+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Hangi Savaşlar Yapılmıştır? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Hangi Savaşlar Yapılmıştır?
  Kanuni Sultan Süleyman döneminde hangi savaşlar yapılmıştır? 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Hangi Savaşlar Yapılmıştır


  BELGRAD 'IN FETHİ

  Kanuni'nin tahta çıktığını bildirmeye giden elçi Behram Çavuş'un öldürülmesi ile Belgrad 'a sefer düzenlenmesine karar verilir Şehir karadan ve denizden kuşatılır Bir ay süren bu kuşatma sonunda, 1521 yılında Belgrad fethedilir Böylece hem Avrupa'ya düzenlenecek seferler için önemli bir üs elde edilmiş olur, hem de Orta Avrupa'nın yolu açılır Belgrad'ın fethinden sonra çevrede bulunan Karlofça, Salankamen ve Ösek kaleleri de alınır

  MOHAÇ SAVAŞI

  Belgrad'ın fethinden sonra Osmanlı-Macar ilişkileri iyice gerginleşir Macar Kralı IILui, Alman İmparatoru Şarlken'e güvenerek Osmanlı'ya karşı düşmanca bir siyaset izlemeye başlar Bu sıralarda Şarlken'e esir düşen Fransa Kralı I Fransuva'nın yardım isteği üzerine, Macaristan'a sefer açılmasına karar verilir Önce Sadrazam İbrahim Paşa gönderilir Daha sonra Kanuni, yüzbin kişilik ordusuyla sefere katılır 29 Ağustos 1526 tarihinde Mohaç Ovasında yapılan savaşta, birçok Avrupa devletinden yardım alan Macaristan ağır bir yenilgiye uğratılır IILui kaçmaya çalışırken bataklıkta boğularak ölür Zaferle neticelenen Mohaç Savaşı sonrasında Osmanlı ordusu Macaristan içlerine yürür ve Budin (Budapeşte) alınır
  Kanuni Sultan Süleyman, Macaristan'ı doğrudan Osmanlı topraklarına katmaz Osmanlı himayesinde bir Macaristan Krallığı kurulmasını daha uygun görür Erdel Voyvodası Jan Zapolya Macar tahtına oturtulur

  1 VİYANA KUŞATMASI


  Avusturya Arşidükası Ferdinand, ölen Macar Kralı IILui'nin kızkardeşi ile evliydi Bu nedenle, Macaristan tahtının kendisine ait olduğunu iddia ediyor ve Kanuni'nin tahta geçirdiği Yanoş'u Macar Kralı olarak kabul etmiyordu Kanuni'nin Macaristan'dan ayrılmasından sonra, Budin'e girdi Yanoş'un yardım isteği üzerine Kanuni sefere çıktı
  Kanuni 27 Eylül 1529 yılında Avusturya topraklarına girerek Viyana 'yı kuşattı Ancak yanında yeterli büyüklükte kuşatma toplarının bulunmaması ve kışın erken bastırması yüzünden 17 gün sonra kuşatmayı kaldırarak İstanbul'a döndü

  ALMAN SEFERİ

  Osmanlı ordusunun Viyana'dan çekilmesinden sonra Ferdinand, Macaristan'ın başkenti Budin'i yeniden kuşattı Bu olay üzerine Kanuni, 1532 yılında Alman Seferi 'ne çıktı Kanuni'nin amacı Ferdianand ve Şarlken ile bir meydan savaşı yapmaktı Ancak her ikiside bu güçlü ordu karşısına çıkmaya cesaret edemedi Barış istemek zorunda kalan Avusturya Arşidükası Ferdinand ile 1533 yılında yapılan antlaşmaya göre, Avusturya vergi vermeye ve Macaristan'ın işlerine karışmamaya mecbur bırakıldı

  MACARİSTAN'IN OSMANLI TOPRAKLARINA KATILMASI

  1540 yılında Macaristan Kralı Yanoş'un ölümünü fırsat bilen Ferdinand, Budin'i bir kez daha kuşattı Bu, 1533 yılında yapılan antlaşmanın bozulması anlamına geliyordu Tekrar sefre çıkan Kanuni Avusturya ordusunu Budin önlerinde ağır bir yenilgiye uğrattı 1541 yılında Macaristan'ı doğrudan Osmanlı topraklarına kattı On iki sancaktan oluşan Budin Beylerbeyliği kuruldu

  OSMANLI - AVUSTURYA SAVAŞLARI


  Ferdinand 1543 yılında, Kanuni'ye elçiler göndererek anlaşmak istedi Ancak, istekleri arasında, Osmanlı egemenliğindeki Macar toprakları da bulunuyordu Kanuni tarafından bu istek reddedilince, Ferdinand Budin'i kuşattı Bunun üzerine Osmanlı, Avusturya üzerine sefere çıktı Bu seferde Estergon ve İstolni-Belgrad Kaleleri fethedildi Avusturya'nın isteği üzerine, 1547 yılında yapılan anlaşma ile savaşa son verildi
  Bu yenilgileri bir türlü kabul etmek istemeyen Ferdinand, 1551 yılında Erdel'in işlerine karışmaya başladı Kanuni, Sokollu Mehmed Paşa komutasındaki bir orduyu Erdel'e gönderdi Ayrıca başka bir orduyu da Avusturya üzerine gönderdi Segedin ve Temeşvar Kaleleri önünde yapılan savaşlarda, Avusturya bir kez daha mağlup edildi Ferdinand yeniden barış istemek zorunda kaldı 1562 yılında yapılan anlaşmaya göre; Ferdinand, Erdel'in işlerine karışmamayı ve aldığı yerleri Osmanlı'ya bırakmayı kabul etti

  DOĞUDA GELİŞMELER

  Şah İsmailin ölümünden sonra yerine geçen oğlu,Osmanlı Devletinin Avrupadaki en büyük düşmanları olan

  · Alman İmparatoru Şarlken ve
  · Avusturya Arşidükü Ferdinand
  İle ittifak kurdu

  Bunun üzerine Kanuni,İran üzerine üç sefer düzenledi
  · Birinci seferde Bağdat alındı(1534)
  · İkinci seferde Kanuninin Avusturya seferinden yararlanarak Safevilerin ele geçirdiği yerler(Tebris,Nahcivan,Van)ger i alındı
  · Üçüncü seferde meydan savaşı yapılacak bir kuvvetle karşılaşılmadı Erivan,Nahcivan,Karabağ feth edildi
  Bu savaş her iki taraf içinde zararlı oluyordu
  Bunun üzerine İran Şahı elçi göndererek barış istedi

  Amasya Antlaşması (1555)
  İranlılarla yapılmış olan bu ilk resmi antlaşmaya göre;
  Bağdat,Tebris ve Doğu Anadolu Osmanlılarda kalacaktı

  DENİZLERDE GELİŞME

  Rodosun Alınamsı (1522)
  Rodos Adası,Akdeniz'in deniz yolları üzerinde önemli bir üs durumundaydı Burada örgütlenmiş olan Sen Jan Şovalyeleri ticaret gemilerine saldırmaktaydılarŞarlken ve Ferdinandın desteklediği bu korsanlar birilği Osmanlıların Akdenizdeki ticari çıkarlarını her fırsatta zedeliyorlardı
  Kanuni, Rodos üzerine büyük bir donanma gönderdikten başka kendiside büyük bir ordu ile adya geçti
  Karada ve denizde çok şiddetli çarpışmalardan sonra şovalyeler adayı boşaltmak zorunda kaldılar(1522)
  Şarlken bu şovelyelere Malta Adasını vererek onların dağılmalarını önledi

  Akdenizde Egemen Mücadeleri

  Kanuninin Avrupa içlerine kadar nüfuz etmesi üzerine Şarlken, Osmanlıları Akdenizden vurmak istedi
  Osmanlılar o dönemde karada çok kuvvetliydilerBu nedenle Şarlken, Kanuni doğrudan doğruya karşı karşıya gelmekten kaçınıtordu
  Ancak, Osmanlılar denizde henüz karadaki kadar kuvvetli değildiler
  Şarlken; Venediklileri, Papanın güçlerini, İspanya ve Malta şovalyelelerini bir araya getirdiBu birlik bir yandan Mora kıyılarına saldırırken öte yandan Osmanlı ticaret gemilerini vuruyordu
  Bu durum karşısında Kanuni, Akdenizn ünlü denizcilerden Barborosu Kaptan-ı Deryalığa getirdiAyrıca kendisine Cezair Beylerbeyliği verdi
  Barboros, Adalar Denizindeki hemen hemen bütün adları ele geçirdi İtalya ve İspanya kıyılarını vurdu, bazı adları aldı

  Preveze Deniz Savaşı(1538)

  Akdenizdeki bu egemenlik mücadelesi kaçınılmaz olarak, büyük bir hesaplaşmaya yol açtı
  Venedik, Ceneviz, Malta, İspanya ve Portekizin birleşik donanması Preveze Körfezi önlerinde Osmanlı Donanması ile karşı karşıya geldi
  Barboros kendisinden üstün olan bu birleşik güce karşı büyük bir zafer kazandı Zaferin kazanılmasından Turgur,Murat ve Salih reislerin de büyük katkıları oldu Birleşik Donanmaya da Andrea Dorya komuta ediyordu
  Şiddetli bir deniz savaşından sonra Osmanlılar üstün geldiler
  Sonuçları
  1 Venedikliler, Akdenizdeki ticari çıkarlarını sürdürebilmek için Osmanlılarla anlaşma yolunu seçtiler
  2 Venedikliler ağır bir savaş zarar ödentisi vermeyi kabul ettiler
  3 Bu büyük zafer, Osmanlılara Orta Akdenizde üstünlük sağladı Bu üstünlük İnebahtı Savaşına (1571) kadar devam etti


  Trablusgarpın Fethi Ve Cerbe Savaşı


  1 Trablusgarp, Malta Şovalyaleri'nin elindeydi Turgut Reis, burayı kuşatarak ele geçirdi (1551) ve buraya beylerbeyi olarak atandı
  2 Malta Şovalyeleri'nin hazırladığı Haçlı donanması bu sefer ,Cerbe adası önlerinde Turgut Reisin komutasındaki donanmayla çatıştı ve büyük kayıplar verdi Cerbe Savaşı, Prevezeden sonra kazanılmış en önemli deniz zaferidir
  3 Bu savaştan sonra Batı Akdeniz ve Kuzey Afrikada Osmanlı üstünlüğü tartışılmaz hale geldi

  Malta Adasının Kuşatılması (1565)


  Rodosun alınmasından sonra şovalyeler Malta Adasına yerleşmişlerdi Burası hem Osmanlı ticareti hem de Osmanlıların Kuzey Afrikadaki toprakları için bir saldırı üssü haline getirilmişti
  Bunun üzerine Kanuni, adanın alınmasına karar verdi
  Kale kuşatıldı Ancak çarpışmalar esnasında Turgut Reisin şehit düşmesi ve adanın alınamayacağının anlaşılması üzerine kuşatmaya son verildi

  HİNT SEFERLERİ

  Portekizliler, Ümit Burnu yoluyla Hindistana varmışlardıDaha sonra bu yolu geliştirip tekellerine aldılar ve Müslüman tüccarların ticaretini engellemeye başladılar
  Bunun sonucunda Süveyş, İskenderiye, Basra ,Halep, Tripoli ve İran Körfezindeki tıcaret merkezlerinin yolu kapandıBuralarda büyük bir ticari bunalım başladı
  Osmanlılar buna seyirci kalamazlardı
  Kanuni, saltanatının ilk yıllarında genelde Avrupayla ve Akdenize yöneldiPortekizlilerin Hint Okyanusundaki varlığı fazla önemsemediAncak bölgeden günden güne sesler yükselince buraya da yönelmek zorunda kaldı
  Kanuni; Batı Hindistandaki Gücerat hükümdarından yardım istediği de alınca Hint Seferleri başlatıldı
  Hint seferleri 1538de başladı ve 15 yıl devam etti
  Hadım Süleyman Paşa (Mısır Valisi), Piri Reis, Murat Reis, Seydi Ali Reis gibi ünlü komutanlar Hindistana sırasıyla dört büyük sefer yaptılar

  SONUÇLARI

  Bu seferden beklenen sonuç elde edilemediBunun en önemli sebebi Osmanlıların; Hint Okyanusunda,
  Portekizlilere karşı güçlü bir donanma oluşturamamaları ve Portekizlilere üstün gelememeleridir
  Yardım isteyen Müslümanların Osmanlılara yardım

  etmemesi de başarısızlıkta etkili olmuştur

  Bu başarısızlığa rağmen;
  1 Yemen ve Aden alındı
  2 Basra Körfezi ve Kızıldeniz nispeten denetim altına alındı
  3 Arap Yarımadası ve Habeşistan Osmanlı denetimine girdi

+ Yorum Gönder