+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda 1789'dan 1882'ye kadar olan olaylar ve tarihleri kronolojik olarak Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  1789'dan 1882'ye kadar olan olaylar ve tarihleri kronolojik olarak
  1789'dan 1882'ye kadar olan olaylar ve tarihleri kronolojik olarak 2. HAKAN
  Özel Üye

  Kısaca 1789'dan 1882'ye kadar olan olaylar ve tarihleri kronolojik olarak

  1789 - Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından zaptı
  1789 - I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta çıkması (7 Mayıs)
  1789 - Osmanlı-İsveç ittifakı 11 Temmuz


  III. Selim
  1790 - İlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı'da açılması
  1790 - Osmanlı-Prusya ittifakı (31 Ocak)
  1790 - Avusturya'nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu (27 Temmuz)
  1790 - Yergöğü Mütarekesi (18 Eylül)
  1790 - Kili ve İsmail kalelerinin Rusya tarafından zaptı
  1791 - Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savaşın bitirilmesi. Ziştovi Antlaşması (4 Ağustos)
  1791 - Rus Savaşı'nın sonu. Kalas Mütarekesi (11 Ağustos)
  1792 - Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması


  Napolyon Bonapart
  1792 - III. Selim devrinde 100'lük guruş basılması
  1792 - Yaş Antlaşması (10 Ocak)
  1793 - Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana'da daimi elçilik ihdası
  1793 - Nizam-ı Cedid Ordusu'nun Kuruluşu
  1793 - Hasköy'de Mühendishane-i Cedide'nin açılması
  1793 - Zahire Nezareti'nin kurulması


  Napolyon Savaşı Sonrası Osmanlı (1801)
  1793 -1794 - Baruthane-i Amire'de İngiliz perdahı barut imaline başlanması
  1794 - Halkalı'da yapılan Azadlu Baruthanesi'nin faaliyete geçmesi
  1795 - Lehistan'ın Avrupa haritasından silinmesi
  1795 - Cezayir'in şanlı denizcileri (Barbaros'un torunları) İspanyol limanı Cadiç açıklarında Amerika ile yaptığı savaşı kazanarak her yıl vergi aldı.
  1795 - Mühendishane-i Berr-i Hümâyun'un açılışı; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon'un III. Selim'e gönderdiği)
  1797 - Paris, Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler ihdası
  1797 - Pazvandoğlu isyanı
  1797 - Venedik Devleti'nin ortadan kaldırılması (17 Eylül)
  1798 - Fransa'ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı (3 Ocak)
  1798 - Fransa'nın Mısır'a saldırması (1 Temmuz)
  1798 - Fransa'ya savaş ilanı (3 Eylül)
  1799 - Fransa'ya karşı İngiltere ile ittifak (5 Ocak)
  1799 - Napolyon'un El-Ariş ve Gazze'yi ele geçirmesi (Şubat)
  1799 - Napolyon'un Akka'da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mayıs)
  1799 - Napolyon'un Fransa'ya dönmesi, Mısır'ın işgalinin devamı (Ağustos)

 3. HAKAN
  Özel Üye
  1800 - Takvimlerin Jacques Cassini Zicin'e göre hazırlanmaya başlaması
  1800 - Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları (Mart)
  1801 - Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani'nin getirilmesi
  1801 - Mısır'ın tahliyesine dair mütareke (Ağustos)
  1802 - Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz'e çıkmalarına müsaade edilmesi


  1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşında Rus Gemileri
  1802 - Paris Antlaşması. Fransa ile barış (25 Haziran)
  1804 - Sırp isyanlarının başlaması (Şubat)
  1805 - Avrupa tarzında ilk hastane'nin Kasımpaşa'daki Tersane-i Amire'de açılması
  1805 - Osmanlı Devleti'nin Napolyon'un "İmparator" unvanını tanıması
  1805 - Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'a vali olarak tayini (Temmuz)
  1806 - Nizam-ı Cedid'in başarısızlığı ve gerilemesi. İkinci Edirne Vak'ası
  1806 - Osmanlı-Rus Savaşı


  IV.Mustafa
  1806 - III. Selim'in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi
  1806 - Tersane Tıbbiyesi'nin kurulması (Ocak)
  1806 - Memleketeyn'in Rusya tarafından işgal edilmesi (Ekim)
  1807 - Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi
  1807 - İngiltere'nin Rusya'nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve İngiliz filosunun İstanbul önlerine gelmesi (20 Şubat)
  1807 - İngiliz filosunun İskenderiye'ye saldırması ve Mehmed Ali Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mart - Eylül)
  1807 - Nizam-ı Cedid'e karşı ayaklanma (25 Mayıs)
  1807 - III. Selim'in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid'in ilgası (29 Mayıs)
  1808 - Mustafa Rakım'ın celi sülüs ve tuğra'ya yeni üslubunu getirişi (29 Mayıs)
  1808 - Alemdar Mustafa Paşa'nın müdahalesi, IV. Mustafa'nın tahttan indirilmesi, III. Selim'in katli, II. Mahmud'un tahta çıkması (28 Temmuz)


  Alemdar Mustafa Paşa
  1808 - Sened-i İttifak : Devletin ayanlarla uzlaşması (29 Eylül)
  1808 - Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu (15-16 Kasım)
  1809 - İngiltere ile süren savaşın sonu : Kal'a-i Sultaniyye Antlaşması (5 Ocak)
  1810 - II. Mahmud devrinde beşlik "cihadiyye"lerin basılması
  1810 - İzmir Jimnasium'unun kurulması; Yesarizade Mustafa İzzet'in ta'lik'e son şeklini verişi
  1812 - Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması
  1812 - Fransız postalarının ilk kuruluşu


  II. Mahmut
  1812 - 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı'nın sonu : Bükreş Antlaşması, Sırbistan'a özerklik verilmesi (28 Mayıs)
  1816 - Miloş Obronoviç'in "başknez" olarak tanınması ve Sırbistan'ın özerliğinin temini
  1817 - Hüseyin Rıfkı Tamani'nin ölümü
  1821 - Eflak ve Mora'da Rum isyanlarının başlaması (Şubat - Mart)
  1823 - Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi
  1824 - Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması
  1824 - Fatih Külliyesindeki Darü'ş-Şifa'nın yıkılması; Sultan II. Mahmud'un Talim-i sıbyan adı ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebinin kurulması
  1826 - İhtisab müessesesinin düzenlenmesi
  1826 - Şinasi'nin doğumu; Mustafa Rakım'ın İstanbul'da vefatı; Ermeni ustalara Nakkaşlık hakkının verilmesi
  1826 - Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulması (14 Haziran)


  Navarin Deniz Savaşı
  1826 - Rusya ile Akkerman Antlaşması'nın akdi (7 Ekim)
  1827 - Osmanlılar'ın İngiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları
  1827 - Tıphane-i Amire'nin kurulması; İlk "Marş-ı Sultani" bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud'a)


  Kavalalı Mehmet Ali Paşa
  1827 - Mukataa Hazinesi'nin Hazine-i Amire'den ayrılması
  1827 - İngiltere ile Rusya arasında Yunanistan'ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü (4 Nisan)
  1827 - Mısır kuvvetlerinin (Kavalalı Mehmet Ali Paşa) Yunan İsyanını bastırmaları, Atina'nın teslimi (Temmuz)
  1827 - Navarin Deniz Savaşı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması (20 Kasım)
  1828 - Rusya'nın savaş ilan etmesi (26 Nisan) (1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı)
  1829 - Ziya Paşa'nın doğumu; Mahmud Celaleddin'in İstanbul'da vefatı; Şevki Efendi'nin İstanbul'da doğuşu
  1829 - Deli Teşkilatının kaldırılması
  1829 - Edirne Antlaşması : Yunanistan'ın bağımsızlığı (14 Eylül)
  1830 - Mühendishane-i Bahri'nin Heybeliada'daki kışlaya taşınması; İshak Efendi'nin Mühendishane başhocalığına getirilmesi; Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması


  1830'da Osmanlı Devleti
  1830 - Tiftik keçisinin Güney Afrika'da yetiştirilmeye başlanması
  1830 - Katolik Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
  1830-1831 - Nüfus sayımları
  1830 - Fransızlar'ın Cezayir'e saldırmaları ve ele geçirmeleri (5 Temmuz)
  1831 - İlk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası)
  1831 - Tımarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)
  1831-1834 - İshak Efendi'nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ı Riyaziye adlı eserinin basılması
  1831 - İlk gazete Takvim-i Vekayi'nin neşri (1 Kasım)
  1832 - Tıphane-i Amire'nin Şehzadebaşı'ndan Cerrahhane'nin bulunduğu binaya nakledilmesi
  1832 - Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın isyanı
  1832 - İstanbul-İzmit "posta yolu" nun yapımı
  1832 - İngiliz postalarının kuruluşu
  1832 - Topkapı Sarayı'na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire'nin açılması (29 Ocak)
  Dosya:Gate of Galatasaray Lisesi from above.jpg
  Galatasaray Lisesi (Mekteb-i Sultani)
  1832 Mısır kuvvetlerinin Konya'da Osmanlı ordusunu yenmeleri (12 Aralık)
  1833 - Feshanenin kuruluşu
  1833 - Mısır kuvvetlerinin Kütahya'ya kadar ilerlemeleri (2 Şubat)
  1833 - Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz'a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul'a gelmesi (5 Nisan)
  1833 - Mehmed Ali'nin uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Antlaşması (Mayıs)
  1833 - Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazlar'ın diğer devletlere kapatılması (8 Temmuz)
  1833 - Münchengraetz Antlaşması (18 Eylül)
  1834 - Maçka Kışlası'nda, Mekteb-i Harbiye'nin kurulması
  1834 - Mukataat Hazinesi'nin isminin "Mansure Hazinesi" olarak değiştirilmesi
  1835 - Hazine-i Amire ile darphanenin birleştirilmesi
  1835-1845 İlk halk konserleri (Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) İstanbul Süleymanpaşa Hanı'ndaki kahvede)


  Kavalalı İbrahim Paşa
  1836 - Umur-ı Hariciye Nezareti'nin kurulması (11 Mart)
  1837 - Osmanlı yapımı "Eser-i Hayr" adlı buharlı geminin denize indirilmesi (26 Kasım)
  1838 - Mekteb-i Adli'nin açılması; Üsküdar'da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri'nin Tersane'deki yeni binasına nakledilmesi; Sultan II. Mahmud'un ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse girişmesi; Sami Efendi'nin İstanbul'da doğuşu
  1838 - Maliye Nezareti'nin kurulması ve Hazine-i Amire'nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi'yle birleştirilmesi
  1838 - Defterdarlığın Maliye Nazırlığı'na çevrilmesi
  1838 - Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyye'nin kurulması (24 Mart)
  1838 - İngiliz tüccarına geniş imkânlar tanıyan Baltalimanı Antlaşması'nın imzalanması (16 Ağustos)


  Abdülmecit
  1839 - Kaime-i mutebere-i nakdiyye'nin çıkarılması
  1839 - Ali Süavi'nin doğumu; Mekatib-i Rüşdiye Nezareti'nin kurulması; Mekteb-i Tıbbiye'nin Galatasaray'daki yeni binasına taşınması ve mektebin adının Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirilmesi; Mekteb-i Ulum-ı Edebiye'nin açılması; Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nin kurulması
  1839-1844 - Dr. Bernard'ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi
  1839-1845 - Mekteb-i Fenn-i Nücum'un faaliyet dönemi
  1839 - Kavalalı Mehmed Ali Paşa ile savaşın tekrar başlaması, Nizip Savaşı (24 Haziran)
  1839 - II. Mahmud'un vefatı üzerine Abdülmecid'in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali'ye teslimi (1 Temmuz)
  1839 - Tanzimat Fermanı'nın ilanı (3 Kasım)
  1840 - Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun Fransa'dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (3 Mayıs) (14 Temmuz 1851'de bu kanun, Kanun-u Cedid olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer)
  Dosya:Mustafa Resit Pasa.jpg
  Mustafa Reşit Paşa
  1840 - Gayri müslim tebaadan Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması
  1840 - Tanzimat'ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı
  1840 - Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi'ne katılması
  1840 - Posta Nezareti'nin kurulması


  Sultan Abdülmecit Cuma selamlığına giderken (1840)
  1840 - Namık Kemal'in doğumu (21 Aralık)
  1841 - Lübnan olayları
  1841-1906 - Ahmed Ali Paşa'nın doğumu. (ressam)
  1841 - İngiltere'nin yardımıyla Mısır meslesinin halli, Mısır'ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa'ya bırakılması (24 Mayıs)


  Namık Kemal
  1841 - Londra Boğazlar Antlaşması (13 Temmuz)
  1842 - Askeri Baytar Mektebi'nin açılması
  1843 - Hereke Fabrikası'nın kurulması
  1843 - Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması
  1844 - Tashih-i sikke (1 Şubat)
  1844 - Feshane'de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması
  1845 - İzmir'de su kuvvetiyle çalışan kâğıt fabrikasının kurulması


  Beylerbeyi Sarayı
  1845 - Bahriye Mektebi'nin Heybeliada'daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye'de Muallimhane-i Nüvvab medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin Darü'l-fünun'a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi
  1845 - Sultan Abdülmecid'in Meclis-i Vala'yı ziyareti (Ocak)
  1845 - Meclis-i Muvakkat'ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması (13 Mart)
  1845 - Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (10 Nisan)
  1846 - Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması; Mekatib-i Umumiye Nezareti'nin kurulması; Başhoca Seyyid Ali Paşa'nın ölümü
  1846 - Rus Ticaret Muahedesi


  Abdülhak Hamit Tarhan
  1846 - Zabtiye müşiriyetinin kurulması (16 Şubat)
  1846 - Darü'l-Fünun kurmada ilk teşebbüs
  1847 - Timarlı Sipahi Teşkilatı'nın ilgası
  1847 - Telgrafın Beylerbeyi Sarayı'nda denenmesi
  1847 - Dersaadet Bankası'nın kuruluşu
  1847 - İstanbul'da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid'e Donizetti'nin Mecidiye Marşı'nı çalıyor); Yeşilköy'de bulunan Ayamama Çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması
  1847 - Recaizade Ekrem'in doğumu (1 Mart)


  Kırım Savaşı
  1848 - Avrupa'da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar
  1848 - Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
  1848 - İstanbul'da ilk Sanayi Mektebi'nin kurulmasına teşebbüs edilmesi
  1848 - İstanbul'da Darü'l-Muallimin açılması (16 Mart)
  1848 - Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi (18 Kasım)
  1849 - Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa İzzet'in İstanbul'da vefatı


  Dolmabahçe Sarayı
  1850 - 1847'den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında
  ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı
  1850 - Ticaret Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
  1850 - İlk faizsiz kaimenin çıkarılması
  1850 - Muallim Naci'nin doğumu
  1850 - Darü'l-Maarif'in öğrenime başlaması (12 Mart)
  1851 - Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
  1851 - Londra Sergisi


  Telgraf Modeli
  1851 - Encümen-i Daniş'in kurulması (18 Temmuz)
  1852 - Abdülhak Hamid'in doğumu; İstanbul Şark Cemiyetinin (Societe Orientale de Constantinople) kurulması
  1853 - "Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'nın tazyikleri ve Kırım Savaşı'nın patlaması
  1853 - İstanbul'da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı'nın inşa ettirilmesi
  1854 - İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması
  1854 - Meclis-i Vala'nın "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye" ayrılması
  1854 - İhtisab teşkilatının lağvı
  1854 - Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak (12 Mart)
  1855 - Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi (Leyla (Saz) Hanım'ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa'nın köşküne İtalya'dan getirtilen)


  Şinaşi
  1855 - Gayri müslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması
  1855 - Paris Sergisi
  1855 - İstanbul'da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı) (16 Ağustos)
  1855 - Osmanlı İmparatorluğu'nda telgrafın hizmete girmesi (9 Eylül)
  1855 - Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması (14 Kasım)
  1856 - Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması


  Tercüman-ı Ahval
  1856 - Bank-ı Osmani'nin kurulması
  1856 - Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması
  1856 - Islahat Fermanı
  1856 - 1860 - Köstence-Çernevo'da demiryolu hattının yapımı
  1856 - 1866 - İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı
  1856 - İstanbul Tıp Cemiyeti'nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulması (15 Şubat)
  1856 - Islahat Fermanı'nın ilanı (18 Şubat)
  1856 - Paris Barış Antlaşması (30 Mart)
  1856 - Rusya'nın bozguna uğraması (30 Mart)
  1856 - Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi (30 Mart)
  1856 - İstanbul Tıp Cemiyeti'ne Şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi (22 Mayıs)


  1862'de Osmanlı Devleti
  1857 - Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs
  1857 - Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi
  1857 - Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayımlanması
  1857-1862 - Beyrut - Şam şosesinin yapımı
  1857 - Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması (17 Mart)
  1857 - Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması (6 Kasım)
  1858 - Birinci Karadağ Harekatı
  1858 - Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
  1858 - Kız rüşdiye mekteplerinin açılması
  1858-1859 - Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması
  1858 - Arazi Kanunnamesi'nin kabulü (6 Haziran)
  1858 - Beyoğlu ve Galata'da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye'nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye) (8 Haziran)


  Abdülaziz
  1859 - Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için "iane-i umumiyye" toplanması
  1859 - Fransızca'dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, Şinasi'nin Tercüme-i Manzume'sinin neşri
  1859 - Mekteb-i Mülkiyye'nin kuruluşu (12 Şubat)
  1860 - Ticaret mahkemelerinin kuruluşu
  1860 - İlk basılı yerli tiyatro, Şinasi'nin Şair Evlenmesi'nin tefrika edilmesi
  1860-1861 - Lübnan ve Suriye Olayları
  1860-1861 - Lübnan'ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi
  1860 - Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması (22 Ekim)
  1861 - Abdülmecid'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta çıkması
  1861 - Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye'nin kuruluşu
  1861 - Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi'nin kabulü
  1861-1866 - Rusçuk - Varna demiryolu hattının yapımı


  Mithat Paşa
  1861 - Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı'nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi (9 Haziran)
  1861 - David Paşa'nın Lübnan'a vali olarak atanması (9 Haziran)
  1861 - Fransız ve İngilizler'le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması (29 Nisan)
  1862 - İkinci Karadağ Harekatı
  1862 - Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithat Paşa'nın vali olarak tayini
  1862 - Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması
  1862 - Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması
  1862 - Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti
  1862 - Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye'nin kurulması
  1862 - Mahrec-i Aklam'ın kurulması
  1862 - Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin, "Mekteb-i Aklam" adı altında yeni bir şekle sokulması (20 Temmuz)


  İyonya
  1862 - Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun teşkil edilmesi (8 Ekim)
  1863 - Abdülaziz'in Mısır'a seyahati
  1863 - Mithat Paşa tarafından Niş'te ilk Islahhane'nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu
  1863 - İstanbul Eczacılık Cemiyeti'nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji'nin açılması
  1863 - Menafi Sandığı'nın kurulması
  1863 - Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması


  Girit İsyanları yaşandı.(Piri Reis'in haritası)
  1863 - Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi'nin kabulü
  1863 - Darü'l-Fünun'da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması (13 Ocak)
  1863 - Sultanahmet Sergisi'nin (Sergi-i Umumi) açılışı (18 Şubat)
  1864 - Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu'nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye'nin (Darü'ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; İlk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey'in Mecmu'atü'l-Makamat'ı)
  1864 - İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan'a verilmesi


  Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
  1864 - Karadan Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması
  1864 - Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun kuruluşu
  1864 - Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu
  1864-1876 - Paris'e talebe gönderilmesi
  1864 - Vilayet Nizamnamesi'nin kabulü (8 Ekim)
  1865 - Müstakil Romen Kilisesinin kurulması
  1865 - İstanbul Birinci Şehir Postası'nın kuruluşu
  1865 - Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye'nin nazırlığına Cemaleddin Efendi'nin getirilmesi
  1865 - Mekteb-i Osmani'nin lağvedilmesi (Eylül)
  1866 - Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri
  1866 - Mısır veraset usulünün değiştirilmesi
  1866 - Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar'ın topçulukta hamle yapması


  İsmail Paşa
  1866 - Simkeşler Şirketi'nin kuruluşu
  1866 - Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı
  1866-1867 - Avusturya'nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
  1867 - Sırbistan'daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi
  1867 - Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kurulması
  1867 - Mısır Valisi İsmail Paşa'nın "hıdiv" olması
  1867 - Genç Osmanlılar'ın Avrupa'ya kaçmaya başlamaları
  1867 - Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi
  1867 - Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu
  1867 - Menafi Sandığı'nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması
  1867-1876 - İzmir Rıhtımı'nın inşası
  1867 - Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi (22 Şubat)
  1867 - Mısır'a hıdivlik statüsünün verilmesi (8 Haziran)
  1867 - Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati (21 Haziran)
  1868 - Ali Paşa'nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit'e özerk bir statü verilmesi
  1868 - Galatasaray Sultanisi'nin açılması
  1868 - İstanbul Emniyet Sandığı'nın kurulması
  1868 - Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu
  1868 - Yunan postasının kapatılması
  1868 - Feshane'nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi
  1868 - Darü'l-Muallimin-i Sıbyan'nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi'nin kurulması; Sanayi Mektebi'nin kurulması
  1868 - Adliye Nezareti'nin kurulması (1 Mart)
  1868 - Şura-yı Devlet'in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması (1 Nisan)
  1869 - İkinci Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kurulması (8 Nisan)
  1869 - Sultan Abdülaziz'in Avrupa Seyahati (21 Haziran)
  1868 - Mekteb-i Sultani'nin açılması (1 Eylül)
  1869 - Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi (2 Eylül)
  1869 - Turuk Nizamnamesi'nin kabulü (26 Ağustos)
  1869 - İmparatoriçe Eugénié'nin İstanbul'a gelişi (13 Ekim)
  1869 - Süveyş Kanalı'nın açılması
  1869 - Osmanlı Ordusu'nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması
  1869 - Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin ilk kitabının kabulü
  1869 - Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması
  1869 - Darü'l-Fünun-ı Osmani'de talebe kaydına başlanması (Ekim)
  1870 - Müstakil Bulgar Kilisesinin kurulması ve Bulgarlar'ın Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çıkmaları
  1870 - Fransa'nın, Almanya ve Prusya Savaşı'nda ağır mağlubiyet alması
  1870 - Cenab Şehabeddin'in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikâye türünde, Ahmed Mithat'ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane'nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü'l-Fünun'ı Osmani'yi teşkil eden şubeler arasında "İlm-i hukuk" şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması
  1870 - Karadeniz'in tekrar silahlandırılması ve Rusya'nın Paris Antlaşması'nın hükümlerini tanımaması
  1870 - Darülfünunun açılması teşebbüsü
  1870-1927 - Kemaledin Bey (mimar)
  1870 - Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin büyük bir merasimle açılması (20 Şubat)
  1870 - Darü'l-Muallimat'ın açılması (26 Nisan)
  1870 - Kavanin ve Nizamat Dershanesi'nin açılması (2 Temmuz)
  1870 - Darü'l-Fünun müdürü Tahsin Efendi'nin umuma açık konferanslar (ders-I'am) tertip etmesi (Ekim)
  1871 - Sadrazam Ali Paşa'nın vefatı
  1871 - Saint-Esprit Okulunun kurulması
  1871 - Abdülaziz'in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti
  1871 - Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi'nin yayımlanması
  1871 - Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi'nin neşri
  1871 - İdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi (22 Ocak)
  1871 - Şinasi'nin ölümü (13 Eylül)
  1872 - Emniyet Sandığı'nın şubelerinin açılması
  1872 - Darü'l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması
  1873 - Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iyye'nin kuruluşu
  1873 - Mehmed Akif'in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye'nin neşredilmesi; Sava Paşa'nın yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kapanması
  1873 - Mekteb-i Sultani'nin, Gülhane Bahçesi'ndeki Saray'a bitişik binalara nakledilmesi (Haziran)
  1874 - Rusya'nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması
  1874 - Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi'nden oluşan Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin açılması; İstanbul Darü'l-Muallimi'nin açılması; İlk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907)
  1874 - Kara gümrüklerinin lağvı
  1874 - Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması
  1874-1875 - Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu'nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması
  1875 - Osmanlı maliyesinin iflasını açılaması
  1875 - Bosna-Hersek isyanları
  1875 - Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir İdadisi'nin açılması
  1876 - Bulgar isyanları
  1876 - Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı
  1876 - Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V. Murad'ın tahta çıkması, hal'i ve II. Abdülhamid'in cülusu
  1876 - Meşrutiyet'in ilanı
  1876 - İstanbul'da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı
  1876 - İstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması
  1876 - Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin son kitabının kabulü
  1876 - Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal'in İntibahı'nın neşri; İzmir ve Manastır'da yatılı idadiler açılması
  1876 - Ziya Gökalp'in doğumu
  1876 - I. Meşrutiyet'in (Kanun-ı Esasi) ilanı (23 Aralık)
  1877 - Rusya'nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması: Balkanlar'ın ve Doğu Anadolu'nun Rus işgaline uğraması
  1877 - Mahrec-i Aklam'ın Mekteb-i Mülkiye'nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin tekrar Gülhane'ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi'nin kurulması
  1877-1878 - Darü'l-Fünun ve Mekteb-i Sultani'nin bir yıl eğitime ara vermesi
  1877 - İlk Meclis-i Meb'usan'ın içtimaı (o yılın 28 Haziran'ına kadar çalışır) (19 Mart)
  1877 - Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan'da müzakere edilerek kabul edilir) (25 Eylül)
  1877 - Vilayet Belediye Kanunu'nun kabulü (5 Ekim)
  1877 - Meclis-i Mebusan'ın süresiz tatili (13 Aralık)
  1878 - Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması
  1878 - Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın müstakil birer devlet olmaları
  1878 - Bulgaristan Prensliği'nin ortaya çıkması
  1878 - Ermeni meselesinin zuhuru
  1878 - Ali Suavi'nin öldürülmesi
  1878 - Kıbrıs'ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi
  1878 - Bosna ve Hersek'in Avusturya-Macaristan'ın işgal ve idaresine terki
  1878 - Makedonya meselesinin ortaya çıkması
  1878 - Meclisin kapatılması (13 Şubat)
  1878 - Darü'l-Fünun-ı Sultanisi'nin tekrar eğitime başlaması (Ekim)
  1879 - II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi
  1879 - Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu'nun kabulü
  1879 - Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi'nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi
  1879 - Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu'nun kabulü
  1880 - Vergi reformu
  1880 - Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması
  1880 - İlk köy romanı, Ahmed Mithat'ın Bahtiyarlık'ının neşri; Darü'l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi
  1880 - Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu'nun kabulü
  1880 - İstanbul'da bir kız idadisinin açılması (13 Mart)
  1880 - Ziya Paşa'nın ölümü (17 Mayıs)
  1880 - Darü'l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi (Ekim)
  1880 - Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople'un yayınlanması; Cemiyet-i İlmiye'nin kurulması (20 Aralık)
  1881 - Mustafa Kemal'in Doğumu
  1881 - Mısır'ın İngilizler tarafından işgali
  1881 - Muharrem Kararnamesi'nin neşri
  1881 - Düyun-ı Umumiyye İdaresinin kurulması
  1881 - Mühendishane'de mümtaz sınıf adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü'l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi'nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri'nin birleştirilmesi
  1882 - Tunus'un Fransızlar tarafından işgali
  1882 - Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulması ve Osman Hamdi Bey'in müdür olması (2 Ocak)

+ Yorum Gönder