrar edilmesi yoluyla:
  uzun uzun kavaklar, tatlı tatlı bakışlar, iri iri taşlar, kara kara gözler, büyük büyük binalar, geniş geniş yollar

  b) Tekrar edilen sıfatların arasına "mı" getirilerilerek yapılarn pekiştirme;
  tatlı mı tatlı nar, güzel mi güzel çiçekler, kara mı kara gözler, beyaz mı beyaz gömlekler, uzun mu uzun kollar

  c) Bazı isimler tekrar edilerek sıfat olarak pekiştirilmiş biçimde kullanılırlar:
  dilim dilim karpuz, sıra sıra kamyonlar, avuç avuç para, sepet sepet üzüm, sürü sürü koyunlar

  d) Birbirine anlam bakımından yakın olan ve uygun getirilen kelimelerle yapılan pekiştirme:
  açık saçık söz, kırık dökük eşya, anlı şanlı paşa, eğri büğrü yazı

  NOT: Sıfatlar cümlede yüklemin anlamını tamamladıkları zaman ZARF TÜMLECİ olurlar. Böylece bu sıfatlar, zarf tümleci olarak isimlendirilirler.

  Adam, kıpkırmızı oldu. Rüzgar tatlı tatlı esiyordu, Bazıları abuk sabuk konuşuyor

  Cümlelerde koyu yazılmış kelimeler, pekiştirme sıfatları gibi gözükmelerine rağmen cümlede zarf görevini üstlenmişlerdir

 8. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  İSİMLER

  İSİM: Canlı ce cansız varlıkarı, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelimelere İSİM denir
  İsimler cins isim ve özel isim olmak üzere ikiye ayrılır.
  Özel İsim: Dünyada yalnız bir varlığı belirten isimlere ÖZEL İSİM denir.
  Cins İsim: Dünyada benzeri çok olan bir çok varlığın, birçok varlığın ortak ismine CİNS İSİM denir.

  Cins İsimler Üçe Ayrılır:

  A. Madde İsimleri: Elle tutulup gözle görülen varlıklara verilen isimlere denir. Masa, elbise, taş, ova, cadde, sokak.

  A. Mana İsimleri: Elle tutuamayan gözle görülemeyen varlıklara verilen isimlere denir. ses, uyku, sevinç, acı, rüya, akıl, huy, mutluluk, özlem, sevgi

  A. Topluluk İsimleri: Aynı türden olan varlıkların toklu olarak bulundukları durumlara verilen isimlere denir. okul, sınıf, alay, tabur, sürü, orman, halk, millet, aile, koro

  İSİMLERDE TEKLİK - ÇOKLUK

  İsimlerde Teklik - Çokluk: Bir tek varlığı belirten TEKİL İSİM, aynı cinsten cirçok varlığı belirten isimlere ise ÇOĞUL İSİM denir.
  Tekil
  Çoğu Eki Çoğul

  çiçek
  dağ
  gömlek
  kapı +
  +
  +
  +
  ler
  lar
  ler
  lar __
  __
  __
  __
  çiçekler
  dağlar
  gömlekler
  kalıplar

  İSMİN HALLERİ

  İsmin beş hali vardır:
  ev
  ev + e
  ev + i
  ev + de
  ev + den __
  __
  __
  __
  __
  ev
  eve
  evi
  evde
  evden :
  :
  :
  :
  :
  yalın hali
  -e hali
  -i hali
  -de hali
  -den hali
  :
  :
  :
  :

  Yönelme durumu
  Yükleme durumu
  Bulunma durumu
  Ayrılma durumu

  Buna göre okul kelimesini ismin beş haline göre cümlede kullanımı:

  Yalın hali
  -e hali
  -i hali
  -de hali
  -den hali :
  :
  :
  :
  : Okul insan doğru düşünmeyi öğretir.
  Mehmet bu yıl okula başlayacak
  Okulu bitirince öğretmen olacakmış
  Yarın okulda bulunmak zorunda mısın?
  Okuldan gelirken kitapçıya uğramış.


  İSİM TAMLAMALARI

  A. İsim Tamlaması: Aralarında anlam ilgisi bulunan, iki veya daha çok isimden meydana gelen söz gruplarına İSİM TAMLAMASI denir.
  İsim tamlamalarında birinci isim tamlayan, ikinci isim tamlanandır. Tamlayan veya tamlanan ek alma durumuna göre isim tamlamaları dörde ayrılır:
  1. Takısız İsim Tamlaması: Bir tamlamada tamlayan ve tamlanan isim veya isim soylu kelime ek almazsa takısız tamlama oluşur.

  gümüş çerçeve demir kapı
  Tamlayan Tamlanan Tamlayan Tamlanan

  2. Belirtisiz İsim Tamlaması: Bir isim tamlamasında tamlayan ek almaz, tamlanan ek alırsa belirtisiz isim tamlaması meydana gelir.
  soba boru - s -u pencere cam - ı
  Tamlayan Tamlanan Tamlayan Tamlanan

  3. Belirtili İsim Tamlaması: Tamlayanla tamlananın ek aldığı isim tamlamalarına belirtili isim tamlaması denir.
  Ev - in pencere -s - i Dolab - ın kapağ - ı Ceket - in düğme - s - i
  Tamlayan Tamlanan Tamlayan Tamlanan Tamlayan Tamlanan

  4. Zincirleme İsim Tamlaması: İkiden fazla ismin anlamca birbirini tamamlarken oluşturdukları tamlamalardır.
  Evimizin dört bir yanı Pencere çercevesinin camı

 9. Ziyaretçi
  tmm güzeldi ama eylemler yoktu bu nedenle fazla beyenmedim :( sınavım var üstelik 4. gidiorum

 10. Ziyaretçi
  arkadaşlar zamirler kullanılarak yazılmış hikaye paylaşın

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu


içinde sıfat olan hikayeler,  içinde zamir olan hikayeler,  sözcük türlerine ayrılmış hikayeler,  içinde zamir olan metinler,  hikayede sözcük türleri,  hikayedeki sıfatlar