+ Yorum Gönder
Slayt ve Ciddi Konular ve Ciddi Konular Seviyeli Forum Forumunda Kurt sembolünün anlamı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Kurt sembolünün anlamı
  Kurt sembolünün anlamı nedir

  Kurt sembolünün anlamı.jpg  Kurt ya da ehlileştirilmiş biçimi köpek tradisyonlarda kendisine ilâhîlik atfedilen az sayıdaki hayvanlardan biridir. Sembolün, kimi tradisyonlarda doğrudan doğruya www.alasayvan.net/ Sirius yıldız sistemi ile ilişkilendirildiği, kimi tradisyonlarda insanlara rehberlik eden bir ilahla ilişkilendirildiği, kimi tradisyonlarda ölüm ötesi ile ilişkilendirildiği, kimi tradisyonlarda ise bir ulusun ataları ile ilişkilendirildiği görülmektedir.


  Sembolün Kozmik Anlamı


  Sembolün Sirius Sistemi'ni ya da Sirius kültürünü simgelediği açıkça belirtilen tradisyonlardan bazıları şunlardır (Sirius yaklaşık 50 yıllık dolanma periyodu olan bir çiftyıldızdır):

  - Çin tradisyonlarında Sirius yıldızı, "göksel saray"ın bekçisi "göksel kurt" olarak nitelendirilir. Eski Orta Asya Türkçesi'nde göksel 'kök böri' ya da 'börteçene' denirdi.

  - Grek mitolojisinde Sirius köpek-yıldız olarak adlandırılır; Sirius yıldızının yer aldığı takımyıldız da Büyük Köpek Takımyıldızı olarak adlandırılır.

  - Pers tradisyonlarmda Sirius'tan "Köpek Yıldızı" olarak söz edilir.

  - Tuareg yerlilerinin tradisyonunda Sirius köpek-yıldız olarak nitelendirilir.

  - Eski Mısır'da Sirius önceleri büyük bir köpekle temsil edilirdi. İskenderiye'de basılan Grek madeni paralarında yıldızı Sirius olan ilahe İsis bir köpeğe binmiş durumda görülür. Eski Mısır'da kurt ise Sirius-B'yi temsil ettiği sanılan Osiris ile ilişkilendirilirdi. Plütark İsis'in www.alasayvan.net/ köpek baş*lı Anubis ile ilişkisi hakkında şöyle yazar: "Neftis görünmez olandır, İsis görünür olandır. Bunlara dokunan çember, ki ona ufuk denir, her ikisinin ortak noktasıdır, Anubis adını alır ve bir köpek biçiminde temsil edilir; çünkü köpekler hem gece hem gündüz görebilirler."

  - Hint tradisyonunda Sirius, Samanyolu'nun bekçisi köpek Sarama'dır.


  Sembolün Türk Tradisyonundaki Kullanımı

  Dünya kavimleri içinde kurt sembolüne en fazla kutsallık vermiş, saygı göstermiş kavim Türkler'dir. (Bir Türk boyu oldukları söylenen İskitler de kurda çok saygı göstermişlerdir.) Eski Türk tradisyonlarındaki kurtla ilgili inanışlar beş grupta toplanmaktadır:


  1- Her şeyden önce, kurt, Türk mitolojisinde astronomik bir semboldür. Örneğin Büyükayı takımyıldızının 7 yıldızından "7 azgın kurt" diye söz edilir.


  2- Kurt sembolünün ikinci özelliği Gök-kurt'ta görülür: Türklerde Gökkurt (Kök-böri) gökteki Tanrı'nın yerdeki şekillenmiş sembolüdür. Altay Dağlarında, Hunlar'da kurt-tanrı heykellerine rastlanır.

  Bazı Türk efsanelerinde kurt, Türklere kılavuzluk eden bir UFO gibi tasvir edilir. Aniden bir ışıkla ortaya çıkar, uçar, kılavuzluk eder, görevini yaptıktan sonra aniden kaybolur. Efsanelere göre Oğuz Kağan'ın ordusuna da zaman zaman böyle bir Gök-kurt önderlik ve kılavuzluk etmekteydi. Ergenekon (Ergenekon) efsanesinde de, yine, böyle bir kurtun kılavuzluk ettiğine inanılır. Kurtun Türkler'e kılavuzluk fonksiyonuna Süryani tarihçileri de değinmişlerdir: Anadolu'ya gelen Türkler, köpeğe benzer bir hayvanın peşinden gelmişler ve hayvan Anadolu'da kaybolunca, Türkler de hayvanın kaybolduğu bölgeye yerleşmişlerdi.

  Bazen Tanrı elçisi rolündedir. Halen Sibirya Şamanizmi inançlarında da görüldüğü gibi, eski Türk kavimlerindeki inanışlara göre, kurt, Tanrı'nın bir "haber getiricisi'ydi; kurtlar, Tanrı'dan insanoğluna kutsallıklar taşırlardı ve "Tanrı Türkler'e kurt şeklinde görünerek onlara başarı yolu açardı".

  Kurt sembolünün beşinci özelliği, Türkler'in kökeniyle ilgili efsanelerde yer almasıdır. Kurt, Türkler'in türeyişinde ya ilk ana, ya ilk baba olmuş ya da yardımcı rolünü üstlenmiştir. Örneğin Çinlilerce "Kao-Çı" diye adlandırılan, Uygurların ataları olan kavimlerin türeyiş efsanelerinde www.alasayvan.net/ kurt, baba olmuş, Göktürk efsanelerinde ise anne olmuştur. Buna karşılık Oğuz Kağan destanında rehberlik yaparak yardımcılık rolünü üstlenmiştir. Oğuz Kağan Destanı'nda bu kurttan şöyle söz edilir: "Tan ağarınca Oğuz Kağan in çadırına güneş gibi bir ışık girdi. O ışıktan gök tüylü ve gök yeleli büyük bir erkek kurt çıktı." Destandaki kurt daha sonra ansızın kaybolup yeniden ortaya çıkarak Oğuz Kağan in ordusuna rehberlik yapar. Tukyu efsanesinde, sağ kalan son erkeği alarak, onunla bir mağarada çiftleşip yeniden türeyişi sağlayan bir dişi kurttan söz edilir.


  Ergenekon efsanesinde kurdun yardımıyla yeniden türeyişin başları şöyle anlatılır:


  "Komşu bir ulus varmış, Türkleri ezip almış, Bir kişi bırakmamış, küçük bir çocuk kalmış
  Düşman ordu göndermiş, 'oğlanı bulun' demiş 'Fakat kutsal bir kurt var uyanık olun!' demiş. Kurt anlamış, kutsalmış, oğlanı hemen almış, Turfan in kuzeyinde mağaralara
  dalmış."


  Yine, Hun efsanesinde, Dokuz Oğuzlar in türemesini sağlayan kurt insan çiftleşmesi konusu işlenir.
 2. Hatice
  Bayan Üye

  Kurt sembolü bugün ve geçmişte pek çok olayın ve olgunun simgesi olmuştur. Kurt simgesi simgelediği ne varsa ona asalet kattığı söylenmektedir.
+ Yorum Gönder


kurt,  kurt resimleri,  kurt resmi,  kurt sembolünün anlamı,  kurt simgesinin anlamı,  wolf