+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Coğrafyada ekoloji ne demektir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Coğrafyada ekoloji ne demektir
  EKOLOJİ


  Çevre bilimidir


  Coğrafyada ekoloji ne demektir.jpg
  Hayvan ve bitkilerin çevreleri, birbirleri ve insanoğlu ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı. Ekoloji kelimesi; Yunanca ev manasına gelen oikos ve bilim manasına gelen logos kelimelerinden türetilmiştir. Bu kelime ilk defa Alman tabiatçısı Ernest Haeckel tarafından kullanılmıştır. Fakat kelime daha evvel de sınırlı olarak kullanılıyorduekoloji
  Ekoloji ve çevre çok sık kullanılan fakat manaları birbirine karışan iki kelime olmuştur. İnsan çevresi, fiziksel (abiotik) ve biyolojik (biotik) olarak ikiye ayrılır. Jeofizik, meteoroloji, hidroloji, oşinografi, klimatoloji gibi bilimler fiziksel çevre ile ilgilenir. Biyolojik çevre ise antropoloji, sosyoloji, biyoloji, ekoloji gibi bilimler tarafından incelenir.
  İnsanoğlu teneffüs ettiği havayı ve içtiği suyu kirletir. Eğer bu kirli havayı ve suyu sırf fiziksel çevre yönünden düzenlemek isterse, bu, çevre ile ilgili bir durumdur. Fakat bu durumdan etkilenen bitki ve hayvanları düşünerek yaparsa bu durum ekolojik bir hale dönüşür.
  Yeryüzünün yaşanılan ve değişik canlıları besleyebilir şekilde kararlı bir denge halinde tutulması büyük
  önem taşır. Bu denge, cansız maddenin eseri olamaz. Canlıları ekolojik yönden ilgilendiren olaylar en çok yeryüzü ve onu çevreleyen atmosferde meydana gelmektedir.
  Günümüz ekolojisinin önemle üzerinde durduğu popülasyon, komünite ve ekosistemler biyosferdeki yaşama birliklerini meydana getirirler.
  Dünyada bütün canlıların yaşadığı, 16-20 kilometre kalınlığındaki tabakaya biyosfer denir. Bu tabakanın 8-10 km’si deniz seviyesinden atmosfere doğru, 8-10 km’si de deniz ve okyanusların dibine doğru uzanır. Canlıların biyosferdeki dağılımı farklılıklar gösterir.
  Bir canlının tabii olarak yaşayıp ürediği alana veya başka bir ifadeyle, organizmanın adresine habitat denir. Bir balinanın habitatı yaşadığı okyanuslar, bir süs kuşunun ise kafesidir.
  popülasyon terimi, bir türün tabiatın belli bir parçasında yaşayan bütün fertlerinin oluşturduğu topluluğu ifade eder. Mesela; Şemdinli’nin kargaları, tavşanları, dağ keçileri ayrı ayrı birer popülasyondur. Belli bir alanı işgal eden bütün popülasyonların birliğine de komünite denir. Bir popülasyonda tek tür bulunmasına rağmen, komünitede birçok tür ve popülasyon mevcuttur. Cansız çevre ve komünite, birlikte ekosistemi meydana getirirler.
  Ekosistemin dinamiği ise, maddelerin ve enerjinin değişmesinden bahs ettiği gibi sistemde bulunan bütün canlıların doğum, büyüme, ölüm ve toprak olmalarını da inceler. Bu ekosistemin alt grupları biyomeler veya "önemli yaşama bölgeleri" olarak isimlendirilir. Biyomeler’in alt bölümlerini topluluklar meydana getirir. Biyomeler arasında bulunan geçiş bölgelerine de ekotonlar denir.
  Eğer bir ekosistemde mesela bitkilere; yangın, rüzgar, sel, hastalık, böcek veya insanlar tarafından zarar verilirse, bitkiler bu zararı uzun sürede ve yavaş yavaş tamir etmeğe yönelir. Mesela, bir orman kesildiğinde toprak otlardan başlayarak yavaş yavaş bitki hayatını tekrar canlandırmağa çalışır. Bitki ve hayvanlar yaşama için gerekli olan su, azot, fosfor, karbon, oksijen, kalsiyum, magnezyum, demir vs. gibi maddeleri kullanarak enerji ve uygun sıcaklık temin eder ve canlı kalırlar. Ayrıca yeryüzünün fiziksel ve diğer çeşitli karakteristiklerine de uyum sağlarlar.
  Yeşil bitkiler fotosentez ile besin hazırlarlarken, hayvan, insan ve bitkiler için gerekli olan oksijeni de sağlarlar. Oldukça karmaşık olan fotosentez çok miktardaki yeşil klorofil molekülüne bağlıdır. Buradaki temel kimyasal reaksiyon. 2. Merve
  Devamlı Üye

  Çevre bilimiyle ilgilenen bir bilim dalıdır.Canlı veye cansız olan her şeyi inceler.Çevre, insan, hayvan, bitki topluluklarını inceler, canlı ve cansız ortak olan her şeyi inceler.
+ Yorum Gönder