+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Türkçe'de Meydana Gelen Ses Olayları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkçe'de Meydana Gelen Ses Olayları
  Türkçe'de meydana gelen ses olayları 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Türkçe'de Meydana Gelen Ses Olayları hakkında bilgi


  Ses Düşmesi : Kimi sözcüklerin çekimlenişinde veya türeyişinde, bir sesin düştüğü görülür.
  a) Ünlü Düşmesi : İki heceli olan kimi sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecelerinde bulunan ünlüyü düşürürler. Buna orta hece düşmesi de denir.
  Omuz um omzum oğul u oğlu
  Kahır ol kahrol seyir et seyret
  Ayır ıntı ayrıntı sıyır ık sıyrık
  Yalın ız yalnız yanıl ış yanlış
  b) Ünsüz Düşmesi : Bazı sözcükler, çeşitli etkilerle birleşirken sözcüğün sonundaki ünsüz harf düşebilir. Bu olaya ünsüz düşmesi adı verilir.
  Yumuşak cık yumuşacık sıcak cık sıcacık
  Yüksek l yüksel küçük l küçül
  Rast gelmek rasgelmek ast teğmen asteğmen
  Bazı bileşik sözcüklerin oluşumunda bir hece veya ses düşmesi meydana gelir.
  Ses Türemesi : Sözcükler kimi eklerle birleşirken zaman zaman araya başka yeni sesler girer. Türkçe'de ses türemesi olayına fazla rastlanmaz.
  Ses türemesi yaratan başıca durumlar;

  a) Ünlüyle biten sözcüklere, ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde, Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana gelemeyeceği için bu ünlülerin arasına "y,ş,s,n" ünsüzlerinden uygun olan biri gelir. Bu ses türemesine kaynaştırma da denir. Örnek :
  Oku-y-an okuyan
  Baba-s-ı babası
  Yedi-ş-er yedişer
  Elma-n-ın elmanın
  b) Yardımcı eylemle yapılan bileşik eylemlerde ad soylu sözcükte ses türemesi görülür.
  Örnek : his etmek hissetmek
  Red etmek reddetmek
  Bu sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde sözcüklerde aynı türeme ortaya çıkar.
  Örnek : Af-ı affı
  Had-i haddi
  c) Kimi sözcükler pekiştirilirken ses türemesi meydana gelir.
  Örnek : Yalnız yap-a-yalnız
  Sağlam sap-a-sağlam
  Dar-a-cık daracık
  Bir-i-cik biricik

  Ses Daralması : "a,e" geniş ünlüsüyle biten sözcüklere "-yor" şimdiki zaman eki getirildiğinde, bu geniş ünlüler daralıp değişerek "ı,i,u,ü" olur.
  Örnek : bekle-yor bekliyor
  Oyna-yor oynuyor
  "-ma,-me" olumsuzluk ekleri de "-yor" ekiyle birleştiğinde daralarak "-mı, -mi, -mu, -mü" olur.
  Örnek : gelme-yor gelmiyor
  Bakma-yor bakmıyor
  Ulama : Ünsüz harfle biten sözcüğün son ünsüz harfinin kendisinden sonra gelen ve ünlü harfle başlayan sözcüğün ilk hecesiyle birleştirilerek okunmasıdır. Örnek :
  Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç
  Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç

+ Yorum Gönder