+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Cilt Hastalığı Forumunda Eritema Nodozum Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Eritema Nodozum Nedir
  Eritema Nodozum Hastalığı

  Arkadaşlar lütfen bana Eritema Nodozum hastalığı ile ilgili bilgi verir misiniz?
  Antijenik uyaranlara cevap olarak çok sayıda hassas nodüllerin oluştuğu ağrılı yangısal bir hastalıktır.

  Klinik özellikler, Eritema Nodozum Nedenleri

  Lezyonlar kırmızı renkte, kabarık ve çapları 1 ile 3 cm arasında değişebi-lir. Daha çok alt bacağın ön kısmında ve daha nadir olarak ön-kolda kümeler şeklinde görülür. Ayak bileğinde artralji ile birlikte halsiz-lik ve ateş de bulunabilir. Lezyonlar 2-6 haftada iyileşir ve ezilmiş bir gö-rünüm bırakır. Lezyonların atakları kümeler halinde birkaç ay sonra bile gelişebilir.  Eritema Nodozum Hastalığı.jpg
  Etiyoloji ve Patoloji

  Enfeksiyonlar, ilaçlar ve sistemik hastalıklar da dahil çok sayıda neden vardır. En önemlisi sarkoidoz ve pulmoner tüberküloz'dur. Bu hastalık, nadiren ülseratif kolit ve leprada da görülür. Hastaların %50'sinde neden bulunur. Histolojik olarak, yağ lobülleri arasındaki fibroz septada gelişen yangılı ve kanamalı bir pannikülittir.

  Eritema Nodozum Tedavisi

  Tedavi olarak dinlenme tavsiye edilir ve hafif analjezik ve/veya antiinflamatuar ilaçlar verilebilir.
  Annüler Eritemler

  Eritemli halkalar şeklinde ortaya çıkan, genellikle gittikçe büyüyen ve sonra kaybolan çok sayıda hastalık var. Genelde önemi bilinmez ancak, eritema giratum repens olarak bilinen hastalık altta yatan bir iç organ tü-mörünü işaret eder. Bir diğeri eritema kronikum migrans olup, Lyme hastalığının belirtisidir.
 2. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Eritema Multiforme Nasıl Görülür


  Birçok antijenik uyarana cevap olarak dermo-epidermal birleşkede hasar-la sonuçlanan deri ve mukozaların akut ve kısa süreli bir yangısal reaksi-yonudur.

  Klinik özellikler, Eritema Multiforme Major

  Lezyonlar halka veya nokta şeklinde olabilen ve su toplayabilen kırmızı-morumsu renkte papüller şeklindedir. Yüz ve üst ekstremiteler genellikle tutulur, yanak mukozası tutulumu ağır hastalarda sık görülür. En ağır hastalarda ise önemli sistemik bir rahatsızlık mevcut-tur. Ağır hastalarda ağzın ön kısmı çok etkilenmiştir. Konjonktiva ve genital bölge nadiren etkilenir. Hastalık akut olarak başlar ve genel-likle 2 haftadan az sürer ama yeni lezyonlar sadece ilk birkaç günde çıkar.

  Etiyoloji ve Patoloji

  Hastalık herpes simpleks, orf, koksidioidomikoz ve histoplazmoz gibi en-feksiyonlar, piroksikam, indometasin ve diğer non-steroidal antiinflama-tuar ajanlar, sulfonamidler ve tiazid grubu diüretikler tarafından tetiklene-bilir. Hastaların bir kısmında belli bir sebep olmadan da orta-ya çıkabilir.
  Mononüklear yangısal hücreler, dermoepidermal birleşkede birikir ve epidermis altında sıvı toplanır.

  Eritema Multiforme Tedavisi

  Hastalık kendiliğinden geçebilir ve semptomatik tedavi yeterlidir. Ciddi sistemik rahatsızlıklar olduğunda sistemik steroidler verilebilir.
 3. Ziyaretçi
  Eritema Nodozum Nedir

  Daha sık görülen akut form ve daha nadir görülen kronik formu vardır. Kronik formu eritema nodozum migrans yada subakut migratuar pannikülit olarak da bilinir. Akut formu herhangi bir yaş ve cinsiyet farkı gözetmez. Fakat çoğu olgu genç erişkin çağdaki kadınlardır. Döküntü bilateral ve simetrik yerleşen, 1-10 cm çaplarında derin, hassas nodüllerdir. Başlangıç döneminde nodüller üzerindeki deri kırmızı, kabarık, düzgün ve parlaktır. Şiddetli olgularda 10 dan fazla lezyon bulunabilir. Genellikle vücudun dışa bakan yüzlerinde görülür. En sık lokalizasyon pretibial alanlardır. Aynı zamanda bacakların üst kısımları, kolların ekstansor yüzleri, boyun ve nadiren de yüzde bulunabilir. Başlangıç hızlıdır, sıklıkla halsizlik, bacak ödemi, artrit ve/veya artralji ( genellikle ayak ve el bileği ve dizlerde) eşlik eder. Aynı zamanda ateş, başağrısı, konjunktivit ve çeşitli gastrointestinal belirtiler de görülebilir. Birkaç gün içinde lezyonlar düzleşir, mavimsi, morumsu, hatta beremsi ( kontüsiform eritem) bir renk alır. Lezyonlar ülsere olmazlar ve iyileşirken de atrofi ve skatris bırakmazlar. Klasik hikaye birkaç gün yada hafta içinde , gruplar halinde belirip , yavaşça kaybolan ağrılı , kızarık şişlikler şeklindedir.  Akut eritema nodozum reaktif bir proçestir. En sık ilişkili olduğu hastalık streptokokal infeksiyondur. Tüberküloz özellikle çocuklarda olmak üzere diğer önemli bir nedendir. Bağırsak infeksiyonları ( Salmonella, shigella ve yersinia) EN u başlatabilir. Yine infeksiyöz nedenlerden ; derin yada sistemik fungal infesiyonlar ve toksoplazma sayılabilir. EN benzeri lezyonlar diğer infeksiyonlardan kampilobakter septisemisi, bruselloz, psittakoz, kedi tırmığı hastalığı ve diğer bazı infeksiyonlarda tanımlanmıştır.  Sarkoidoz ateş, öksürük, eklem ağrısı, hiler lenfadenopati ve eritema nodozum bulgularıyla ortaya çıkabilir. Bu sendrom kompleksine Lofgren sendromu adı verilmiştir ve sıklıkla da İskandinav ülkelerinde görülür.  Eritema nodozum inflamatuar bağırsak hastalıkları seyrinde de görülebilir. Özellikle de Chron hastalığı ile ilişkisi ülseratif kolite göre daha fazladır.  Hematolojik malignansilerle ilişkisi çok nadir de olsa rapor edilmiştir ; fakat sweet sendromu ve pyoderma gangrenozuma göre daha az eşlik eder. Dikkatli bir değerlendirme yapıldığında bunların çoğunun subkutan lenfoma / lösemi olduğu gösterilmiştir.  İlaçlar EN u indükleyebilir. Bromid, iyodid ve sülfonamidlerle ilişki güçlüdür. Günümüzde ise daha çok oral kontraseptiflerin neden olduğu olgular bildirilmektedir. Hamilerde de görülmesi bu birlikteliğin östrojenlerle ilişkisi olduğunu düşündürmektedir.  EN benzeri lezyonlar Behçet hastalığı ve sweet sendromunda da tanımlanmıştır.

  Bu hastalıklardaki lezyonlar daha çok yağ dokudaki inflamasyonun bir simgesidir.  Eritema nodozumun kronik formu akut forma göre çok daha az görülür. Aşağıdaki kriterlerin varlığıyla akut formdan ayırt edilebilir.  1 .Yaşlı kadınlarda görülme eğilimindedir.

  2. Genellikle tek taraflıdır, eğer çift taraflıysa asimetriktir.

  3. Artralji dışında sistemik semptomlarla ilişkili değildir.

  4. Altta yatan bir hastalıkla ilişkli değildir.

  5. Genellikle ağrısızdır yada akut forma göre daha az hassastır

  6. Tek lezyon olarak başlar, kaybolmaya meyillidir ,fakat merkezden çevreye doğru genişler ve merkezi silinme gösteren bir anuler bir plak halini alır.

  7. Aylar hatta yıllar süren uzun bir gidişatı vardır.

  Eritema nodozumun ayırıcı tanısında diğer pannikülit formları da düşünülmelidir. Eritema induratum genellikle kısa seyirlidir, genellikle bacakların arka baldır kısımlarını etkiler, ülserasyon ve skar bırakma ihtimali vardır. Sifilitik gomlar ve sporotrikoz nodülleri kural olarak tek taraflıdır. Pankreatit ve noduler vaskülitle ilişikli subkutan yağ nekrozu fibuler bölgelerde görülebilir, fakat klinik ve / veya histopatolojik özellikleriyle ayrım yapılabilir. Çoğu olguda kolaylıkla tanı konur. EN septal bir pannikülittir. İnflamasyon temel olarak yağ lobülleri arasındaki bağ doku septalarındadır. İnfiltratın içeriği biyopsi alınma zamanına paralel olarak lezyon yaşıyla ilişkilidir. Erken dönemde nötrofiller ve lenfositler, geç dönemde mononükleer hücreler, histiositler ve multinükleer dev hücreler bulunabilir. Yağ lobülleri inflamsyondan sekonder olarak etkilenir ama lezyonlarda bazı köpüksü histiositler görülebilir. Meischer ‘in radiyal granülomları ( yıldızımsı yarıkları çevreleyen histiosit kümeleri) karakteristik olmakla beraber diagnostik değildir. Lökositoklastik vaskülit grülmez. Kronik EN da septal fibrozis ve epitelyumoid makrofajlardan oluşan septal granülomlar görülür.  Tedavi  Altta yatan hastalık tedavi edilmelidir. Yatak istirahati önemlidir. Kısa süren güçlü egzersizler gidişatı kısaltır. Aspirin, NSAID’s ve indometazin sıklıkla yararlıdır. Potasyum iyodür güvenli ve etkili bir tedavidir. Süpersature solüsyonu (SSKI) günlük 5’er damla ve hergün bir damla artacak şekilde ( üst sınır günde 3 defa 15 ‘er damla) kullanılır. Tablet formu ise 3 x 300 mg / gün dozunda kullanılır. Hastalık kontrol altına alınınca tedavi 2-3 hafta içinde azaltılarak kesilir. Uzun süren tedavide hastalar tiroid fonksiyonları yönünden izlenmelidir. İ.L. steroid enjeksiyonları persistan lezyonları kontrol edebilir. Eğer altta yatan hastalık için kontrendikasyon teşkil etmiyorsa sistemik steroidler hızlı gerileme sağlar. Hastalığın kronik formlarında da SSKI etkilidir. Refrakter olgularda antimalaryeller veya kolşisin denenebilir. Hastalığın prognozu iyidr. Ataklar genellikle 3-6 hafta devam eder. Rekürrens görülebilir, özellikle de altta yatan hastalık yada infeksiyon devam ediyorsa. Kronik lezyonlarda alternatif tanı olarak nodüler vaskülit de akla gelmelidir.
 4. Fatma
  Administrator
  Eritema Nodozum bir deri hastalığıdır. Genelikle deforme olan bölgeden parça alınıp tahlil yapılarak teşhis konulur. Tedavisi olan bu hastalık genelikle antibiyotik ile tedavi başlatılır.

 5. Eleman
  Devamlı Üye
  Eritema Nodozum bir cilt hastalığıdır. deri üzerinde oluşan bu hastalığın tanısı oluşan yaralardan alınan derinin tahlili sonucu tanımlanmaktadır. Yaşlılarda daha sık ortaya çıkmaktadır.Antibiyotik tedavisi gerektirmektedir.

+ Yorum Gönder


eritema nodosum,  eritema nodozum nedir,  eritema nodozum,  eritema nodosum tedavisi,  eritema nodosum nedir,  el ve ciltteki kabarmalar