+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Coğrafyada AGİK Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Coğrafyada AGİK

  AGİK NEDİR?

  AVRUPA GÜVENLİK ve İŞBİRLİĞİ KONFERANSI

  AVRUPA GÜVENLİK ve İŞBİRLİĞİ KONFERANSI (AGİK);1973'te içerisinde Türkiye'nin de bulunduğu 35 ülkenin arasında Avrupa'da bir savunma güvenlik ve işbirliği sistemi kurmak gayesiyle, konuların tartışıldığı konferanslar organizasyonu. Bu konferanslarda alınan kararların, imzalanan nihai senedlerin, ülkeleri bağlayıcı bir özelliği yoktur. Ancak bu senetler İkinci Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan devlet sınırlarını dokunulmaz olarak kabul etmektedir.

  Sovyetler Birliği daha 1950'li yıllardan başlayarak, Doğu Avrupa'da egemen olması için yaptığı savaşları meşrulaştırmak sebebiyle Avrupa Güvenlik Konferansının toplanması için uğraşıyordu. 1970'li yıllarda doğu ile batı arasında bir yumuşama başlaması, böyle bir konferansın toplanmasına mani oldu. Daha sonra 1972 ileHaziran 1973 tarihleri arasında gündem tayin edilmek üzere büyük elçiler seviyesinde hazırlık görüşmelerine başlandı.

  AGİK'in üç kademede gerçekleşti: 3-7 Temmuz 1973'te Helsinki'de organize edilen ilk toplantı, dışişleri seviyesinde yapıldı. Uzmanların konferans belgelerinin taslağını hazırladıkları 18 Eylül 1973'ten 7 Temmuz 1975'e kadar Cenevre'de süren ikinci safhası oldu. Üçüncü ve son olarak 31 Temmuz-1 Ağustos 1975'te Helsinki'de organize edilen doruk toplantısı oldu. Bu son toplantıya 35 ülkenin devlet veya hükümet başkanları katıldılar. Hazırlanan ve Helsinki Nihai Senedi olarak bilinen belgeyi imzaladılar.
  1975'te imzalananHelsinki Nihai (Sonuç) Senedindeki imza altına alınan Maddeler şunlardır:
  İşletme kurma ve ekonomik faaliyetlere ilişkin karalarda bağımsızlık,
  Bireylerin ekonomik faaliyete katılmasında özgürlük,
  Kamu ve özel sektör işletmelerine rekabed edebilmeleri için eşit muamele.
  Üretim araçlarına ulaşmada, hammadde temininde ve personele ilişkin kararları almada serbest olma.
  Bu makro önlemlere ek olarak finans ve hukuk alanlarında aşağıdaki düzenlemeler teklif edildi.
  Modern bankacılık sisteminin geliştirilmesi,
  Çifte vergilendirme sistemini engellemek için ikili vergi anlaşmaları yapılması ve amortisman konusunda ortak uygulamanın benimsenmesi.
  Piyasa ekonomisi modeline uygun şirketler hukukunun düzenlenmesi,
  İş hukukunun yeniden gözden geçirilmesi,
  İşletmeler arası anlaşmazlıklar olduğu takdirde uluslararası hakemlik sistemine başvurulması,
  Üye ülkelerdeki ulusal hukuk sistemlerini mahkeme kararlarının tanınmasını sağlayacak şekilde düzenlemeler.
  Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansında tartışılan konular SEPET adı verilen üç bölümden meydana gelmektedir. Birinci Sepet'te güvenlik, ikinci sepette ekonomik işbirliği, üçüncü sepette ise insan haklarına yönelik konular ele alınmaktadır.
 2. CANGÜLER
  Bayan Üye

  Avrupa kıtasında bütün ülkeleri bir çatı altında birleştirdikten sonra burdaki üklerin güvenliğini sağlamak amacıyla ve ülkeler arasındaki ticareti aktif hale getirmek amacıyla AGİK kurulmuştur.
+ Yorum Gönder