+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Geometrik izomeri nelere yatkındır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Geometrik izomeri nelere yatkındır

  Geometrik İzomeri Nelere Yatkındır Biliyor Musunuz?
  Merkez atomu veya merkez iyonu: Koorainasyon bileşiğinin merkezinde yer alan ve diğer yan guruplara bağlı olan atom veya iyona merkez atomu yada merkez iyonu denir. Bunlar genellikle metal atomu veya katyonlarıdır. Koordinasyon bileşiğinin merkezinde eksi yüklü bir iyon yer almaz. Bilinen elektrostatik kurallara göre eksi yükler cisimlerin çevresine doğru yayılmak zorundadır.

  Ligand: Merkez atomuna bağlı olan nötr molekül veya anyonlara ligand denir. Ligandlara örnek olarak NH3,H2O ve CO gibi nötr moleküller, Cl-, OH- gibi anyonlar verilebilir. Merkez atomuna bağlı olarak kararlılığını sürdüren artı yükler ligantta yoktur.

  Dönor atom: Ligand moleküllerinde merkez atomuna bağlanan atoma denir. Dönor sözcüğü verici anlamındadır. Bu sözcüğün kullanılmasının nedeni ligandların Lewis bazları olarak e çifti verdiklerinin düşünülmesidir.

  Koordinasyon sayısı: Merkez atomuna bağlı dönor atomlarının sayısına denir.

  Tek ve çok dişli Ligandlar: Ligandlarda bir veya daha çok sayıda dönor atom bulunabilir. Tek dönor atomlu ligandlar sadece bir atom ile merkez atomuna başlanacaklarından böyle ligandlara tek dişli ligand denir. NH3, CO ve F- örnek verilebilir.
  Bazı ligandlarda iki veya daha çok sayıda uçları ile merkez atomuna bağlanabileceklerinden iki dişli, üç dişli veya çok dişli ligandlar denir. İki veya daha çok dişli ligandlara şelat denir.

  Koordinasyon bileşiklerinde izomeri: İzomer, aynı bileşim formülünde fakat fizksel ve kimyasal özelliklerinde farklılık gösterebilen yapılarda rastlanan bir özelliktir.
  Koordinasyon bileşiklerinde rastlanan izomeri organik bileşiklerinkinden daha karmaşıktır ve koordinasyon bileşiklerinde daha önemlidir. Koordinasyon bileşiklerinde mğmkğn olabilen izomerileri 2 sınıfa ayırabiliriz. Bunlar;
  1-) Steroizomeri
  2-) Yapısal izomeri
  Yapısal izomerilerde kapalı formülleri aynı olan birbirinden fazla molekül atom veya guruplar bağlanma sıraları farklı olacak şekilde düzenlenmiştir. Halbuki steroizomerlikte kapalı formülleri ve bağlanma sıraları aynı olan koordinasyon bileşiklerinin uzaktaki yerleşimlerinde farklılıklar vardır.

  geometrik-izomer.jpg
  Steroizomeri
  1-) Enantiomeri
  2-) Diastereoizomeri
  3-) Geometrik izomeri
  4-) Konformasyon izomerisi
  İZOMERİ <
  Yapısal izomeri
  1-) Bağlanma izomerisi
  2-) İyonlaşma izomerisi
  3-) Koordinasyon izomerisi
  4-) Hidrat izomerisi
  5-) Polimerizasyon izomerisi

  Geometrik izomeri: Koordinasyon bileşiklerinde merkez atomu veya atomlarında polinükleer koordinasyon bileşikleri bağlanan ligandların aynı geometri fakat farklı konumlarda yerleşmesi ile geometrik izomerler oluşur. İlgilendiğimiz ligandlar birbirine komşu olurlarsa bu tür izomeriye ccis izomeri, komşu değillerse trans izomeri vardır.

  Kare düzlem yapıda geometrik izomeri: Kare düzlem yapıda ligandların bulunacağı dört konum eşit olmakla birlikte, komşuluk durumları farklı olduğundan geometrik izomeri söz konusudur.MA2B2 türünde bir koordinasyon bileşiğin kare düzlem yapıda ligand iki farklı konumda bulunabilirler.

  A B B A
  \ / \ /
  M M
  / \ / \
  B A A B
  Cis Trans

  Cis konumunda B ligandları veya A ligandları birbirlerine göre komşudur ve bu yapıdaki izomer cis izomeri olarak adlandırılır. Trans konumundaki B ve A ligandları birbirine komşudur veya B ile B karşıt konumdadır. Dolayısıyla buna trans izomeri denir.

  Düzgün sekizyüzlü yapıda geometrik izomeri : Kare düzlem izomeri ile yakın ilgisi vardır.
  [MA4B2] tipi düzgün sekizyüzlü koordinasyon bileşiklerinde geometrik izomeri vardır. Bu genel formüle sahip bileşiklerde 4 tane geometrik izomeri var gibidir. Dolayısıyla [MA4B2] için geometrik izomer sayısı 4 değil 2 dir. M-CO(III) ve A=NH3 ve B=Cl- olan koordinasyon bileşiği menekşe renkli cis ve trans diklorotetramin kobalt(III) ile Cr(III) ün benzer şekilleri en çok tanınan geometrik izomerlerdir.
  [MA3B3] tipindeki koordinasyon bileşiklerinde ligand ölçüsü örneğin düzgün sekizyüzlü merkez atomdan geçmeyen bir düzlemde yani aynı yüzeyde bulunur ise fac(facial yüzeysel); düzgün sekizyüzlü çevreleyen kürenin boylamı olan düzlemde bulunur ise mer(merdinal-boylamsal) ile A ligandının konumu belirtilir.

  Enantiyomerlik: Üstüste çakıştırılamayan ve biri diğerinin ayna görüntüsü olan moleküllerdir. Kiral moleküller enantiyomerlik gösterirler. Bir molekülün kiral olabilmesi için asimetrik olması gerekir. Özdeşlik elemanından başka hiçbir simetri elemanına sahip olmayan moleküller asimetriktir.

  Diyasteroizomerlik:Enantiyomer olmayan stereoizomerler olarak tanımlanabilir. İki ana sınıfta toplanırlar:
  a)Geometrik izomerlik
  b) Konformasyon izomeri => molekülün bir kısmının geri kalan kısmına göre bir bağ ekseni etrafında döndürülmesiyle birbirine dönüştürülebilen diyastreoizomerlerdir.

  Yapısal izomerlik:

  1-)Bağlanma izomerisi: Birden fazla donör atomu olan bazı ligandlar merkez atomuna bunlardan biri veya diğeriyle bağlanarak farklı özelliklere sahip izomerler oluşturur. Genelde bu donör atomlardan biri, diğerine göre bağ yapmaya çok daha yatkındır.

  2-)İyonlaşma izomerliği: Hidrat izomerliğiyle benzeşir. Ancak bu izomerlik, birinci koordinasyon küresinin içindeki iyonlarla dışındaki iyonların yerdeğiştirmesinden kaynaklanır.

  3-)Koordinasyon izomerliği: Bu tür izomerlere hem anyonu hemde katyonu komplex iyon olan tuzlarda rastlanır. Bu izomerlik ligandların komplex anyon ile komplex katyon arasında farklı dağılımlarından kaynaklanır.

  4-)Hidrat izomerliği: Kristal halindeki bazı komplexlerde su molekülü birinci koordinasyon küresinin içinde veya dışında olabilir.

  5-)Polimerizasyon izomerisi: Bu tür izomerileşmeye polimerleşme adının verilmiş olması yanıltıcıdır. Bu izomer türünde basit formüldeki atom sayıları tam sayılı katlarına arttığı halde, polimerleşmede olduğu gibi basit formülle gösterilen birim tekrarlanmaktadır.
  DENEYİN YAPILIŞI:

  A)Trans_[Co(en)2Cl2]Cl bileşiğinin senaaalenmesi:
  0,5 gr kobalt (II) klorür hekzahidrat bir beherde 2,5 ml suda çözülür ve çözeltiye 7,5 ml %10’luk etilendiamin çözeltisi eklenir. Daha sonra 2-3 ml %30 luk H2O2 ve ortam bazik olana kadar %5’lik NaOH ilave edilir. Çözelti su banyosu üzerinde 40 dk buharlaştırılır. 40 dk sonunda 7-5 ml der HCl ilave edilerek ısıtmaya devam edilir. Oluşan yeşil renkli kristaller oda sıc.da soğutulup,süzülür. HCl ve H2O’yu kaybetmesi için kristaller su banyosunda kurutulur. Etanol yada eterle yıkandıktan sonra 110° C’de kurutulur.

  B) Cis_[Co(en)2Cl2]Cl bileşiğinin senaaai:
  0,25 gr. Trans_[Co(en)2Cl2]Cl bileşiği 1-2ml saf suda çözülür. 1damla 6M NH3 damlatılıp,çözelti kuruluğa dek su banyosunda koyu menekşe renkli kristaller Cis_[Co(en)2Cl2]Cl tuzu elde edilene kadar ısıtılır. Ve oluşan menekşe renkli kristaller desikatörde kurutulur.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  İzomerlik, eşizlik olarak da bilinir, kimya*sal bileşimleri ve molekül ağırlıkları aynı olan, ancak farklı özellikler gösteren iki ya da daha çok maddenin varlığıdır
+ Yorum Gönder