+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Dini tasavvufi halk edebiyatı temsilcileri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Dini tasavvufi halk edebiyatı temsilcileri
  Dini tasavvufi halk edebiyatı temsilcileri kimlerdir? ve Tasavvufun halk edebiyatı temsilcileri hakkında detaylı bilgi verir misiniz? 2. Asel
  Bayan Üye

  Dini tasavvufi halk edebiyatı temsilcileri


  Anadolu’nun bu alandaki ilk ve en büyük şairi Yunus Emre’dir. Anadolu’da 19'uncu yüzyıla değin çeşitli tarikatlarla gelişen bu edebiyat geleneğinin sürmesinde en önemli rolü Alevi-Bektaşi ve Melami-Hamzavi şairler oynadı.

  Tasavvuf edebiyatı şairleri, yalın bir dille, hece ölçüsüyle ya da aruzun heceye yakın yalın kalıplarıyla şiirler yazdılar. Tasavvuf şiirinin genel adı, özel bestelerle okunan ve tarikatlara göre değişik isimlerle anılan ilahilerdi. Nazım birimi dörtlüktü. Ama gazel biçimde yazılmış ilahiler de vardır. Bu edebiyatın düzyazı biçimini ise evliya menkıbeleri, efsaneler, masallar, fıkralar ve tarikat büyüklerinin yaşamlarını konu alan yapıtlar oluşturur.

  Eserler dörtlük birimiyle yazılmıştır. Genellikle yarım uyak kullanılır . En büyük şairleri Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Pir Sultan Abdal, Abdal Musa, Abdû Furkan gibi önemli şairleri vardır. Bu şairler tarihin ve günümüzün en önemli şairleridir. Tasavvuf felsefesine göre kainatın yaratılış sebebi tanrının kendi güzelliğini görmek ve bilinmek istemesidir. Tanrının "ol" emri ile kainat yaratılmıştır. Varlıklar tanrıdan kopma bir parçadır. Dolayısıyla Tanrı "vahded-i Vucud" yani tek varlıktır. Dolayısıyla evrendeki varlıklar asıl varlığa dönmek ister. Varlığın kendi varlığını tanrı varlığında yok etmesi tasavvufta en son aşamadır. Dini görüşler ve bunların işlenişi bakımından arap ve iran edebiyatı ile etkileşim sözkonusudur. Fakat bu etkileşimin boyutu divan edebiyatındaki kadar büyük değildir.

  Dinî-Tasavvufî osmanlı edebiyatı İslâmiyet’in ve Tasavvufun etkisiyle ortaya çıkmıştır. İslâmiyet'in kökleşip yayılmasında büyük etkisi olan tasavvuf, zamanla edebî eserlerde de işlenmiş, din ve tasavvuf, edebiyat aracılığıyla yayılmaya çalışılmıştır. Dinî -Tasavvufî Türk edebiyatına Tekke edebiyatı da denir. Dinî -Tasavvufî Türk edebiyatında asıl olan sanat yapmak değil, dinî-tasavvufi düşünceyi yaymaktır. Tekke şairlerinin çoğu tarikatlarda yetişmiş şeyh ve dervişlerdir. Tekke şiiri, halk şiirinden de divan şiirinden de nazım şekilleri almıştır.Tasavvufçu olmak için nefsi kontrol etme , kendine terbiye etme,acı çekme gibi bazı şartları vardı.

  En belirgin özellikleri şunlardır:
  *
  Kurucusu 12. yüzyılda Doğu Türkistan'da yetişen Hoca Ahmet Yesevi'dir.
  *
  Tekke Edebiyatı, Anadolu'da 13. y.y.'dan itibaren gelişmiştir.
  *
  Bu edebiyat şairleri tarikat merkezi olan tekkelerde yetişmiştir.
  *
  Nazım birimi genellikle dörtlüktür.
  *
  Hem aruz hem hece vezni kullanılmıştır.
  *
  Şiirlerin çoğu ezgilidir.
  *
  Allah, insan, felsefe, doğruluk, ibadet gibi konular işlenmiştir.
  *
  İlahi, nefes, nutuk, devriye, sathiye, deme gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.
  *
  Dili Âşık Edebiyatı'na göre ağır, Divan Edebiyatı'na göre sadedir.
  *
  Âşık, maşuk, şarap, saki gibi mazmunlara yer verilmiştir.
  Yüzyıllara göre bu edebiyatın en önemli temsilcileri şunlardır:
  *
  12.yy.: Hoca Ahmet Yesevi
  *
  13.yy.:Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli
  *
  14.yy.:Kaygusuz Abdal
  *
  15.yy.: Hacı Bayram-ı Veli, Eşrefoğlu Rumi
  *
  16.yy.: Pir Sultan Abdal
  *
  17.yy.: Niyaz-ı Mısrî, Sinân-ı Ümmî, Hüdâi
  *
  18.yy.: Sezai
  *
  19.yy.: Kuddusi, Turâbi
  Bu özelliklerin dışında kalan; eserlerini aruz ölçüsüyle ve Divan Edebiyatı diliyle, hatta tamamıyla Arapça-Farsça yazan tasavvufçular da vardır. Örneğin Mevlana Anadolu’da yetişen ilk ve en büyük Türk mutasavvıf olduğu halde eserlerini Farsça yazmıştır. Şeyh Galip, Divan tarzında eser verdiği için Tekke Edebiyatı çerçevesinde düşünülmez, Di-van Edebiyatı mensubu sayılır.
  TASAVVUF DÜŞÜNCESİ

  Allah'ı bilmek nasıl olur? Kâinatın yaratılışı nasıldır? Biz neyiz? Niçin geldik dünyaya? Yaşamımızın anlamı, var olmanın aslı, gerçek, başlangıç ve son nelerdir? Bu ve bunun gibi fizik ötesi sorulara cevap vermeye çalışan düşünüş yoluna Tasavvuf düşüncesi denir. [Vahdet-i Vücut (Varlığın Birliği) Teorisi].

  Bu düşünüşe göre Allah tek varlıktır. (Vücud-i Mutlak). Aynı zamanda tek güzelliktir (Hüsn-i Mutlak).

  Tek varlık olan Allah kendisini görecek gözler, sevecek gönüller istemiş ve kâinatta bilinmek istemiştir.

  Bu tıpkı aynayla kaplı bir odada olmak gibidir. Ayna varlığın çeşitli görüntülerini yansıtır.

  O halde, evren ve tüm insanlar Allah'ın bir görüntüsüdür. Öyleyse insanlar arasında renk, inanç, dil, ırk gibi ayrımlar yapmak anlamsızdır.

  Bütün görüntülerde "varlık" ve "yokluk" öğeleri bir arada-dır. İnsan dünyaya bağlı tutku ve zevklerini yok ederek "varlık" öğesini geliştirir. Bunun yolu da tekkelerden (tarikatlar) geçer. Burada insan sıkı bir eğitimle dünya nimetlerinden vazgeçerse, sonunda özü olan Allah'a kavuşabilir. Bu da gerçek aşktır. İnsanların birbirlerine duyacakları aşk ise mecazdır. Bu, kişiyi Allah'tan uzaklaştırır. "Bir hırka, bir lokma" insana yetmelidir. Tekkelerde bu yolla Allah'a ulaşan insan sonunda "Enel Hak" derecesine varır. Bu kişilere "İnsan-ı Kâmil" ya da "Ermiş" denir.  Tasavvufla İlgili Bazı Terimler

  Vahdet-i Vücud (Varlığın Birliği): Evrende sadece Allah’ın varlığı söz konusudur. Diğer varlık zannettiğimiz, bu “mutlak varlığın”, Allah’ın bir parçası ve görüntüsüdürler.

  Tekke: Tasavvuf ehli kişilerin, tarikat mensuplarının barındıkları, eğitim gördükleri yer, kuruluş.

  Pir: Tarikat kurucusu

  Şeyh: 1.Tarikat kurucusu. 2. Tarikatta en yüksek dereceye ermiş kişi. 3. Tarikat kollarından birinin başında bulunan kimsedir.

  Tarikat: Allah’a varma yolunda benzer biçimde düşünenlerin oluşturduğu topluluk.

  Derviş: Bir tarikata girmiş, onun kurallarına uygun yaşayan kimse.

  Abdal: Gezgin derviş

  Halife: Tarikat kurucusunun ya da şeyhin kendisine vekil tayin ettiği, yetki verdiği kişidir.  TASAVVUF EDEBİYATININ NAZIM TÜRLERİ

  Tekke şiirinde görülen ve dinsel içerikli konuları işleyen ilahi, nefes, deme, şathiye gibi ürünler nazım biçimi değil, birer nazım türüdür. Çünkü bunlar da koşma tipi nazım biçimiyle ve hece ölçüsünün genellikle 7, 8 ve 11'li kalıplarıyla söylenir. Söz konusu türlerde dörtlük sayısı genellikle 3 - 7 dir. İlahi, nefes ve demeler, bestelenerek söylenir.
 3. Asel
  Bayan Üye
  İlahi
  *
  Herhangi bir tarikatın izini taşımaksızın Allah'ı öven şiirlere denir.
  *
  Daima özel bir ezgi ile söylenir.
  *
  Divan şiirindeki tevhit ve münacaatın Halk Edebiyatındaki karşılığıdır.
  *
  En ünlü şairi Yunus Emre'dir.
  *
  Değişik tarikatlara göre "deme, nefes, ayin" gibi adlar alır.
  *
  Şekil olarak koşma biçimindedir. Yani dörtlüklerden oluşur.
  *
  Son dörtlükte şairin adı veya mahlası geçer.
  *
  Genelde 7'li hece ölçüsü kullanılır. Bazı ilahilerde aruz vezni kullanılmıştır. Aruz vezninin kullanıldığı ilahiler gazel şeklindedir.
  İlahi Örneği:

  Aşkın aldı benden beni Bana seni gerek seni Ben yanarım dünü günü Bana seni gerek seni

  Ne varlığa sevinirim Ne yokluğa yerinirim Aşkın ile avunurum Bana seni gerek seni

  Aşkın âşıklar öldürür Aşk denizine daldırır Tecelli ile doldurur Bana seni gerek seni
  Yunus Emre
  Nefes
  *
  Bektaşî şairlerinin yazdıkları tasavvufî şiirlerdir.
  *
  Nefeslerde genellikle tasavvuftaki vahdet-i vücut (varlığı birliği) kavramı anlatılır. Bunun yanı sıra Muhammed ve Ali için övgüler de söylenir.
  *
  Nefeslerde kalenderane ve alaycı bir üslûp göze çarpar.
  *
  Edebiyatımızda Pir Sultan Abdal nefesleriyle ünlüdür.
  Nefes Örneği:

  Şu görünen yayla ne güzel yayla Bir dem süremedim giderim böyle Pîrim ben gidiyom sen himmet eyle Bu yıl bu yayladan Şâh'a gidelim
  Eğer ekilir de bostan olursam
  Şu halkın diline destan olursam
  Kara toprak senden üstün olursam
  Bu yıl bu yayladan Şâh'a gidelim
  Bir bölük turnaya sökün dediler
  Yürekteki derdi dökün dediler
  Yayladan öteki yakın dediler
  Bu yıl bu yayladan Şâh'a gidelim
  Pir Sultan Abdal
  Deme
  *Alevi-Bektaşi tarikatından tasavvuf şiirlerinin tarikatlarını ve hareketleriyle ilgili temaları işleyen, sorunlarını konu edinen şiirlerine "deme" adı verilir.
  *Genellikle 8'li hece ölçüsüyle yazılan demeler saz eşliğinde kendine özgü bir makamla söylenir.  Deme Örneği:
  Gel benim san tanburam
  Sen ne için inilersin?
  İçim oyuk, derdim büyük
  Ben anınçün inilerim
  Koluma taktılar perde
  Uğrattılar bin bir derde
  Kim konar kim göçer burda
  Ben anınçün inilerim
  Gel benim sarı tanburam
  Dizler üstüne yatıram
  Yine kırıldı hatıram
  Ben anınçün inilerim
  San tanburadır adım
  Göklere ağar feryadım
  Pir Sultan’ımdır üstadım
  Ben anınçün inilerim
  Pir Sultan Abdal  Nutuk
  Tekke Edebiyatı'nda Pirlerin ve mürşitlerin, tarikata yeni giren müridleri bilgilendirmek tarikat derecelerini ve tarikat adabını öğretmek amacıyla söylenen didaktik şiirlerdir.  Nutuk Örneği:
  Evvel tevhid sürer mürşid dilinden
  Erişir canına fazlı Huda'nın
  Kurtulursun emarenin elinden
  Erişir canına fazl-ı Huda'nın
  İkincide verir lafzatu'llâhı
  Anda keşf ederler sıfatu'llâhı
  Hasenat yeter der eder günahı
  Erişir canına fazl-ı Huda'nın
  Üçüncüde yâ Hû ismini oku
  Garib bülbül gibi durmayıp şakı
  Kendi vücudunda bulagör
  Hak'ı Erişir canına fazl-ı Huda'nın
  Devriye
  *Evrendeki canlı cansız her şey Allah'tan gelmiştir, yine Allah'a dönecektir. Bu felsefeyi yansıtan şiirlere Tekke edebiyatında devriye denilmiştir.  Devriye Örneği:
  Ak süt iken kızıl kana karışıp
  Emr-i Hak'la coşup cevlana geldim
  Mâ-i carî ile akıp yarışıp
  Katre-i na-çizden ummana geldim
  Dokuz ay on gün batn-ı maderde
  Kudretten gözüme çekildi perde
  Vaktim tamam olup ahiri yerde
  Çıkıp ten donundan cihana geldim
  Hakikat meyinden nûş edip kanıp
  Can gözlerim o gafletten uyanıp
  Kudretten her türlü renge boyanıp
  Bu âlem-i nakş u elvana geldim
  Bir zerreyim âfitâbımdan durum
  Aşk ile mesrurum kalbi pür-nûrum
  Ta ezelden zevk-ı seyre mecburum
  Seyr ü sülük edip seyrana geldim
  Hüsni
  Şathiye
  *Dini ve tasavvufi halk şiirinde genel olarak mizahi manzumelere şathiye adı verilir.
  *Tasavvufi konuları işleyenleri şathiyat-ı sûfiyâne adını alırlar, inançlardan alaylı bir dille söz eder gibi yazılan şiirlerdir. Görünüşte saçma sanılan bu sözlerin, yorumlandığında tasavvufla ilgili türlü kavramlara değindiği anlaşılır.
  *Bu tür şiirlere genellikle Bektaşi şairlerinde rastlanır.
  *Medrese hocalarına göre bu şathiyeler küfür sayılır.
  *Bu türün en tanınmış şairi Kaygusuz Abdal'dır.  Şathiyye Örneği:
  Yeri göğü ins ü cinni yarattın
  Sen ey mimarbaşı eyvancı mısın
  Ayı günü çarhı burcu var ettin
  Ey mekân sahibi rahşancı mısın
  Denizleri yarattın sen kapaksız
  Suları yürüttün elsiz ayaksız
  Yerleri temelsiz göğü dayaksız
  Durdurursun acep iskâncı mısın
  Kullanırsın kanatsızca rüzgârı
  Kürekle mi yaptın sen bu dağları
  Ne yapıp da öldürürsün sağları
  Can verip alırsın sen cancı mısın
  Sekiz cennet yaptın sen Âdem için
  Adın büyük bağışla onun suçun
  Âdemi cennetten çıkardın niçin
  Buğday nene lâzım harmancı mısın
  Azmî
+ Yorum Gönder


dini tasavvufi halk edebiyatı temsilcileri