+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Metin üzerinden Ek Kök çalışması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Metin üzerinden Ek Kök çalışması
  Metin üzerinden Ek Kök çalışması lazım metin üzerinde ek kök 2. Asel
  Bayan Üye

  Cümlemiz: ''Bahar, her yeri süslemeli yine çiçeklerle.'' Cümlemizdeki kelimeleri tek tek inceleyelim.

  bahar> isim kök - basit kelime
  her> isim kök - basit kelime
  yeri> yer - i> isim kök + 3. tekil iyelik eki - basit kelime
  süslemeli> süs - le - meli> isim kök + isimden fiil yapım eki + gereklilik kipi - türemiş kelime
  yine> isim kök - basit kelime
  çiçeklerle> çiçek - ler - le> isim kök + isim çokluk eki + vasıta eki - basit kelime

  Kelime tahlili, sözcüğün almış olduğu çekim ve yapım eklerinin belirlenerek; onun basit, türemiş ya da birleşik kelime olduğu nihayetine ulaşmaktır

  KÖK:  Kök, bir sözcüktür ve bir heceden veya birden çok heceden oluşabilir.

  Sözcüğün anlamlı en küçük parçası.

  Bölünemez.

  Türetme ekini almamıştır.örn: var-ım,yok-um

  Kapatarak bulunur.

  Normal kullanım: Kök+ek

  örn:

  yap-ım, çek-im

  Kökler genel olarak ikiye ayrılır:

  a) Ad (ad soylu) kökleri:

  ad, sıfat, zamir, edat , bağlaç, ünlem olan sözcüklerin kökleridir.

  Örn:

  Dağ, güzel, hemen, ben, ile, evet…  b) Eylem (fiil) kökleri:

  iş, oluş, hareket bildiren sözcük kökleridir.

  Örn:

  At-, yaz-, sor- , oku-…  GÖVDE:

  Kök+yapım eki=gövde

  Kökle gövde anlamca birbiriyle ilişkili ancak karşıladıkları kavramlar,varlıklar değişiktir.

  Örn:

  var-lık-lı, yok-luk, yok-sul-luk

  Ben adamı böyle yoklarım.

  Yoklarım var olur mu?  EK:

  Kök veya gövdelere gelerek ya yeni bir sözcük türetirler ya da sözcüğün cümle içindeki işlerliğini artırırlar.

  Ekler tek başlarına bir anlam taşımaz ve kullanılmaz.

  Yeni sözcükler yapan YAPIM ekleri.

  Sözcüğe işlerlik katan ÇEKİM ekleri.  ÇEKİM EKLERİ:

  Eklenince cümle içindeki diğer sözcüklerle ilişkiye sokar.

  Sözcüklerin cümle içinde kullanılmalarını sağlar.

  Anlam değişmez.

  Sözcüğe işlerlik kazandırır.

  Türü değişmez.

  Sözcüğün cümledeki görevini belirler.

  Dışarıdaki sözcüğü cümleye çeker.  İSİM ÇEKİM EKLERİ:  (ADLAR KONUSU İÇİNDE GENİŞ BİR BİÇİMDE İŞLENECEK)  Adların sonlarına gelerek diğer sözcüklere bağlarlar.

  Cümle içindeki durumlarını belirten

  Adlara cümlede görev veren veya anlamını türlü yönlerden belirginleştiren

  Yeni adlar türetmeyen eklerdir.

  Örn:

  Sıra - lar, masa – ya,
 3. Ziyaretçi
  ya 2 sayfalık metin üzerinde ek kök talihi için yardım lazım yardm edn bana lütfen
 4. Asel
  Bayan Üye
  EK ve KÖK ÇALIŞMA KAĞITLARI

  KÖK


  Bir sözcüğün anlamlı en küçük parçasına kök denir. Sözcüğün kökü bulunurken sondan başa doğru ekler çıkarılır, kalan bölüm köktür. Kök sözcüğün tamamıyla anlam ilişkisi taşımalıdır.  Sözcük Kök  saatçi saat

  vuruyor vur

  akıllı akıl

  çalışkanlık çalış kök çal olamaz çünkü kelimenin tamamıyla anlam ilişkisi yoktur.

  selâmlar selâm kök sel olamaz çünkü kelimenin tamamıyla anlam ilişkisi yoktur.


  Kökler eylem ve ad kök olmak üzere ikiye ayrılır:

  1- Eylem Kök: Kökün sonuna “-mak, -mek” mastar ekini getirebiliyorsak o kök, eylem köküdür.
  koş - mak

  uyu - mak

  ver - mek

  ele - mek

  say - mak

  konuş - mak

  yürü - mek

  kız - mak

  gör - mek


  bak - mak  2- Ad Kök: Kökün sonuna “-mak, -mek” mastar ekini getiremiyorsak o kök, ad köküdür.

  para - mak

  top - mak

  araba – mak

  kitap - mak

  kelebek - mek

  çocuk - mak


  göz - mek

  ot - mak

  masa - mak

  tebeşir - mek

  usttekiler anlamlı değil  EKLER

  Tek başına anlamı olmayan sözcük kök ya da gövdelerine eklenerek yeni anlamlar kazandıran ya da sözcüğün cümledeki görevini belirleyen ses ya da ses topluluklarına ek denir.

  1- Çekim Ekleri : Ad ya da eylemlere gelerek onlara, durum, aitlik , kişi, çokluk, zaman gibi anlamlar katan; yeni sözcük türetmeyen eklerdir.


  bakı – yor

  ( zaman anlamı katmış, kelimenin anlamını değiştirmemiş)

  yaz – acak

  defter – ler

  ( çoğul anlamı katmış, kelimenin anlamını değiştirmemiş)

  elma – lar

  baba – m

  ( sahiplik anlamı katmış, kelimenin anlamını değiştirmemiş)

  ev – im


  elbise-y – i

  ( durum anlamı katmış, kelimenin anlamını değiştirmemiş)

  sen – de

  geldi – m

  ( kişi anlamı katmış, kelimenin anlamını değiştirmemiş)

  anladı – k


  2- Yapım Ekleri : Ad ya da eylemlere gelerek onların anlamı değiştirip yeni kelimeler türeten eklerdir.


  bul – uş

  ağaç – lık

  ev – cil

  vicdan – sız

  Ağrı – lı

  yaş – a

  garip – se

  göz – le

  yüz – ücü


  öl – üm

  koş – u

  oku – t

  kaç – ır

  giy – in


  KELİME YAPISI

  1- BASİT SÖZCÜKLER : Herhangi bir yapım eki almamış ve başka bir sözcükle de birleşmemiş sözcüklere basit sözcükler denir.  ödev

  kaz- dı - m

  bil – ir - im

  göl - ler

  o -n- lar - a

  gel – se - niz


  gömleğ - in

  ben - im

  yukarı - da


  2- TÜREMİŞ SÖZCÜKLER : Yapım eki almış sözcüklerdir.

  on –ar

  kira –cı

  İngiliz – ce


  vatan – daş

  kan –a -

  şeker – lik

  kısa – l -

  toka – laş-

  say – gı

  dile – k

  yaz- ı

  uyu – t

  3- BİRLEŞİK SÖZCÜKLER : Birden fazla sözcüğün birleşmesiyle oluşmuş sözcüklerdir.

  kaba - kulak

  kabakulak

  eski – şehir

  Eskişehir

  kazan – dibi

  kazandibi


  af – et -

  affet-

  biz – az

  biraz

  sütlü – aş

  sütlaç


  Aşağıdaki sözcükleri uygun şekilde eşleştirerek örnekteki gibi birleşik sözcükler oluşturunuz.

  (1) ayak ( ) yolu ayakkabı

  (2) çek ( ) gezer

  (3) buz ( ) savar

  (4) çanak ( ) sinek

  (5) arz ( ) su

  (6) demir ( ) sever

  (7) miras ( ) ağzı

  (8) yanar ( ) parmağı


  (9) uyur ( ) kır

  (10) uçak ( ) takım

  (11) ak ( ) boğaz

  (12) vatan ( ) et-

  (13) sivri ( ) yat

  (14) boz ( ) yedi

  (15) aslan ( ) deniz

  (16) akar ( ) dağ

  (17) cuma ( ) kale


  (18) boş ( ) ertesi

  (19) bir ( ) dolabı

  (20) vezir ( 1 ) kabı

+ Yorum Gönder


herhangi bir metin üzerinde ek kök tahlili,  ek kök tahlili çalışması,  ek kök tahlili,  metin üzerinde ek kök tahlili,  bir metin üzerinde ek kök tahlili,  ek ve köklerine ayrılmış metin