+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Coğrafya Nedir?Coğrafya Bilimi Nedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Coğrafya Nedir?Coğrafya Bilimi Nedir?

  Coğrafya Bilimi Hakkında Bilgi


  Coğrafya nedir?

  1. Coğrafya yeryüzünü tasvir eden (açıklamaya çalışan) bir bilimdir.

  2. İnsan ve coğrafi çevre arasındaki karşılıklı ilişkileri inceleyen bir bilimdir.

  3. Bitki ve hayvan topluluklarının farklı dağılışı inceleme alanlarından bazılarıdır.

  4. Nüfus yoğunluğu, nüfusun yeryüzündeki dağılışı, yerleşmeler ve özellikleri de coğrafyanın inceleme alanına girer.

  5. Doğa olayları yeryüzünde değişiklikler oluşturur. Coğrafya yeryüzündeki değişmeleri de yakından inceler.

  6. Havaküre yeryüzü ile ilişkili olduğundan Coğrafya, iklim olaylarını incelemek durumundadır.

  7. Deniz ve Okyanuslardaki olaylar da Coğrafya'nın inceleme alanı içinde yer alır.

  Yukarıda, maddelerle başlıkları verilen olayları, inceleyen ''Coğrafya” kompleks bir bilimdir. Ne tamamen bir fen ilmi , ne de tamamen bir sosyal ilimdir. Bu iki bilim kategorisi arasında, bir köprü rolü oynar.

  Bu durum, Coğrafya'da konuların neden - sonuç ilişkisi içinde düşünülüp ele alınmasını gerektirir. Pek çok bilim dalı ile ilişkili olan Coğrafya biliminde, doğru yorumlar yapabilmek için geniş bir kültür birikiminin olması gerekir. Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerini iyi yorumlayan öğrencilerin Coğrafyada başarılı olmaları bu yüzdendir.
 2. Asel
  Bayan Üye


  Coğrafyanın Özellikleri
  Coğrafya: Dünya yüzündeki doğal yaşamı ve insanın yaşamını çeşitli yönleriyle inceleyen ve açıklayan bilim dalı.

  İnsanlar öteden beri, içinde yaşadıkları dünyayı tanımağa ve burada olup biten doğal olayları anlamağa çalışmışlardır. Coğrafya, işte bu uğraşlardan doğdu. Uzun süre, sadece gezegenimizi tanımlama yoluyla incelemekle yetindi; giderek, çok daha geniş bir bilim dalı haline dönüştü: bu bilim dalının bugünkü sınırlarını belirlemek her zaman kolay olmamaktadır; çünkü coğrafya, tarih, biyoloji, toplumbilim, ekonomi v.b. başka bilim dallarıyla da sıkı ilişki halindedir. Ana çizgileriyle coğrafya, bölgesel ve genel olarak ayrılabilir. Genel coğrafya ise, fizikî, beşeri ve iktisadî olmak üzere bir alt ayırıma tabi tutulur.  Coğrafya1.jpg.  Dünya’nın İncelenmesi

  Fizikî coğrafya’mn birinci amacı, doğayı tanımlamaktır. Bu nedenle, bir manzaranın orijinalliğini iyice göstermek ve duyurabilmek ve oranın yer şekillerini (topografya), iklimini, hayvan ve bitki âlemini (biyocoğrafyd) v.b. gözler önünde canlandırabilmek için, gerçek yazarlık niteliklerine sahip olmak gerekir. Bu anlatım bazı teknik vasıtaların uçaktan veya uydudan çekilmiş fotoğraflar, ölçü âletleri kullanılmasını gerektirir; bunlar olmadan, sözgelimi yükseklikleri veya yağmurların yıl boyunca dağılımını tespit etmek imkânsızlaşır. Bütün bu bilgiler toplanarak haritalar üzerinde, kurallara uygun biçimde sunulur.

  Ama coğrafya, tanımlamakla yetinmez, çeşitli bilimlere başvurarak açıklamağa da çalışır, jeoloji, toprağı ve toprakaltını oluşturan kayaları, yerlerini ve sertliğini inceler. Yer şekilleri de buna bağlıdır. Bu kayalar milyonlarca yıldır toprak aşınmasının, akarsuların (ırmaklar ve çaylar), “buzulların ve denizlerin saldırısına uğramıştır. Bunların incelenmesi de ırmak ve deniz hidrolojisinin (su bilgisi) kapsamına girer.

  Klimatoloji de (iklimbilim) manzaraların açıklanmasına imkan sağlar: şiddetli bir don, kayaları patlatır ve ancak cılız bitkilerle yosunların yetişmesine imkân verirken, sıcak ve nemli bir iklim de toprak aşınımım hızlandırır, bol bol bitkilerin (tropik ormanları) yetişmesini kolaylaştırır.

  İnsanlar ve Uğraşları

  Dünya sadece bir manzaralar bütününden ibaret değildir, aynı zamanda insanların yaşadığı bir yerdir: beşerî coğrafya, insanlarla ve onların yaşadıkları yeri örgütleme tarzıyla ilgilenir. Nüfusu ve dağılımını saptamak, göçlerini izlemek, kentlerde pek yoğun (kentsel coğrafya) ve kırlarda çok daha dağınık (kırsal coğrafya) olan nüfus yerleşmesini anlatmak için demografi’ye (nüfus hareketleri) başvurur.

  Coğrafyanın bu bölümü, insanların nasıl çalıştığını da inceler. Sözgelimi tarım faaliyetleri, tarlaların durumu ve ekimiyle nitelendirilebilir. Bu tarlalar açık veya çitlerle çevrili olabilir ya da Amerika Birleşik Devletleri’ndeki gibi geniş işletmeler halinde toplanmış veya Avrupa’daki gibi sayısız küçük mülkiyete bölünmüş, dağınık üniteler olabilir. Sanayi faaliyetlerine gelince; bunlar da coğrafyada giderek daha önemli bir yer tutmaktadır. Sanayi işletmelerinin yeri, boyutları, üretimi incelenir. Eskiden sanayiler, bölgeseldi; bugün ulaşım imkânlarının kolaylığına, hem elemeği, hem müşteri sağlayan bir kentin yakınlığına v.b. bağlıdır.

  Coğrafyacının Görevi

  Coğrafyacının esas görevi, bütün bu öğelerin birbirine oranla nasıl örgütlendiğini göstermektir. İnsan ile doğa arasındaki ilişkileri çok iyi tanıyan coğrafyacı, toprağa yerleşme politikasını düzenleyen yöneticiler için kusursuz bir danışmandır: bu poli tikanın amacı, konutları, işyerlerini ve eğlence yerlerini uyumlu bir biçimde dağıtmaktır. Coğrafyacı, toprakları aşınmadan korumakta ve doğayı tehdit eden her türlü kirlenmenin önünü almakta da etkin bir rol oynar. Böylelikle coğrafya, hem bir doğa bilimi, hem de insanı konu alan bilimdir.

 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Coğrafya Nedir Kaça Ayrılır

  Tanımı :
  Coğrafya, geo(Yer ) ile graphein ( tasvir etmek ) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmektedir. Coğrafyanın konusu yeryüzüdür. Coğrafyanın konusu içerisine yaşam içerisinde var olan bir çok şey girmektedir. Örneğin çevreyi oluşturan taşküre(litosfer),suküre(hidrosfer),havaküre(atmos fer) ve canlılar küresi ( biyosfer ) coğrafyanın araştırması kapsamına girmektedir.

  Coğrafya insanın yaşadığı doğal çevre ile ilişkilerini konu edinen bir bilimdir.Coğrafyanın tanımı yapılırken en çok yapılan hatalardan biri de coğrafyayı sadece bir dağın yüksekliğini bilmek yada bir akarsuyun kaç km olduğunu bilmek sanmaktır. Biraz önce yapılan açıklamadan da anlaşılacağına göre doğal ortam ve bu doğal ortamın etkileri önemlidir. Bir coğrafyacı dağların yüksekliğini tam olarak bilmeyebilir ama o dağın tarım,ulaşım,turizm ve nüfuslanma üzerindeki etkilerini çok bilir.

  Coğrafya Biliminin İlkeleri : Her bilim dalının olduğu gibi coğrafyanın da kendine özgü metot ve ilkeleri bulunmaktadır. Coğrafya bir olayı incelerken şu ilkelerden yararlanmaktadır. Bu ilkeler şunlardır ;

  1. Nedensellik İlkesi : Coğrafi olayların araştırılması sırasında olayların nedenleri sorulmakta ve bunlara yanıtlar aranmaktadır. Örneğin Yağmur nasıl yağmaktadır ? , Deprem neden olan faktörler nelerdir ?

  2. Dağılış İlkesi : Coğrafi olayların yeryüzündeki dağılımı incelenmektedir. Coğrafyacı bir olayın sadece nedenini araştırmakla kalmaz bu olayın yeryüzü genelinde dağılımını da incelemektedir. Yukarıda sorulan soruları coğrafyacı şöyle devam eder ; Yağmurun ülkemizdeki coğrafi dağılımı nasıldır ? Türkiye’de depremler hangi sahalarda daha fazladır ? Dağılış ilkesi sadece coğrafya ya haz bir özelliktir.

  3. Karşılıklı İlgi İlkesi: Coğrafi olayların birbirleri ile olan bağlantıları da incelenmektedir. Örneğin Yağışın basınçla , sıcaklığın Güneş ışınlarının düşme açısı ile olan ilişkisi ya da Dağlık ve engebelik alanların nüfus ve yerleşme üzerindeki etkileri de incelenmektedir.

  Coğrafya Biliminin Yararlandığı Diğer Bilim Dalları :

  1. Astronomi : Uzay bilimi

  2. Jeoloji : Yer Bilimi

  3. Jeofizik : Dünyanın iç yapısının inceleyen bilim dalı

  4. Hidroloji : Sular bilimi

  5. Meteoroloji: Atmosfer olaylarını inceleyen bilim dalı

  6. Kartografya :Harita bilimi

  7. Zooloji : Hayvan bilimi

  8. Botanik : Bitki bilimi

  9. Antropoloji : İnsan bilimi

  10.Etnoloji : İnsan ırklarını inceleyen bilim dalı

  11.Sosyoloji : Toplum inceleyen bilim dalı

  12.Demografi : Nüfus bilimi

  COĞRAFYANIN BÖLÜMLERİ

  Coğrafya incelemiş olduğu konuları göre iki bölüme ayrılmaktadır :

  1. Genel Coğrafya

  A. Fiziki Coğrafya

  a) Jeomorfoloji

  b) Klimatoloji

  c) Biyocoğrafya

  d) Hidrografya

  B. Beşeri Coğrafya

  C. Ekonomik Coğrafya

  2. Yerel Coğrafya

  A) Bölge Coğrafyası

  B) Ülke Coğrafyası

  C)
  Kıta coğrafyası


  1. GENEL COĞRAFYA : Fiziki beşeri ve ekonomik olayların yeryüzünün tamamında ayrı ayrı ele almaktadır. Olayların meydana geliş nedenleri ve dağılışları incelenmektedir. Gözlem ve karşılaştırma yapılarak olaylar bir sınıflandırmaya çalışmaktadır. Genel coğrafya incelemiş olduğu konular bakımından üç bölüme ayrılmaktadır.

  A) Fiziki Coğrafya : Yüzey şekilleri başta olmak üzere okyanuslar denizler göller ve akarsular gibi su küreyi oluşturan unsurlar da inceleme alanına girmektedir. Fiziki coğrafya denizlince yeryüzünün dış görünümü aklımıza gelmelidir.

  Jeomorfoloji ( Yüzey şekilleri bilimi ) : Yeryüzü şekillerinin oluşumlarını araştırır. bunları sınıflandırır. Örneğin Depremlerin meydana gelmesi . akarsuların oluşturmuş olduğu şekiller , buzul ve rüzgarların meydana getirdiği yer şekilleri jeomorfolojinin inceleme alanına girmektedir.

  Klimatoloji( İklim Bilgisi ): Yeryüzündeki iklim tiplerini ve bu iklim tiplerinin coğrafi dağılımını incelemektedir. Örnek vermek gerekirse Tropikal iklimi meydana getiren şartlar ve bu iklimin görüldüğü yerler klimatoloji biliminin kapsamı alanına girmektedir.

  Biyocoğrafya( Canlılar coğrafyası ) : İnsan hariç yeryüzündeki diğer canlıların ( hayvan ve bitki ) coğrafi dağılışını ve bu bu dağılışı etkileyen fiziki şartları incelemektedir. Örneğin küçük baş hayvanların dağılım alanları ve bu dağılımda etkili olan iklim koşulları ve yer şekillerinin etkisi biyocoğrafyanın konusudur.

  Hidrografya ( sular coğrafyası ) : Denizler , göller, akarsular ile yeraltı sularının özelliklerini inceler dağılışlarını açıklar .

  B) Beşeri Coğrafya : Yeryüzündeki insan topluluklarının doğal ortamla olan ilişkilerini incelemektedir.

  İnsanlara ait tüm özellikler beşeri coğrafyanın konusu içerisinde yer almaktadır. Örneğin İnsanların sayısı , yıldan yıla değişimi bu değişimde etkili olan faktörler , İnsanların yaş cinsiyet , medeni durum, çalışma koşulları , eğitim seviyesi gibi özellikleri beşeri coğrafyanın kapsamı içerisinde yer almaktadır .

  C) Ekonomik Coğrafya : İnsanların yapmış olduğu faaliyetler ekonomik coğrafyanın kapsamı içerisinde yer almaktadır. Tarımı etkileyen şartlar , tarım ürünlerinin yetişme şartları , tarım ürünlerinin coğrafi dağılışı yine aynı sanayi , ulaşım, ticaret ve turizmi etkileyen olaylar da ekonomik coğrafyanın kapsamı içerisinde yer almaktadır.

  2. YEREL COĞRAFYA : Genel coğrafyanın incelemiş olduğu tüm konular yerel coğrafyanın konuları arasında yer almaktadır. Ancak yerel coğrafya olayları incelerken bir sınır belirtmektedir ve olayları daha dar bir çerçeve de incelemektedir. Örneğin rüzgar oluşumuna neden olan faktörler genel coğrafyanın klimatoloji biliminin kapsamı içerisindedir. Ancak Türkiye’de etkili olan rüzgarlar yerel rüzgarlar yerel coğrafyanın konusuna girer

 4. Zeyneb
  Bayan Üye
  Ulaşım Coğrafyası; kara, hava, demir ve deniz yolu ulaşımını inceleyen bilim dalıdır. Ulaşım ve ulaştırma,insanı ve onun ürettiği mal ve hizmetlerin bir sahadan başka bir sahaya taşınması işidir.

  Tarihin ilk çağlarından beri ulaşım insanların ana faaliyetlerinin başında gelmiştir. Önceleri evcilleştirdikleri hayvanların sırtında gerçekleştirilen ulaşım faaliyetleri tekerleğin icadıyla hayvanların çektiği araçlara kaymıştır. Zamanla insanlar gerek karada gerek denizde hareket eden bir çok ulaşım aracı geliştirmiştir.


 5. Zeyneb
  Bayan Üye
  Coğrafya nedir

  Yeryüzüne bağlı olayları her türlü teferruat ve çeşitleriyle inceleyen ilim dalı. Kelimenin aslı Yunancadır. Yunanca yer manasına gelen geo ve tasvir manasına gelen grophein kelimelerinin birleşmesiyle türetilmiş bir kelimedir. islam ilim dünyasına 10. asır ortalarında, Osmanlılara ise 16. asırda girmiş bulunan bu kelime yerine eski İslam kaynaklarında "Suretül Arz" (Yeryüzü) "İlmul-Mesalik ve’l Memalik" (Yollar ve Ülkeler İlmi)"İlmul Berid" (Posta İlmi)ve "İlmül Coğrafya" (Coğrafya İlmi) isimleri kullanılmıştırcoğrafya
  Bütün yerküre, coğrafyanın konularını teşkil eder. Bu sebepten coğrafyaya ait pekçok yardımcı ilimler vardır.Yardımcı ilimlerle kaynaşmış bir vaziyette olduğundan coğrafya ile bunlar arasında ayırt edici kesin çizgiler yoktur. Bu yardımcı ilimler, Jeofizik, Jeoloji, Petrografi, Pedoloji, Astronomi, Hidroloji, Meteoroloji, Botanik, Zooloji, Antropoloji, Etnoloji, Etnografya, Sosyoloji, Tarih, İktisat, Jeopolitik, İstatistik, Jeodezi, Topografya ve Kartografya’dır. Coğrafya bu ilimler yardımıyla sorulara cevap verir, incelemeleri yapar ve gelişir. Coğrafi araştırma ve çalışmalarda, bu her biri çok geniş olan ilimler üç esasa göre işlenir ve neticeler coğrafyalaştırılır. Coğrafyanın esasları olarak bilinen bu ilkeler dağılış ilkesi, ilgi ilkesi ve sebep ilkesidir. Gözlenen ve incelenen olaylar yeryüzünün bir yerine bağlanır ki, bu dağılış ilkesini meydana getirir. Bu dağılış ilkesi yeryüzündeki olayların belli bölgelere mahsus olmasından kaynaklanmıştır. Nüfus dağılışı gibi. Yeryüzünde meydana gelen birbirinden farklı olayların birbirleriyle olan münasebetleri, bağlılıkları ve karşılıklı tesirleri ilgi (münasebet) ilkesini meydana getirir. Hadiselerin ve konuların yeryüzünün herhangi bir yerinde çeşitli şartlar altında o bölgeye bağlı bir uyum içerisindeki karşılıklı ilgi ve etkilerinden bu ilke ortaya çıkmıştır. Mesela bir bölgede gür ormanların bulunması orada bol yağışın olduğunu gösterir. Coğrafyadaki olay ve konuların dağılışı sebepleri bunların birbirleriyle olan ilgilerinin açıklanması sebep ilkesini meydana getirmiştir. Mesela bir bölgede toprağın bol, verimli ve sulanabilir olmasına rağmen, nüfusun az olmasının sebeplerinin açıklanması bu ilke sayesinde mümkündür.
  Coğrafyada üç ilkeden başka incelemelerde metod ve ifade de mühim bir yer tutar. Coğrafya bir deney ilmi değildir. Tamamen inceleme ve araştırmaya dayalı bir ilimdir. İlkelerle tetkik edilecek olan konular yeryüzündeki olayların gözlenmesiyle elde edilir. araştırma seyahatlerindeki gözlemlerin önemi çok büyüktür. Bu sebeptendir ki, "Coğrafya bir gözlem ilmidir." denir. Gözlemler neticesinde elde edilen bilgiler önce tasvir yoluyla derlenir, sonra açıklanır. Tasvir, gözlenen olayları veya konuları çeşitli özellikleriyle söz, yazı çizgi ve harita şeklinde tanıtmaktır. Tasvir olmayan bir coğrafya düşünülemez. Coğrafyada gözlemlerle toplanan bilgiler ve olaylar belli bir bölgeye bağlanır. Yereltme denen bu işlemin yapılabilmesinde en büyük yardımcı haritalardır. Coğrafya tasvirlerinde (yereltme işleminde)ilk olarak yapılması gereken işler, gözlemi yapılan bölgenin topoğrafik özelliklerini bir harita üzerinde ifade etmek, uygun adlandırma yapmak, seyahat sırasında gerekli şekil, profil, kesit, kroki çizmek, fotoğraf çekmektir. Keşfi biten bölgelerde ve bilhassa teknikte ilerlemiş memleketlerde ilmi araştırmalar yaygınlaşmıştır. Bu gibi yerlerde yörelerin topoğrafya ve jeoloji haritaları yapılmış, iklim olaylarını incelemek için meteoroloji istasyonları kurulmuş, nüfus ve coğrafyayı ilgilendiren diğer konularda (hayvan, bitki, vs.) sayımlar yapılmış ve yapılmakta, çeşitli istatistikler hazırlanmış ve devam edilmektedir. Ayrıca etnoğrafya ile ilgili incelemeler de ilerletilmiştir.
  Coğrafya incelemelerinin ifadesinde yazı, harita ve resim en önemli araçlardır. Gözlemler en iyi harita ve resimle ifade edilirken, çeşitli olaylar arasındaki alaka, ancak yazı ile mümkün olabilmektedir. Coğrafyanın bölümleri: Coğrafya öncelikle Genel Coğrafya ve Ülkeler Coğrafyası şeklinde iki ana bölüme ayrılır


 6. Zeyneb
  Bayan Üye
  Sanayi Coğrafyası Nedir


  Sanayi Coğrafyası;insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan sanayi kolları ve bunların dağılışlarını ile gelişme dönemlerini inceler.

  Sanayi ham yada yarı işlenmiş maddeleri işleyerek mamul madde haline getirilmesi işidir. Bugünkü modern sanayi uzun geçmişe ve bir çok keşif ve araştırmaların sonucuna dayanmaktadır. Uzun bir süre toplayıcılık ve avcılıkla geçinen insanoğlu Neolitik ile tarıma başlamıştır. 1850'li yıllarda ise başta Kuzeybatı Avrupa (özellikle İngiltere) olmak üzere "Sanayi Devrimi" ile yeni bir döneme başlamıştır.


+ Yorum Gönder


coğrafya bilimi nedir ,  coğrafya bilimi nedir kısaca ,  cografya bilimi nedir,  coğrafya bilimi,  cografya biliminedir,  coğrafya bilimi hakkında kısa bilgi