+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Sera gazını azaltmak için neler yapılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sera gazını azaltmak için neler yapılır
  Sera gazını azaltmak için neler yapılabilir ve sera gazını azaltmak için alınabilecek önlemler nelerdir? kısaca açıklarsanız sevinirim. 2. Asel
  Bayan Üye

  sera gazını azaltmak için neler yapılır  Fosil yakıtların dışındaki hızla geliştirilen öteki enerji kaynakları da, seragazı salımlarının azaltılması için önemli bir potansiyele sahiptir. CO2’nin biyolojik olarak uzaklaştırılması ( ng., carbon sequestration) ve fiziksel olarak tutulması ve depolanması ( ng.,CO2capture and storage) da, sera gazı salımlarının gelecekte azaltılmasında önemli bir roloynayabilecektir. Öteki teknolojiler ve önlemler, geri kalan ana sera gazı salımlarının (metan (CH4), diazotmonoksit (N2O), hidrofluorokarbonlar (HFC’ler), perfluorokarbonlar (PFC’ler) vesülfür heksafluorid (SF6)) azaltılması için enerji dışı sektörlere odaklanmaktadır.

  Aşağıda verilenler, dünyada ve Türkiye’de gelecek 20 yılda sera gazı salımlarını azaltmak amacıyla yararlanabilecek olan, ileri teknoloji öngörülerini, yeni bilimsel ve teknik/teknolojik olanakları, önlemleri ve bazı makro politika araçlarını içerir (IPCC, 2001c; Moomaw ve Moreira,2001; Türkeş, 1997b, 2001c, 2001d, 2002e):

  Ana Sektörlerde Sera Gazı Salımlarını Azaltma Seçenekleri

  Yerleşmeler ve Hizmet Sektörü: Çoğunlukla yerleşme (bina/konut) ve ticaret/hizmet sektörü olarak adlandırılan yerleşmeler ve ticari binalar için sera gazı salımlarının azaltılması olanaklarını içerir. Doğrudan kullanılan fosil yakıt enerjisinden kaynaklanan CO2salımları ve bu binalardaki iç ortam ya da hava koşullarının kontrolü (iklimlendirme -ısıtma ve soğutma-, havalandırma ve/ya da hava kalitesinin iyileştirilmesi) ve güç ekipmanı için kullanılan elektrik, sera gazı salımlarının bu sektördeki en büyük kaynağıdır. Öteki sera gazı kaynakları, izolasyon köpüğü üretiminden, konutve ticari soğutucular ile iklimlendirme ve havalandırmadan kaynaklanan CFC’leri ve yemek ocaklarında ve fırınlarda biyokütle yanması aracılığıyla üretilen çok çeşitli sera gazlarınıiçermektedir. Yeni Teknolojik ve Öteki Seçenekler:Literatürde, yerleşmeler ve ticaret sektöründe enerji kullanımını azaltma ve enerjiverimliliğini iyileştirme ve arttırma da kullanılabilecek 200 teknoloji ve önlemin varlığıbelirtiliyor (Moomaw ve Moreira, 2001).

  Çeşitli ülke çalışmalarında, belirli iklim bölgelerindeki yerleşme sektöründen kaynaklanan sera gazı salımlarını azaltmak ve enerji verimliliğinigeliştirmek için çok sayıda teknoloji ve önlem tanımlanmıştır. Bu çalışmalara göre,yerleşmeler/ticaret sektörüne ilişkin belirlenen yeni teknolojik ve öteki seçenekler aşağıda verilenleri içermektedir:

  Bütüncül Bina Tasarımı: Bütüncül bina tasarımı, binanın yerleşimiyle (bakı,topografik ve mikroklimatik vb. özellikler) bağlantılı enerji tasarrufu olanaklarınınkullanılmasının yanı sıra, pencereler, yalıtım, ekipman ve iklimlendirme ve havalandırmasistemleri gibi bina bileşenleri arasındaki uyumu ve ilişkileri en yüksek derecede kullanmaüzerinde odaklanmaktadır. (ii) Elektrikli alet ve araçlardaki enerji verimliliğinin arttırılması ve enerji kayıplarınınen aza indirilmesi;(iii) Binalarda fotovoltaik sistemlerin yaygınlaştırılması ve kullanımının arttırılması;(iv) Toplu yerleşimlerde dağıtılmış güç jeneratörü uygulamalarının yaygınlaştırılması:Yerleşim yerinde ya da yakınında kurulu küçük ölçekli (500 kW’ın altında) güç üretim vedepolama sistemlerini içermektedir.

  Ulaştırma ve Taşımacılık Sektörü: Yakıt hücreli motorlu trenler ve hava kirleticileri (CO, hidrokarbonlar, SO2, azot oksitleri(NOx) ve partikül madde) için ileri kontrol sistemleri gibi motorlu araçlar için öngörülengeleceğin ana teknolojilerine ilişkin son çalışmalar, ulaştırma sektöründe enerji kullanımı yollarıve onun çevre üzerindeki etkileri için köklü değişiklikler olacağını göstermektedir. Aynı zamanda, ulaştırmada dünya ölçeğindeki hızlı motorlaşma, düşük fiyatlı sıvı fosil yakıtlarınvarlığı ve daha büyük ve daha güçlü araçlara olan istemin yol açtığı gerekli sabit yakıt ekonomisi düzeylerindeki son eğilimler, vb. tüm gelişmeler ve değişiklikler, yakın gelecekte ulaştırmadan kaynaklanan sera gazı salımlarının düzenli olarak artacağını göstermektedir.
 3. Asel
  Bayan Üye
  Salımların tam yakıt döngüsüyle azaltması;

  Biyoyakıtların geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması: Methanol, ethanol, pirolitik petrol, bitkisel yağ ürünlerinden elde edilen biyodizel, vb.;(vii) leri uçak teknolojileri;(viii) Deniz taşımacılığının verimliliğinin arttırılması ve yaygınlaştırılması;(ix) Kamyon taşımacılığında, turbo dizel motorlu kamyonların yaygınlaştırılması:Günümüzde, özellikle gelişmiş ülkelerde, modern ağır kamyonlar, turbo şarjlı doğrudan enjeksiyonlu dizel motorlarla donatılmaktadır. Bu motorların en ileri olanları, % 45’lik bir termalverimliliğe ulaşmaktadır (Moomaw ve Moreira, 2001). Ancak, hala enerji verimliliğininarttırılmasına yönelik olanakların bulunduğu bilinmektedir. Bunlar, sıkıştırılmış (basınçlı) ya dasıvılaştırılmış gazın bazı uygulamalarda kullanımı gibi düşük karbonlu alternatif yakıtlar için öngörülen olanakları içermektedir.

  Sürdürülebilir Ulaştırma Sistemleri: Bunlar, ülkelerin özel koşullarına ve kalkınmadüzeylerine dayanan, kent içinde ve dışında tüm ulaştırma olanaklarını, arazi kaynaklarını veçevre koruma stratejilerini, hız, güvenlik, ekonomiklik ve yakıt ekonomisi ve verimliliğiölçütlerini dikkate alan bütüncül bir ulaştırma sistemidir. Dünya ülkeleri ve kentler, motorlu ulaştırma ve taşımacılığın sürmekte olan büyümesince üretilen dış maliyetlerin büyüyendüzeylerini dikkate alarak, sürdürülebilir ulaştırma sistemlerine ulaşmak amacıyla planlargeliştirmektedir.Ulaştırmada sistem yaklaşımı çerçevesinde,bugünkü durumdan sürdürülebilirliğe ulaşma isteğine yönelik senaryoların geliştirilmesi amacıyla, 3 politika yolu yada aracı önerilmektedir.
+ Yorum Gönder